Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 16 noiembrie 2021Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021


  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.290 din 16 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1111 din 22 noiembrie 2021.
  Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive1.
  Dispoziţii generale1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanţare din Facilitatea de finanţare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităţilor.1.2. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este administrată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operaţional competitivitate (AM POC).1.3. Schema de ajutor de stat este finanţată din fondurile aferente Programului operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin resursele REACT-EU FEDR.
  2. Baza legală2.1. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu secţiunea 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE - A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020, Comunicarea CE - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021.2.2. Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt:– Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus); – 
  Regulamentul (UE) 2020/2.221 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele suplimentare şi măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistenţă pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei (REACT-EU);
  – Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Definiţii3.1. beneficiarul ajutorului de stat - IMM-uri înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;3.2.
  microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187/1 din 26.06.2014;
  3.3. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, o întreprindere este considerată în dificultate dacă se află în cel puţin una din următoarele situaţii: a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;3.4. contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, şi întreprinderea prevăzută la pct. 3.2 în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POC 2014-2020;
  3.5. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare;3.6. inovaţie - un produs sau proces nou sau îmbunătăţit (sau o combinaţie a acestora) care diferă semnificativ de produsele sau procesele anterioare ale întreprinderii şi care a fost pus la dispoziţia potenţialilor utilizatori (produs) sau pus în funcţiune de către întreprindere (proces)^1;^1 Sursa: https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm3.7. investiţie productivă - investiţie în dezvoltarea avansată de produse şi servicii constând într-o nouă capacitate de producţie sau de servicii sau dezvoltarea unei capacităţi de producţie sau de servicii existente.
  4. Forma ajutorului4.1. Ajutorul de stat se acordă sub forma de granturi pentru realizarea de investiţii în conformitate cu prevederile pct. 6.6. 5. Durata şi bugetul schemei5.1.
  Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2021. În condiţiile în care Cadrul temporar se va prelungi până la 30 iunie 2022, perioada de aplicare a schemei va fi extinsă în consecinţă.
  5.2. Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro REACT-EU FEDR prin POC 2014-2020 şi 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat. 5.3. Cursul de schimb euro/leu folosit în prezenta schemă este cursul INFOREURO valabil în luna octombrie 2021.
  6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate şi cheltuieli eligibile6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, cu respectarea prevederilor pct. 7.1.6.2. Beneficiarii măsurii sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:– nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare; – nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;
  – nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment;– sunt înfiinţaţi până la data de 31.12.2018 inclusiv;– au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.
  6.3. Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii şi punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:a) scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 faţă de 31.12.2019 - 40 puncte:– ≥ 30% - 40 puncte;
  – ≥ 25 < 30% - 35 puncte;– ≥ 20 < 25% - 30 puncte;– ≥ 15 < 20% - 25 puncte;– ≥ 10 < 15% - 20 puncte;– ≥ 5 < 10% - 15 puncte;– < 5% - proiect respins;
  b) investiţie de minimum 20% din valoarea proiectului în condiţiile de aplicabilitate ale prevederilor Anexei I din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condiţiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu - 40 puncte:– ≥ 90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu - 40 puncte;– ≥ 80 < 90% - 35 puncte;– ≥ 70 < 80% - 30 puncte;– ≥ 60 < 70% - 25 puncte;– ≥ 50 < 60% - 20 puncte;– ≥ 40 < 50% - 15 puncte;– 
  ≥ 30 < 40% - 10 puncte;
  – ≥ 20 < 30% - 5 puncte;– < 20% - proiect respins;
  c) investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale a României, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS)/Banca Naţională a României (BNR) - 5 puncte: – sold negativ - 5 puncte;– sold pozitiv - 0 puncte;d)
  proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte:– DA - 5 puncte;– NU - 0 puncte;
  e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărţită la numărul de angajaţi (anul de referinţă este 2019, iar numărul de angajaţi în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puţin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:– ≥15 –-10 puncte; – ≥10 < 15% - 5 puncte;– < 10% - 0 puncte.
  6.4. Acordarea finanţării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului prevăzut la pct. 5 subpct. 5.2.6.5. Intensitatea ajutorului de stat din cheltuielile eligibile este de:– 95% pentru microîntreprinderi;– 90% pentru întreprinderi mici;– 85% pentru întreprinderi mijlocii. 6.6. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos:– cheltuieli cu realizarea/achiziţia de construcţii;
  – cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenului;– cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului; – cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;– cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;– active necorporale;– mijloace de transport electrice sau hibride^2 (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială); ^2 În conformitate cu prevederile Propunerii de Regulament delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condiţiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu, disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=RO
  – cheltuieli de consultanţă pentru pregătirea şi implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;– cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.
  6.7. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 4.000.
  7. Cumulul ajutoarelor de stat7.1. Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei brute de 1.800.000 euro.7.2. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activităţi.
  7.3. În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitată de beneficiar este mai mare decât valoarea prevăzută de cadrul temporar, aceasta se va diminua până la plafonul de 1.800.000 euro, conform prevederilor cumulului de ajutoare de stat.
  8. Domeniu de aplicare8.1. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarele sectoare/tipuri de ajutoare: 8.1.1. activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;8.1.2. activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.8.2. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.8.3. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activităţi, că plafonul relevant este respectat şi că suma maximă posibilă nu este depăşită în total.
  8.4. Derogările prevăzute la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăşi 270.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 225.000 euro pentru întreprinderea activă în producţia primară de produse agricole.8.5. Ajutorul din cadrul schemei de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, sau în Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.8.6. Beneficiarii finali sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoare eligibile:– clasa C - Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun şi 254 fabricarea armamentului şi muniţiei);– clasa F - Construcţii;– clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor;– clasa H - Transport şi depozitare;– clasa I - Hoteluri şi restaurante;– clasa M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;– clasa N - Activităţi de servicii administrative şi de activităţi de servicii-suport;– clasa P - Învăţământ;– clasa Q - Sănătate şi asistenţă socială;– clasa R - Activităţi de spectacole, culturale şi recreative;– clasa S - Alte activităţi de servicii.
  9. Implementarea schemei9.1. Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanţare în platforma electronică MYSMIS disponibilă la adresa https://2014.mysmis.ro/, însoţită de documentaţia necesară analizei solicitării, care cuprinde:– documentaţia tehnică şi plan de afaceri în format simplificat, care vor include proiecţiile financiare care vin în sprijinul justificării rentabilităţii investiţiei;– declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile menţionate la pct. 6.6; că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate;– declaraţie privind cumulul ajutoarelor de stat obţinute;– declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că:(i) nu este rezident în scopuri fiscale sau nu este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
  (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849;(iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; şi(iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
  – declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;– declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale;– consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  9.2. Procesul de evaluare şi selecţie constă în parcurgerea următoarelor etape:– etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;– etapa de evaluare tehnică şi financiară a propunerii de proiect, în conformitate cu criteriile de la pct. 6.3;– etapa de selecţie a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare şi selecţie;– etapa de contractare a proiectelor.9.3. Contractele de finanţare se vor semna până la data de 31 decembrie 2021.
  10. Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea10.1. MIPE are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul şi valoarea contractelor semnate, precum şi sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afişate în timp real.10.2. MIPE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia furnizorului schemei de ajutor de stat, a Consiliului Concurenţei, Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României şi a altor organisme de control naţionale/europene ori de câte ori le sunt solicitate.10.4. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.10.5. MIPE are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme şi a încărcării contractelor de finanţare a ajutorului de stat, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.10.6. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
  10.7. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, furnizează Consiliului Concurenţei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.10.8. Până la 31 decembrie 2021, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, transmite prin intermediul Consiliului Concurenţei către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.
  11. Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat11.1. Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se vor face de către MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC.11.2. În situaţia în care beneficiarii de finanţare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale contractului de finanţare, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, va recupera ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!