Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.477/999/2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.477 din 17 noiembrie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 999 din 11 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. CAZ 4.050 din 17.11.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.154 din 9.11.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
  – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii, interimar, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 11, la articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare se redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare în cadrul unui trimestru, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră, şi se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional.În situaţia în care la unii furnizori de servicii de medicină fizică şi de reabilitare se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate faţă de suma trimestrială prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare care în acelaşi trimestru şi-au epuizat valoarea de contract.Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs până la sfârşitul trimestrului pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.Dacă valoarea trimestrială de contract rămasă neconsumată este mai mică de 40 de lei, reprezentând contravaloarea unei consultaţii cu proceduri, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.În trimestrul IV 2021, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rămasă neconsumată este mai mică de 40 de lei, reprezentând contravaloarea unei consultaţii cu proceduri, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare decontate de casa de asigurări de sănătate.
  2. La anexa nr. 23 E, după punctul III se introduce un nou punct, punctul IV, cu următorul cuprins:IV. INFORMAŢII PRIVIND CONTRIBUŢIA PERSONALĂ PE CARE O POT ÎNCASA SPITALELE PRIVATE- model -Unitatea sanitară .............................................Lista cuprinzând valoarea estimată a contribuţiei personale a asiguraţilor/grupe de diagnostic*), pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate în secţiile de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG,la data de .......................[conform art. 92 alin. (1) lit. a) pct. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 şi art. 11 alin. (4) lit. b) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare]
  Nr. crt.Descrierea grupelor de diagnostice*)Valoare relativă a cazului**)Tarif/caz ponderat propriu spitalului***)Suma decontată de CAS/cazTarif/caz practicat de unitatea sanitară privatăContribuţia personală a asiguratului
  c1c2c3c4c5 = c3 x c4c6c7 = c6 – c5
  1.
  2.
  3.
  (...)
  *) Descrierea grupelor de diagnostic se completează conform datelor din coloana «Descrierea grupelor de diagnostice» din tabelul prevăzut în anexa nr. 23 B II la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare. **) Valoarea relativă a cazului se completează conform datelor din coloana «valoare relativă» din tabelul prevăzut în anexa nr. 23 B II la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.***) Tariful pe caz ponderat propriu spitalului este prevăzut în anexa nr. 23 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. În anexa nr. 39, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Pentru obţinerea dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I sau II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv şi prezintă actul de identitate, respectiv certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi se prezintă certificatul de naştere. Documentele necesare obţinerii dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv se pot transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.
  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2022.Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!