Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.222 din 17 noiembrie 2021privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1125 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 8 aprilie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
  Lacziko Enikő Katalin,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.222.ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 406/2021)MODUL DE REPARTIZAREa sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

  Nr. crt.OrganizaţiaSume aprobate - mii lei -
  1.Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT.3.817,49
  2.Asociaţia Liga Albanezilor din România3.237,79
  3.Asociaţia Macedonenilor din România4.298,84
  4.Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa“23.917,58
  5.Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România9.520,80
  6.Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România5.823,45
  7.Forumul Democrat al Germanilor din România13.420,73
  8.Uniunea Democrată Maghiară din România36.821,81
  9.Uniunea Armenilor din România7.548,69
  10.Uniunea Bulgară din Banat - România6.157,78
  11.Uniunea Croaţilor din România4.493,27
  12.Uniunea Culturală a Rutenilor din România2.754,57
  13.Uniunea Democrată Turcă din România6.829,13
  14.Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România6.183,84
  15.Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România6.990,30
  16.Uniunea Elenă din România6.763,50
  17.Uniunea Polonezilor din România4.614,09
  18.Uniunea Sârbilor din România6.813,28
  19.Uniunea Ucrainenilor din România12.049,06
  TOTAL172.056,00
  Formular A1OrganizaţiaSuma solicitată de la bugetul de stat pentru luna .... sau trimestrul .... 2021
  1.Suma totală solicitată de la bugetul de stat

  Cheltuieli necesare estimate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021Suma solicitată
  - lei -
  1.Cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor
  2.Cheltuieli de personal şi drepturi de proprietate intelectuală
  3.Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică
  4.Cheltuieli pentru organizarea şi participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate
  5.Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor
  6.Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale
  PreşedinteNume, prenume .................Semnătură, ştampilăResponsabil financiar-contabilNume, prenume ........................SemnăturăRăspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi conform destinaţiilor cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
  Formular A2Organizaţia ........................Cheltuieli efectuate în luna .............. 2021 pe destinaţii, conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
  Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021
  Cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat
  - lei -
  1.Cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5), din care pentru:
  1.1. energie electrică, energie termică, combustibil, apă, salubritate; asigurări pentru clădiri şi pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii pentru sedii, sucursale/filiale, centre culturale şi comunitare, centre multifuncţionale, case tradiţionale, redacţii şi edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite pe clădiri şi mijloace de transport; taxa de concesionare şi alte taxe; lucrări de întreţinere şi reparaţii clădiri, mijloace de transport şi alte bunuri mobile şi imobile; abonamente pentru publicaţii; servicii de poştă, curierat, telecomunicaţii, internet şi IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanţi, lubrifianţi, consumabile pentru mijloace de transport proprii, în comodat sau închiriate; confecţionarea şi recondiţionarea de obiecte tradiţionale; comisioane bancare aferente operaţiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; servicii de pază, protecţie şi P.S.I. prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizaţiilor; servicii de medicina muncii şi protecţia muncii pentru salariaţi, prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu; taxe de participare la cursuri şi programe de perfecţionare şi formare profesională pentru salariaţi; achiziţii de servicii de perfecţionare şi formare profesională pentru salariaţi; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate; servicii prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal; cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei în calitatea sa de membru în organizaţii neguvernamentale, internaţionale, nepolitice, în domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale
  1.2. servicii specializate cu caracter financiar-contabil în domeniul resurselor umane şi al achiziţiilor în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate
  1.3. servicii de asistenţă juridică în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la bugetul de stat
  1.4. servicii de audit şi expertiză judiciară şi extrajudiciară în legătură cu activitatea organizaţiilor desfăşurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile imobile ale organizaţiilor
  1.5. alte cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor
  2.Cheltuieli de personal şi drepturi de proprietate intelectuală (2.1+2.2), din care pentru:
  2.1. cheltuieli de personal, inclusiv impozitele şi contribuţiile aferente drepturilor salariale, reţinute la sursă (salarii şi drepturi băneşti asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile aferente acestora; contracte civile)
  2.2. drepturi de proprietate intelectuală, respectiv drepturi de autor şi drepturi conexe, înregistrarea, reînnoirea şi modificarea mărcilor, cheltuieli ocazionate de folosirea unor opere, remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, contravaloarea închirierii operelor de artă; cheltuieli ocazionate de realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală
  3.Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică: editare, redactare şi tehnoredactare, corectură, tipărire, traducere, publicare, cu excepţia manualelor şcolare asigurate pentru învăţământul obligatoriu; realizare, distribuţie şi difuzare de emisiuni radio şi/sau tv, comandarea şi/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziţie de carte şi publicaţii, achiziţie şi/sau închiriere de spaţii de emisie, închiriere de mijloace şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), cheltuieli aferente utilizării de frecvenţe radio, închiriere şi amenajare spaţiu necesar pentru emisiuni radio şi/sau tv, recuzită pentru emisiuni tv, transport, cazare, masă, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară în scopul realizării şi difuzării de materiale multimedia şi emisiuni radio şi/sau tv, onorarii, chirie, taxă de concesionare, impozite şi alte taxe, asigurare, energie electrică, energie termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale imobilelor în care se desfăşoară activitatea de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia, multimedia electronică şi de presă scrisă, alte cheltuieli şi alte materiale necesare pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia şi emisiuni radio-tv şi multimedia electronică (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7), din care pentru:
  3.1. presă
  3.2. carte
  3.3. manuale şcolare
  3.4. publicaţii
  3.5. materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, multimedia, multimedia electronică
  3.6. sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice
  3.7. emisiuni radio-tv
  4.Cheltuieli pentru organizarea şi participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate: închirieri de spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, recuzită şi amenajarea spaţiului necesar, spaţii de emisie radio şi/sau tv, cazare, transport, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate, trataţii, masă, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare pentru persoanele participante şi/sau persoane invitate care nu sunt angajate în cadrul organizaţiei, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare şi difuzare de materiale de informare, promovare şi comunicare publică pe orice suport, achiziţii de bunuri şi servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea şi participarea la acţiuni şi întruniri (4.1+4.2), din care pentru:
  4.1. acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, organizate în ţară şi în străinătate
  4.2. întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate
  5.Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor: investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, editurilor, redacţiilor şi comunităţii, în scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase (5.1+5.2), din care pentru:
  5.1. investiţii în bunuri mobile
  5.2. investiţii în bunuri imobile
  6.Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale: cofinanţarea programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale; participarea prin activităţi susţinute financiar în cadrul programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale (6.1+6.2), din care pentru:
  6.1. cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale
  6.2. cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale
  7.Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat în luna ..............2021
  8.Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse în luna .............2021
  9.Suma de la bugetul de stat rămasă neutilizată la finele lunii .....................2021
  PreşedinteNume, prenume ......................Semnătură, ştampilăResponsabil financiar-contabilNume, prenume ..................SemnăturăRăspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi conform destinaţiilor cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
  Formular A3*)RAPORTprivind cheltuielile efectuate în trimestrul ...... 2021 pe destinaţii, conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021*) Formularul A3 este reprodus în facsimil.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!