Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 7 noiembrie 2021de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021


  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 60 din 7 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1114 din 23 noiembrie 2021.
  Articolul 1(1) Serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ se asigură de către psihologi acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România din domeniile psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică, organizaţi în cabinete individuale de psihologie, societăţi civile profesionale de psihologie, cabinete asociate.(2) Serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ se vor presta de către fiecare psiholog potrivit competenţelor pe care acesta le deţine, în conformitate cu prevederile Normelor privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru prestarea serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, psihologii prevăzuţi la alin. (1) se vor înscrie în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, denumit în continuare Registrul, ce se va publica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România.(4) Procedura de înscriere, validare, actualizare, radiere etc. în/din Registru se realizează de către Secretariatul Colegiului Psihologilor din România.Articolul 2Pentru înscrierea în Registru, psihologul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:a) deţinerea atestatului de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România în cel puţin una dintre specialităţile psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică şi figurarea acestuia ca fiind activ în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică;
  b) înscrierea în Registrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog în calitate de psiholog titular sau de psiholog angajat într-una din următoarele forme de exercitare: cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau cabinete asociate.
  Articolul 3Înscrierea în Registru implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) etapa 1: accesarea site-ului Colegiului Psihologilor din România şi selectarea secţiunii Înregistrare psihologi acreditaţi pentru Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“;b) etapa 2: descărcarea şi completarea documentului „Declaraţie pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - «Din grijă pentru copii», prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură; c) etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registru şi verificarea cu atenţie a datelor de contact menţionate în formular (adresă de e-mail, număr de telefon), astfel încât să fie completate corect, aceste informaţii reprezentând datele de contact la care se va trimite automat email de confirmare pentru solicitarea transmisă şi e-mail de validare/invalidare/prezentare completări pentru solicitarea transmisă; d) etapa 4: încărcarea în formularul pentru înscrierea în Registru a declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la lit. b) completate, semnate, parafate şi ştampilate;
  e) etapa 5: transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registru, după finalizarea completării formularului şi încărcarea declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la lit. b);f) etapa 6: după expedierea solicitării pentru înscrierea în Registru se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe site şi un e-mail pe adresa menţionată de către solicitant în formularul completat. Acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării şi transmiterea solicitării pentru verificare şi validare;g) etapa 7: în termen de maximum 10 zile de la transmiterea solicitării complete se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării şi comunicarea acesteia în vederea afişării pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registru.
  Articolul 4În situaţia în care există anumite dificultăţi întâmpinate în procesul de validare (declaraţia pe propria răspundere nu este semnată, parafată, ştampilată, solicitantul figurează ca fiind suspendat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, solicitantul nu deţine cel puţin una dintre specialităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), nu este identificată în Registrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog calitatea de psiholog titular sau psiholog angajat într-o formă de exercitare etc.), se va transmite un e-mail cu solicitarea clarificării situaţiilor semnalate.
  Articolul 5O solicitare poate obţine unul/una dintre următoarele statusuri/rezoluţii:a) solicitare validată - se primeşte un e-mail de validare şi solicitantul este înscris în Registru, în termen de maximum 15 zile de la data transmiterii solicitării complete;b) solicitare pentru care se impun clarificări - se primeşte un e-mail şi solicitantul trebuie să clarifice aspectele semnalate în e-mail, dacă există această posibilitate. O astfel de rezoluţie, după analizarea răspunsului/documentelor transmis(e) de solicitant sau constatând lipsa transmiterii clarificărilor solicitate, va primi un nou status, respectiv solicitare validată sau solicitare invalidată;c) solicitare invalidată - unul sau mai multe dintre criteriile formale cuprinse în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 3 lit. b) şi menţionate în formularul completat nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ şi/sau prevederile prezentei proceduri.Articolul 6Psihologii înscrişi în Registru se vor radia din Registru:a) în situaţia în care nu mai îndeplinesc oricare dintre condiţiile prevăzute de prezenta procedură;
  b) la cerere.
  ANEXĂla procedură DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“Vă informăm că organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal comunicate în prezenta declaraţie pe propria răspundere offline şi online, în temeiul Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, acte normative ce reglementează activitatea psihologilor cu drept de liberă practică, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.Subsemnatul(a), .........., psiholog cu drept de liberă practică, având cod personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România .............., CNP ............, e-mail ........, telefon ......., deţinând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog ............, în următoarea/următoarele specialitate/specialităţi pentru care solicit înscrierea în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“:[ ] psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;[ ] psihopedagogie specială;[ ] psihoterapie;[ ] consiliere psihologică;[ ] psihologie clinicăşi având competenţă în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice ..............,.....................................................
  ...............................................(Se completează doar în cazul specialităţilor consiliere psihologică şi psihoterapie.),desfăşurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate: ............................................,având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare) ..................,în calitatea mea de:a) [ ] titularsaub) [ ] angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate menţionat/e anterior, cu contract de muncă nr. ......... din data .......….,şi cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:– informaţiile completate în acest formular sunt corecte;– îmi asum respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog; – dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;
  – îmi exprim acordul ca organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declaraţie pe propria răspundere online şi offline exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislaţia în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
  NOTĂ: Titularul formei de exercitare a profesiei îşi asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informaţiilor declarate de către angajat.Semnătură şi parafă psiholog titular...........................Semnătură şi parafă psiholog angajat .........................(dacă este cazul)Ştampilă formă de exercitare....................
  -------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!