Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă şi responsabilităţile instituţiilor care desfăşoară aceste misiuni, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul aviaţiei civile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-01-2022

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 99 alin. (2) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Afacerilor Interne asigură funcţionarea sistemului de coordonare a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă în regiunea de informare a zborurilor FIR-Bucureşti.
  Articolul IIÎn cadrul sistemului de coordonare a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă în regiunea de informare a zborurilor FIR-Bucureşti:a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA (ROMATSA), asigură serviciul de alarmare în conformitate cu prevederile anexei 11 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, funcţionează ca punct de contact pentru recepţionarea mesajelor de alertă COSPAS/SARSAT şi centralizează, actualizează, analizează şi furnizează toate informaţiile primite din surse de aviaţie care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave civile aflate în pericol;b) Ministerul Afacerilor Interne asigură coordonarea operaţională a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă produs pe uscat şi pe apele interioare, altele decât cele navigabile, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare DSU; c) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii asigură coordonarea operaţională a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă produs pe mare şi pe apele interioare navigabile, în zona de responsabilitate a României, prin Autoritatea Navală Română în cadrul căreia funcţionează Centrul Maritim de Coordonare şi căpităniile de port;d) Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile asigură informarea statului de provenienţă a operatorului aeronavei civile implicate într-un accident de aviaţie civilă pe teritoriul României;e) administratorul aerodromului civil asigură coordonarea operaţiunilor de salvare a victimelor unui accident de aviaţie civilă produs în perimetrul aerodromului, conform planului propriu de răspuns la situaţii de urgenţă, până la sosirea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care preiau coordonarea operaţională a tuturor forţelor implicate;f)
  transportatorul aerian implicat într-un accident de aviaţie civilă acordă sprijin autorităţilor participante la misiunile de căutare şi salvare, precum şi asistenţă imediată victimelor accidentului de aviaţie civilă şi rudelor acestora, indiferent de locul producerii accidentului.
  Articolul IIIPentru coordonarea operaţională a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă produs pe uscat sau pe apele interioare, altele decât cele navigabile, Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile operaţionale cu activitate permanentă ale DSU, îndeplineşte următoarele atribuţii:a) asigură diseminarea informaţiilor şi realizarea fluxului informaţional-decizional cu privire la evoluţia situaţiei operative generate de un accident de aviaţie civilă, elaborează documentele şi furnizează datele cu privire la consecinţele situaţiei de urgenţă pentru informarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne/Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;b) asigură suportul informaţional-decizional pentru secretarul de stat, şef al DSU, sau persoana desemnată de acesta în vederea coordonării integrate a tuturor forţelor şi mijloacelor participante la operaţiunile de căutare şi salvare;c) participă la procesul de realizare a managementului integrat al situaţiilor generate de producerea unui accident de aviaţie civilă şi formulează cerinţele operaţionale de sprijin al acţiunilor forţelor specializate de către celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne sau instituţii ce deţin capabilităţile necesare gestionării situaţiei de urgenţă;d) asigură coordonarea suportului de resurse umane şi logistice pentru forţele de intervenţie, participante în cadrul gestionării unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă;
  e) declanşează şi coordonează activitatea de căutare şi salvare pe uscat şi pe apele interioare, altele decât cele navigabile, în cazul unui accident de aviaţie civilă sau al unei aeronave civile aflate în pericol, pe baza, după caz, a informaţiilor referitoare la aeronavele aflate în situaţii de urgenţă, furnizate, în mod operativ şi permanent, de către ROMATSA, a informărilor primite prin Serviciul naţional pentru apeluri de urgenţă - 112, a notificărilor primite de la administratorii aerodromurilor sau de la operatorii aeronavelor;f) solicită ROMATSA, prin structura care coordonează operaţiunile de căutare şi salvare din aer, emiterea mesajelor NOTAM privind stabilirea, după caz, a unor zone restricţionate de spaţiu aerian;g) planifică şi organizează împreună cu structurile de specialitate exerciţii pentru testarea viabilităţii documentelor operative de răspuns în cazul unui accident de aviaţie civilă;h) transmite ordine operative unităţilor care dispun de capabilităţi adecvate pentru sprijinul operaţiunilor de căutare şi salvare;i) cooperează şi comunică cu Centrul Maritim de Coordonare şi, respectiv, cu căpităniile de port care au în jurisdicţie apele interioare navigabile, din cadrul Autorităţii Navale Române, pe durata desfăşurării operaţiunilor de căutare şi salvare pe mare, respectiv pe apele interioare navigabile;j) pe zona de uscat cooperează cu centrele de coordonare a căutării şi salvării din ţările vecine;k) participă la elaborarea cerinţelor operaţionale pentru serviciile de comunicaţii necesare şi a planului de comunicaţii specific operaţiunilor de căutare şi salvare;
  l) coordonează operaţiunile de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi primului ajutor calificat, inclusiv asistenţă psihologică, victimelor accidentului de aviaţie civilă şi rudelor acestora;m) asigură comunicarea cu operatorul aeronavei implicate în accident şi cu mass-media cu privire la derularea operaţiunilor de căutare şi salvare;n) stabileşte zona de căutare pe baza informaţiilor primite de la ROMATSA, prin Serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă - 112 sau din alte surse.
  Articolul IVPentru coordonarea operaţională a misiunilor de căutare şi salvare a victimelor şi supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă produs pe mare, respectiv pe apele interioare navigabile, Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, respectiv căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-a produs accidentul de aviaţie civilă, îndeplineşte următoarele atribuţii:a) recepţionează alerta de la ROMATSA, Serviciul naţional pentru apeluri de urgenţă - 112, serviciile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, precum şi alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc atribuţii în zona de responsabilitate a apelor interioare navigabile, nave care observă o situaţie de pericol, alte centre maritime de coordonare;b)
  în urma confirmării alertei şi pe baza informaţiilor primite de la unităţile de alarmare, determină zona de căutare şi declanşează misiunile de căutare şi salvare a persoanelor de la bordul aeronavei dispărute pe mare sau pe apele interioare navigabile;
  c) trimite unităţile de salvare disponibile la locul accidentului;d) menţine comunicaţia cu toţi factorii implicaţi şi informează Centrul Naţional de Conducere Integrată, denumit în continuare CNCI, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, DSU, Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la derularea operaţiunilor de căutare şi salvare desfăşurate pe mare şi pe apele interioare navigabile;e) coordonează acţiunile structurilor implicate în operaţiunile de căutare şi salvare a supravieţuitorilor şi de trimitere a acestora către facilităţile medicale de pe uscat, în conformitate cu procedurile aplicabile;f) notifică şi solicită sprijinul, după caz, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv serviciilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră din zona în care a avut loc accidentul, Inspectoratului General de Aviaţie, precum şi Centrului Naţional Militar de Comandă (Nucleu);g) dacă accidentul de aviaţie civilă a fost semnalat în afara zonei de responsabilitate a Centrului Maritim de Coordonare sau a căpităniilor de port, notifică Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare al statului în a cărui zonă de responsabilitate s-a petrecut accidentul;h) ia decizia privind suspendarea ori încetarea operaţiunilor de căutare şi salvare pe mare sau pe apele interioare navigabile, informând în mod corespunzător CNCI, DSU şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
  i) asigură comunicarea cu operatorul aeronavei şi cu mass-media cu privire la derularea operaţiunilor de căutare şi salvare.
  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian“ - ROMATSA, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi servicii-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.
  3. La anexa nr. 1, poziţia 19 se abrogă.4. La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), punctul 10 se abrogă.5. La anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi servicii-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol.6. La anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1) punctul II, după subpunctul 16 se introduc unsprezece noi subpuncte, subpunctele 17-27, cu următorul cuprins:17. asigură în mod continuu serviciul de alarmare în FIR-Bucureşti, fiind desemnată şi înregistrată la O.A.C.I. ca punct de contact pentru recepţionarea mesajelor de alertă ale sistemului COSPAS/SARSAT, şi monitorizează planurile de zbor depuse pentru efectuarea zborurilor aeronavelor în FIR-Bucureşti;18. desfăşoară toate activităţile specifice ce revin unităţilor civile de trafic aerian şi centrelor de informare a zborurilor, în ceea ce priveşte serviciile de alarmare, în conformitate cu cap. 5 din anexa 11 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, precum şi cu reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene aplicabile;19. notifică Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, DSU, Centrul Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi, după caz, Centrul Naţional de Conducere Integrată şi Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-a produs accidentul, din cadrul Autorităţii Navale Române, cu privire la aeronavele aflate în dificultate, pe care le asistă potrivit cerinţelor;20. informează în mod operativ DSU din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Autoritatea pentru Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, precum şi, după caz, Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-a produs accidentul, din cadrul Autorităţii Navale Române, conform procedurii aplicabile cu privire la orice aeronavă aflată într-o situaţie de urgenţă conform cap. 5 pct. 5.2.1 din anexa 11 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944;21. furnizează, în mod operativ, structurilor cu atribuţii în coordonarea operaţiunilor de căutare şi salvare servicii-suport care constau în analizarea şi transmiterea tuturor informaţiilor disponibile, inclusiv a celor referitoare la evoluţia aeronavei, care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave aflate în pericol; pentru îndeplinirea acestei atribuţii, ROMATSA centralizează informaţiile primite din orice sursă de aviaţie, cum ar fi: operatori aerieni civili sau militari, aeroporturi/aerodromuri, unităţi de trafic aerian, structuri de aviaţie aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, COSPAS-SARSAT;22. acordă asistenţă aeronavelor angajate în operaţiunile de căutare din aer, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin;23.
  comunică permanent cu DSU, Centrul Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi, după caz, cu Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-a produs accidentul, din cadrul Autorităţii Navale Române, pe durata desfăşurării operaţiunilor de căutare a unei aeronave, în vederea transmiterii informaţiilor actualizate cu privire la zborul aeronavei respective, precum şi, după caz, a informaţiilor actualizate deţinute care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave aflate în pericol;
  24. notifică şi informează operatorul aerian cu privire la producerea unui eveniment de aviaţie civilă;25. pe zona maritimă, cooperează cu centrele de coordonare a căutării şi salvării din statele riverane Mării Negre, cu sprijinul Centrului Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române;26. publică, prin mesaje NOTAM, la solicitarea structurii care asigură coordonarea operaţională a operaţiunilor de căutare din aer a aeronavei dispărute, zonele restricţionate stabilite;27. asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepţionate de la aeronavele în pericol şi, totodată, recepţionarea semnalelor emise de echipamentele de locaţie sau a mesajelor de alertă ale sistemului COSPAS/SARSAT pentru situaţii de urgenţă.
  7. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) se abrogă.
  Articolul VILa articolul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum urmează:1. La litera a), punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:25. supraveghează, potrivit domeniului său de competenţă, agenţii aeronautici civili care au atribuţii în activităţile de căutare şi salvare a aeronavelor civile aflate în pericol; supervizează serviciul de alarmare din cadrul furnizorilor certificaţi de servicii de trafic aerian;2. La litera a), dupăpunctul 30 se introducşapte noi puncte, punctele 31-37, cu următorul cuprins:31. administrează baza de date cu echipamentele de localizare pentru situaţii de urgenţă existente la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România şi asigură înregistrarea operatorilor acestor aeronave şi a echipamentelor aferente de localizare pentru situaţii de urgenţă, în baza de date COSPAS/SARSAT;32. la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale şi în baza unui protocol încheiat cu acest minister, asigură înregistrarea în baza de date COSPAS/SARSAT a echipamentelor de localizare pentru situaţii de urgenţă existente la bordul aeronavelor militare;
  33. gestionează baza de date cu privire la autorizaţiile şi notificările privind efectuarea transporturilor aeriene de bunuri periculoase în spaţiul aerian naţional şi informează în mod operativ DSU şi Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, atunci când o aeronavă care se află în această bază de date este implicată într-un accident de aviaţie civilă;34. deţine şi actualizează baza cu datele de contact ale unităţilor de trafic aerian, aerodromurilor, transportatorilor aerieni români, operatorilor aerieni certificaţi pentru operaţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă, pe care o pune la dispoziţia DSU şi Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;35. evaluează conformitatea cu cerinţele aplicabile a planurilor de răspuns la situaţii de urgenţă elaborate de administratorii aerodromurilor civile şi se asigură, în cadrul activităţilor de supraveghere şi inspecţie, că aerodromurile dispun de resursele necesare punerii în practică a acestor planuri;36. se asigură că transportatorii aerieni români dispun de un plan de acţiune, elaborat în conformitate cu prevederile art. 102 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;37. auditează, în cadrul activităţii de supraveghere a transportatorilor aerieni, planul de acţiune prevăzut la pct. 36, inclusiv din punctul de vedere al măsurilor de asistenţă imediată acordată victimelor unui accident de aviaţie civilă şi rudelor acestora, indiferent de locul producerii accidentului.
  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 11 august 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Comandantul acţiunii coordonează integrat capabilităţile, după caz, prin structurile operaţionale din subordine/coordonare, Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, centrele judeţene/zonale de coordonare şi conducere a intervenţiei, Punctul operativ avansat şi comandantul/comandanţii intervenţiei, pe baza concepţiei naţionale de răspuns şi a planurilor de acţiune adaptate evoluţiei situaţiei de urgenţă.2. La anexa nr. 2, titlul coloanei 5 va avea următorul cuprins: „Căutare şi salvare“.3. La anexa nr. 2 coloana 5, rândul 12.1 va avea următorul cuprins:
  „12.1.ROMATSASSS
  4. La anexa nr. 3, titlul punctului 4 va avea următorul cuprins: „Căutare şi salvare“.5. La anexa nr. 3 punctul 4.1 litera a), a doua liniuţă se abrogă.
  6. La anexa nr. 3 punctul 4.2, litera c) va avea următorul cuprins:c) căutare aeronave civile şi salvarea victimelor accidentelor de aviaţie civilă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin structurile din subordine ori de sub autoritatea sa, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii, administratorii aerodromurilor civile, operatori economici şi organizaţii neguvernamentale care deţin mijloace de căutare şi salvare, administraţia publică locală;
  Articolul VIII(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul I din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian“ - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.234.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!