Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.226 din 17 noiembrie 2021pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii "Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,

  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.226.ANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR“Asigurarea unei mai bune mobilităţi pe calea ferată a persoanelor pe teritoriul României este o preocupare majoră a tuturor factorilor implicaţi în transportul feroviar public de călători şi, în acest sens, prin:– Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016;– Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008;– alte documente strategice europene şi naţionale privind dezvoltarea reţelei transeuropene de transport feroviar şi creşterea durabilă a economiei europene,sunt definite cerinţele de îmbunătăţire a mersului de tren, prin introducerea unor servicii predictibile şi cu frecvenţă ridicată, sprijinite de existenţa unui parc de material rulant care să respecte cel puţin normele din specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI), standardele tehnice internaţionale şi europene (ISO şi EN) relevante şi alte standarde tehnice naţionale (SR) relevante.Pentru ca parcul de material rulant utilizat pe reţeaua feroviară din România să asigure realizarea cererii de serviciu de transport public de călători la actualele standarde europene şi naţionale este nevoie ca prezentul parc de material rulant deţinut de operatorii de serviciu public feroviar din România, cu capital public sau privat, să fie înlocuit, întrucât şi-a depăşit deja durata ciclului său de viaţă sau este aproape de finalul acestuia. Din cauza uzurii avansate există riscul ca într-un timp foarte scurt, perioada 2021-2023, parcul de material rulant utilizat în prezent să nu mai poată asigura/satisface/răspunde obligaţiile/ obligaţiilor minime pentru serviciul public de transport feroviar de călători.
  Prin urmare, materialul rulant utilizat nu îndeplineşte în totalitate standardele de calitate necesare implementării contractelor de servicii publice şi a devenit o necesitate înlocuirea acestuia.Creşterea semnificativă a mobilităţii sociale în următorii ani poate fi satisfăcută doar prin creşterea capacităţii materialului rulant şi a calităţii acestuia. Principalele beneficii economice care sunt avute în vedere după achiziţia de material rulant sunt următoarele:– economii de timp de călătorie pentru publicul călător;– reducerea costurilor de operare a vehiculului şi economii pentru publicul călător datorită transferului modal;– reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;– reducerea emisiilor de zgomot.Conform studiului de fezabilitate întocmit de Asocierea DT Global iDevice Europe SL & MC Mobility Consultants GmbH Vienna, în baza Contractului nr. TA2018012 RO RP1 încheiat cu Banca Europeană de Investiţii - PASSA, a rezultat că este necesară, în cadrul proiectului de investiţii menţionat mai sus, achiziţionarea a 99 de rame electrice noi, în sumă totală de aproximativ 3.880.436 mii lei, cu TVA, calculat la cursul euro BNR de 4,8402 la data de 24.08.2020 (cca 801.709.878 euro, cu TVA), din care:– 62 de rame electrice pentru transportul regional RE-R, preţ unitar: 7.236.021 euro, cu TVA, pe vehicul, rezultând o valoare totală de 448.633.308 euro, cu TVA;
  – 37 de rame electrice pentru transportul interregional REIR, preţ unitar: 9.542.610 euro, cu TVA, pe vehicul, rezultând o valoare totală de 353.076.570 euro, cu TVA).
  Principalele caracteristici tehnice ale ramelor electrice regionale RE-Ra) Viteza maximă de circulaţieViteza maximă de circulaţie este de 160 km/h.b) Capacitatea şi condiţii de transportCapacitate de minimum 200 de locuri pe scaune fixe şi minimum 200 de locuri în picioare. Ramele vor fi echipate cu sistem de încălzire/ventilaţie şi aer condiţionat, instalaţii sanitare ecologice, zone de acces şi siguranţă pentru persoane cu handicap, Wi-Fi, supraveghere video.c) Consumul de energie electricăÎn vederea verificării costurilor de exploatare a ramelor electrice în cadrul procesului de achiziţie, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.) şi furnizorul desemnat câştigător al licitaţiei online vor testa nivelul real de consum de energie electrică, în exploatare comercială, pe secţiile de circulaţie Bucureşti Nord - Predeal, Bucureşti Nord - Constanţa şi retur pentru ambele secţii (cu minimum două măsurători/sens) şi rezultatele finale vor fi comparate cu nivelul mediu de consum declarat în cadrul procedurii atât pentru tracţiune, cât şi pentru subsistemele auxiliare.d) Conceptul de siguranţă a materialelorProiectarea, construcţia şi procesul de fabricaţie a ramelor electrice vor trebui să corespundă specificaţiilor tehnice de interoperabilitate validate prin regulamentele europene specifice domeniului feroviar.
  Toate materialele folosite pentru proiectarea şi fabricarea RE-R trebuie să corespundă standardelor şi normelor aplicabile, din punctul de vedere al emisiilor toxice, fumului şi combustiei. La fabricarea RE-R nu se vor folosi materiale pe bază de azbest.Materialele vor fi selecţionate în vederea asigurării unui risc minim, în special privind toxicitatea, şi trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardelor aplicabile.Materialele folosite la acoperirile caroseriei vor fi de tip antivandalism, rezistente la murdărire şi uşor de curăţat, cu scopul de a putea elimina urme de etichete, graffiti etc.
  Principalele caracteristici tehnice ale ramelor electrice interregionale RE-IRa) Viteza maximă de circulaţieViteza maximă de circulaţie este de 160 km/h.b) Capacitatea şi condiţii de transportCapacitatea de transport va fi cuprinsă între 300 şi 350 de locuri pe scaune fixe.Ramele vor fi echipate cu sistem de încălzire/ventilaţie şi aer condiţionat, instalaţii sanitare ecologice, zone de acces şi siguranţă pentru persoane cu handicap, Wi-Fi, supraveghere video, zonă bar-bistrou.c) Consumul de energie electricăÎn vederea verificării costurilor de exploatare a ramelor electrice în cadrul procesului de achiziţie, A.R.F. şi furnizorul desemnat câştigător al licitaţiei online vor testa nivelul real de consum de energie electrică, în exploatare comercială, pe secţiile de circulaţie Bucureşti Nord - Predeal, Bucureşti Nord - Constanţa şi retur pentru ambele secţii (cu minimum două măsurători/sens) şi rezultatele finale vor fi comparate cu nivelul mediu de consum declarat în cadrul procedurii atât pentru tracţiune, cât şi pentru subsistemele auxiliare.
  d) Conceptul de siguranţă a materialelor
  Proiectarea, construcţia şi procesul de fabricaţie a ramelor electrice vor trebui să corespundă specificaţiilor tehnice de interoperabilitate validate prin regulamentele europene specifice domeniului feroviar.Toate materialele folosite pentru proiectarea şi fabricarea RE-IR trebuie să corespundă standardelor şi normelor aplicabile, din punct de vedere al emisiilor toxice, fumului şi combustiei. La fabricarea RE-IR nu se vor folosi materiale pe bază de azbest.Materialele vor fi selecţionate în vederea asigurării unui risc minim, în special privind toxicitatea, şi trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardelor aplicabile.Materialele folosite la acoperirile caroseriei vor fi de tip antivandalism, rezistente la murdărire şi uşor de curăţat, cu scopul de a putea elimina urme de etichete, graffiti etc.Ambele tipuri de rame electrice anterior menţionate vor circula pe liniile ferate electrificate din România, cu ecartament normal de 1435 mm şi cu alimentare din linia de contact, 25 kV/50 Hz, fiind dotate cu sisteme de comandă şi control atât de tip ETCS 2, cât şi de tip PZB.Caracteristici privind protecţia mediului ale ramelor electrice regionale şi interregionale:1. designul ramelor electrice trebuie să respecte prescripţiile legale privind protecţia mediului în ceea ce priveşte funcţionarea, mentenanţa şi eliminarea/reciclarea;2. toate materialele folosite pentru proiectarea şi fabricarea ramelor electrice trebuie să corespundă standardelor şi normelor aplicabile, din punctul de vedere al emisiilor toxice, fumului şi combustiei;3. ofertantul trebuie să furnizeze conceptul general de siguranţă la incendiu al proiectului propus. Acesta va descrie, de asemenea, acţiunile rezultate care influenţează funcţionarea sistemului de tracţiune şi de ventilare, care activează barierele specifice împotriva extinderii focului şi măsurile de evacuare presupuse;
  4. asigurarea cerinţelor privind prevenirea, detectarea şi stingerea eventualelor incendii şi împotriva propagării fumului în compartimentele pentru călători şi dulapurile maşinilor;5. în plus faţă de sistemul obligatoriu de detectare a incendiilor, se prevede un sistem de protecţie la incendii pentru a minimiza riscul ulterior pentru călători, personalul trenului şi pentru echipamentul materialului rulant. Sistemul de protecţie la incendiu trebuie să fie proiectat să funcţioneze automat.
  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru achiziţia de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii „Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale RE-IR“
  Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  Beneficiar: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
  Amplasament: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
  Indicatori tehnico-economici:
  Valoarea totală a proiectului de investiţii, inclusiv TVAmii lei3.880.436
  (în preţuri valabile în data 24.08.2020; 1 euro = 4,8402 lei)
  Din care:
  Valoare proiect rame electrice regionale RE-R, inclusiv TVAmii lei2.171.475
  Valoare totală rame electrice interregionale RE-IR, inclusiv TVAmii lei1.708.961
  Capacităţi:
  Rame electrice regionale RE-Rbuc.62
  Rame electrice interregionale RE-IRbuc.37
  Total rame electrice (RE-R + RE-IR)buc.99
  Etapa I
  A. Valoarea proiectului de investiţii, inclusiv TVAmii lei2.324.714
  (în preţuri valabile în data de 24.08.2020; 1 euro = 4,8402 lei)
  - Eşalonarea investiţiei
  • Anul Imii lei430.000
  • Anul IImii lei505.000
  • Anul IIImii lei1.313.763
  • Anul IVmii lei75.951
  - Capacităţi:
  • Rame electrice regionale RE-Rbuc.40
  • Rame electrice interregionale RE-IRbuc.
  20
  - Durata de execuţie proiect de investiţiiluni40
  Din care:
  A.1. Valoare proiect rame electrice regionale RE-R, inclusiv TVAmii lei1.400.951
  - Eşalonarea investiţiei
  • Anul Imii lei250.000
  • Anul IImii lei85.000
  • Anul IIImii lei990.000
  • Anul IVmii lei
  75.951
  - Capacităţi:
  • Rame electrice regionale RE-Rbuc.40
  - Durata de execuţie proiect RE-Rluni40
  A.2. Valoare totală rame electrice interregionale RE-IR, inclusiv TVAmii lei923.763
  - Eşalonarea investiţiei
  • Anul Imii lei180.000
  • Anul IImii lei420.000
  • Anul IIImii lei
  323.763
  - Capacităţi:
  • Rame electrice interregionale RE-IRbuc.20
  - Durata de execuţie proiect RE-IRluni31
  Etapa a II-a
  B. Valoarea proiectului de investiţii, inclusiv TVAmii lei1.555.722
  (în preţuri valabile în data de 24.08.2020; 1 euro = 4,8402 lei)
  - Eşalonarea investiţiei
  • Anul Imii lei430.000
  • Anul IImii lei770.000
  • Anul IIImii lei355.722
  - Capacităţi:
  • Rame electrice regionale RE-Rbuc.22
  • Rame electrice interregionale RE-IRbuc.17
  - Durata de execuţie proiect de investiţiiluni30
  Din care:
  B.1. Valoare proiect rame electrice regionale RE-R, inclusiv TVAmii lei770.524
  - Eşalonarea investiţiei
  • Anul Imii lei
  250.000
  • Anul IImii lei350.000
  • Anul IIImii lei170.524
  - Capacităţi:
  • Rame electrice regionale RE-Rbuc.22
  - Durata de execuţie proiect RE-Rluni30
  B.2. Valoare totală rame electrice interregionale RE-IR, inclusiv TVAmii lei785.198
  - Eşalonarea investiţiei
  • Anul Imii lei
  180.000
  • Anul IImii lei420.000
  • Anul IIImii lei185.198
  - Capacităţi:
  • Rame electrice interregionale RE-IRbuc.17
  - Durata de execuţie proiect RE-IRluni30
  Finanţarea investiţieiFinanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!