Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 7 noiembrie 2021privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021


  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 63 din 7 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 19 noiembrie 2021.
  Capitolul I Precizări generale introductive
  Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează condiţiile şi procedura unică de acces în profesia de psiholog şi de schimbare a nivelului/treptei de atestare profesională în psihologie pentru psihologii care îşi derulează activitatea pe teritoriul României.(2) Atestarea dreptului de liberă practică se face în baza standardelor privind formarea profesională, supervizarea profesională şi experienţa profesională. Prezentele norme definesc standardele minimale pentru atestarea dreptului de liberă practică în toate specialităţile şi la toate treptele de atestare profesională.(3) Cerinţele pentru atestarea dreptului de liberă practică trebuie să fie echivalente pentru psihologii aflaţi pe aceeaşi treaptă în diferite specialităţi.(4) În vederea asigurării unei maxime oportunităţi pentru mobilitatea psihologilor români pe piaţa muncii europeană, standardele privind formarea şi atestarea dreptului de liberă practică sunt aliniate cu standardele relevante europene.Articolul 2(1)
  Cetăţenii români, precum şi categoriile de cetăţeni străini reglementate prin lege pot solicita obţinerea atestatelor de liberă practică în România.
  (2) Accesul în profesia de psiholog se realizează numai prin obţinerea atestatului de liberă practică emis de către Colegiul Psihologilor din România (CPR), în condiţiile legii.(3) Practicarea profesiei de psiholog în România se realizează numai în baza deţinerii unui atestat de liberă practică emis de CPR.(4) Atestarea sau recunoaşterea dreptului de liberă practică în psihologie, în oricare dintre specialităţile profesionale, pe teritoriul României, se realizează numai de către CPR, în condiţiile legii.(5) Titlul unic de calificare în profesia de psiholog pe teritoriul României este atestatul de liberă practică.(6) Titlul unic de calificare obţinut de către un psiholog cuprinde titlul profesional de psiholog, pe când titlul unic de calificare obţinut de către o altă persoană asimilată în condiţiile legii şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare (Norme metodologice), nu cuprinde titlul profesional de psiholog.
  Articolul 3(1) Accesul în profesia de psiholog al cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, pentru cetăţenii statelor terţe titulari ai Cărţii albastre a Uniunii Europene, eliberată în România sau de un alt stat membru al Uniunii Europene sau pentru cetăţenii statelor cu care România are încheiate convenţii bilaterale în domeniu poate lua una dintre următoarele forme:a) recunoaşterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională obţinut în ţara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat cu care România are încheiate convenţii bilaterale în domeniu, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;b) obţinerea atestatului de liberă practică în România, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale;c) exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar şi ocazional, în România, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.(2) Recunoaşterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională obţinut potrivit alin. (1) poate atrage eliberarea titlului unic de calificare profesională pe teritoriul României şi înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.(3) Cetăţenii străini pot solicita obţinerea atestatului de liberă practică în România, cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
  Capitolul II Standarde generale pentru atestarea dreptului de liberă practică în psihologieArticolul 4(1) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog practicant, în regim de supervizare, sunt următoarele:a) deţinerea diplomei de licenţă în psihologie sau a unei diplome asimilate, obţinută într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii;b) pentru specialitatea psihoterapie se adaugă cerinţa parcurgerii unui program de formare profesională de lungă durată, care se va întinde pe minimum 3 ani şi va include un număr minim de 500 de ore de formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală şi 150 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 250 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală, 150 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obţinerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea/competenţa psihoterapie. Diferenţa de 100 de ore va putea fi parcursă şi după obţinerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiţie pentru obţinerea autonomiei profesionale. Dreptul de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pentru specialitatea psihoterapie se va putea obţine după minimum 2 ani de la începerea programului de formare profesională de lungă durată şi parcurgerea a 500 de ore de formare profesională şi minimum 150 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală;c) pentru specialitatea consiliere psihologică se adaugă cerinţa parcurgerii unui program de formare profesională de lungă durată, care se va întinde pe minimum 2 ani şi va include un număr minim de 250 de ore de formare profesională, 150 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală şi 100 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 150 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală, 100 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obţinerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea consiliere psihologică. Diferenţa de 50 de ore va putea fi parcursă şi după obţinerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiţie pentru obţinerea autonomiei profesionale. Dreptul de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pentru specialitatea consiliere psihologică se va putea obţine după minimum 1 an de la începerea programului de formare profesională de lungă durată şi parcurgerea a 250 de ore de formare profesională şi minimum 100 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală;d)
  pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se adaugă cerinţa parcurgerii unui program de formare profesională de lungă durată, care se va întinde pe minimum 1 an şi va avea o durată de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 din acestea reprezentând activităţi practice;
  e) promovarea probei scrise de evaluare a cunoştinţelor.
  (2) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog practicant, în regim autonom, sunt următoarele:a) absolvirea unui program de master în psihologie, recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare sau deţinerea titlului de doctor în psihologie sau deţinerea unei diplome echivalente în condiţiile legii;b) parcurgerea perioadei de minimum 1 an în condiţii de supervizare şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, perioada de supervizare fiind finalizată cu un raport favorabil, potrivit legii;c) pentru specialitatea psihoterapie, parcurgerea celor 100 de ore din totalul celor 250 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală din cadrul programului de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei, în situaţia în care acestea nu au fost parcurse anterior obţinerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea/competenţa psihoterapie;d) pentru specialitatea consiliere psihologică, parcurgerea celor 50 de ore din totalul celor 150 de ore de dezvoltare personală/experienţă terapeutică personală din cadrul programului de formare profesională de lungă durată în domeniul consilierii psihologice, în situaţia în care acestea nu au fost parcurse anterior obţinerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea consiliere psihologică;
  e) pentru specialitatea psihopedagogie specială este necesară parcurgerea următoarelor discipline: fundamentele psihopedagogiei speciale sau defectologie şi logopedie, diagnoză şi intervenţie în tulburările de învăţare, introducere în logopedie, terapia tulburărilor de limbaj şi psihopedagogia deficienţilor de intelect, discipline ce pot fi parcurse în cadrul programelor de licenţă, programelor de master sau programelor postuniversitare;f) întrunirea numărului minimal de credite prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile.
  (3) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog specialist sunt următoarele:a) deţinerea diplomei de master în psihologie, recunoscută de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare, deţinerea titlului de doctor în psihologie sau deţinerea unei diplome echivalente, în condiţiile legii;b) încheierea supervizării obligatorii: minimum 150 de ore pentru specialitatea psihoterapie şi 100 de ore pentru celelalte specialităţi;c) minimum 5 ani de experienţă demonstrabilă ca psiholog practicant în specialitatea pentru care se solicită atestarea profesională la nivel de psiholog specialist;d) întrunirea numărului minimal de credite prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile;
  e) promovarea probei scrise de evaluare a cunoştinţelor şi a interviului bazat pe portofoliu.
  (4) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog principal sunt următoarele:a) minimum 5 ani experienţă demonstrabilă ca psiholog specialist în specialitatea pentru care se solicită atestarea profesională la nivel de psiholog principal;b) întrunirea numărului minimal de credite prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile;c) promovarea interviului bazat pe portofoliu;d) deţinerea diplomei de master în psihologie, recunoscută de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare, deţinerea titlului de doctor în psihologie sau deţinerea unei diplome echivalente, în condiţiile legii.(5) Menţiunea privind exercitarea profesiei în regim autonom va fi înregistrată în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.
  Articolul 5Arhitectura generală a atestării liberei practici în psihologie de către CPR se prezintă astfel:1. Absolvenţii de licenţă în psihologie sau deţinătorii de diplome asimilate în condiţiile legii care îndeplinesc şi celelalte condiţii legale pentru atestarea profesională pot aplica pentru înscrierea în CPR şi atestarea dreptului de practică în psihologie şi vor susţine procedura specifică de atestare. Absolvenţii de psihologie pot accesa competenţa generală în psihopedagogie specială, absolvenţii de psihopedagogie specială pot accesa specialitatea psihopedagogie specială, iar absolvenţii de studii universitare în domenii conexe psihologiei - medicină/ psihopedagogie/filosofie/teologie/asistenţă socială pot accesa, în condiţiile generale definite prin prezentele norme, competenţa în psihoterapie.2. Specialitatea/Competenţa generală în psihoterapie şi specialităţile consiliere psihologică şi psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf presupun o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare profesională de lungă durată desfăşurate sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR, conform standardelor precizate la art. 4.3. După minimum 1 an de la obţinerea dreptului de liberă practică la nivel de psiholog practicant în condiţii de supervizare, psihologul poate solicita trecerea la practica autonomă în aceeaşi specialitate/competenţă generală dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4).4. După minimum 5 ani de liberă practică la nivel de psiholog practicant, psihologul se poate prezenta pentru obţinerea nivelului/treptei de psiholog specialist în aceeaşi specialitate/ competenţă generală şi poate parcurge procedura specifică de atestare dacă:a)
  a absolvit un program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către CPR în unul sau mai multe domenii generale de specializare, deţine titlul de doctor în psihologie sau deţine o diplomă echivalentă în condiţiile legii. Domeniile generale de specializare sunt: domeniul clinic, domeniul educaţional şi domeniul muncă şi organizaţii;
  b) cel puţin 1 an de practică psihologică s-a realizat sub supervizare, fiind acoperit numărul minim de ore de supervizare de 150 de ore pentru specialitatea/competenţa în psihoterapie şi 100 de ore pentru restul specialităţilor, pe baza unui contract cu cel puţin un supervizor în domeniu;c) a realizat numărul minimal de credite prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile.
  5. Psihologul cu drept de liberă practică la nivelul/treapta de psiholog specialist se poate prezenta pentru derularea procedurii specifice pentru atestarea la nivelul/treapta de psiholog principal în aceeaşi specialitate/competenţă generală dacă:a) a practicat minimum 5 ani la nivelul/treapta de specialist;b) a realizat numărul minimal de credite prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile;c) a absolvit un program de master în psihologie, recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare sau deţine titlul de doctor în psihologie sau deţine o diplomă echivalentă în condiţiile legii.
  6. Pentru programele de master absolvite în străinătate şi recunoscute de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), după caz, la momentul depunerii dosarului de către solicitant, comisia de specialitate va analiza curricula acestora şi va decide în care dintre domeniile generale de specializare se încadrează acesta.7. Sunt exceptaţi de la cerinţa absolvirii unui program de master în domeniul general de specializare absolvenţii facultăţilor de medicină cu specializarea psihiatrie care accesează competenţa în psihoterapie.
  Articolul 6Cerinţa constând în absolvirea unui program de master în psihologie recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare sau deţinerea titlului de doctor în psihologie sau deţinerea unei diplome echivalente în condiţiile legii, cerută pentru obţinerea atestatului de liberă practică în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, respectiv pentru treptele de specializare psiholog specialist şi psiholog principal nu se aplică deţinătorilor unei diplome de licenţă în psihologie sau asimilată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna.Articolul 7(1) Persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, obţinând diploma de licenţă în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înfiinţării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obţinerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog practicant numai după prezentarea dovezii legale privind experienţa de minimum un an în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.(2) Persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, obţinând diploma de licenţă în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înfiinţării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obţinerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog specialist numai după prezentarea dovezii legale privind experienţa de minimum 5 ani în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.(3) Persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, obţinând diploma de licenţă în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înfiinţării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obţinerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog principal numai după prezentarea dovezii legale privind experienţa de minimum 10 ani în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.
  Capitolul III Standarde specifice comisiilor aplicativeArticolul 8Standardele specifice Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie sunt următoarele:1. pentru a putea derula intervenţii primare şi consiliere psihologică de suport în domeniul consilierii genetice, al asistării persoanelor cu tulburări din spectrul autist, cu tulburări de neurodezvoltare sau al asistării persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), psihologul care deţine un atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfăşurate sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de către Comitetul director al CPR;
  2. pentru a putea derula activităţi de psihoterapie în domeniul intervenţiilor paliative sau în lucrul cu tulburări din spectrul autist şi tulburări de neurodezvoltare, psihologul care deţine un atestat de liberă practică în specialitatea psihoterapie sau consiliere psihologică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfăşurate sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de către Comitetul director al CPR.
  Articolul 9Standardele specifice specialităţilor psihologia muncii şi organizaţională şi psihologia aplicată în servicii sunt următoarele:– pentru a putea realiza diagnoza stresului ocupaţional şi intervenţii primare, secundare şi terţiare legate de stresul ocupaţional, psihologul specialist şi principal în specialităţile psihologia muncii şi organizaţională şi psihologia aplicată în servicii trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională continuă în domeniu, care să conţină şi o componentă de activităţi practice, de minimum 25 de ore, desfăşurat sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de către Comitetul director al CPR.Articolul 10Standardele specifice specialităţii psihologia transporturilor sunt următoarele:1.
  pentru a putea derula activităţi de evaluare şi consiliere specifică psihologiei traficului, psihologul care deţine un atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor trebuie să facă dovada absolvirii programelor de formare continuă în domeniu de 10 ore/an, desfăşurate sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de Comitetul director al CPR;
  2. trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta psiholog specialist se realizează în condiţiile generale specificate prin prezentele norme, la care se adaugă un portofoliu de minimum 300 de evaluări în specialitate.
  Articolul 11Standardele specifice Comisiei de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională sunt următoarele:1. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenţii primare şi consiliere psihologică de suport în domeniul psihologiei educaţionale, psihologul care deţine un atestat de liberă practică în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfăşurate sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de Comitetul director al CPR;2. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenţii primare şi consiliere psihologică de suport în domeniul psihopedagogiei speciale, psihologul care deţine un atestat de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, desfăşurate sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR. Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională va propune standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, care vor fi aprobate de Comitetul director al CPR.
  Articolul 12Standardele specifice Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt următoarele:1. nivelul de competenţă specific obţinut de către persoanele prevăzute în mod limitativ în cuprinsul dispoziţiilor art. 18 alin. (2) din Normele metodologice este stabilit prin certificatul privind acordarea competenţelor profesionale generale şi specifice în specialitate;2. psihologii specialişti sau principali în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor structuri publice sau private pot dobândi calitatea şi brevetul de expert oficial criminalist sau expert autorizat criminalist în domeniul evaluării comportamentului simulat prin tehnica poligraf, în relaţia cu instituţiile de aplicare a legii - exemplificativ, parchete, instanţe etc. Aceştia au competenţele prevăzute de treapta de specializare pe care o deţin, conform pct. 1;3. trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta de psiholog specialist se realizează în condiţiile generale definite prin prezentele norme, la care se adaugă obligaţia de a efectua un număr de minimum 400 de examinări în perioada stabilită;4. trecerea de la treapta de psiholog specialist la treapta de psiholog principal se realizează în condiţiile generale definite prin prezentele norme, la care se adaugă obligaţia de a efectua un număr de minimum 500 de examinări în perioada de stagiu stabilită;5. obţinerea competenţelor specifice în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se realizează în condiţiile finalizării unor cursuri de formare profesională de lungă durată, care se vor întinde pe minimum 1 an şi vor avea o durată de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 din acestea reprezentând activităţi practice.
  Capitolul IV Procedura de atestare a dreptului de liberă practicăArticolul 13(1) Procedura pentru obţinerea atestatului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant în regim de supervizare constă în parcurgerea următorilor paşi:a) depunerea dosarului;b) verificarea conformităţii documentelor depuse;c) analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;d) susţinerea evaluării cunoştinţelor pe bază de probă scrisă;e) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;f) comunicarea rezultatelor;g) eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.(2) Procedura pentru obţinerea atestatului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant în regim autonom constă în parcurgerea următorilor paşi:a) depunerea dosarului;b) verificarea conformităţii documentelor depuse;c)
  analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;
  d) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;e) comunicarea rezultatelor;f) eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.
  (3) Procedura pentru obţinerea atestatului de liberă practică pentru treapta de psiholog specialist constă în parcurgerea următorilor paşi:a) depunerea dosarului;b) verificarea conformităţii documentelor depuse;
  c) analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;d) susţinerea evaluării cunoştinţelor pe bază de probă scrisă;e) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente, în situaţia promovării evaluării cunoştinţelor pe bază de probă scrisă;f) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;g) comunicarea rezultatelor;h) eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.
  (4) Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog principal constă în parcurgerea următorilor paşi:a) depunerea dosarului;b) verificarea conformităţii documentelor depuse;c) analiza dosarului de către comisia aplicativă competentă;d) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente;e) hotărârea Comitetului director privind eliberarea sau, după caz, respingerea acordării atestatului de liberă practică;f) comunicarea rezultatelor;g)
  eliberarea atestatului de liberă practică sau comunicarea deciziei de respingere a acordării atestatului de liberă practică.
  Articolul 14(1) Modalitatea de evaluare a candidaţilor în vederea atestării profesionale la nivelul/treapta de psiholog practicant, regim exercitare supervizare, este evaluarea cunoştinţelor de specialitate pe bază de probă scrisă.(2) Evaluarea va urmări cunoştinţele de specialitate în psihologie obţinute prin programele de studii urmate, cunoştinţele de legislaţie specifică profesiei, cunoştinţele de etică şi deontologie profesională, precum şi cunoştinţele dobândite pe baza experienţei practice, conform domeniilor generale de specializare: domeniul clinic, domeniul educaţional şi domeniul muncă şi organizaţii.(3) Evaluarea cunoştinţelor de specialitate va avea caracter obiectiv şi standardizat şi va fi realizată conform unei metodologii adoptate prin hotărâre a Comitetului director.(4) Modalitatea de evaluare a candidaţilor în vederea atestării profesionale la treapta de psiholog specialist este evaluarea cunoştinţelor de specialitate pe bază de probă scrisă şi prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente, în situaţia promovării evaluării cunoştinţelor pe bază de probă scrisă. Metodologia de evaluare a psihologilor în vederea atestării profesionale va furniza detalii privind conţinutul şi structura portofoliului.
  (5) Modalitatea de evaluare a candidaţilor în vederea atestării profesionale la treapta de psiholog principal este prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu acordat comisiei aplicative competente. Metodologia de evaluare a psihologilor în vederea atestării profesionale va furniza detalii privind conţinutul şi structura portofoliului.(6) În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentelor norme, Comitetul director va elabora şi va supune adoptării metodologia de evaluare a cunoştinţelor pe bază de probă scrisă, prevăzută de prezentele norme.
  Articolul 15Conţinutul dosarelor pentru obţinerea atestatelor de liberă practică este prevăzut în cuprinsul anexelor nr. 1A-1M, 2A-2J, 3A-3J şi 4A-4J care fac parte integrantă din prezentele norme.Articolul 16(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut în urma derulării procedurilor de atestare profesională pot depune contestaţie în condiţiile prevăzute la art. 29 din Normele metodologice.
  (2) Contestaţiile privind rezultatele obţinute la probele scrise de evaluare a cunoştinţelor vor fi soluţionate conform metodologiei de evaluare.
  Capitolul V Precizări tranzitorii şi finaleArticolul 17(1) Până la adoptarea metodologiei de evaluare a cunoştinţelor pe bază de probă scrisă, prevăzută de prezentele norme, depunerea dosarelor şi evaluarea candidaţilor în vederea atestării şi schimbării de treaptă se vor face conform procedurilor în vigoare la data de 4.03.2019.(2) Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  Anexa nr. 1Ala normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie clinicăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie clinică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie clinică.Anexa nr. 1Bla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,
  regim exercitare - supervizare Specialitatea consiliere psihologică
  Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea consiliere psihologică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea consiliere psihologică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea consiliere psihologică, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obţinerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea consiliere psihologică.
  Anexa nr. 1Cla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihoterapieDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihoterapie, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihoterapie - în original;
  2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8.
  certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihoterapie, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obţinerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.NOTĂ:Competenţa în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită şi de absolvenţi de studii universitare în domenii conexe psihologiei - medicină/pedagogie/psihopedagogie/filosofie/ teologie/asistenţă socială, cu condiţia completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puţin următorul conţinut: a) Introducere în psihologie sau Psihologie generală sau Fundamentele psihologiei sau Psihologia personalităţii sau Teorii ale personalităţii sau alte denumiri echivalente - 40 ore; b) Psihologia dezvoltării sau Psihologia vârstelor sau alte denumiri echivalente - 40 ore; c) Psihologie clinică sau Psihopatologie sau Psihiatrie sau Profile dezadaptative de comportament sau alte denumiri echivalente - 40 ore; d) Evaluare psihologică sau Evaluare şi testare psihologică sau Psihodiagnostic sau alte denumiri echivalente - 40 ore; e) Introducere în psihoterapie sau Abordări în psihoterapie sau alte denumiri echivalente - 40 ore;
  9. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihoterapie.
  Anexa nr. 1Dla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologia muncii şi organizaţionalăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - în original;2.
  carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională.
  Anexa nr. 1Ela normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologia transporturilorDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia transporturilor, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia transporturilor - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);
  5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia transporturilor.
  Anexa nr. 1Fla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologia aplicată în serviciiDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia aplicată în servicii, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosare anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologia aplicată în servicii.
  Anexa nr. 1Gla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţionalăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională.
  Anexa nr. 1Hla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihopedagogie specialăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihopedagogie specială, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihopedagogie specială - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);
  5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Dreptul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială poate fi dobândit şi de către persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, având diploma de licenţă cu specializarea psihopedagogie specială.8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihopedagogie specială.
  Anexa nr. 1Ila normeCONŢINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
  Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.
  Anexa nr. 1Jla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2.
  carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obţinerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;NOTĂ:Competenţa în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf poate fi obţinută şi de către absolvenţii facultăţilor de drept, cu condiţia completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puţin următorul conţinut: a) Fundamentele psihologiei - 40 ore; b) Psihologie clinică - 40 ore; c) Psihologie experimentală - 40 ore; d) Psihodiagnostic - 40 ore; e) Psihologie judiciară - 40 ore; f) Psihologie socială - 40 ore.9. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Anexa nr. 1Kla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom (acces în profesie)Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/ psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim de exercitare - autonom, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae şi lista manifestărilor ştiinţifice la care a participat, a comunicărilor ştiinţifice prezentate, a articolelor şi cărţilor de specialitate publicate - în original (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare şi alte forme de perfecţionare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);9. dovezi legale privind experienţa profesională de minimum 1 an în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă şi/sau contract individual de muncă, extras din Revisal şi fişa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  10. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul I de specializare - practicant, regim de exercitare autonom, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Anexa nr. 1Lla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist (acces în profesie)Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/ psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/ psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae şi lista manifestărilor ştiinţifice la care a participat, a comunicărilor ştiinţifice prezentate, a articolelor şi cărţilor de specialitate publicate - în original (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare şi alte forme de perfecţionare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);9. dovezi legale privind experienţa profesională de minimum 5 ani în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă şi/sau contract individual de muncă, extras din Revisal şi fişa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10.
  portofoliul stabilit de către comisiile aplicative ale Colegiului Psihologilor din România pentru treapta de specializare specialist, pentru specialitatea psihologie clinică/ consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  11. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/ psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Anexa nr. 1Mla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal (acces în profesie)Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/ psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/ psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3.
  certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae şi lista manifestărilor ştiinţifice la care a participat, a comunicărilor ştiinţifice prezentate, a articolelor şi cărţilor de specialitate publicate - în original (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare şi alte forme de perfecţionare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);9. dovezi legale privind experienţa profesională de minimum 10 ani în specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/ psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, realizată anterior datei de 31.12.2006 - carnet de muncă şi/sau contract individual de muncă, extras din Revisal şi fişa postului, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  10. portofoliul stabilit de către comisiile aplicative ale Colegiului Psihologilor din România pentru treapta de specializare principal, pentru specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, acces în profesie, specialitatea psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie/psihologia muncii şi organizaţională/ psihologia transporturilor/psihologia aplicată în servicii/ psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/ psihopedagogie specială/psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale/psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Anexa nr. 2Ala normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie clinicăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie clinică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie clinică, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiţii de supervizare profesională, în specialitatea psihologie clinică - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie clinică şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2B
  la normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom Specialitatea consiliere psihologicăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea consiliere psihologică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea consiliere psihologică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);
  6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ: Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea consiliere psihologică, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019;9. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea consiliere psihologică, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obţinerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare autonom - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. atestatul de liberă practică în specialitatea consiliere psihologică, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiţii de supervizare profesională, în specialitatea consiliere psihologică - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea consiliere psihologică şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  12. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Cla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,regim exercitare - autonom Specialitatea psihoterapieDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie - în original;
  2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8.
  diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ: Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihoterapie, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în vederea obţinerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare autonom - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. atestatul de liberă practică în specialitatea psihoterapie, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant/deţinător al unui atestat cu competenţă, în condiţii de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihoterapie şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);12. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14.
  raport final favorabil de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Dla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,regim exercitare - autonom Specialitatea psihologia muncii şi organizaţionalăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ: Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiţii de supervizare profesională, în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Ela normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom Specialitatea psihologia transporturilor
  Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia transporturilor, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia transporturilor - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7.
  diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia transporturilor, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiţii de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13.
  raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Fla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant,regim exercitare - autonom Specialitatea psihologia aplicată în serviciiDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia aplicată în servicii, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologia aplicată în servicii, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia aplicată în servicii, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiţii de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Gla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
  Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7.
  diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educaţional sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiţii de supervizare profesională în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Hla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom Specialitatea psihopedagogie specialăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihopedagogie specială, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihopedagogie specială - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educaţional sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihopedagogie specială, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. diplomă/e de studii ce atestă parcurgerea următoarelor discipline: fundamentele psihopedagogiei speciale sau defectologie şi logopedie, diagnoză şi intervenţie în tulburările de învăţare, introducere în logopedie, terapia tulburărilor de limbaj şi psihopedagogia deficienţilor de intelect, discipline ce pot fi parcurse în cadrul programelor de licenţă, programelor de master sau programelor postuniversitare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  10. atestatul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;11. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant/deţinător al unui atestat cu competenţă, în condiţii de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihopedagogie specială şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);12. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Ila norme
  CONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionaleDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. Adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6.
  curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant, în condiţii de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12.
  contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 2Jla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  9. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, treapta practicant, regim de exercitare supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 1 an ca psiholog practicant/deţinător al unui atestat cu competenţă, în condiţii de supervizare profesională în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. contract/e de supervizare profesională în psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf pentru o perioadă de minimum 1 an şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
  Anexa nr. 3Ala normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologie clinicăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie clinică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie clinică (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologie clinică - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie clinică şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie pentru specialitatea psihologie clinică, conţinând: raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare/practicant autonom, după caz), incluzând un plan de carieră; lista instrumentelor psihologice deţinute şi utilizate şi 2 rapoarte de evaluare psihologică complexă, cazuistici diferite - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13.
  contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie clinică) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie clinică (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie clinică) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie clinică.
  Anexa nr. 3Bla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea consiliere psihologicăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică - în original;2.
  carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. Atestatul de liberă practică în specialitatea consiliere psihologică (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea consiliere psihologică - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea consiliere psihologică şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie pentru specialitatea consiliere psihologică, conţinând: raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare/practicant autonom - după caz), incluzând un plan de dezvoltare în carieră şi 2 studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea consiliere psihologică) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea consiliere psihologică) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea consiliere psihologică.
  Anexa nr. 3Cla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihoterapieDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihoterapie (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);NOTĂ:Până la data de 5.03.2022, absolvenţii care la data de 5.03.2019 se aflau înscrişi într-un program de formare profesională complementară de lungă durată şi psihologii care la data de 5.03.2019 deţineau un atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obţine dreptul de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie, pe baza normelor aplicabile la data de 4.03.2019.
  10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant/deţinător al unui atestat cu competenţă, în specialitatea psihoterapie - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihoterapie şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie pentru specialitatea psihoterapie, conţinând: raport de activitate pentru perioada de practicant (practicant în supervizare/practicant autonom - după caz), incluzând un plan de dezvoltare în carieră şi 2 studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihoterapie.
  Anexa nr. 3Dla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologia muncii şi organizaţionalăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);
  6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12.
  portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, conţinând: raport de descriere a activităţii derulate în perioada ce a trecut de la obţinerea ultimului atestat (motivaţia, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea a 4 studii de caz: două bazate pe situaţii în care a fost acordat aviz favorabil şi două în care s-a emis aviz nefavorabil, metodologia utilizată, justificarea măsurării fiecărei variabile psihologice în cadrul evaluărilor prezentate); analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei muncii şi organizaţionale din punct de vedere psihometric (sistem de etalonare, grupul de referinţă, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelităţii); realizarea şi prezentarea unui demers de analiza muncii pentru un post şi întocmirea fişei postului pe baza acesteia; propunerea unei modalităţi de evaluare a performanţelor pentru ocupantul acelui post; prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistraţi în Registrul supervizorilor; dovada deţinerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională.
  Anexa nr. 3Ela normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologia transporturilorDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia transporturilor, conţine următoarele documente:1.
  cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia transporturilor - în original;
  2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, care nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală care nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologia transporturilor - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru specialitatea psihologia transporturilor, conţinând: raport de descriere a activităţii derulate în perioada ce a trecut de la obţinerea ultimului atestat (motivaţia, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea a 4 studii de caz: două bazate pe situaţii în care a fost acordat aviz favorabil şi două în care s-a emis aviz nefavorabil, metodologia utilizată, justificarea măsurării fiecărei variabile psihologice în cadrul evaluărilor prezentate); analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei aplicate în transporturi din punct de vedere psihometric (sistem de etalonare, grupul de referinţă, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelităţii); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistraţi în Registrul supervizorilor; dovada deţinerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia transporturilor) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia transporturilor) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia transporturilor.
  Anexa nr. 3Fla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologia aplicată în serviciiDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia aplicată în servicii, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia aplicată în servicii (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10.
  dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologia aplicată în servicii - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii, conţinând: raport de descriere a activităţii derulate în perioada ce a trecut de la obţinerea ultimului atestat [motivaţia, număr de evaluări în specialitate, tipurile de evaluări, prezentarea unui raport de evaluare psihologică la nivel organizaţional (climat şi cultură organizaţională) sau la nivel extern, metodologia utilizată, justificarea măsurării fiecărei variabile în cadrul evaluărilor prezentate, concluziile studiului]; analiza unei probe psihologice utilizate în evaluările specifice psihologiei aplicate în servicii, din punct de vedere psihometric (validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelităţii); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistraţi în Registrul supervizorilor; dovada deţinerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia aplicată în servicii) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologia aplicată în servicii (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologia aplicată în servicii) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologia aplicată în servicii.
  Anexa nr. 3Gla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţionalăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);
  6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educaţional sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12.
  portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională pentru specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; pentru atestarea la nivel de psiholog specialist în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în domeniu. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor de psihodiagnostic în domeniu, bazată pe competenţa de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare sau a unor instrumente specializate sau complexe. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică educaţională complexă; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică; 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul educaţional cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională.
  Anexa nr. 3Hla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihopedagogie specialăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihopedagogie specială, conţine următoarele documente:1.
  cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihopedagogie specială - în original;
  2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educaţional sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant/deţinător al unui atestat cu competenţă, în specialitatea psihopedagogie specială - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihopedagogie specială şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională pentru specialitatea psihopedagogie specială; pentru atestarea la nivel de psiholog specialist în domeniul psihopedagogiei speciale, candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în domeniu. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor de psihodiagnostic în domeniu, bazată pe competenţa de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare sau a unor instrumente specializate sau complexe. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică complex în domeniul psihopedagogiei speciale; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică; 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul psihopedagogie speciale cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihopedagogie specială) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihopedagogie specială (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihopedagogie specială) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihopedagogie specială.
  Anexa nr. 3Ila normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialistSpecialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionaleDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3.
  certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; pentru atestarea la nivelul II de specializare - specialist, candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; un proiect de evaluare psihologică din domeniul specific de activitate al psihologului şi modalitate de intervenţie psihologică de specialitate derivată din rezultatele evaluării psihologice, conform competenţelor prevăzute; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raport final favorabil de supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.
  Anexa nr. 3Jla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul II de specializare - specialist Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5.
  adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);
  6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf (treapta practicant, regim de exercitare supervizare sau treapta practicant, regim de exercitare autonom - după caz) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog practicant/deţinător al unui atestat cu competenţă în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; pentru atestarea la nivelul II de specializare - specialist, candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; lista testelor licenţiate ce se regăsesc în softul aparaturii utilizate; tipul aparaturii utilizate şi categoriile de senzori întrebuinţaţi; prezentarea unui caz de examinare poligraf complexă în care în mod distinct se vor adăuga diagramele, evaluarea acestora prin metoda umană şi computerizată. Candidatul trebuie să facă dovada efectuării unui număr de 400 de examinări poligraf de la data obţinerii ultimului atestat. Numărul de examinări efectuate se poate dovedi prin intermediul unei adeverinţe de la locul de muncă, dacă este angajat al unei instituţii de stat, sau prin copie a registrului de evidenţă a actelor profesionale, pentru cei care funcţionează în zona privată, evident cu respectarea normelor de confidenţialitate şi GDPR; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf cu treapta de specialist sau principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf) şi întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;14. raportul final de supervizare profesională (doar pentru situaţia în care deţinătorul unui atestat de liberă practică poate demonstra minimum 5 ani de experienţă profesională pe treapta de practicant, perioadă de timp exercitată în regim de supervizare profesională, în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;15. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul II de specializare - specialist, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Anexa nr. 4Ala normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologie clinică
  Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie clinică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie clinică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie clinică şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie pentru specialitatea psihologie clinică, conţinând: raport de activitate pentru perioada de specialist, incluzând un plan de carieră; lista instrumentelor psihologice deţinute şi utilizate; două rapoarte de evaluare psihologică complexă, cazuistici diferite, şi o recomandare de la un psiholog principal în specialitatea psihologie clinică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie clinică.
  Anexa nr. 4Bla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea consiliere psihologicăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea consiliere psihologică, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea consiliere psihologică - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5.
  adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);
  6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora – în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea consiliere psihologică, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea consiliere psihologică - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea consiliere psihologică şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie pentru specialitatea consiliere psihologică, conţinând: raport de activitate pentru perioada de specialist, incluzând un plan de dezvoltare în carieră; două studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite, şi o recomandare de la un psiholog principal în specialitatea consiliere psihologică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea consiliere psihologică.
  Anexa nr. 4Cla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihoterapieDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare – principal, specialitatea psihoterapie, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihoterapie - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihoterapie, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist/deţinător al unui atestat cu competenţă, în specialitatea psihoterapie - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihoterapie şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie pentru specialitatea psihoterapie, conţinând: raport de activitate pentru perioada de specialist, incluzând un plan de dezvoltare în carieră; două studii de caz din cazuistica proprie, din patologii diferite, şi o recomandare de la un psiholog principal în specialitatea psihoterapie - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihoterapie.
  Anexa nr. 4Dla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologia muncii şi organizaţională
  Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7.
  diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, conţinând: memoriu de activitate profesională care să cuprindă: activitatea curentă în specialitate, contribuţii la dezvoltarea activităţilor profesionale din domeniu (formare, supervizare, conferinţe, workshopuri), contribuţii la dezvoltarea cercetării în domeniu şi prestigiul profesional; proiectarea şi prezentarea unei proceduri de recrutare şi selecţie pe un post specific, pornind de la fişa postului şi organigrama organizaţiei; proiectarea şi prezentarea unei evaluări psihologice periodice a riscurilor psihosociale pentru acelaşi post specific; prezentarea unui demers de validare a unei probe psihologice specifice specializării (sistem de etalonare, grupul de referinţă, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelităţii); realizarea şi prezentarea unui raport de diagnoză realizat asupra unor probleme specifice dintr-un grup sau departament al unei organizaţii şi propunerea unui plan de intervenţie la nivel de grup, pe baza concluziilor studiului diagnostic; prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistraţi în Registrul supervizorilor, şi dovada deţinerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia muncii şi organizaţională.
  Anexa nr. 4Ela normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologia transporturilorDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia transporturilor, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia transporturilor - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);
  5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologia transporturilor - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru specialitatea psihologia transporturilor, conţinând: memoriu de activitate profesională care să cuprindă: activitatea curentă în specialitate, contribuţii la dezvoltarea activităţilor profesionale din domeniu (formare, supervizare, conferinţe, workshopuri), contribuţii la dezvoltarea cercetării în domeniu şi prestigiul profesional; proiectarea şi prezentarea unui program de consiliere şi asistenţă psihologică în domeniul siguranţei traficului, pentru participanţii la trafic cu tendinţe dezadaptative; prezentarea a două cazuri ce vizează reexaminări pentru cazurile cu aviz nefavorabil (demers, justificare metodologie, decizie); prezentarea unui demers de validare a unei probe psihologice specifice specializării (sistem de etalonare, grupul de referinţă, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelităţii); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistraţi în Registrul supervizorilor, şi dovada deţinerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia transporturilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia transporturilor.
  Anexa nr. 4Fla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologia aplicată în serviciiDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia aplicată în servicii - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia aplicată în servicii - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente -exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia aplicată în servicii, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologia aplicată în servicii - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii, conţinând: memoriu de activitate profesională, care să cuprindă: activitatea curentă în specialitate, contribuţii la dezvoltarea activităţilor profesionale din domeniu (formare, supervizare, conferinţe, workshopuri), contribuţii la dezvoltarea cercetării în domeniu şi prestigiul profesional; prezentarea unei analize critice a proceselor de recrutare şi selecţie, respectiv evaluarea performanţelor şi dezvoltarea carierei într-o organizaţie specifică şi propunerea unor îmbunătăţiri ale acestor procese; prezentarea unui raport de evaluare a unor probleme specifice la nivel de organizaţie şi propunerea unui plan de intervenţie la nivel organizaţional, pe baza concluziilor studiului diagnostic; prezentarea unui demers de validare a unei probe psihologice specifice specializării (sistem de etalonare, grupul de referinţă, validitatea de construct, validitatea predictivă, analiza fidelităţii); prezentarea unui program de mentorat pentru psihologii din supervizare, specific specializării, pentru cei care doresc să fie înregistraţi în Registrul supervizorilor, şi dovada deţinerii instrumentelor psihologice din portofoliu, avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologia aplicată în servicii - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologia aplicată în servicii.
  Anexa nr. 4Gla normeCONŢINUTUL
  dosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
  Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educaţional sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională pentru specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; pentru atestarea la nivel de psiholog principal în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în domeniu şi a seniorităţii profesionale. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor psihodiagnostice în domeniu, bazată pe competenţa de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare, dar, de asemenea, şi de intervenţie în domeniu. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică complex în domeniul psihologiei educaţionale; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică; 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul educaţional cu treapta de specializare psiholog principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13.
  dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională.
  Anexa nr. 4Hla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihopedagogie specialăDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihopedagogie specială, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihopedagogie specială - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4.
  cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);
  5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare educaţional sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist/deţinător al unui atestat cu competenţă, în specialitatea psihopedagogie specială - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihopedagogie specială şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);
  11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională pentru specialitatea psihopedagogie specială; pentru atestarea la nivel de psiholog principal în domeniul psihopedagogiei speciale, candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în domeniu şi a seniorităţii profesionale. În general, aceasta presupune capacitatea de a răspunde scopurilor psihodiagnostice în domeniu, bazată pe competenţa de utilizare a unei plaje largi de instrumente de evaluare, dar, de asemenea, şi de intervenţie în domeniu. Documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: 1 (un) raport de evaluare psihologică complex în domeniul psihopedagogiei speciale; raportul de activitate profesională în domeniu; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în practică şi 2 (două) recomandări de la doi psihologi din domeniul psihopedagogiei speciale cu treapta de specializare principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihopedagogie specială.
  Anexa nr. 4Ila normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionaleDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - în original;
  2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8.
  atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12. portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; pentru atestarea la nivel de psiholog principal, candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale şi a seniorităţii profesionale; documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; lista instrumentelor de evaluare psihologică utilizate în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; un proiect privind una din competenţele prevăzute (de exemplu, proiect de intervenţie în situaţii de criză, managementul stresului, program de profilaxie psihologică, intervenţie organizaţională, evaluare psihologică etc.) sau un studiu de caz; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale cu treapta de principal - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.
  Anexa nr. 4Jla normeCONŢINUTULdosarului de atestare profesională Nivelul III de specializare - principal Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în original;2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ (dacă este cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior);5. adeverinţă medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării acesteia şi până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior);
  6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc. şi anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);8. atestatul de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, treapta de specializare specialist - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;9. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau în domeniul general de specializare clinic sau diploma ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie sau diploma echivalentă în condiţiile legii şi anexele acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);10. dovada desfăşurării activităţii de minimum 5 ani ca psiholog specialist/deţinător al unui atestat cu competenţă, în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - certificatul de înregistrare, anexa/ele şi certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf şi/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal şi fişa postului pentru activitatea desfăşurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări);11. diploma/ele şi/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;12.
  portofoliul stabilit de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; pentru atestarea la nivelul III de specializare - principal, candidatul trebuie să facă dovada unei competenţe lărgite în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; documente ce vor fi prezentate în cadrul interviului: raportul de activitate profesională; 2 (două) recomandări de la doi psihologi cu specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf cu treapta de principal; prezentarea a 2 (două) cazuri complexe în care au fost utilizate mai multe baterii de teste (analiza şi interpretarea rezultatelor pentru un subiect sincer şi un subiect nesincer) şi candidatul trebuie să facă dovada efectuării unui număr de 500 de examinări poligraf de la data obţinerii ultimului atestat. Numărul de examinări efectuate se poate dovedi prin intermediul unei adeverinţe de la locul de muncă, dacă este angajat al unei instituţii de stat, sau prin copie a registrului de evidenţă a actelor profesionale pentru cei care funcţionează în zona privată, evident cu respectarea normelor de confidenţialitate şi GDPR - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  13. dovada achitării taxei profesionale pentru analiză dosar atestare profesională nivelul III de specializare - principal, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!