Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.722 din 29 octombrie 2021privind legitimaţiile de verificare fiscală
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 118 alin. (4), art. 147 şi al art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 741.991 din 13.10.2021,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Pentru desfăşurarea verificării situaţiei fiscale personale, potrivit titlului VI „Controlul fiscal“ capitol IV „Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de verificare a situaţiei fiscale personale va utiliza legitimaţii.
  (2) Modelul legitimaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Personalul cu atribuţii de verificare fiscală cuprinde inspectorii din cadrul direcţiei generale control venituri persoane fizice şi din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, încadraţi în structurile cu atribuţii de verificare fiscală.(2) Inspectorii din cadrul direcţiei generale control venituri persoane fizice vor utiliza legitimaţiile de verificare prevăzute la art. 1 şi pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit asupra persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al ţării.Articolul 3
  (1) Legitimaţiile de verificare fiscală prevăzute la art. 1 atestă împuternicirea specială a titularului în faţa contribuabilului, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.(2) Legitimaţia de verificare fiscală este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu emis în condiţiile legii.
  Articolul 4(1) Legitimaţiile de verificare fiscală au regim special, sunt nominale şi se distribuie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin intermediul aparatului propriu şi prin unităţile sale subordonate.(2) Numerotarea legitimaţiilor de verificare fiscală se face de către organul fiscal, potrivit plajei de numere repartizate, conform anexei nr. 2.(3) Prin organ fiscal, în sensul prezentului ordin, se înţelege direcţia generală control venituri persoane fizice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.
  (4) Legitimaţiile de verificare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal.(5) Eliberarea legitimaţiilor de verificare fiscală se face de către organul fiscal, pe baza unei evidenţe nominale. Modelul evidenţei nominale este prevăzut în anexa nr. 3.(6) Pierderea sau furtul legitimaţiei de verificare fiscală se publică în presă şi se anunţă la organul fiscal emitent în termen de 48 de ore, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa nominală prevăzută la alin. (5).(7) La data încetării activităţii, titularul legitimaţiei de verificare fiscală va depune legitimaţia la organul fiscal emitent, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa nominală prevăzută la alin. (5).(8) Legitimaţiile de verificare fiscală sunt valabile de la data eliberării până la data anulării.
  Articolul 5
  (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.225/2016 privind legitimaţiile de verificare fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 26 iulie 2016.(2) Legitimaţiile emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.225/2016 sunt valabile şi vor fi utilizate de către inspectorii din cadrul direcţiei generale control venituri persoane fizice până la emiterea noilor legitimaţii de verificare fiscală, conform dispoziţiilor prezentului ordin, dar nu mai târziu de şase luni de la data intrării în vigoare a acestuia.
  Articolul 6Direcţia generală control venituri persoane fizice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mirela CălugăreanuBucureşti, 29 octombrie 2021.Nr. 1.722.Anexa nr. 1MODELULlegitimaţiei de verificare fiscalăFigura nr. 1*) Legitimaţie faţǎ*) Figura nr. 1 este reprodusă în facsimil.DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL VENITURI PERSOANE FIZICE
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI
  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA
  Figura nr. 2*) Legitimaţie verso*) Figura nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Descrierea legitimaţiei de verificare fiscală1. Descrierea legitimaţiei:a) dimensiuni 100 mm/80 mm;b) carton grosime 3 mm;c) culori:"Faţă“: roşu, galben, albastru, negru, alb şi bleu (cod CMYK - 15/5/0/0);"Verso“: alb şi negru.2. Legitimaţia de verificare fiscală se compune din „Faţă“ şi „Verso“.
  3. Avizarea legitimaţiei de verificare fiscală se efectuează prin aplicarea ştampilei organului fiscal care a eliberat legitimaţia de verificare şi semnarea de către directorul general.4. Elementele de particularizare a legitimaţiei de verificare fiscală sunt:a) drapelul României, având dimensiunile de 5 x 45 mm, poziţionarea acestuia în partea centrală, pe „Faţa“ legitimaţiei de verificare fiscală şi având intensitatea culorilor prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare;b) stema ţării, având dimensiunile de 90 x 60 mm şi fiind poziţionată în centru, pe „Verso“-ul legitimaţiei de verificare fiscală, în spaţiul rezervat textului, potrivit modelului original din anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, şi executată în filigran cu un singur ton închis la culoare;c) siglele structurilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având dimensiunile de 20 x 70 mm, sunt poziţionate în partea superioară a legitimaţiei de verificare fiscală, sub textul „Ministerul Finanţelor“, iar intensitatea culorilor este prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;d) fondul „Faţă“ - element de siguranţă - cuprinde înscrisuri „ANAF“ pe toată suprafaţa, realizate cu culoare bleu cod CMYK - 15/5/0/0.5.
  Legitimaţia de verificare fiscală este ambalată într-un suport ecuson de plastic transparent.
  Anexa nr. 2REPARTIZAREAplajei de numere pentru legitimaţiile de verificare fiscală
  Nr. crt.Denumirea organului fiscalPlaja de începutPlaja de sfârşit
  1A.N.A.F. D.G.C.V.P.F.00011000
  2D.G.R.F.P. BRAŞOV10012000
  3D.G.R.F.P. BUCUREŞTI20013000
  4D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA30014000
  5D.G.R.F.P. CRAIOVA40015000
  6D.G.R.F.P. GALAŢI50016000
  7D.G.R.F.P. IAŞI60017000
  8D.G.R.F.P. PLOIEŞTI70018000
  9D.G.R.F.P. TIMIŞOARA80019000
  Anexa nr. 3Evidenţa nominală a legitimaţiilor de verificare fiscalăI. Modelul şi conţinutul situaţiei nominaleAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂOrganul fiscal^1 ...................................................................^1 Se înscrie denumirea organului fiscal.
  Nr. ............... zz.ll.aaSITUAŢIA NOMINALĂprivind legitimaţiile de verificare fiscală
  Nr. crt.Numele, prenumele şi funcţia titularului legitimaţieiCodul numeric personalMarcaNumărul legitimaţiei de verificare fiscală^2Eliberarea legitimaţieiAnularea legitimaţiei
  DataSemnăturaPredarePierdere/Furt
  DataSemnăturaDataSemnătura
  1234567891011
  ^2 Se completează, în ordinea emiterii, numărul din plaja de numere acordate, conform anexei nr. 2 la ordin.
  II. Modalitatea de completare1. Persoana responsabilă cu evidenţa nominală va completa un rând în situaţie pentru fiecare legitimaţie de verificare fiscală, respectiv coloanele 1-6. Titularul legitimaţiei va semna pentru primire în coloana 7.2. La anularea legitimaţiei de verificare fiscală, ca urmare a predării sau pierderii/furtului, persoana responsabilă cu evidenţa nominală va completa, după caz, în continuare, în coloanele 8 şi 10, iar titularul legitimaţiei va semna, în consecinţă, pentru predare sau pierdere/furt în coloanele 9 şi 11.III. Caracteristici de tipărire şi arhivare1. Se tipăreşte faţă/verso cu ajutorul tehnicii de calcul.2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către organul fiscal.3.
  Se înregistrează în evidenţa organului fiscal emitent.
  4. Se îndosariază în volume de 50 de file.5. Se arhivează la organul fiscal.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!