Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 26 noiembrie 2021pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  Având în vedere:a) gradul de utilizare a creditelor aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe primele 9 luni ale anului 2021, precum şi evoluţia unor indicatori care au stat la baza fundamentării celor două bugete;b) necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor şi de execuţie a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele 9 luni ale anului;c)
  asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii caselor judeţene de pensii şi a agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă până la finele anului;
  d) necesitatea asigurării sumelor pentru plata pensiilor din sistemul public şi a ajutoarelor sociale;e) prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
  şi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţe negative următoarele:a) riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele 9 luni ale anului;b) neasigurarea sumelor pentru plata pensiilor din sistemul public şi a ajutoarelor sociale;c) riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii caselor judeţene de pensii şi a agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă până la finele anului,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public general şi definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat şi a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 2Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, pe credite de angajament şi credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 530.381 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 672.796 mii lei şi diminuarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 142.415 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 528.381 mii lei la credite de angajament şi 530.381 mii lei la credite bugetare.
  (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2021 se diminuează la venituri cu suma de 1.592 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 15.139 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 13.547 mii lei.
  Articolul 4Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, pe credite de angajament şi credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 5.800 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 43.617 mii lei şi diminuarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 49.417 mii lei, şi la cheltuieli se diminuează cu suma de 5.800 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare.(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 133.560 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
  Articolul 6(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare pe partea de venituri şi titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, şi să le comunice Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“.Articolul 7(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să modifice în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicii agricole comune şi de pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare.(2)
  Se autorizează ordonatorul principal de credite să modifice în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori din „Fişa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii“, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, corespunzător prevederilor alin. (1).
  (3) Modificările prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează şi se comunică Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) şi art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.Articolul 9Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament în bugetele aprobate şi în anexele la acestea pe anul 2021 şi să comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021:a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 90.735,3 milioane lei şi pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 3.385,4 milioane lei;b) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 185,8 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru şomaj este de 1.397,2 milioane lei;c) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 373,5 milioane lei;d) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 147,6 milioane lei.Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 123.ANEXA nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALEInfluențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Statpe anul 2021
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  000103
  VENITURI - TOTAL 528.789
  000203I. VENITURI CURENTE 671.204
  200003B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI642.028
  2003
  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR137.955
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori139.547
  04
  Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori-6.000
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale4.408
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR504.073
  01
  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați485
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persone asigurate pe bază de contract de asigurare3.572
  07
  Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)23.148
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori-19
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii30.452
  12
  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persone care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică21.334
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor385.244
  48
  Contribuții de asigurări aferente declarației unice39.857
  290003C. VENITURI NEFISCALE 29.176
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI10
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor de stat10
  330003
  C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 29.166
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 23.367
  08Venituri din prestări servicii15
  11
  Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă23.352
  3603DIVERSE VENITURI 5.799
  01
  Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 105
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite6.889
  50Alte venituri-1.195
  410003
  IV.SUBVENȚII-142.415
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-142.415
  4203
  SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT-142.415
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat-142.415
  490301Venituri sistem public de pensii530.381
  490302
  Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale-1.592
  5000TOTAL GENERAL
  I.Credite de angajament513.242
  II.Credite bugetare515.242
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament517.142
  II.Credite bugetare517.142
  10
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament6.395
  II.Credite bugetare6.395
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-389
  II.Credite bugetare-389
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament520.559
  II.Credite bugetare520.559
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-9.000
  II.Credite bugetare-9.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-423
  II.Credite bugetare-423
  70
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I.Credite de angajament513.242
  II.Credite bugetare515.242
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament517.142
  II.Credite bugetare517.142
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament6.395
  II.Credite bugetare6.395
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-389
  II.Credite bugetare-389
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament520.559
  II.Credite bugetare520.559
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-9.000
  II.Credite bugetare-9.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-423
  II.Credite bugetare-423
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  71
  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  680003
  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I.Credite de angajament513.242
  II.Credite bugetare515.242
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament517.142
  II.Credite bugetare517.142
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament6.395
  II.Credite bugetare6.395
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-389
  II.Credite bugetare-389
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament520.559
  II.Credite bugetare520.559
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-9.000
  II.Credite bugetare-9.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-423
  II.Credite bugetare-423
  70CHELTUILEI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  6803
  ASIGURĂRI ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament528.381
  II.Credite bugetare530.381
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament532.281
  II.Credite bugetare532.281
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament7.800
  II.Credite bugetare7.800
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament533.815
  II.Credite bugetare533.815
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-9.000
  II.Credite bugetare-9.000
  59
  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-334
  II.Credite bugetare-334
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-3.900
  II.Credite bugetare-1.900
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I.Credite de angajament-15.139
  II.Credite bugetare-15.139
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-15.139
  II.Credite bugetare-15.139
  10
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-1.405
  II.Credite bugetare-1.405
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-389
  II.Credite bugetare-389
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-13.256
  II.Credite bugetare-13.256
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-89
  II.Credite bugetare-89
  9903EXCEDENT/DEFICIT
  13.547
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii
  990311
  Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale13.547
  ANEXA nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALEInfluențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomajpe anul 2021
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL 127.760
  000204I. VENITURI CURENTE 95.177
  2000
  04B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI95.177
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR92.322
  02
  Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori3.297
  06Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale1.105
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj37.465
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale50.455
  2104CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR2.855
  02
  Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați2.855
  410004IV.SUBVENȚII32.583
  420004SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE32.583
  4204
  SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT32.583
  25Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj-49.417
  83Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale82.000
  490401Venituri sistem asigurări pentru șomaj-5.800
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale133.560
  5000
  TOTAL GENERAL
  I.Credite de angajament-5.800
  II.Credite bugetare-5.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-5.800
  II.Credite bugetare-5.800
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament2.200
  II.Credite bugetare2.200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-8.000
  II.Credite bugetare-8.000
  5004
  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I.Credite de angajament-5.800
  II.Credite bugetare-5.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-5.800
  II.Credite bugetare-5.800
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament2.200
  II.Credite bugetare2.200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-8.000
  II.Credite bugetare-8.000
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I.Credite de angajament-5.800
  II.Credite bugetare-5.800
  01
  CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-5.800
  II.Credite bugetare-5.800
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament2.200
  II.Credite bugetare2.200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-8.000
  II.Credite bugetare-8.000
  6504ÎNVAȚĂMÂNT
  I.Credite de angajament-2.000
  II.Credite bugetare-2.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-2.000
  II.Credite bugetare-2.000
  51
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-2.000
  II.Credite bugetare-2.000
  6804
  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-3.800
  II.Credite bugetare-3.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-3.800
  II.Credite bugetare-3.800
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament2.200
  II.Credite bugetare2.200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-6.000
  II.Credite bugetare-6.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I.Credite de angajament-5.800
  II.Credite bugetare-5.800
  9904
  EXCEDENT/DEFICIT133.560
  990410Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj
  990411
  Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale133.560
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!