Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.449 din 19 noiembrie 2021privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul INormele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice“ punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:3.
  Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 4 şi cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare şi instrumentele de cash management, precum şi finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu garanţia statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:A. titluri de stat pe termen scurt, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. în euro şi în lei;B. titluri de stat pe termen mediu şi lung, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. în euro şi în lei;C. împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine, din care:1.
  în valuta tranzacţiei;
  2. în euro şi în lei;
  D. împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. în euro şi în lei;E. împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre], din care:1. în valuta tranzacţiei;
  2. în euro şi în lei;
  E.1. împrumuturi de la UE, conform Regulamentului (UE) nr. 672/2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. în euro şi în lei;F. împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului (lei);G. instrumente structurate, din care:1. în valuta tranzacţiei;
  2. în euro şi în lei;
  H. leasing financiar, din care:1. în valuta tranzacţiei;2. în euro şi în lei;I. instrumente de cash management (lei);J. plasamente private, din care:1.
  în valuta tranzacţiei;
  2. în euro şi în lei.
  K. total în valutele tranzacţiilor;L. total în euro şi în lei.
  Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:– coloana 1 se completează cu denumirea finanţărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinaţia finanţărilor rambursabile, numărul de referinţă al finanţării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum şi cu denumirea creditorului. Finanţările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexă;– în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanţarea;
  – în coloana 3 se înscrie valuta de contract;– în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanţării rambursabile în valuta de contract, cu excepţia împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi a finanţărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;– în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacţiei. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;– în coloana 8 se înscrie soldul finanţărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare.Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;– coloanele 9 şi 10 cuprind finanţările rambursabile noi contractate de stat în exerciţiul financiar respectiv, precum şi rambursările/refinanţările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuţia. Pentru împrumuturile din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creşterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;– 
  coloana 11 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacţiei, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) şi rambursările aferente (coloana 10);
  – coloana 12 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– coloana 13 cuprinde suma, în milioane lei, plătită de Ministerul Finanţelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc;– total în valutele tranzacţiilor se completează astfel:• în coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;• în coloanele 5, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar la coloanele 5, 8 şi 12 în lei, astfel:• totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 4, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raporturile de schimb dintre cursurile valutare medii calculate ca medii aritmetice ale cursurilor zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;• totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare.
  2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 19 noiembrie 2021.
  Nr. 1.449.ANEXĂ(Anexa nr. 4 la normele metodologice)CONTUL GENERALal datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................- model -Contul general al datoriei publice guvernamentale directeSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - valuta de contract;B - valoare contractată;C - valuta tranzacţiei;D - soldul la începutul anului;
  E - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mil.);F - soldul la finele anului;G - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei);H - valuta de contract (mil.);I - suma (mil. lei);J - valuta tranzacţiei (mil.);K - trageri/angajamente noi;
  L - rambursări/refinanţări.

  Nr. crt.Denumirea finanţării/baza legală/destinaţia finanţării şi denumirea creditorului/Numărul de referinţă al finanţării rambursabilePerioada pentru care se angajează finanţareaABCDEFG
   HI JI
  KLJI 
  01234567891011 = 7 + 9 – 101213
  A.Titluri de stat pe termen scurt:
  - în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei
              
  B.Titluri de stat pe termen mediu şi lung:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  C.Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  D.Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  E.Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre]:
  - în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei
              
  E1.Împrumuturi de la UE [Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj întro situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19]:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  F.Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  G.Instrumente structurate:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  H.Leasing financiar:
  - în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei
              
  I.Instrumente de cash management:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  J.Plasamente private:- în valuta tranzacţiei:- total: în euroîn lei            
  K.Total datorie publică în valutele tranzacţiilor            
  L.Total datorie:- total: în euroîn lei            
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!