Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 116 din 17 noiembrie 2021pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 14 şi ale art. 22 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 3 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 11^5, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Membrii Comitetului de reglementare al ANRE pot participa la următoarele activităţi:a) simpozioane/evenimente şi dezbateri publice pe subiecte legate de reglementările ANRE;b) întâlniri organizate de Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii centrale şi locale pe subiecte legate de activitatea ANRE;c) conferinţe/întâlniri de lucru/dezbateri organizate de ANRE, cu participarea reprezentanţilor Parlamentului, autorităţilor publice, organizaţiilor şi/sau operatorilor din sectorul energetic;d) dezbateri/întâlniri desfăşurate în cadrul inspecţiilor teritoriale ale ANRE pe subiecte legate de activitatea ANRE.
  2. La articolul 11^6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4)
  Membrii Comitetului de reglementare al ANRE beneficiază de asigurare voluntară de sănătate în condiţiile legii.
  3. La articolul 13^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În situaţia în care anumiţi membri ai Comitetului de reglementare al ANRE nu pot participa fizic la lucrările şedinţelor, aceştia pot participa şi vota prin intermediul sistemului de teleconferinţă sau videoconferinţă.4. La articolul 13^2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 13^2(1) Cvorumul de şedinţă al Comitetului de reglementare se consideră legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin 4 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi.(2) În exercitarea prerogativelor, membrii Comitetului de reglementare au obligaţia să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării mandatului, în condiţiile prevăzute de lege.
  5. La articolul 13^6 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;d) să dezvăluie şi să folosească informaţiile la care are acces în exercitarea funcţiei, dacă aceste acţiuni sunt de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile autorităţii ori ale unor salariaţi, precum şi ale altor persoane fizice sau juridice;6. La articolul 13^6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) lit. c) şi d) se aplică şi după încetarea contractului de muncă pentru o perioadă de 2 ani.
  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 116.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!