Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 17 noiembrie 2021privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 17-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1
  (1) Prezenta hotărâre stabileşte aprobarea unei scheme transparente de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.(3) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie.
  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.Articolul 3
  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorităţi competente - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - secetă, grindină, ploi torenţiale, vânt puternic.
  Articolul 4Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
  Capitolul II Beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimisArticolul 5Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice astfel cum sunt definite la art. 3 lit. c) şi d), respectiv:a) apicultorilor, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;c) apicultorilor, persoane juridice.
  Articolul 6(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare;b) să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii;c) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.(2)
  Solicitanţii care nu deţin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, au obligaţia obţinerii acestuia de la centrele judeţene ale APIA, prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.
  Articolul 7(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 5, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1), pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 23,7 lei/familia de albine.(3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) Ajutoarele de minimis aferente duratei a trei exerciţii financiare, aşa cum este prevăzut la alin. (3), se cumulează, indiferent de forma de organizare pe care au fost încasate, şi sunt cele care au fost acordate în perioada 2019-2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 2019-2020, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ şi cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, precum şi cele care au fost solicitate în anul 2021 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare.(5)
  Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime este cel stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 398 din 1 octombrie 2021, respectiv 4,9475 lei.
  (6) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit aparatului central al APIA, în format letric şi electronic, lista beneficiarilor şi sumele acordate acestora, altele decât cele furnizate către APIA pentru anul 2021, pentru fiecare schemă de ajutor de minimis prevăzută la alin. (4) acordată prin intermediul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea stabilirii sumei sub formă de ajutor de minimis, prevăzută de prezenta hotărâre. (7) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ transmite aparatului central al APIA, în format letric şi electronic, lista apicultorilor cu numărul de stupi şi numărul de familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2021.
  Articolul 8Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2021.Articolul 9Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 53.250.724 lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.
  Capitolul III Reguli proceduraleArticolul 10(1) La depunerea cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică în prezenţa potenţialilor beneficiari sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate ca diferenţă între suma de 20.000 euro, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi valoarea rezultată după însumarea ajutoarelor de minimis prevăzute la art. 7 alin. (4), pe baza datelor transmise potrivit art. 7 alin. (6).(2) Solicitanţii prevăzuţi la art. 5, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1), după informarea acestora de către centrele judeţene ale APIA cu privire la sumele prevăzute la alin. (1), completează cererea de solicitare a ajutorului de minimis în funcţie de numărul de familii de albine care se încadrează în sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă şi o depun însoţită de următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 lit. a);c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.(3) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), poate fi transmisă la centrele judeţene APIA şi respectiv al municipiului Bucureşti şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat. (4) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(5) În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate în unităţi administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula şi va depune o singură cerere la centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde are domiciliul/sediul social sau deţine numărul cel mai mare de familii de albine.(6)
  Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, înainte de înregistrarea cererii, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (1), efectuează verificarea datelor din cerere cu datele din documente şi completează rubrica aferentă verificării documentelor prevăzută la pct. IV din anexa nr. 1. Lipsa unui document obligatoriu conduce la neînregistrarea cererii.
  (7) După verificarea prevăzută la alin. (6), responsabilii desemnaţi din cadrul centrului judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis.(8) Perioada de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute la alin. (2) este cuprinsă între a doua zi lucrătoare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi 26 noiembrie 2021.
  Articolul 11(1) Responsabilii desemnaţi din cadrul centrelor judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, după finalizarea tuturor verificărilor condiţiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis pentru fiecare beneficiar eligibil.(2) După aprobarea pentru fiecare beneficiar a sumelor cuvenite, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit la APIA central situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aprobate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2. (3)
  Responsabilii desemnaţi din cadrul APIA central întocmesc şi transmit la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 14 decembrie 2021 situaţia centralizatoare a sumelor aprobate de către centrele judeţene reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
  Articolul 12După primirea situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 11 alin (3), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 13(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA central, care la rândul său repartizează creditele bugetare centrelor judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.(2) Centrele judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
  Articolul 14(1) Registrul electronic de gestionare a cererilor, precum şi documentaţia depusă se păstrează la centrele judeţene APIA şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) APIA central publică pe site-ul instituţiei Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 15Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.
  Articolul 16(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.(8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.(10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.
  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.219.Anexa nr. 1
  Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) ………………….
  Nr. şi data cererii ................................
  Modalitate de depunere*
  Personal Poştă Format electronic   
  Numele, prenumele şi semnătura funcţionarului APIA care primeşte cererea ................................
  Nr. unic de identificare a solicitantului ID (RUI) RO …………………………….
  * Se va bifa căsuţa corespunzătoare metodei de depunere. Funcţionarul care primeşte cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna numai în cazul depunerii „personal“.CEREREpentru ajutor de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021 (model)I. Date de identificare solicitantPERSOANE FIZICE
  Numele:Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ŞI PFA/II/IF
  Denumirea:
  Sediul social:
  Înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE
  Banca/TrezoreriaSucursala/Agenţia
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  Numele:Prenumele:
  CNP:
  Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale
  II. Număr de familii de albine şi sume solicitateSolicit sprijin financiar prin schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2021, pentru un număr de ......... familii de albine care se încadrează în sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă, înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2021.
  Adresă stupină vatra permanentă:
  Număr familii de albine deţinute:Total:
  În fiecare stupină
  Codul de identificare a stupinei:
  III. DeclaraţiiSubsemnatul/Subsemnata, ................................, identificat/ă cu BI/CI nr. ............. seria ........, eliberat(ă) de ...................... la data de ......................, având CNP ........................., în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al .........................., declar că:1. Am fost informat(ă) şi mă oblig să respect condiţiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2021.2. Am fost informat(ă) că în evidenţele APIA, conform datelor transmise de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, figurez înscris(ă) în baza de date naţională apicolă, la data de 1 martie 2021, cu un număr de …. stupi şi un număr de ….. familii de albine, care se încadrează în sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă, pentru care solicit ajutor de minimis în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021.Semnătură beneficiar .....................
  3. Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordarea de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“ la Centrul Judeţean APIA ……………. .4. Declar că: – în perioada 2019-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2021, în oricare dintre formele de organizare prevăzute la art. 5 din aceeaşi hotărâre;– în anul 2021 am solicitat/nu am solicitat ajutoare de minimis reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare;am beneficiat [ ] nu am beneficiat [ ]am solicitat [ ] nu am solicitat [ ]5. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii documentele obligatorii.6.
  Mă angajez să respect legislaţia în vigoare cu privire la ajutorul de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021.
  7. Mă angajez să notific în scris centrelor judeţene ale APIA, în termen de 3 zile lucrătoare, orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.8. Sunt de acord ca datele din cerere şi documentele anexate să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii, transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.9. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.10. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
  IV. Lista documentelor ataşate cererii pentru ajutor de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021
  Nr. crt.Documente ataşate cererii:DaNuNu este cazul.Control vizual funcţionar*
  1.Copie BI/CI al/a solicitantului[ ][ ][ ][ ]
  2.Copie BI/CI al/a administratorului/reprezentantului legal[ ][ ][ ][ ]
  3.Copie a atestatului de producător din care rezultă valabilitatea la data depunerii cererii [ ][ ]
  [ ]
  4.Împuternicire/Procură notarială, dacă este cazul[ ][ ][ ][ ]
  5.Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea[ ][ ][ ][ ]
  6.Dovadă cont activ bancar/trezorerie[ ][ ][ ]
  7.Copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti[ ][ ][ ]
  * Controlul vizual a fost efectuat de către ....... (numele şi prenumele şi semnătura funcţionarului APIA).....
  Data ...................Cererea a fost verificată şi este completă, corectă şi poate fi înregistrată în registrul electronic.Semnătură solicitant ...............Data...............
  Anexa nr. 2Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Centrul Judeţean .................................Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..................../......................
  SITUAŢIE CENTRALIZATOAREa beneficiarilor şi a sumelor necesare reprezentând ajutor de minimis (model)
  Nr. crt.Numele şi prenumele/DenumireaID apicultorNumărul de familii de albine pentru care se acordă sprijinCuantumul pe familia de albine (23,7 lei/familia de albine)Suma totală aprobată (lei)
  012345
  1
  2
  TOTAL
  Director executiv al centrului judeţean APIA/al municipiului Bucureşti, .......................................................(numele, prenumele, semnătura, ştampila)Întocmit.....................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura) Verificat..............................................
  (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
  Anexa nr. 3Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ...................................../.........................SITUAŢIE CENTRALIZATOAREa sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis (model)
  Nr. crt.JudeţulNumărul de beneficiariNumărul de familii de albine pentru care se acordă sprijinSuma totală aprobată (lei)
  01234
  ……..
  TOTAL
  Director general APIA,..................................................................(numele, prenumele, semnătura, ştampila)Întocmit..................................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura) Verificat...................................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)
  Anexa nr. 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Se aprobă.Ordonator principal de credite,...................................................................SITUAŢIE CENTRALIZATOAREcu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de judeţ (model)
  Nr. crt.JudeţulNumărul de beneficiariSuma totală aprobată (lei)
  1.Alba
  2.Arad
  3.Argeş
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistriţa-Năsăud
  7.Botoşani
  8.Braşov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraş-Severin
  12.Călăraşi
  13.Cluj
  14.Constanţa
  15.Covasna
  16.Dâmboviţa
  17.Dolj
  18.Galaţi
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomiţa
  24.Iaşi
  25.Ilfov
  26. Maramureş
  27.Mehedinţi
  28.Mureş
  29.Neamţ
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiş
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.Bucureşti
  TOTAL GENERAL
  Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europeneDirector general,..................................................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!