Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 206 din 5 noiembrie 2021privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 01-01-2022

  Având în vedere:– art. 5.9 şi art. 7.2 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Conpet“ - S.A. Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002, cu modificările ulterioare;– Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi operaţiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 401.091/1.11.2021,
  în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 323/2020 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1091 din 17 noiembrie 2020.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

  Daniel Grigoroiu-Norocel
  Bucureşti, 5 noiembrie 2021.Nr. 206.ANEXĂCONTRACT-CADRUpentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022 nr. ......... din anul ............ luna ............ ziua ......Capitolul I Părţile contractanteÎntre Conpet - S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1-3, judeţul Prahova, cod poştal 100559, telefon 0244/401330, fax 0244/516451, CUI 1350020, cod în scop de TVA RO1350020, înscrisă în registrul comerţului cu nr. J29/6 din 22.01.1991, cod SIRUES 775289, cont IBAN RO38RNCB0205044865700001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Ploieşti, capital social subscris şi vărsat 28.569.842,40 lei, reprezentată legal prin director general ing. Dorin Tudora şi director economic ec. Sanda Toader, denumită transportator, pe de o parte,şi.........., cu sediul în............., C.U.I. .........., înscrisă în registrul comerţului cu nr. .........., cod SIRUES .........., cod IBAN .........., deschis la .........., capital social subscris şi vărsat .........., reprezentată legal prin director general .......... şi prin director economic .........., denumită beneficiar, pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract.Capitolul II Obiectul contractului
  Articolul 1(1) Obiectul prezentului contract constă în prestarea serviciilor de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părţi, respectându-se Normele privind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul pot fi, după caz, proprietatea beneficiarului sau a unei terţe persoane. În toate situaţiile beneficiarul acţionează şi răspunde în nume propriu pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.(3) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 2.
  Capitolul III Durata contractuluiArticolul 2Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .......... convenită de părţi.Capitolul IV Programe de transportArticolul 3(1) Programul cantităţilor anuale şi lunare de ţiţei, gazolină, condensat şi etan ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de beneficiar şi acceptată de transportator în conformitate cu anexa nr. 3.(2) În cazul în care cantităţile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacităţii disponibile pe destinaţia respectivă şi cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantităţile solicitate suplimentar de beneficiar. Neacceptarea transportului de cantităţi suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacităţii de transport disponibile şi va trebui să fie făcută în scris în termen de ..... zile de la primirea solicitării de la beneficiar.(3) Diminuarea cantităţilor lunare prevăzute în anexele nr. 3 şi 3.1 se va face prin act adiţional, la solicitarea beneficiarului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate reprezentând maximum 5% din programul iniţial lunar stabilit la încheierea prezentului contract.(4)
  În cazul reviziilor programate, beneficiarul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.
  Articolul 4(1) Beneficiarul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinaţii.(2) Beneficiarul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinaţii. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la confirmarea programului lunar de predare a produselor pe destinaţii.Articolul 5(1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activităţile de primire, depozitare, transport şi predare a ţiţeiului, gazolinei şi condensatului sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activităţile specifice industriei petroliere, şi sunt prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanţa (mişcarea) produselor.
  Articolul 6(1) În funcţie de condiţiile de operare a dotărilor transportatorului şi ca urmare a solicitării în scris a beneficiarului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire şi/sau predare a sortimentelor şi a cantităţilor de ţiţei, gazolină şi condensat ce urmează să fie transportate.(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite beneficiarului o justificare în scris în termen de .......... zile de la data primirii cererii din partea beneficiarului.(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:a) transportul unor cantităţi de ţiţei, gazolină şi condensat de la alte locaţii şi/sau către alte destinaţii decât cele prevăzute în programul anual de transport prin conductă şi/sau pe calea ferată;b)
  transportul de ţiţei netratat între diverse puncte de primire şi predare agreate de părţi, la solicitarea în scris a beneficiarului.
  (4) Pentru operaţiunile realizate conform alin. (3), transportatorul percepe costuri suplimentare. Aceste costuri suplimentare vor fi comunicate în scris beneficiarului în vederea acceptării de către acesta, înainte de efectuarea serviciilor solicitate.
  Capitolul V Stocul de operareArticolul 7(1) În scopul realizării transportului, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia transportatorului cantităţile de ţiţei necesare constituirii stocului de operare. Stocul de operare se va determina de părţi în funcţie de capacitatea disponibilă de transport şi fluxul tehnologic disponibil pentru destinaţia solicitată, convenită de părţi de comun acord.(2) Transportatorul va putea contribui la constituirea stocului de operare cu propriul ţiţei în măsura în care nivelul stocurilor sale depăşeşte cantitatea necesară pentru asigurarea securităţii tehnologice a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.Articolul 8(1) Beneficiarul şi transportatorul îşi vor reconstitui stocurile fizice de ţiţei, gazolină, condensat şi etan lichid, proprietatea lor, având la bază cantităţile de la începutul contractului, primirile, livrările şi consumul tehnologic, atât cantitativ, cât şi calitativ.(2) În cazul în care reconstituirea cantitativă şi calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârşitul anului, până la data de .........., se va face regularizarea cantitativă şi valorică la preţul produselor de la data facturării. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul poştal de remitere. Transportatorul/Beneficiarul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării sumei datorate inclusiv.Capitolul VI Tariful şi modul de plată
  Articolul 9(1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantităţilor prevăzute în anexa nr. 3 sunt cele stabilite de autoritatea competentă în condiţiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantităţile de produse efectiv predate la destinaţie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.(2) Valoarea consumurilor tehnologice şi TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.(3) Termenul de decontare care devine şi termen de scadenţă este de .......... zile de la data primirii facturii de către beneficiar, confirmată de documentul poştal.(4) Plata facturilor se va face de beneficiar în contul IBAN ..............................................., deschis la Banca .......................(5) Garantarea plăţii prestaţiilor de transport, precum şi a oricăror obligaţii contractuale prevăzute a fi îndeplinite de către beneficiar va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între beneficiar şi transportator. Modalitatea de constituire a garanţiilor va fi negociată şi convenită de părţile contractante.(6) Refuzul total sau parţial al beneficiarului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunoştinţa acestuia în termen de .......... zile lucrătoare de la data primirii ei. În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de beneficiar.
  (7) Plăţile se consideră efectuate în momentul decontării sumei din contul beneficiarului.(8) Transportatorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, reprezentând contravaloarea oricăror sume datorate, neachitate la scadenţă, indiferent de natura acestora (penalităţi de întârziere, daune-interese, cheltuieli suplimentare etc.) şi rezultând dintr-o factură acceptată în totalitate de beneficiar.(9) În situaţia în care autoritatea competentă aprobă modificarea tarifelor de transport, transportatorul are obligaţia de a notifica beneficiarul, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional. Noile tarife de transport aprobate se aplică astfel:9.1. Tarifele aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul ordinului nu este prevăzută o dată ulterioară.9.2. Tarifele aferente altor operaţiuni de transport, prevăzute în art. 3 alin. (4) lit. C din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 53/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, cu modificările ulterioare, intră în vigoare la data menţionată în notificare.
  Capitolul VII
  Penalităţi şi despăgubiriArticolul 10(1) Transportatorul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării sumei datorate inclusiv. Transportatorul va notifica în scris beneficiarului penalităţile datorate şi va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalităţile vor fi plătite în termen de 10 zile de la primirea facturii.(2) În cazul neîndeplinirii la scadenţă a oricărei obligaţii de plată certe, lichide şi exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica în scris beneficiarului că în termen de 5 zile de la notificare se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe beneficiar.(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care beneficiarul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.Articolul 11La sfârşitul anului, transportatorul va stabili cantităţile contractate şi, respectiv, cele efectiv predate la transport de către beneficiar, cumulate de la începutul derulării contractului. În situaţia în care cantitatea cumulată efectiv predată de la începutul derulării contractului nu este cel puţin egală cu cea contractată cumulată de la începutul anului, transportatorul va proceda la calcularea sumei datorate de către beneficiar astfel:a) în cazul în care beneficiarul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puţin de 90% din programul de transport de ţiţei din import, beneficiarul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de .......... euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual şi cantitatea efectiv predată în aceeaşi perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, beneficiarul fiind obligat să o achite în termen de .......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere;
  b) în cazul în care beneficiarul predă la transport o cantitate care reprezintă mai puţin de 90% din programul de transport de ţiţei din ţară, beneficiarul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de ...... euro, pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenţa dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport anual şi cantitatea efectiv predată în aceeaşi perioadă. Transportatorul va emite factura în ultima zi a anului, la cursul euro/lei din ziua emiterii facturii, beneficiarul fiind obligat să o achite în termen de ........... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.
  Capitolul VIII Obligaţiile şi drepturile beneficiarului şi transportatoruluiSecţiunea 1 Obligaţiile şi drepturile beneficiaruluiArticolul 12(1) Beneficiarul se obligă să predea ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul în condiţiile de calitate prezentate în anexa nr. 1.(2)
  În situaţii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalaţiile de tratare, lipsa dezemulsionanţilor), transportatorul va putea admite derogări de la condiţiile de calitate prevăzute în anexele A1-A3, B, C1-C4, D1-D5 la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a beneficiarului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.
  (3) Cuantumul costurilor suplimentare prevăzute la alin. (2) va fi convenit de părţi şi va fi facturat beneficiarului. Termenul de scadenţă a facturii este de .......... zile de la data primirii acesteia de către beneficiar, confirmată de documentul poştal.
  Articolul 13(1) Beneficiarul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantităţilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu deţine stocuri de operare pe relaţia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui terţ. Cantităţile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de beneficiar pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparaţii capitale şi modernizare, beneficiarii deţinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantităţile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.Articolul 14
  (1) În cazul unor avarii pe conductele de gazolină şi etan, beneficiarul se obligă să asigure stocarea gazolinei şi etanului conform anexei nr. 5.(2) În cazul unor avarii pe conductele de ţiţei sau lucrări de reparaţii programate, beneficiarul se obligă să asigure stocarea ţiţeiului în rezervoarele de recepţie pentru .......... ore.
  Articolul 15(1) În situaţia în care se recuperează ţiţeiul rezultat în urma avariilor, beneficiarul se obligă să primească ţiţeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea ţiţeiului se va încheia un proces-verbal în care se vor menţiona cantitatea şi calitatea ţiţeiului primit. În cazul în care este necesară recondiţionarea ţiţeiului, costurile aferente acestei operaţiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.(2) Beneficiarul va emite factura pentru costurile susmenţionate după acceptul transportatorului privind calculul sumelor datorate. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul/refuzul său pentru plata costurilor sus-menţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului privind plata costurilor respective; în caz contrar, costurile respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator.(3) Factura pentru costurile respective va fi emisă de către beneficiar în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (2). Scadenţa de plată a facturii este de ......... zile de la primirea facturii. Beneficiarul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Acestea se calculează prin aplicarea cotei de 0,04% la debitul neachitat pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate.
  Articolul 16(1) Beneficiarul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator şi emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referinţă standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezenţa părţilor interesate.(2) Beneficiarii care deţin laboratoare proprii au obligaţia să le doteze în mod corespunzător.Articolul 17Beneficiarul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situaţiile în care rafinăriile şi rampele de descărcare sunt oprite. În caz contrar, beneficiarul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa. În cazul reviziilor/ reparaţiilor neprevăzute generate de opriri neprevăzute/ accidentale ale instalaţiilor de prelucrare sau descărcare a ţiţeiului, beneficiarul va notifica transportatorul de îndată ce acestea apar.Articolul 18Beneficiarul are obligaţia să asigure la sistemele proprii de depozitare şi de măsurare cantitativă şi calitativă aflate la interfaţa beneficiar/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea şi calibrarea. Aceste operaţiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia şi procedurile în domeniu.Articolul 19(1) Beneficiarul este obligat să primească cu prioritate la descărcare ţiţeiul şi gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantităţile stabilite prin programul de transport.(2) Dacă din vina beneficiarului se înregistrează întârzieri ale navetelor de ţiţei (la primirea navetelor pline în gară, la manevra sau la scoaterea navetelor goale din gară), iar transportatorul înregistrează întârzieri faţă de programul de transport, transportatorul va fi exonerat de răspundere, iar în cazul în care transportatorul va înregistra cheltuieli suplimentare determinate de aceste staţionări, beneficiarul urmează a le suporta. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate beneficiarului. Beneficiarul va transmite acceptul/refuzul cheltuielilor suplimentare în termen de .......... zile lucrătoare de la comunicare; în cazul în care beneficiarul nu va transmite niciun răspuns în termenul sus-menţionat, cheltuielile solicitate se consideră acceptate.(3) În cazul în care beneficiarul acceptă cheltuielile suplimentare sau nu transmite niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în .......... zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), termenul de scadenţă a facturii fiind de .......... zile de la primirea facturii.(4) Beneficiarul are întreaga responsabilitate şi pentru alte situaţii generate de neasigurarea condiţiilor şi capacităţilor de descărcare a vagoanelor-cisternă de ţiţei şi gazolină în rampele sale de descărcare: creşteri de stocuri, blocaje etc.
  Articolul 20Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile şi la termenele stabilite în cap. VI şi VII.Articolul 21Beneficiarul are dreptul să conteste balanţa de transport al produselor în maximum .......... zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanţa a fost acceptată.Articolul 22Beneficiarul se obligă să predea la transport ţiţei din import în condiţiile specificate la art. 25. Luarea în primire a ţiţeiului în vederea transportului se face la solicitarea beneficiarului sau a persoanei împuternicite de acesta, pe baza unei telefonograme, transmisă transportatorului. Această notificare va cuprinde: proprietarul ţiţeiului, numărul rezervorului, cantitatea predată pentru pompare, punctul de destinaţie şi ora la care se efectuează recepţia.
  Articolul 23Beneficiarul şi transportatorul vor încheia convenţii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.Articolul 24Beneficiarul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.Articolul 25Beneficiarul garantează pe propria răspundere că ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanul nu fac obiectul unui litigiu şi că sunt libere de orice sarcini fiscale. În cazul în care beneficiarul are cunoştinţă de faptul că ţiţeiul, gazolina şi condensatul, proprietatea sa sau a unui terţ, sunt grevate de sarcini sau fac obiectul unui litigiu, beneficiarul are obligaţia ca de îndată să înştiinţeze transportatorul, acesta din urmă nefiind obligat să accepte transportul acestor produse.
  Articolul 26Beneficiarul are obligaţia ca până la data de .......... octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantităţile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.Articolul 27La solicitarea scrisă a transportatorului, beneficiarul se obligă să recepţioneze în termen de ........ ore ţiţeiul adus la destinaţie de către transportator, dacă ţiţeiul îndeplineşte condiţiile de recepţie stipulate în contract, sub sancţiunea plăţii unor penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% din valoarea serviciului de transport al cantităţii respective, pentru fiecare oră de întârziere.
  Secţiunea a 2-a Obligaţiile şi drepturile transportatoruluiArticolul 28(1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantităţile de produse prevăzute în anexa nr. 3 şi să le predea la destinaţie în cel mult .......... zile lucrătoare de la primirea acestora.
  (2) În cazul în care transportatorul nu predă la destinaţie produsele în cel mult.......... zile lucrătoare de la primirea acestora, din cauze neimputabile beneficiarului, beneficiarul este în drept să pretindă penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii prestaţiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de beneficiar pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate transportatorului. Transportatorul este obligat să trimită în scris acceptul/refuzul său pentru plata penalităţilor de întârziere sus-menţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului privind plata sumelor respective; în caz contrar, sumele respective vor fi considerate ca fiind integral acceptate la plată de către transportator. Factura pentru penalităţile de întârziere respective va fi emisă de către beneficiar în termen de 3 zile de la primirea acceptului transportatorului sau de la expirarea termenului sus-menţionat de 10 zile. Transportatorul va achita factura în termen de .......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere.(3) Pentru cazul în care ţiţeiul şi gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat pe conducte şi calea ferată, părţile contractante vor conveni programe de transport şi termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.
  Articolul 29(1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte şi să predea cantităţile zilnice de ţiţei, gazolină, condensat şi etan conform programului stabilit cu beneficiarul.(2) Transportatorul răspunde de cantitatea şi calitatea (conform anexei nr. 1) ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului din momentul primirii de la beneficiar şi până în momentul predării la destinaţie, influenţată de consumul tehnologic.(3) Transportatorul se obligă să asigure vagoanele-cisternă de cale ferată goale în rampele de încărcare şi să optimizeze încărcarea şi transportul produselor astfel încât să se asigure vagoanele-cisternă de cale ferată pline în rampele de descărcare ale beneficiarului, la nivelul capacităţii acestora de descărcare, conform convenţiilor de încărcare-descărcare.
  Articolul 30Transportatorul se obligă să acţioneze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.Articolul 31Transportatorul este obligat să transmită beneficiarului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.Articolul 32(1) Transportatorul are obligaţia să asigure la sistemele proprii de depozitare şi de măsurare cantitativă şi calitativă aflate la interfaţa beneficiar/transportator, după caz: verificarea metrologică, etalonarea şi calibrarea. Aceste operaţiuni se vor efectua de firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia şi procedurile în domeniu.
  (2) Transportatorul are obligaţia, dacă deţine laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.
  Articolul 33(1) În termen de .......... zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum şi la încetarea contractului din orice motiv, transportatorul va întocmi şi va prezenta beneficiarului mişcarea (balanţa) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 şi 7.2, având la bază procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc şi se semnează de beneficiar şi transportator pe baza bonurilor provizorii şi a rapoartelor de încercare.(2) În cazul în care beneficiarul contestă în mod justificat balanţa, transportatorul va întocmi şi va prezenta beneficiarului balanţa refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.Articolul 34Transportatorul se obligă să anunţe cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile şi reparaţiile programate pentru echipamentele şi instalaţiile de transport.Articolul 35Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite şi va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform condiţiilor şi procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând opţiunile selectate în mod corect şi nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.Articolul 36Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului naţional de transport, în raport cu programul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului şi cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa beneficiarul, iar acesta va putea să îşi modifice cererea în mod corespunzător;b) există considerente de ordin tehnic, operaţional sau de siguranţă care ar putea afecta exploatarea Sistemului naţional de transport;c) calitatea produselor solicitate să fie transportate nu respectă:– specificaţiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;– specificaţiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului naţional de transport, conform paragrafului „Condiţii de pompabilitate“ din anexa nr. 1;– specificaţiile din fişele cu date de securitate ale produselor contractate;– calitatea transporturilor de produse solicitate cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligaţii pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislaţiei în vigoare;e) beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare faţă de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior şi nu prezintă garanţii sau siguranţă cu privire la obligaţiile de plată viitoare;f)
  beneficiarul sau entitatea împuternicită de acesta nu a transmis notificarea privind luarea în primire a ţiţeiului în vederea transportului;
  g) beneficiarul nu asigură capacităţi de descărcare la nivelul programelor stabilite, pentru cantităţile transportate pe calea ferată.
  Articolul 37Transportatorul are dreptul să sisteze toate operaţiunile privind prestarea serviciilor de transport în condiţiile menţionate la art. 10 alin. (2).
  Capitolul IX Răspunderea contractuală
  Articolul 38Transportatorul nu poate fi răspunzător faţă de beneficiar pentru nicio întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului, dacă respectiva întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor a fost exclusiv cauzată de deteriorarea conductelor sau instalaţiilor sistemului de transport din vina dovedită a beneficiarului.Articolul 39(1) Beneficiarul are obligaţia să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa sau s-a produs ca urmare a nerespectării de către beneficiar a prevederilor prezentului contract.(2) Transportatorul are obligaţia să despăgubească beneficiarul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de beneficiar, care este din vina sa exclusivă ori s-a produs ca urmare a nerespectării de către transportator a prevederilor prezentului contract.(3) Pierderea sau cheltuiala suferită de partea contractuală lezată conform alin. (1) sau (2) va fi transmisă pe baza documentelor justificative şi a calculaţiilor prezentate către partenerul contractual, care este obligat să trimită în scris acceptul/refuzul său pentru plata pierderilor sau cheltuielilor sus-menţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării privind plata sumelor respective. În cazul în care partenerul contractual acceptă calculaţiile prezentate, pe cale de consecinţă, partea lezată va emite o factură privind contravaloarea pierderii sau cheltuielii de orice fel provocate de partenerul contractual în termen de 3 zile de la primirea acceptului acestuia sau de la expirarea termenului sus-menţionat de 10 zile. Factura va fi achitată în termen de ...... zile lucrătoare de la primirea ei, confirmată de documentul poştal de remitere. În caz contrar, părţile vor încerca o rezolvare amiabilă a diferendului, putând recurge la efectuarea unor expertize de către un expert independent nominalizat de părţi.
  Articolul 40După semnarea cumulativă a documentelor de recepţie a produselor (proces-verbal de predare-primire întocmit în baza bonului provizoriu şi a raportului de încercare) la punctul de primire, răspunderea cantitativă şi calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la rafinărie/destinaţie pe baza semnării cumulative a documentelor de recepţie (proces-verbal de predare-primire întocmit în baza bonului provizoriu şi a raportului de încercare) la punctul de predare, moment în care răspunderea cantitativă şi calitativă trece în sarcina beneficiarului. Fiecare parte, înainte de semnarea procesului-verbal de predare-primire, poate solicita reluarea procesului de predare-primire, dacă există suspiciuni rezonabile de eroare privind determinarea iniţială a stocului.Articolul 41Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate şi de orice prejudicii cauzate în timpul activităţii de transport, dovedite a fi din vina sa exclusivă. Orice pierdere sau deteriorare a produselor transportate apărută pe parcursul executării prestaţiei de către acesta, dacă nu este din culpa exclusivă a beneficiarului, se impută transportatorului.
  Capitolul X ReclamaţiiArticolul 42Părţile vor transmite în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţia ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului, reclamaţiile în legătură cu calitatea acestora. Confirmarea reclamaţiei se va face prin analizarea probelormartor sigilate şi păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însuşirea de către părţi a rezultatelor de la recepţia produsului.
  Capitolul XI Clauze specialeArticolul 43(1) Prezentul contract este sub incidenţa legii române.(2) Beneficiarul şi transportatorul au obligaţia ca pentru incintele proprii să încheie contracte sau convenţii privind dotarea, utilizarea instalaţiilor şi respectarea normelor în vigoare privind tehnica securităţii muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.Articolul 44Părţile contractante se obligă să respecte confidenţialitatea prezentului contract.Articolul 45Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmeşte balanţa (mişcarea) de transport al produselor se face de ambele părţi, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.Articolul 46Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relaţii de subordonare între părţi, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligaţiile care îi incumbă conform contractului.Articolul 47(1) Recepţia produselor în punctele de primire pentru predarea la transport se va face în intervalul orar 8,00-16,00.
  (2) Recepţia produselor în punctele de predare pentru livrarea la destinaţie se va face în intervalul 8,00-20,00.
  Articolul 48Pentru ultima zi din lună, recepţiile produselor atât în punctele de primire, cât şi în punctele de predare se vor face, de principiu, în intervalul 8,00-8,00.Articolul 49Părţile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, cu cel puţin .......... zile înaintea luării măsurilor tehnice, organizatorice şi de restructurare cu impact asupra activităţii de transport, pentru a se pune de acord asupra activităţilor curente şi viitoare.Articolul 50
  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţilor contractante conform dispoziţiilor legale.
  Articolul 51Litigiile apărute în cursul derulării acestui contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi supuse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 52Orice modificare a condiţiilor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi.Articolul 53Forţa majoră, aşa cum este definită de Codul civil şi anexa nr. 2 la prezentul contract, apără de răspundere partea care o invocă şi se comunică celeilalte părţi contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părţi. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părţilor până la apariţia acesteia.Articolul 54Denunţarea unilaterală a prezentului contract se poate face în baza unei notificări prealabile scrise, trimisă de către partea interesată cu un termen de preaviz de 30 de zile faţă de data la care aceasta devine operaţională.Articolul 55Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 şi 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data de ........... .
  BeneficiarDirector general,...................................Director economic,
  ...................................Oficiul juridic,...................................TransportatorDirector general,...................................Director economic,...................................Oficiul juridic,...................................
  Anexa nr. 1la contractul-cadruNORMEprivind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanuluiCalitatea1. Beneficiarul va prezenta la semnarea contractului fişele de calitate/specificaţiile produselor ce urmează să fie transportate (anexele A1-A3, care fac parte integrantă din prezentele norme).
  2. Beneficiarul va prezenta la semnarea contractului fişele cu date de securitate ale produselor ce urmează să fie transportate, conform legislaţiei în vigoare.3. Transportatorul va preda la destinaţie produsele primite de la beneficiar în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, ţinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele-tampon (buffer) şi de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum şi de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de acţiunea transportatorului.4. În cazul în care pe aceeaşi conductă se transportă mai multe sortimente de ţiţei, la destinaţie se va preda sortimentul de ţiţei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare. Transportatorul va ţine evidenţa cronologică a pompărilor şi va transmite zilnic beneficiarului programul de transport şi de livrare la destinaţie pe cantităţi şi sortimente.
  Condiţii de pompabilitateA. Pentru ţiţeiul din import1. Beneficiarul va preda transportatorului pentru pompare ţiţei care la recepţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:– temperatura de congelare trebuie să fie cu cel puţin 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductei;– 
  viscozitatea la temperatura minimă a solului trebuie să fie maximum 80 cSt sau 11°E.
  2. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de transportator beneficiarului pentru ca acesta să pregătească ţiţeiul conform condiţiilor precizate la pct. 1.3. Condiţia de omogenitate:– pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei omogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie se încadrează în limitele de +/– 1 kg/mc) se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale, prin amestecare proporţională determinându-se caracteristicile ţiţeiului;– pentru recepţia rezervoarelor cu ţiţei neomogen (diferenţa de densitate între probele de nivel superior, mijloc şi aspiraţie nu se încadrează în limitele de +/– 1 kg/mc) se recoltează probe punctuale de la nivelurile intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, la care se determină caracteristicile ţiţeiului. De asemenea se determină densitatea şi pentru probele intermediare;– în cazul în care diferenţa de densitate între două probe este mai mare de 0,005 kg/dmc, atunci se vor determina punctul de congelare şi viscozitatea la probele de densitate maximă şi minimă; dacă aceste două determinări se încadrează în condiţiile de calitate prevăzute, ţiţeiul va fi recepţionat pentru pompare;– se verifică conţinutul de apă la proba de aspiraţie, care trebuie să fie de maximum 1% (condiţia de recepţie a ţiţeiului).
  B. Pentru ţiţeiul din ţarăPentru asigurarea pompării pe conductă a ţiţeiurilor parafinoase, acestea trebuie să îndeplinească condiţia de pompabilitate privind punctul de congelare (să fie cu cel puţin 7°C mai mic decât temperatura solului măsurată pe traseul conductei).Recepţia şi predareaa) Pentru transport pe conductă1. Primirea produselor din producţia internă de la punctele de predare-primire se va face numai pe timpul zilei, prin recepţie la intervalele prevăzute în anexa B, care face parte integrantă din prezentele norme, întocmită de beneficiar de comun acord cu transportatorul.2.1. Primirea ţiţeiului din import în punctul de primire Societatea OIL TERMINAL - S.A. se face la solicitarea Societăţii OIL TERMINAL - S.A., de regulă pe timpul zilei, transmisă în scris, care trebuie să cuprindă următoarele: proprietarul ţiţeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinaţie al transportului, ora la care se efectuează sigilarea şi recepţia rezervorului.2.2. Pentru o caracterizare cât mai exactă a masei de ţiţei din import, proba reprezentativă de ţiţei este obţinută pe baza eşantionării manuale a probelor de ţiţei în conformitate cu principiile şi prevederile standardului SR EN ISO 3170:2004, cu probe luate echidistant din metru în metru. Nivelurile pentru prelevarea probelor se stabilesc de la nivelul de aspiraţie către partea superioară a înălţimii de lichid, în funcţie de înălţimea totală a lichidului. Prelevarea se face în ordinea de la suprafaţa rezervorului spre fundul acestuia. Proba reprezentativă a masei de ţiţei din import din rezervor este proba compusă alcătuită prin combinarea volumetrică proporţională a probelor punctuale prelevate, ordinea de transvazare în vasul de amestec fiind de la proba de nivel inferior către proba de nivel superior.2.3. Temperatura la rezervor a ţiţeiului din import ce va fi predat transportatorului reprezintă calculul temperaturii medii a rezervorului şi se determină pe baza măsurării temperaturii de la fiecare dintre nivelurile de la care s-au recoltat eşantioane, începând de la partea inferioară spre suprafaţa lichidului, exceptând ultimul strat (superior) pentru care nu se măsoară temperatura.2.4.
  Pentru determinarea cantităţii de ţiţei din import din rezervor, în vederea predării acestuia la transportator, se foloseşte ca bază de calcul densitatea probei compuse matematic. Se determină densităţile pe fiecare probă individual eşantionată şi se face compunerea matematică a rezultatelor probelor punctuale pe baza proporţiei volumetrice reprezentate de fiecare probă (SR EN ISO 3170:2004), obţinându-se o valoare considerată a fi cel mai aproape de caracteristica reală a produsului din rezervor. Această valoare se completează cu determinări de laborator şi algoritmi de calcul conform instrucţiunilor specifice de lucru aplicabile pentru determinarea cantităţilor nete de ţiţei recepţionate. Această valoare se compară cu valoarea densităţii obţinută la proba reprezentativă compusă fizic; diferenţa maximă acceptată între cele două densităţi compuse, cea compusă matematic şi cea compusă fizic, este cea a reproductibilităţii R a metodelor de determinare a densităţii cu densimetre electronice.
  3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea recepţiei se izolează conducta de legătură dintre părţi, prin închiderea şi sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.4.1. Recepţia calitativă şi cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele/skidurile de măsură (unde este cazul) şi laboratoarele aparţinând Societăţii OIL TERMINAL - S.A., beneficiarului sau transportatorului, cu respectarea standardelor de referinţă, conform listelor prevăzute în anexele C1-C4, care fac parte integrantă din prezentele norme.4.2. Tabelele de calibrare ale rezervoarelor, buletinele de verificare şi certificatele MID, după caz, aferente instrumentaţiei şi sistemelor de măsurare utilizate de părţi şi aflate la interfaţa beneficiar/transportator, vor fi lizibile şi vor fi puse la dispoziţia ambelor părţi.4.3. Rezervoarele trebuie să întrunească condiţiile de funcţionare privind depunerile de şlam, funcţionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) şi a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum şi de sigilare şi eşantionare a probelor, să fie dotate şi întreţinute conform prevederilor în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.4.4. Părţile se angajează să schimbe între ele, la cerere, informaţii cu privire la datele înregistrate în sistemul automatizat de măsură şi control în fiecare depozit/rafinărie aflat/aflată la interfaţa beneficiar/transportator. Specialiştii celor două părţi vor conveni asupra procedurii de transmitere a informaţiilor.5.1. În cazul în care transportatorul/beneficiarul va pune în funcţiune sisteme automate de măsură a livrărilor de ţiţei (skiduri de măsură), părţile vor agrea şi vor întocmi proceduri de lucru şi măsurare în conformitate cu standardele româneşti şi/sau internaţionale, în care se va specifica modul de determinare a cantităţii de ţiţei, gazolină, condensat şi etan livrate/primite.
  5.2. Sistemele de măsurare debit ale părţilor aflate la interfaţa beneficiar/transportator trebuie să fie perfect funcţionale în cadrul regimurilor de pompare, conforme condiţiilor de proiectare/certificatelor MID, cu filtre curăţate, având sistemul de culegere şi transmitere a datelor astfel configurat şi verificat încât să poată transfera/transmite, la cerere, informaţii către sistemele informaţionale ale celeilalte părţi.5.3. Beneficiarul/Transportatorul va putea, în cazul în care are temeri justificate cu privire la rezultatele măsurătorilor efectuate, să conteste, să ceară repetarea operaţiunilor.6. Transportatorul împreună cu beneficiarul va întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în două exemplare semnate de cele două părţi, conform anexelor D1-D5, care fac parte integrantă din prezentele norme.7. Predarea către terţi a ţiţeiului şi gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a beneficiarului şi cu acordul părţilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire beneficiarului pentru facturare.8. În vederea recepţiei se vor eşantiona probe de către transportator în prezenţa beneficiarului, cu excepţia predării ţiţeiului din import către transportator, caz în care eşantionarea se face de către un reprezentant al Societăţii OIL TERMINAL - S.A. în prezenţa părţilor.9. Din ţiţeiul recepţionat se va păstra la transportator sau beneficiar, după caz, câte o probă-martor de un litru, sigilată de ambele părţi, timp de .......... zile de la recepţie, pentru analiză în caz de reclamaţie. În caz de litigiu, analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părţi contractante. În situaţia în care prin analiza probei-martor reclamaţia se dovedeşte întemeiată, partea în culpă suportă consecinţele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.
  b) Pentru transport pe calea ferată1. Recepţia cantitativă a ţiţeiului şi gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:1.1. la rezervoare, înainte şi după transvazare în/din vagoane, respectându-se instrucţiunile în vigoare prevăzute în anexele C1 şi C2, conform protocolului convenit;1.2. la vagoane-cisternă, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin şi la gol pe cântare electronice, aprobate metrologic, în prezenţa beneficiarului şi a transportatorului, întocmindu-se fişa de cântar în care se consemnează: numerele vagoanelor-cisternă, cantitatea brută determinată prin cântărire şi tara reală determinată prin cântărirea la gol a fiecărui vagon-cisternă.Pe baza raportului de încercare şi a fişei de cântar se întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei, pentru un lot (o navetă) de vagoane-cisternă, care se semnează de către beneficiar şi transportator.Procesul-verbal de predare-primire a ţiţeiului sau gazolinei va conţine următoarele date:– cantitatea brută, determinată prin diferenţa la cântărire între gol şi plin;– cantitatea totală de impurităţi (apă, sedimente, sare), determinată pe baza raportului de încercare;– cantitatea netă, rezultată ca diferenţă între cantitatea brută determinată prin cântărire şi cantitatea totală de impurităţi.1.3. Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau cântărire pe cântar electronic se determină volumul de ţiţei prin calibrare. Standardul de referinţă privind stabilirea cantităţii de ţiţei este SR 1165:2004.2. Recepţia calitativă a ţiţeiului şi gazolinei se face de către beneficiar, în prezenţa transportatorului, prin eşantionarea probelor manual sau prin sistemul automat, cu întocmirea raportului de încercare.
  ANEXA A1la normeUNITATEA .......................Fişa de calitate a ţiţeiului**Conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 204/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România şi a Instrucţiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, cu modificările ulterioare.

  Clasă ţiţeiConţinut maxim în apă + impurităţi mecanice(% m/m) CloruriDensitateInterval grade API
  1 - ţiţei greu TG1max. 0,060,95≤ 20
  2 - ţiţei mediu-greu TMG1max. 0,060,9220-25
  3 - ţiţei mediu TM1max. 0,060,8925-30
  4 - ţiţei mediu-uşor TMU1max. 0,060,8630-35
  5 - ţiţei uşor TU1max. 0,060,8435-40
  6 - ţiţei foarte uşor TFU1max. 0,060,8140-45
  7 - ţiţei ultra uşor TUU1max. 0,060,78645-50
  8 - condensat CDS1max. 0,060,756≥ 50
  Beneficiar,..............................Transportator,..............................
  ANEXA A2la normeUNITATEA .......................Fişa de calitate a gazolinei
  CaracteristicaValoare admisă (g/cmc)
  Standardele de referinţă privind metoda de încercare*)
  Densitatemax. 0,650
  *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.Se verifică proba de la scurgere cu permanganat de potasiu.Beneficiar,.......................Transportator,.......................
  ANEXA A3la normeUNITATEA .......................Fişa de calitate a condensatului uşor
  CaracteristicaValoarea admisăStandardele de referinţă privind metoda de încercare*)
  Densitate la 15°C0,651-0,756 g/cmc
  Conţinut impurităţi:
  - apă
  - mecanice + apămax. 1% m/m
  Cloruri
  max. 0,06% m/m
  Distilare la 100°C max. 60% v/v
  200°C max. 85% v/v
  Beneficiar,.......................Transportator,.......................*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
  ANEXA Bla normeUNITATEA .......................Puncte de predare-primire a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului şi periodicitatea predării
  Nr. crt.LocaţiaPunctul de predareProdusulEstimat (to/zi)Perioada de recepţiePerioada de pompare
  0123456
  Beneficiar,....................Transportator,.....................
  ANEXA C1la normeUNITATEA .......................LISTAoperaţiilor care se pot efectua (după caz) la recepţia ţiţeiului din ţară

  Nr. crt.OperaţiuneaStandardele de referinţă privind metoda de încercare*)
  1.Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din rezervor şi calculul cantităţii
  2.Eşantionarea probelor
  3.Determinarea densităţii
  4.Determinarea conţinutului de apă
  5.Determinarea conţinutului de cloruri
  6.Determinarea punctului de congelare
  7.Determinarea viscozităţii cinematice
  8.Determinarea conţinutului de sediment
  Beneficiar,.................Transportator,.....................*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
  ANEXA C2la norme
  UNITATEA .......................LISTA operaţiilor care se pot efectua (după caz) la recepţia gazolinei
  OperaţiuneaStandardele de referinţă privind metoda de încercare*)
  Determinarea densităţii
  Se verifică proba de la scurgere cu permanganat de potasiu.Beneficiar,.................Transportator,......................*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
  ANEXA C3la normeUNITATEA .......................LISTAoperaţiilor care se pot efectua (după caz) la recepţia condensatului
  Nr. crt.OperaţiuneaStandardele de referinţă privind metoda de încercare*)
  1.Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din rezervor şi calculul cantităţii
  2.Eşantionarea probelor
  3.Determinarea densităţii
  4.Determinarea conţinutului de apă
  5.Determinarea conţinutului de cloruri
  6.Determinarea punctului de congelare
  7.Determinarea viscozităţii cinematice
  8.Determinarea conţinutului de sediment
  Beneficiar,....................Transportator,......................*) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
  ANEXA C4la normeUNITATEA .......................LISTAoperaţiilor care se pot efectua (după caz) la recepţia ţiţeiului din import
  Nr. crt.OperaţiuneaStandardele de referinţă privind metoda de încercare*)
  1.Măsurarea stocului, temperaturii ţiţeiului din rezervor şi calculul cantităţii nete
  2.Eşantionarea probelor
  3.Determinarea densităţii
  4.Determinarea conţinutului de apă prin metoda distilării
  5.Determinarea conţinutului de cloruri
  6.Determinarea punctului de congelare
  7.Determinarea viscozităţii cinematice
  8.Determinarea sedimentului prin extracţie
  9.Determinarea conţinutului de sulf
  Beneficiar,....................Transportator,
  ......................
  *) Conform standardelor în vigoare acceptate de părţi, aplicabile atât la primirea produsului, cât şi la predarea acestuia.
  ANEXA D1la norme - Model de raport de încercare a ţiţeiului din import -UNITATEA .......................Raport de încercare nr. ......... data ..........Ţiţei probă .......... din rezervor nr. ..........Predat de ...............................................
  CaracteristiciU.M.Valoare admisăValoare determinatăMetoda de încercare
  Temperatură ţiţei în laborator
  °C
  Densitate ţiţei la temperatura probei în laboratorg/cmc
  Densitate la 15°C în vidg/cmc
  Densitate la 15°C în aerg/cmc
  Viscozitate la temperatura solului
  Cst.
  Conţinut de sulf% m/m
  Temperatura de congelare°C
  Conţinut de impurităţiApă% m/m
  Sediment% m/m
  Cloruri% m/m
  Total impurităţi% m/m
  Beneficiar,.................Transportator,.....................
  - Model de raport de încercare a ţiţeiului din ţară -UNITATEA .......................Raport de încercare nr. ......... data ..........Ţiţei probă .......... din rezervor nr. ..........Predat de ...............................................
  CaracteristiciU.M.Valoare admisăValoare determinatăMetoda de încercare
  Temperatură ţiţei în laborator°C
  Densitate ţiţei la temperatura probei în laboratorg/cmc
  Densitate la 15°C în vidg/cmc
  Densitate la 15°C în aerg/cmc
  Grad API
  Conţinut de impurităţiApă% m/m
  Sediment% m/m
  Cloruri% m/m
  Total impurităţi% m/m
  Beneficiar,.................Transportator,.....................
  ANEXA D2la norme - Model de raport de încercare a gazolinei -UNITATEA .......................Raport de încercare nr. ......... data ..........Gazolină probă .......... din rezervor (tanc) nr. ..........Predat de ...............................................
  CaracteristiciU.M.Valoare admisăValoare determinată
  Metoda de încercare
  Densitateg/cmc
  Beneficiar,.................Transportator,................
  ANEXA D3la norme - Model de bon provizoriu -
  Depozitul ...........................Bon provizoriu nr. .................Pentru rezervorul nr. ...................
  Rezervor plinPredător: ...............................................Primitor: .................................................Data .....................Ora ......................
  Nr. crt.CaracteristiciU.M.Valoare determinată
  1Înălţime stoccm
  2Temperatură rezervor°C
  3Factor corecţie volum
  Am predat. Am primit.Rezervor stoc „la gol“Predător: .......................................................................Primitor: .........................................................................Data .....................Ora ......................
  Nr. crt.CaracteristiciU.M.Valoare determinată
  1Înălţime stoccm
  2Temperatură rezervor°C
  3Factor corecţie volum
  Am predat. Am primit.
  ANEXA D4la normeSocietatea CONPET - S.A.Depozit .............Sector ...............Proces-verbal de predare-primire a gazolinei nr. ...... din data .........Predător...............Primitor...............
  Nr. tanc sau rezervorCalibrare l/cmDatele recepţiei
  StocMăsurăVolumCantitate [kg]
  CmDens.Temperatură °CLitriTotalTotal recepţionat
  Gol
  Plin
  Gol
  Plin
  Gol
  Plin
  Gol
  Plin
  Gol
  Plin

  Total proces-verbal:
  Observaţii:..................PredătorNumele ......................
  Semnătura .................PrimitorNumele ..................Semnătura .............
  ANEXA D5la normeProces-verbal de predare-primire a ţiţeiuluiPredător ...............Primitor...............
  Rezervor nr. .........Măsură rezervor [cm]Temperatură rezervor [ºC]Nr. raport de încercareDensitate 15ºC_aer [Kg/l]Impurităţi totale [%gr]Volum total calibrare [litri]Deplasare capac [litri]Volum total corectat [litri]Factor de corecţie volum [tabel 54A]Volum brut [litri]Cantitate brută [Kg]Cantitate impurităţi [Kg]Cantitate netă [Kg]Observaţii
  7-8*7 x 10; 9* x 105 x 1112 x6/10012-13
  12345678*9*101112131415
  Plin............
  Gol
  ............
  Dif.
  ............
  Conform bonului provizoriu nr. ........NOTE:– Rubricile 8* şi 9* sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor.– Pentru rezervoarele cu capac plutitor, 11 = 9* x 10.
  Predător,VizatPrimitor,
  .......................Inspector, .....................
  .......................
  Anexa nr. 2la contractul-cadruDEFINIŢIIAct adiţional - actul scris, încheiat între părţile contractante, prin care se aduc modificări sau completări contractuluiAn calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrieAn contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractuluiBalanţă - documentul care reflectă evoluţia cantităţilor de ţiţei primite, pompate şi predate pe o perioadă determinatăBon provizoriu - documentul primar de primire şi predare a ţiţeiului care atestă parametrii iniţiali (înălţimea lichidului, temperatura, densitatea, impurităţile mecanice şi conţinutul de sare) ce vor fi folosiţi ulterior pentru determinarea masei nete (kg)Beneficiar - persoana care, în nume propriu şi pe seama sa sau în numele şi pe seama unui terţ, încheie contractul de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanuluiContract - actul juridic încheiat între beneficiar şi transportator pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanuluiCondensat - amestec de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune mare de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametri de presiune şi temperaturăConsum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părţile contractante ca pierdere pe timpul transportuluiConsum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, ţinându-se seama de cantităţile primite, cantităţile predate şi stocul iniţial de ţiţeiDensitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimată în g/cmcDurata contractului - perioada pentru care se încheie contractulEtan - o hidrocarbură obţinută prin separarea gazelor de sondă, ce trebuie transportată sub formă lichidă de la punctul de primire la punctul de predare, la anumiţi parametri de presiune şi debitForţă majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil (conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil), independent de voinţa părţilor, apărut după încheierea contractului, care determină dispariţia bunurilor sau împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumateGazolină - fracţiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi C_1 - C_15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedeeNotificare - orice comunicare având legătură cu contractul, făcută în scris celeilalte părţi şi transmisă prin fax, e-mail sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la poştă a scrisorii recomandate.
  Părţi contractante - beneficiarul şi transportatorulProces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea şi cantitatea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului predate, respectiv primiteProduse - ţiţei, gazolină, condensat şi etanProgram de transport - programul cu cantităţile contractate de beneficiar în vederea transportuluiPunct de primire - locul nominalizat de beneficiar în care transportatorul primeşte cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanulPunct de predare - locul nominalizat de beneficiar în care transportatorul predă cantitativ şi calitativ ţiţeiul, gazolina, condensatul şi etanulRafinării oprite - nefuncţionarea acestora, determinată de reviziile şi opririle prevăzute să aibă loc la instalaţiile de prelucrare şi la rampele de descărcareRaport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietăţile fizico-chimice ale ţiţeiului care va fi transportatSistem naţional de transport - ansamblul actual de conducte şi staţii de pompare, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, care asigură transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului între punctele de primire şi punctele de predareStoc de operare - cantitatea de produs corespunzătoare volumului interior al conductei (zestrea conductei) şi stocului mort din rezervoare care au caracter de permanenţă şi nu fac obiectul transportului. Rolul stocului de operare este acela de a asigura siguranţa tehnologică a Sistemului naţional de transport şi de a participa ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.Stoc mort din rezervor - cantitatea de produs corespunzătoare nivelului din rezervor la care nu mai poate fi pompat produsulStoc fizic - cantitatea de ţiţei, gazolină, condensat şi etan existentă în conducte, rezervoare sau vagoane-cisternă de cale ferată, aflată în proprietatea beneficiarului şi/sau a transportatoruluiŞlam - deşeu periculos de natură organică şi anorganică care se separă de ţiţei şi se depune în rezervor în urma procesului de depozitareTerţ - persoană juridică în numele şi pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, beneficiarul exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile potrivit clauzelor contractualeTransport - activitatea de primire, condiţionare, pompare şi predare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanuluiTransportator - concesionar al Sistemului naţional de transport - persoană juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului la punctele de predareŢiţei - amestec de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos şi asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiţi parametri de presiune şi temperaturăŢiţei liber la pompare - ţiţei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscaleTrimestru - fiecare dintre perioadele de 3 luni consecutive în care este împărţit anul calendaristicZestrea conductei - cantitatea de fluid, în condiţiile de presiune şi temperatură de operare, corespunzătoare volumului interior al ţevii, fără de care nu se poate efectua transportul pe conductă. Rolul zestrei conductei este acela de a asigura siguranţa tehnologică a Sistemului naţional de transport şi de a participa ca element accesoriu la activitatea de transport, fără de care activitatea de transport nu se poate efectua.
  Beneficiar,.......................Transportator,.......................
  Anexa nr. 3la contractul-cadruUNITATEA ....................PROGRAM DE TRANSPORTal cantităţilor anuale şi lunare de ţiţei, gazolină, condensat şi etan pentru anul............. - tone -
  Nr. crt.Punctul de primireSortimentulPunctul de predareTotal anIanuarieFebruarieMartieAprilieMai IunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie
  Beneficiar,.......................Transportator,.......................
  Anexa nr. 3.1la contractul-cadruUNITATEA ....................PROGRAM DE TRANSPORTţiţei şi gazolină cu vagoane-cisternă pe cale ferată pentru anul .......................
  SucursalaSchelaRampa de încărcareCalitateAn (tone)Medie (tone/zi)Destinaţie
  Beneficiar,....................... Transportator,.......................
  Anexa nr. 4la contractul-cadruUNITATEA ....................LIMITELE MAXIME ANUALE*admise drept consumuri tehnologice pentru activităţile de primire, depozitare,transport şi predare a ţiţeiului, gazolinei şi condensatului*Conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 204/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România şi a Instrucţiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, cu modificările ulterioare.
  - Ţiţei din ţară (clase 1-7, cu excepţia sursei ţiţei marin - depozit Midia Petromar) = ..............%
  - Ţiţei marin (clase 4-5, sursă depozit Midia Petromar) = ..............%
  - Ţiţei din import = ...............%
  - Gazolină = ...............%
  - Condensat (clasa 8 aferentă surse şi calitate tradiţionale) = ...............%
  Beneficiar,.......................Transportator,.......................
  Anexa nr. 5la contractul-cadruUNITATEA ....................SITUAŢIAprivind spaţiul de depozitare a gazolinei şi a etanului în caz de avarii
  Nr. crt.ProdusulZona de producţie Punctul de primireSpaţiu depozitare
  Beneficiar,.......................Transportator,.......................
  Anexa nr. 6la contractul-cadruUNITATEA ....................LISTAcuprinzând documentele şi termenele de transmitere
  Nr. crt.Denumirea documentuluiTermenul de transmitereÎntocmit de ...
  1.Predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichidA doua zi a decadeitransportator
  2.Program de predare a produselor destinate prelucrării10 zile lucrătoare înainte de începerea luniibeneficiar
  3.Graficul lunar al transportului ţiţeiului şi gazolinei cu vagoane-cisternă de cale feratăCel mai târziu pe data de 5 pentru luna următoarebeneficiar
  4Graficul anual al transportului ţiţeiului şi gazolinei cu vagoane-cisternă de cale feratăCel mai târziu pe data de 15.11 pentru anul următorbeneficiar
  5Balanţa de transport al ţiţeiului şi gazolinei cu vagoane-cisternă de cale ferată lunară şi cumulat anA opta zi lucrătoare a lunii următoaretransportator
  6.Raport de sinteză privind activitatea de transport al ţiţeiului pe conductă şi cale ferată Zilnic (telefon/fax)transportator
  7.Balanţa de transport al produselor, lunară şi la schimbarea preţului produselor şi cumulat anA opta zi lucrătoare a lunii următoaretransportator
  8.Graficul de încărcare şi sosire la destinaţie a navetelor de cale feratăSăptămânaltransportator
  Beneficiar,.......................Transportator,.......................
  Anexa nr. 7.1la contractul-cadruMIŞCARE (BALANŢĂ)ţiţei, gazolină, condensat şi etan în perioada* ...................
  *Conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 204/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România şi a Instrucţiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, cu modificările ulterioare.
  Nr. crt.Locaţia1_ţiţei greu TG2_ţiţei mediu-greu TMG3_ţiţei mediu TM4_ţiţei mediu-uşor TMU5_ţiţei uşor TU6_ţiţei foarte uşor TFU7_ţiţei ultra uşor TUUTotal ţiţei8_Condensat CDSCondensat uşorGazolinăTotal general
  Stoc 1
  Primiri
  Primiri + stoc 1
  Transfer 1
  Total intrări
  Total livrări
  Terţi
  Consum tehnologic
  Transfer gazolină
  Transfer 2
  Total ieşiri
  Stoc 2 Conpet
  Stoc 2 Terţi
  Transportator,........................
  Anexa nr. 7.2la contractul-cadruMIŞCAREA (BALANŢA)ţiţeiului transportat pe reţeaua de conducte pentru ţiţeiul din import
  Luna [kg]Cumulat an [kg]
  Stoc iniţial
  Primit de la S.C. OIL TERMINAL - S.A.
  Primit + Stoc
  Transfer
  Total intrări
  Livrat la Rafinăria .........................
  Consum tehnologic efectiv
  Total ieşiri
  Stoc final
  Transportator,......................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!