Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 9 noiembrie 2021de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1103 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021


  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.574 din 9 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1103 din 19 noiembrie 2021.
  1. Preambul1.1. În conformitate cu prevederile art. 19^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, selectarea membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) se face prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanşării selecţiei.
  1.2. Conform art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.1.3. Conform art. 19^1 alin. (8^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o persoană poate îndeplini calitatea de membru al Consiliului ARACIS pentru două mandate.1.4. Conform art. 19^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care:a) 17 sunt cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior, care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare;b) 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar;c) un reprezentant al patronatului;d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior.
  1.5. Procedura de selectare prin concurs se organizează în vederea ocupării posturilor vacante şi are în vedere îmbunătăţirea reprezentării în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare şi funcţionarea optimă a Consiliului ARACIS. În vederea funcţionării optime a Consiliului ARACIS, de regulă nu vor fi selectate mai multe cadre didactice care provin din aceeaşi instituţie de învăţământ superior.
  2. Condiţii privind participarea la procedura de selectare2.1. Se pot înscrie la concursul de selectare prin concurs candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv profesori universitari titulari, precum şi conferenţiari universitari, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei.2.2. Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori sau persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică, pe perioada exercitării funcţiei respective.2.3. Candidaţii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesională şi integritate morală recunoscute, care provin din universităţi acreditate şi care pot dovedi competenţa şi experienţa în asigurarea calităţii în învăţământul superior la nivel naţional şi/sau internaţional.3.
  Dosarul de concurs şi înscrierea la concurs3.1. Anunţarea publică a concursului pentru selectarea candidaţilor în vederea ocupării unor posturi vacante din Consiliul ARACIS se face prin publicarea într-un ziar central, afişarea la sediul ARACIS şi publicarea pe site-ul agenţiei.3.2. Înscrierea la concursul pentru selectarea candidaţilor se face la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 59, sectorul 1, sau prin mijloace electronice de comunicare. Termenul de înscriere la concurs este de 15 zile de la anunţarea publică a concursului. 3.3. Dosarul de concurs cuprinde:(i) cererea-tip;(ii) acte de identitate şi de studii în copie (diplome de absolvire programe de licenţă, master şi doctorat);(iii) curriculum vitae (tip Europass) şi memoriu de activitate, din care să rezulte experienţa candidatului în domeniul asigurării calităţii academice şi activitatea sa profesională şi managerială;(iv) documente doveditoare privind experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior;(v)
  alte documente care atestă recunoaşterea activităţii profesionale, manageriale şi ştiinţifice a candidatului;
  (vi) un program succint cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS (maximum două pagini);(vii) confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde candidatul îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular conform legislaţiei în vigoare;(viii) declaraţie pe propria răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale normele de etică şi de deontologie profesională, că nu este învinuit penal sau că nu a fost condamnat;(ix) declaraţie privind domeniul/domeniile de studii universitare (conform anexei nr. 1 la hotărârea Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar curent) pe care doreşte să îl/le reprezinte în Consiliul ARACIS sau domeniul specific formelor de învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă (ID/IFR).
  3.4. Toate documentele se redactează şi se depun în limba română, în format hârtie şi/sau electronic (în format PDF, pe un dispozitiv de stocare magnetic - memorie USB sau CD/DVD - sau prin transmitere la adresa de e-mail secretariat@aracis.ro). În plus, curriculum vitae şi programul succint cu propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor academice şi a activităţii ARACIS se redactează şi în limba engleză şi se depun în format tipărit pe hârtie şi/sau electronic (în format PDF, pe dispozitiv de stocare magnetic - memorie USB sau CD/DVD - sau prin transmitere la adresa de e-mail secretariat@aracis.ro).
  4. Validarea candidaturilor depuse4.1. Validarea urmăreşte respectarea condiţiilor de înscriere la concurs.4.2. Biroul executiv al Consiliului ARACIS se întruneşte şi validează dosarele de candidatură în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de înscriere.4.3. Activitatea Biroului executiv pentru validarea candidaturilor este sprijinită de un secretariat tehnic format din cel mult 3 persoane, desemnate de către Biroul executiv, din cadrul personalului tehnic al ARACIS; la procesul de validare participă, în calitate de observator, câte un student din Consiliul ARACIS.4.4. După validarea conformităţii conţinutului dosarelor depuse cu cerinţele prevăzute la pct. 3 subpct. 3.2-3.4, Biroul executiv al Consiliului ARACIS întocmeşte, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea validării, lista candidaţilor validaţi pentru concursul de selecţie şi o publică pe site-ul ARACIS. Candidaţii invalidaţi, dacă există, vor fi informaţi asupra motivelor invalidării.4.5. Pot participa în continuare la procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor numai candidaţii de pe lista validată de Biroul executiv.5.
  Comisia de concurs5.1. Comisia de concurs este prezidată de preşedintele Academiei Române, ca preşedinte de onoare, şi este formată din 9 membri cu drept de vot:(i) 3 membri ai Biroului executiv al Consiliului ARACIS;(ii) un membru desemnat dintre membrii Consiliului ARACIS;(iii) un membru din Consiliul ARACIS, reprezentant al studenţilor;(iv) un membru din Consiliul ARACIS, reprezentant al sindicatului din învăţământul superior;(v) un membru nominalizat după consultarea Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA);(vi) un membru invitat de ARACIS ca reprezentant al studenţilor, nominalizat după consultarea Uniunii Europene a Studenţilor (European Students Union - ESU);(vii)
  un membru reprezentant al angajatorilor, desemnat de Biroul executiv al Consiliului ARACIS.
  5.2. Preşedintele comisiei de selectare prin concurs a candidaturilor este preşedintele Consiliului ARACIS.5.3. Membrii comisiei de concurs din rândul reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al Învăţământului Superior pot participa personal la lucrările comisiei sau îşi pot exprima punctul de vedere printr-o procedură electronică.5.4. Dacă din motive de forţă majoră sau de altă natură se produce descompletarea comisiei de concurs, ceilalţi membri ai săi sunt împuterniciţi să desfăşoare concursul dacă numărul celor care îşi pot exercita votul este de cel puţin 5; deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.5.5. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de reprezentanţi ai aparatului tehnic, desemnaţi de către Biroul executiv, care răspund de desfăşurarea activităţilor comisiei, de respectarea calendarului stabilit de comisie, de documentele comisiei şi de întocmirea procesului-verbal în care sunt consemnate rezultatele concursului, semnat de preşedinte şi de membrii comisiei.5.6. Dosarele candidaţilor validaţi sunt puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs în format electronic, imediat după validarea listei candidaţilor.5.7. Cheltuielile aferente participării la lucrările comisiei de concurs a reprezentanţilor angajatorilor şi reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al Învăţământului Superior sunt acoperite de către ARACIS.
  6. Desfăşurarea concursului6.1. Concursul constă în două probe: analiza şi aprecierea conţinutului dosarelor de concurs ale candidaţilor şi interviu, care se va desfăşura în limba engleză.6.2. Interviul se poate desfăşura şi în format online, în situaţii temeinic justificate, cu aprobarea comisiei de concurs.6.3. Criteriile de selecţie a candidaţilor sunt următoarele:– experienţă dovedită în activitatea desfăşurată în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior;– calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un număr semnificativ de evaluări externe (nu mai mic de 5);– calitatea programului cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS, în conformitate cu standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior - ESG şi cu prevederile reglementărilor naţionale în acest domeniu;
  – activitate şi experienţă dovedite în managementul universitar;– participare la cursuri de formare în managementul calităţii academice, în calitate de cursant sau formator, sau publicarea unor lucrări ştiinţifice în domeniu;– activitate profesională de prestigiu în domeniul pe care doresc să îl reprezinte;– experienţă în coordonarea unor proiecte finanţate din fonduri naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei şi asigurării calităţii academice;– cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză, având în vedere participarea ARACIS la evaluări internaţionale şi relaţiile cu European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Quality Assurance Register (EQAR), European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) etc.;– reprezentarea cât mai adecvată în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare stabilite prin anexa nr. 1 la hotărârea Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar curent şi a domeniului specific ID/IFR;– 
  asigurarea multiculturalităţii, a egalităţii de şanse şi a nediscriminării.
  6.4. După analiza dosarelor de concurs şi a susţinerii interviului, fiecare membru al comisiei de concurs îşi exercită votul, candidaţii fiind clasificaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.6.5. În caz de egalitate de voturi se iau în considerare, în ordine, următoarele criterii de departajare:(i) vizibilitatea internaţională în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior;(ii) domeniul de studii, pentru asigurarea reprezentării cât mai complete a acestora în Consiliul ARACIS.6.6. Lista noilor membri ai Consiliului ARACIS, propusă de comisia de concurs, se anunţă public prin afişarea la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 59, sectorul 1, şi se afişează pe site-ul agenţiei, www.aracis.ro, la data finalizării concursului.6.7.
  Candidaţii selectaţi pentru a deveni membri ai Consiliului ARACIS au obligaţia de a depune şi de a înregistra la ARACIS, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei menţionate la subpct. 6.6, declaraţia prin care acceptă ocuparea postului, cu obligaţia de a respecta prevederile referitoare la legislaţia care reglementează raporturile de muncă şi incompatibilităţile.
  6.8. Posturile vacantate, în cazul în care candidaţii selectaţi ca membri ai Consiliului ARACIS nu depun declaraţia menţionată la subpct. 6.7, se ocupă de alţi candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi conform criteriilor de departajare.6.9. Lista completată a membrilor Consiliului ARACIS se comunică în scris Ministerului Educaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de selecţie consemnate în procesul-verbal, finalizată inclusiv conform prevederilor subpct. 6.6 şi 6.7, după caz.
  7. Dispoziţii finalePrezenta procedură a fost aprobată de Biroul executiv al ARACIS şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!