Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.120 din 23 noiembrie 2021pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 2 noiembrie 2021, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Petronel Munteanu,
  secretar general adjunct
  Bucureşti, 23 noiembrie 2021.Nr. 1.120.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.004/2021)Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................../Municipiului BucureştiCERERESubsemnatul(a), .........................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. .................... nr. ......., judeţul .........................../municipiul ................, sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ....................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....- ....., .....-..., ....-... (în total ... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^1 sau parţial^2, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt .................., deschis la ........................... .
  Anexez următoarele documente:[ ] copie a actului de identitate;[ ] copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe valabil pentru anul 2021, indiferent de data la care a fost încheiat sau perioada pentru care a fost încheiat;[ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial;[ ] declaraţia pe propria răspundere.Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................^1 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.^2 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit număr de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.^3 Acesta poate fi: hotărârea Guvernului, hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică. Se va ataşa numai decizia direcţiei de sănătate publică. Pentru toate celelalte se va trece numai numărul documentului cu valabilitate pe perioada pentru care se solicită indemnizaţia.Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................../Municipiului BucureştiDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul(a), ......................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. ........................... nr. ......., judeţul ............................/municipiul ........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ....................., telefon ................, e-mail ...........................,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în anul 2021, am obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe, iar în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată este întreruptă temporar, total sau parţial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizaţii.Menţionez că în luna pentru care solicit indemnizaţia nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!