Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 323 din 16 noiembrie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ nr. 12.698 din 21.10.2021,în conformitate cu prevederile art. 21 şi ale art. 24 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 32/2019, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 lit. f) şi art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1
  (1) Se aprobă Normele metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1120 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.(2) Normele metodologice privind procedurile care stabilesc cadrul de desfăşurare a activităţii de recunoaştere a societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică sunt următoarele:a) Norme metodologice privind procedura pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, prevăzute în anexa nr. 1;b) Norme metodologice privind procedura pentru aprobarea programelor de ameliorare, structura registrelor genealogice, înscrierea animalelor de reproducţie în registre genealogice şi zootehnice, trecerea la secţiunea principală a descendenţilor animalelor înregistrate în secţiuni suplimentare, acceptarea animalelor de rasă pură şi a materialului lor germinativ pentru reproducţie conform regulamentului ameliorării animalelor, prevăzute în anexa nr. 2;c) Norme metodologice privind procedura de autorizare a părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică, prevăzute în anexa nr. 3.
  Articolul 2În sensul normelor metodologice prevăzute la art. 1, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritate competentă - Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ împreună cu reţeaua sa teritorială, competente pentru coordonarea activităţii de ameliorare;b) animal de reproducţie - animal de reproducţie de rasă pură sau porc de reproducţie hibrid;c) material germinativ - material seminal, ovule şi embrioni colectaţi sau produşi de la animale de reproducţie în scopul reproducţiei asistate;d) societate de ameliorare - orice asociaţie de crescători, organizaţie de ameliorare sau organism public, altul decât autorităţile competente, care este recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor (Regulamentul privind ameliorarea animalelor) în scopul desfăşurării unui program de ameliorare cu animale de reproducţie de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele genealogice) condus(e) sau înfiinţat(e) de aceasta;e) exploataţie de ameliorare - orice asociaţie de crescători, organizaţie de ameliorare, exploataţie privată care desfăşoară activităţi într-un sistem de producţie închis sau organism public, altul decât autorităţile competente, recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind ameliorarea animalelor în scopul desfăşurării unui program de ameliorare cu porci de reproducţie hibrizi înregistraţi în registrul zootehnic (registrele zootehnice) conduse(e) sau înfiinţate(e) de aceasta;f) animal de reproducţie de rasă pură - animalul care este înscris sau înregistrat şi eligibil pentru a fi înscris în secţiunea principală a unui registru genealogic;
  g) registru genealogic - orice registru genealogic pentru animale din speciile bovină, ovină, caprină sau ecvină, orice arhivă sau suport de date, care este condus de o societate de ameliorare şi este alcătuit dintr-o secţiune principală şi, dacă societatea de ameliorare decide acest lucru, dintr-una sau mai multe secţiuni suplimentare pentru animale din aceeaşi specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secţiunea principală;h) registru zootehnic - orice arhivă sau suport de date care este condus de o exploataţie de ameliorare, în care sunt înregistraţi porci de reproducţie hibrizi, cu indicarea detaliilor privind ascendenţii lor;i) certificat zootehnic - certificate de reproducţie, atestate sau documentaţii comerciale eliberate pe hârtie sau în format electronic pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea care oferă informaţii privind pedigriul, identificarea şi, dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanţei şi/sau ale evaluării genetice;j) operator - orice persoană fizică sau juridică căreia i se aplică prezentul ordin, de exemplu, societăţile de ameliorare, exploataţiile de ameliorare, părţile terţe desemnate de societăţile de ameliorare sau exploataţiile de ameliorare prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind ameliorarea animalelor, centrele de colectare şi de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a embrionilor, echipele de colectare sau producţie a embrionilor şi crescătorii;k) rasă pe cale de dispariţie - o rasă locală recunoscută de un stat membru ca fiind pe cale de dispariţie, adaptată genetic la unul sau mai multe sisteme sau medii de producţie tradiţionale în respectivul stat membru şi în cazul căreia statutul de rasă pe cale de dispariţie este stabilit din punct de vedere ştiinţific de un organism care deţine competenţele şi cunoştinţele necesare în domeniul raselor aflate pe cale de dispariţie;l) întreprindere privată care îşi desfăşoară activitatea într-un sistem de producţie închis - o întreprindere privată care desfăşoară un program de ameliorare la care fie nu participă crescători, fie numărul lor este limitat şi au obligaţii faţă de întreprinderea privată, de a accepta să se aprovizioneze cu porci de reproducţie hibrizi de la aceasta sau să furnizeze porci de reproducţie hibrizi acesteia;m) program de ameliorare - setul de acţiuni sistematice, inclusiv înregistrarea, selecţia, ameliorarea animalelor de reproducţie şi de material germinativ provenit de la acestea şi schimburile de animale de reproducţie şi de material germinativ provenit de la acestea, concepute şi puse în aplicare cu scopul de a menţine sau îmbunătăţi caracteristicile fenotipice şi/sau genotipice dorite ale populaţiei de reproducţie ţintă;
  n) evaluare genetică - setul de operaţiuni efectuate asupra populaţiei în controlul performanţelor şi înregistrarea genealogică, care permit colectarea de valori genetice individuale pentru caracteristicile-ţintă stabilite în programul de ameliorare, împreună cu fiabilitatea acestora. Evaluarea genetică a reproducătorilor va permite ca aceştia să fie clasificaţi în funcţie de valorile lor genetice, astfel încât fermierul să aibă informaţiile necesare pentru a le selecta pe cele mai bune ca părinţi ai generaţiilor următoare;o) centru de testare - orice fermă sau entitate, autorizată oficial de autoritatea competentă, care, în cadrul unui program de ameliorare aprobat, este utilizată pentru controalele de performanţă ale reproducătorilor, asigură condiţii comune de mediu şi de manipulare pentru toate exemplarele şi colectarea de informaţii omogene în conformitate cu cerinţele prevăzute în capitolul V din Regulamentul privind ameliorarea animalelor;p) centru de colectare - orice centru dotat cu spaţiile necesare şi cu echipamente pentru colectarea, prelucrarea şi depozitarea materialului germinativ, autorizat oficial în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, care se utilizează în cadrul diferitelor tehnici de reproducţie în cadrul programelor de ameliorare a raselor de animale.
  Articolul 3Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006 pentru aprobarea Normei privind animalele de reproducţie din specia porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 14/2006 pentru aprobarea metodelor de monitorizare a performanţelor şi metodelor pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură şi hibrizi din specia porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 15/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a porcinelor de reproducţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 18/2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 20/2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 21/2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 16 noiembrie 2021.Nr. 323.ANEXA nr. 1 Deschideți NORME METODOLOGICEprivind procedura pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorareANEXA nr. 2 Deschideți NORME METODOLOGICEprivind procedura pentru aprobarea programelor de ameliorare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1012/2016
  ANEXA nr. 3 Deschideți NORME METODOLOGICEprivind procedura de autorizare a părţilor terţepentru testarea performanţelor sau evaluare genetică

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!