Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.225 din 2 noiembrie 2021pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate/axa prioritară (AP) 10 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, obiectivul specific 10.2 Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1103 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021

  Având în vedere:– dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  prevederile Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C (2015) 4.823, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 12.651/21.10.2021 şi Referatul de aprobare nr. 103.284 din data de 29.10.2021 al Direcţiei generale programe europene Infrastructură mare,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă axei prioritare (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate/axei prioritare (AP) 10 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, obiectivul specific 10.2 Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Fondurile alocate în cadrul Schemei de ajutor de stat prevăzute la art. 1 sunt asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi fonduri de cofinanţare publică în cadrul axei prioritare 7, obiectivul specific 7.1 şi fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU în cadrul axei prioritare 10, obiectivul specific 10.2, după caz, conform Planului financiar al POIM.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 2 noiembrie 2021.Nr. 1.225.ANEXĂ Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE STATprivind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată- componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020),axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizatde termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energeticeîn sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate/axaprioritară (AP) 10 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzatede COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie,obiectivul specific 10.2 Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile
  de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei,după caz


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!