Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 593 din 30 septembrie 2021referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021  Valer Dorneanu- preşedinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Marieta Safta- prim-magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Maria Eleonora Centea.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Maricica Bercuciu, Marian Bercuciu, Maria Liliana Bercuciu şi Constantin Bercuciu în Dosarul nr. 1.733/107/2018/a1.4 al Tribunalului Alba - Secţia penală. Cauza formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.304D/2018. 2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că inculpatul şi partea vătămată se află în situaţii diferite, iar textul criticat nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate. De asemenea, invocă şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, arătând că nu au apărut elemente de noutate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 30 august 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.733/107/2018/a1.4, Tribunalul Alba - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de părţile civile Maricica Bercuciu, Marian Bercuciu, Maria Liliana Bercuciu şi Constantin Bercuciu într-o cauză având ca obiect verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare al părţii civile, al părţii vătămate şi al părţii responsabile civilmente, prin faptul că nu reglementează şi în privinţa acestora comunicarea unei copii a rechizitoriului. 6. Referitor la partea responsabilă civilmente, se susţine că împotriva acesteia se exercită acţiunea civilă în procesul penal, ea răspunzând singură sau în solidar pentru prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii, în integralitatea acestuia sau în parte. Pentru acest motiv se arată că partea responsabilă civilmente justifică un interes în soluţionarea cauzei penale şi implicit în cunoaşterea conţinutului rechizitoriului, care ar trebui să fie tradus într-o limbă pe care partea responsabilă civilmente o cunoaşte. Se susţine că aceleaşi argumente sunt valabile şi cu privire la partea civilă şi la partea vătămată.7. Tribunalul Alba - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se arată, în esenţă, că, având în vedere introducerea în structura procesului penal a etapei camerei preliminare şi importanţa acesteia în soluţionarea cauzelor, în vederea asigurării dreptului la apărare şi a dreptului la un proces echitabil, sub aspectul respectării principiului egalităţii armelor, se impune comunicarea unei copii a rechizitoriului şi părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente. Se arată că, atâta vreme cât părţile anterior enumerate au dreptul să fie citate, să fie prezente la dezbateri, să ridice excepţii şi să formuleze cereri cu privire la obiectul camerei preliminare, acestora trebuie să le fie asigurat dreptul la apărare pe deplin, în egală măsură cu felul în care acest drept este asigurat inculpatului; deşi aceste părţi sunt citate la termenul în care se dezbate cauza în camera preliminară, putând lua astfel cunoştinţă de conţinutul rechizitoriului şi al dosarului, prin prezenţa lor la instanţă ulterior citării şi anterior termenului de judecată, timpul şi înlesnirile pregătirii apărării sunt mai reduse faţă de cele asigurate inculpatului şi apărătorului său, care primesc rechizitoriul imediat după trimiterea în judecată. Pentru aceste motive, părţile mai sus menţionate nu îşi pot exercita drepturile procesuale în egală măsură cu inculpatul, câtă vreme rechizitoriul este comunicat doar acestuia din urmă. Se face trimitere la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 802 din 5 decembrie 2017.8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.“12. În susţinerea neconstituţionalităţii normelor criticate se invocă prevederile art. 24 alin. (1) din Constituţie cu privire la dreptul la apărare, precum şi cele ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici similare, Curtea Constituţională pronunţând, în acest sens, Decizia nr. 803 din 5 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 21 februarie 2018, şi Decizia nr. 762 din 28 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 24 martie 2020, prin care a respins, ca neîntemeiate, excepţiile de neconstituţionalitate invocate. 14.
  Prin deciziile mai sus menţionate, Curtea, făcând trimitere la Decizia nr. 776 din 18 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2015, şi Decizia nr. 631 din 8 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 6 noiembrie 2015, a statuat că împrejurarea potrivit căreia numai inculpatului i se comunică o copie certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia nu echivalează cu afectarea dreptului la un proces echitabil ori cu înfrângerea egalităţii cetăţenilor în faţa legii, deoarece este firesc ca actul de inculpare să fie comunicat doar persoanei vizate. De altfel, art. 6 paragraful 3 lit. a) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale obligă statele să respecte dreptul oricărui acuzat, indiferent că este privat sau nu de libertate, să fie informat în cel mai scurt timp asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa. Potrivit art. 329 alin. (1) din Codul de procedură penală, rechizitoriul reprezintă actul de sesizare a instanţei de judecată, acesta limitându-se la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală, potrivit art. 328 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală, şi, întrucât prin rechizitoriu se formulează o acuzaţie în materie penală, acesta se comunică persoanei astfel acuzate. Totodată, prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, Curtea a apreciat că, din perspectiva principiului contradictorialităţii, atât părţii civile, cât şi părţii responsabile civilmente trebuie să li se ofere aceleaşi drepturi ca şi inculpatului (paragraful 49), aşa încât, odată citate, partea civilă şi partea responsabilă civilmente iau cunoştinţă despre desfăşurarea procedurii în faţa judecătorului de cameră preliminară şi au dreptul să consulte toate documentele existente în dosarul cauzei, inclusiv rechizitoriul, fiindu-le asigurate, în acest fel, toate drepturile şi garanţiile procesuale pe care dreptul la un proces echitabil le presupune în faza procesuală analizată.
  15. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţată de Curte prin jurisprudenţa mai sus invocată, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maricica Bercuciu, Marian Bercuciu, Maria Liliana Bercuciu şi Constantin Bercuciu în Dosarul nr. 1.733/107/2018/a1.4 al Tribunalului Alba - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Alba - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 30 septembrie 2021.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Prim-magistrat-asistent,
  Marieta Safta
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!