Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.608/2.506/2021privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 5.608 din 19 noiembrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.506 din 19 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-11-2021 până la data de 06-06-2023


  Văzând Referatul de aprobare nr. 15.876/CM din 19.11.2021 al Ministerului Educaţiei şi Referatul de aprobare nr. CAZ 4.219/2021 al Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. 94, 95, 114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 105 din 19.11.2021,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii, interimar, emit prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:Articolul 3^2(1)
  Prin excepţie de la dispoziţiile art. 3^1, începând cu data de 22 noiembrie 2021, în localităţile în care rata de incidenţă este sub 3/1.000, activităţile didactice se pot desfăşura cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu respectarea strictă a normelor de protecţie sanitară, independent de procentul de vaccinare a personalului din unitatea de învăţământ.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar emit decizia privind reluarea cursurilor cu prezenţă fizică prin raportare la rata de incidenţă, publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB.
  2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:Articolul 6^1(1) În situaţia în care în urma testării cu test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform Instrucţiunii Ministerului Sănătăţii nr. CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se aplică dispoziţiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la pct. VI din anexa la prezentul ordin.(2) Preşcolarul/Elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform alin. (1), continuă activitatea didactică în regim online şi poate relua cursurile cu prezenţă fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.(3)
  Preşcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezenţă fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obţinut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.
  (4) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide dacă testarea cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă se efectuează în unitatea de învăţământ sau la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal.(5) În situaţia în care consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte că procedura de testare cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă este efectuată în unitatea de învăţământ, este necesar acordul părintelui/ reprezentantului legal al preşcolarului/elevului minor, acord exprimat conform formularului elaborat de Ministerul Sănătăţii.(6) În situaţia efectuării testării cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal, rezultatul testării se comunică de îndată, în scris sau electronic, unităţii de învăţământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11.
  3. În anexa „Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19“, la punctul VI „Protocoale“, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Protocolul privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă: a) persoanele responsabile din cadrul unităţii de învăţământ vor realiza testarea preşcolarilor/elevilor în conformitate cu Instrucţiunea Ministerului Sănătăţii nr. CAZ/4.216/19.11.2021 şi vor putea fi instruite de echipe de voluntari formate din medici, studenţi la facultăţile de medicină, asistenţi medicali şi alte categorii de personal cu competenţe în domeniul medical, sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSP/DSPMB);
  b) persoanele responsabile din cadrul unităţii de învăţământ se vor informa corespunzător în ceea ce priveşte procedura aplicabilă colectării testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deşeuri medicale cu potenţial infecţios. În situaţia colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităţilor de învăţământ, acestea se vor arunca în coşuri de gunoi cu capac şi pedală prevăzute cu sac de gunoi şi vor fi colectate şi eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. Întreaga procedură va fi încheiată cu dezinfecţia corectă a mâinilor; c) în cazul preşcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la un test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în unitatea de învăţământ se aplică prevederile pct. 4 «Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19»; d) în cazul preşcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă la domiciliu, părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia de a comunica în scris sau electronic unităţii de învăţământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul testului; e) unitatea de învăţământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR; f) unitatea de învăţământ păstrează evidenţa preşcolarilor/ elevilor testaţi pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  ----