Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 294 din 15 octombrie 2021privind aprobarea termenelor şi condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilor care deţin atestat şi pentru organizarea cursurilor de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 238.571 din 15.10.2021,în temeiul prevederilor art. 9 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă termenele şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilor care deţin atestat şi pentru organizarea cursurilor de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe teritoriul României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Marius Mihai Micu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 octombrie 2021.Nr. 294.ANEXĂTERMENELE ŞI CONDIŢIILEcare trebuie îndeplinite pentru organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilorcare deţin atestat şi pentru organizarea cursurilor de standardizare pentru evaluareaomogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe teritoriul României
  Articolul 1Prin prezenta se stabilesc:a) termenele şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru organizarea, de către Comisia de clasificare a carcaselor, a cursurilor de reinstruire/programelor de perfecţionare a clasificatorilor care deţin atestat de clasificator;b) termenele şi condiţiile pentru organizarea, de către Comisia de clasificare a carcaselor, a cursurilor de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe teritoriul României.Articolul 2(1) Comisia de clasificare a carcaselor organizează cursuri de reinstruire/programe de perfecţionare pentru clasificarea carcaselor pentru fiecare specie de carcase, respectiv de bovine, de porcine şi de ovine, numai în următoarele condiţii:a) când sunt înregistrate cereri de reactivare în sistemul naţional de clasificare a carcaselor, de la clasificatorii carcase care deţin atestat de clasificator carcase, dar care nu mai sunt activi în sistem de mai mult de 3 ani şi doresc să solicite o nouă autorizaţie de clasificare pentru a continua desfăşurarea activităţii de clasificare pentru specia de carcase pentru care deţin atestatul;b)
  când, la nivel naţional, sunt modificări majore ale legislaţiei, aceasta fiind armonizată cu noi prevederi ale regulamentelor europene;
  c) când, la nivel naţional, sunt aprobate alte metode de clasificare a carcaselor decât cele prevăzute în legislaţie.
  (2) Comisia de clasificare a carcaselor organizează, în cursul unui an calendaristic, în funcţie de numărul cererilor înregistrate de la solicitanţi, unul sau mai multe cursuri de reinstruire/programe de perfecţionare pentru fiecare specie de carcase şi stabileşte:a) termenele de începere a sesiunilor de pregătire;b) durata cursului/programului în funcţie de perioadele necesare de pregătire teoretică şi practică specifice fiecărei specii de carcase;c) modalitatea de desfăşurare a cursului de reinstruire/ programului de perfecţionare.(3)
  Comisia de clasificare a carcaselor publică pe site-ul propriu, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea unui curs de reinstruire/program de perfecţionare, următoarele informaţii:a) curs de reinstruire/program de perfecţionare - specia de carcase, pentru reactivare în sistemul naţional de clasificare a carcaselor, sau curs de reinstruire/program de perfecţionare pentru o actualizare a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele tehnice de clasificare, numai în cazul modificărilor majore ale legislaţiei sau aprobării altor metode de clasificare, după caz;b) numărul maxim de cursanţi care se pot înscrie;c) data la care este programată începerea cursului de reinstruire/programului de perfecţionare;d) durata pregătirii teoretice şi practice;e) modalitatea de desfăşurare a cursului de reinstruire/ programului de perfecţionare;f) tariful de participare la cursul de reinstruire/programul de perfecţionare;g) modalitatea de plată;
  h) alte condiţii.
  Articolul 3(1) Cursul de reinstruire/Programul de perfecţionare asigură, după caz:a) pentru clasificatorii carcase care solicită o reactivare în sistemul naţional de clasificare a carcaselor, o actualizare a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele tehnice de clasificare a carcaselor şi la legislaţia din domeniul clasificării carcaselor, o recunoaştere a abilităţilor practice pentru clasificarea carcaselor specifice fiecărei specii de carcase, precum şi o evaluare practică a cunoştinţelor de operare pe calculator a aplicaţiilor specifice, folosite pentru întocmirea rapoartelor de clasificare şi raportarea datelor prin intermediul sistemului informatic;b) pentru clasificatorii carcase activi în sistemul naţional de clasificare a carcaselor, o actualizare a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele tehnice de clasificare, numai în cazul modificărilor majore ale legislaţiei;c) pentru clasificatorii carcase activi în sistemul naţional de clasificare a carcaselor, implementarea şi dobândirea cunoştinţelor practice de folosire a altor metode de clasificare a carcaselor decât cele existente.
  (2) Cursurile de reinstruire/Programele de perfecţionare pentru pregătirea şi evaluarea cunoştinţelor teoretice referitoare la normele tehnice de clasificare a carcaselor, la legislaţia din domeniul clasificării carcaselor şi evaluarea cursanţilor pentru folosirea aplicaţiei specifice se pot organiza de Comisia de clasificare a carcaselor într-o locaţie stabilită sau în sistem on-line, după caz, în funcţie de numărul solicitanţilor, cu participarea reprezentanţilor de la Comisia de clasificare a carcaselor şi de la Inspecţia clasificare carcase. În cazul în care, pentru solicitant, este necesară o pregătire practică, aceasta se va realiza în abatorul în care acesta va urma să îşi desfăşoare activitatea. Evaluarea practică a abilităţii de clasificare a carcaselor se realizează de un reprezentant al Inspecţiei clasificare carcase zonale şi de un reprezentant al Comisiei de clasificare a carcaselor.
  Articolul 4(1) Documentele necesare pentru înscrierea la un curs de reinstruire/program de perfecţionare sunt:a) cerere de înscriere;b) copie act de identitate;c) copie atestat de clasificator carcase;
  d) dovada achitării contravalorii tarifului de participare la curs.
  (2) Modelul cererii de înscriere prevăzute la alin. (1) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 1.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit electronic Comisiei de clasificare a carcaselor, scanate într-un singur fişier, în ordinea enumerată.
  Articolul 5Comisia de clasificare a carcaselor emite în format electronic (fişier.pdf) o adeverinţă de absolvire a cursului de reinstruire/programului de perfecţionare în maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia şi o transmite, tot în format electronic, cursantului.Articolul 6Clasificatorii carcase care au absolvit un curs de reinstruire/program de perfecţionare solicită reactivarea în sistemul naţional de clasificare a carcaselor şi eliberarea atestatului de clasificator.Articolul 7(1) Comisia de clasificare a carcaselor organizează împreună cu Inspecţia clasificare carcase sesiuni de exerciţii de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine, după caz, pe teritoriul României.(2) Exerciţiile de standardizare se organizează o dată la 2 ani sau când se impune asigurarea, la nivel naţional, a omogenităţii şi standardizării clasificării carcaselor de bovine în cazul introducerii unor noi clase sau subclase de conformaţie şi/sau grad de acoperire cu grăsime, precum şi a unor categorii care nu au fost utilizate până la acea dată.(3) La sesiunile de exerciţii de standardizare participă reprezentanţi ai Comisiei de clasificare a carcaselor, ai Inspecţiei clasificare carcase centrale şi zonale şi toţi clasificatorii carcase bovine sau ovine, după caz, activi, din sistemul naţional de clasificare a carcaselor.(4) Prin omogenitatea clasificării se urmăreşte ca pe întreg teritoriul României să fie respectate standardele de clasificare a carcaselor, atât de reprezentanţii inspecţiei în procedura de verificare şi control, cât şi de toţi clasificatorii în activitatea de clasificare a carcaselor, astfel încât aprecierea vizuală a carcaselor, pentru clasele de conformaţie şi gradul de acoperire cu grăsime, să fie cât mai uniformă şi aproape de standard, iar procentul de supraevaluări sau subevaluări de la o „medie“ a încadrărilor în aceste clase să fie cât mai mic.
  (5) Sesiunile de exerciţii de standardizare se organizează cu grupe de câte 10-15 persoane formate din reprezentanţi ai Inspecţiei clasificare carcase, ai Comisiei de clasificare a carcaselor şi clasificatori şi se efectuează exerciţii de clasificare a carcaselor în două zile consecutive, pe grupe de carcase cât mai diferite.(6) Numărul de carcase stabilit ca eşantion pentru exerciţiul de standardizare este de 20 de carcase şi se clasifică individual de fiecare membru al grupei, în fiecare zi şi în fiecare din abatoarele stabilite.(7) Pe baza rezultatelor acestor exerciţii de clasificare se verifică tendinţa fiecărui clasificator de a supraevalua sau a subevalua carcasele, se analizează şi se ajunge la stabilirea standardelor de clasificare, respectiv la obţinerea unor abateri cât mai mici de la media încadrării în clasele conformaţie şi acoperire cu grăsime a carcaselor de bovine.(8) Modelul fişei de verificare a omogenităţii clasificării carcaselor de bovine este prezentat în anexa nr. 2.
  Articolul 8Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta anexă.
  Anexa nr. 1la anexăCEREREde înscriere pentru participare la un curs de reinstruire/program de perfecţionare pentru clasificarea carcaselor de ................Subsemnatul, ............................, cu domiciliul ................................, posesor al BI/CI seria ......, nr. ..............., CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], vă solicit înscrierea pentru participare la un curs de reinstruire/program de perfecţionare pentru clasificarea carcaselor de ....................., în sesiunea de pregătire care începe cu data de ...................... .Documentele anexate acestei cereri de înscriere sunt:– copie act de identitate;– atestat de clasificator carcase;– dovada achitării contravalorii tarifului de participare la curs.Declar că sunt de acord cu utilizarea datelor cu caracter personal.Declar pe propria răspundere că documentele prezentate, scanate şi transmise într-un singur fişier, în ordinea enumerată, sunt conforme cu realitatea.
  Data...................Semnătura........................
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. la anexăFişa de verificare a omogenităţii clasificării carcaselor de bovine
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!