Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021


  Având în vedere:a) analiza execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor zece luni ale anului 2021;b) corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele zece luni ale anului;c)
  asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
  d) asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru implementarea măsurilor de combatere a pandemiei şi stimulare a vaccinării anti COVID-19;e) asigurarea fondurilor pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluţiei pestei porcine africane şi a scrapiei;f) asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de stocuri de urgenţă medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente şi eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităţilor de învăţământ;g) asigurarea fondurilor pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din contractele de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare, precum şi pentru finalizarea unor achiziţii de echipamente militare;h) asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi acte administrative şi a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii;i) asigurarea continuării achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2021, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, respectiv a obligaţiilor înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale faţă de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a stingerii unor obligaţii de plată ale operatorilor economici/unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
  j) asigurarea de sume pentru acordarea subvenţiei reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, precum şi pentru acordarea ajutorului de stat în domeniul creşterii animalelor;k) alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;l) asigurarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţii unităţilor administrativ-teritoriale;m) asigurarea fondurilor în vederea desfăşurării normale a activităţii unor ordonatori principali de credite până la finele anului;n) asigurarea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite;o) prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
  ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:a)
  riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii ordonatorilor principali de credite, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;
  b) riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele zece luni ale anului;c) riscul neasigurării fondurilor necesare pentru derularea programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru implementarea măsurilor de combatere a pandemiei şi stimulare a vaccinării anti COVID-19;d) riscul neasigurării fondurilor pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluţiei pestei porcine africane şi a scrapiei;e) riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziţionarea de stocuri de urgenţă medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente şi eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităţilor de învăţământ;f) riscul neasigurării fondurilor pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din contractele de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare, precum şi pentru finalizarea unor achiziţii de echipamente militare;g) riscul neasigurării fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi acte administrative şi a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii;
  h) riscul neachitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2021, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, respectiv a obligaţiilor înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale faţă de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a stingerii unor obligaţii de plată ale operatorilor economici/unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;i) riscul neasigurării de sume pentru acordarea subvenţiei reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, precum şi pentru acordarea ajutorului de stat în domeniul creşterii animalelor;j) riscul nealocării fondurilor pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;k) riscul diminuării capacităţii de finanţare a cheltuielilor de către unităţile administrativ-teritoriale;l) riscul imposibilităţii efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.
  Având în vedere nevoile de dezvoltare şi de diversificare a produselor şi serviciilor oferite de către CEC Bank - S.A. populaţiei, acţionarul unic al Băncii, respectiv statul român prin Ministerul Finanţelor, a finalizat la data de 1 noiembrie 2019 proiectul de recapitalizare a CEC Bank - S.A. cu suma de 940.000 mii lei, reprezentând aport de capital al statului român la capitalul social al CEC Bank - S.A., sumă prevăzută prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.Ca urmare a demersurilor acţionarului unic, Comisia Europeană a analizat notificarea şi documentele transmise, emiţând scrisoarea de decizie „C (2019) 7731 - State Aid SA. 53869 - Romania - Market Conform recapitalization of CEC Bank SA“, din care reiese faptul că investiţia statului român în recapitalizarea CEC Bank - S.A. nu se încadrează în categoria măsurilor de ajutor de stat, fiind făcută din postura investitorului privat prudent, conform testului investitorului privat prudent efectuat şi planului de afaceri aferent care au însoţit notificarea proiectului de recapitalizare.În concordanţă cu majorarea capitalului social s-au stabilit principalele obiective de activitate pentru perioada 2020-2023; astfel, Banca a procedat la revizuirea şi extinderea corespunzătoare a Strategiei de dezvoltare a CEC.În cadrul demersului de capitalizare prezentat către DG Competion a fost analizată şi agreată modalitatea prin care Banca se va alinia la noile cerinţe de capital şi pasive eligibile impuse de cadrul european de rezoluţie bancară, respectiv cerinţa minimă de fonduri proprii (capital) şi pasive (datorii) eligibile - conceptul MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
  Astfel, soluţia evaluată şi inclusă în Planul de afaceri agreat de DG Competion, din cadrul Testului investitorului privat prudent efectuat la CEC Bank - S.A., ca bază de fundamentare a procesului de capitalizare, este cea a acordării de împrumut subordonat de către acţionarul unic, cu o maturitate de cel puţin 10 ani, în condiţii de piaţă şi cu respectarea cerinţelor legale privind emiterea unui împrumut subordonat către instituţii de credit, care să acopere în întregime cerinţa MREL stabilită de către Banca Naţională a României prin Direcţia de Rezoluţie Bancară.Conceptul MREL a apărut ca o premisă pentru ca instituţiile de credit să dispună de suficiente pasive care să poată fi folosite la absorbţia pierderilor şi la recapitalizare. Prin urmare, instituţiile de credit trebuie să constituie un stoc minim de fonduri proprii şi datorii eligibile pentru absorbţia pierderilor şi acoperirea necesarului de recapitalizare, care să fie poziţionate corespunzător în ierarhia creanţelor, să aibă scadenţe suficient de lungi, să confere certitudine juridică în contextul aplicării instrumentului de recapitalizare internă şi să nu inducă efecte de contagiune în sistemul financiar şi în economie în ansamblul său.Banca Naţională a României (BNR), în calitate de autoritate de rezoluţie (AR), stabileşte o cerinţă minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile pentru fiecare instituţie de credit (IC) aflată în responsabilitatea sa, la nivel individual şi (sub) consolidat, în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările ulterioare) şi având în vedere actele delegate şi de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană prin care sunt reglementate aspecte care fac obiectul MREL [Regulamentul delegat (UE) 2016/1.450].Instrumentele de capital şi împrumuturile subordonate se califică drept instrumente de fonduri proprii de nivel 2 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii prevăzute la art. 63 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Astfel, pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor de acoperire a cerinţelor MREL, CEC Bank - S.A. trebuie să adopte măsurile necesare astfel încât, treptat, în perioada 2021-2023 Banca să se alinieze la noile cerinţe de capital şi pasive eligibile impuse.Aceste fonduri sunt esenţiale pentru ca Banca să îşi poată atinge obiectivele propuse şi să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea cerinţelor prudenţiale, inclusiv cerinţa MREL.Pentru îndeplinirea cerinţei minime MREL, conform Planului de afaceri 2019-2023 aprobat de Comisia Europeană, acţionarul unic trebuie să acorde Băncii un împrumut subordonat în sumă de 1,4 miliarde lei în anul 2021.Banca nu deţine alte pasive eligibile pentru acoperirea cerinţei MREL, fiind astfel necesară adoptarea de măsuri urgente pentru conservarea capitalului.Neîndeplinirea cerinţei minime MREL potrivit calendarului comunicat de Banca Naţională a României implică impunerea de către BNR de măsuri de restricţionare a activităţii de creditare, cu impact nefavorabil asupra profitabilităţii şi întregii activităţi a Băncii, respectiv nerespectarea planului de afaceri în baza căruia Comisia Europeană a aprobat majorarea de capital a Băncii.Neîndeplinirea „obiectivelor şi cerinţelor“ incluse în Planul de afaceri 2019-2023, inclusiv neacordarea de către acţionarul unic a împrumutului subordonat către Bancă, poate determina Comisia Europeană să reanalizeze condiţiile în care a aprobat, la finalul lunii octombrie 2019, majorarea de capital.Neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar determina nerealizarea măsurilor prevăzute în planul de afaceri agreat cu Comisia Europeană şi neasigurarea surselor pentru constituirea capitalurilor proprii, existând riscul ca CEC Bank - S.A. să fie obligată la aplicarea unor măsuri restrictive privind desfăşurarea activităţii, care ar putea fi impuse de către Banca Naţională a României, în dubla sa calitate, de autoritate de supraveghere şi de autoritate de rezoluţie, care ar putea afecta activitatea de creditare a băncii şi implicit nerealizarea planului de afaceri care a stat la baza deciziei Comisiei Europene privind neîncadrarea măsurii de recapitalizare a CEC Bank - S.A. ca ajutor de stat.În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Bugetul de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 şi 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 2(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2021, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021 pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.893,1 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 910,9 milioane lei credite de angajament şi se majorează cu suma de 8.124,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 6.231,1 milioane lei.Articolul 3Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să diminueze cu suma de 108.019 mii lei capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare“.
  Articolul 4(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 78.235 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Regional 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să diminueze la componenta „0101 Finanţarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 1.075.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional comun România-Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să diminueze la componenta „0101 Finanţarea din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 25.000 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să diminueze la componenta „0202 Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale“ creditele bugetare cu suma de 1.420 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, cu încadrare în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2021 la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, următoarele programe noi:a) „Programul privind Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism“;b) „Programul de cofinanţare a hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren conform Hotărârii Guvernului nr. 932/2007“;c) „Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor conform O.U.G. nr. 53/2019“;d) „Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă, conform O.G. nr. 20/1994“.Articolul 5Se autorizează Ministerul Finanţelor, în anexa nr. 3/16/27 „Fişa Programului“, la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze creditele de angajament pe anul 2021 cu suma de 97 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, şi să diminueze creditele de angajament pe anul 2021 cu aceeaşi sumă de la Programul cod 541 „Administrarea finanţelor publice“, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“.
  Articolul 6Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) să majoreze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare“, cu suma de 450 mii lei;b) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“ - paragraful 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţii publice“, cu suma de 64 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, să diminueze subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ“ cu suma de 249 mii lei, subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară“ cu suma de 400 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ cu suma de 5 mii lei.Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a)
  să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“, cu suma de 14 mii lei;
  b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“ se majorează cu 145 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 102 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 5 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 18.888 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 610 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ se diminuează cu suma de 942 mii lei;c) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice“, cu suma de 1.000 mii lei;d) la capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 26.964 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii“ se diminuează cu suma de 1.523 mii lei şi subcapitolul 42.10.68 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea investiţiilor“ se diminuează cu suma de 7.623 mii lei;e) la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii“ se diminuează cu suma de 662 mii lei şi subcapitolul 43.10.33 „Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale“ se majorează cu suma de 1.240 mii lei;f) se majorează capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, cu suma de 659 mii lei.
  (2)
  Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3), (4) şi (13) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, până la sfârşitul exerciţiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum şi între capitole bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din contractele de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare, precum şi pentru finalizarea unor achiziţii de echipamente militare.
  (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, până la sfârşitul exerciţiului bugetar, să încheie contracte multianuale, în limita creditelor de angajament aprobate la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, pentru asigurare service aparatură, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente, încheierea de contracte prestări servicii, utilităţi, precum şi cele aferente hrănirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  Articolul 8(1) În cadrul influenţei prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare:a) – 142.415 mii lei la alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“;b) – 49.417 mii lei la alineatul 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj“; c) +82.000 mii lei la alineatul 51.01.78 „Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“.
  (2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. c) se alocă pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
  Articolul 9Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2021“, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român“.Articolul 10(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să suplimenteze în anexa nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii cu suma de 11.730 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.(2)
  Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să utilizeze, inclusiv prin virări de credite bugetare în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute la art. 32 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în cadrul capitolului 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ şi neutilizate în activităţile de realizare a Recensământului general agricol.
  (3) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă la o poziţie distinctă de cheltuieli în anexa nr. 3/22/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, sumele reprezentând resursele financiare suplimentare puse la dispoziţie României din instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI), în temeiul Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi al art. 7 pct. 12 din Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi din Fondul European de Garantare Agricolă în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, UE nr. 1.306/2013 şi UE nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022, concomitent cu introducerea unei poziţii distincte de venituri la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“ şi, respectiv, cheltuieli la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, în cadrul anexei nr. 3/22/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2021-2024“, în baza indicatorilor clasificaţiei economice comunicaţi de către Ministerul Finanţelor.
  Articolul 11Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“, cu suma de 17.600 mii lei;b) să diminueze capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii“, subcapitolul 43.10.34 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară“ cu suma de 16.499 mii lei.
  Articolul 12În bugetul Ministerului Sănătăţi, din influenţa prevăzută în anexa nr. 2, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în sumă de 2.508.352 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 2.357.766 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ şi suma de 150.586 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate“.Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fişa Programului“, să diminueze creditele de angajament aferente Programului cod 128 „Restaurarea monumentelor istorice“ cu suma de 13.125 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, sumă ce va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de personal de către instituţiile subordonate Ministerului Culturii finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.(2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fişa Programului“, să diminueze creditele de angajament cu suma de 37.496 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 50.621 mii lei aferente Programului cod 2091 „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional“, sume ce vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal de către instituţiile subordonate Ministerului Culturii finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.(3) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fişa Programului“, să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente Programului cod 786 „Programul Naţional pentru finanţarea realizării monumentelor de for public“ cu suma de 365 mii lei, sumă ce va fi redistribuită în cadrul capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 71 „Active nefinanciare“, pentru achiziţionarea de aparatură birotică pentru Administraţia Centrală.
  Articolul 14Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă“ cu 1.625 mii lei şi subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 31 mii lei şi să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ cu suma de 411 mii lei.Articolul 15Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază, în anexa nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, să majoreze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ cu suma de 6 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ cu suma de 23 mii lei.Articolul 16Se autorizează Academia Română să introducă în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“ cu suma de 25 mii lei şi să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 860 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări şi servicii şi alte activităţi“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 835 mii lei.Articolul 17(1) Prin excepţie de la prevederile art. 23, influenţa de 151.837 mii lei, reprezentând credite bugetare şi credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 pentru bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2021-2024“ pe partea de cheltuieli la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2021-2024“, să majoreze, la partea de cheltuieli, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, creditele de angajament cu suma de 18.929 mii lei.(3) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare pe partea de venituri şi titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, şi să le comunice Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 18Se autorizează Consiliul Superior al Magistraturii, în anexa nr. 3/47/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să majoreze cu suma de 74 mii lei capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“.Articolul 19(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 138.668 mii lei, după cum urmează:a) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 1.741 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:a1) se diminuează cu suma de 31 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;a2) se diminuează cu suma de 3.051 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;a3) se majorează cu suma de 1.341 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării burselor acordate elevilor care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b)
  se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, cu suma de 135.817 mii lei, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1) se diminuează cu suma de 1.039 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b2) se majorează cu suma de 144.532 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;b3) se diminuează cu suma de 7.509 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;b4) se diminuează cu suma de 22.938 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;b5) se diminuează cu suma de 63.698 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;b6) se diminuează cu suma de 21.767 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, republicată;b7) se majorează cu suma de 108.236 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi celui confesional, acreditate, cu suma de 4.592 mii lei, potrivit anexei nr. 5.
  (2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b1)-b7) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti sau retragerea acestor sume, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, iar pentru finanţarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învăţământul de masă, prevăzute la alin. (1) lit. b7), în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ.(3) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unităţilor de învăţământ particular şi confesional, acreditate, prevăzute la alin. (1) lit. c), se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ.
  Articolul 20Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, rămase neutilizate la sfârşitul anului 2021, se restituie de către unităţile administrativ-teritoriale la bugetul de stat.
  Articolul 21(1) Suma de 784.777 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, rămasă nerepartizată, se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării:a) plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;b) sumelor certe şi exigibile datorate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii;c) plăţilor restante, precum şi obligaţiilor fiscale care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, după caz.(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, plăţile restante şi datoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) se face în scopul achitării plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la respectivul alineat, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând:a) obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;b) sume certe şi exigibile neachitate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul local al energiei termice facturate populaţiei şi preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii;c) obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;c)
  stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
  d) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.
  (5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului-sindic sau avizul administratorului judiciar.(6) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 7 decembrie 2021 inclusiv, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la art. 20 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021.(7) Sumele rămase neutilizate din cele repartizate potrivit prevederilor prezentului articol se comunică Ministerului Finanţelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 24 decembrie 2021 inclusiv, în vederea retragerii lor.(8) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la art. 20 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021, de corespondenţa acestora cu sumele înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021, precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(9)
  Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
  (10) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 şi Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.171/2021, denumirea conturilor de venituri bugetare şi de disponibilităţi modificânduse în mod corespunzător de Ministerul Finanţelor.
  Articolul 22Influenţe asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.
  Capitolul II Dispoziţii finaleArticolul 23(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare pe partea de venituri şi titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, şi să le comunice Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“.Articolul 24(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul exerciţiului bugetar se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională“ şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor“.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul exerciţiului bugetar se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate“ şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“.
  Articolul 25Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare“ şi „Obiective/proiecte de investiţii noi“ la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii“, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.Articolul 26(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexele nr. 3/XX/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“ şi nr. 3/XX/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“ creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, corespunzător prevederilor alin. (1).(3) Modificările prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează şi se comunică Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 27Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2021, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare între articolele şi alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influenţe în anexele nr. 2 şi 6, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.Articolul 28(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) şi art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2021, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (2).
  (4) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital aferente obligaţiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.(5) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 şi ale art. 31 lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se majorează cu sumele alocate potrivit alin. (2).
  Articolul 29Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 şi 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (11) va avea următorul cuprins:(11) Sumele încasate până la data de 31 august 2021, aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. e), se repartizează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, potrivit solicitărilor transmise acestei instituţii până la data de 20 septembrie 2021 de către unităţile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţii publice de spectacole, respectiv teatre, opere şi filarmonici. Tot până la aceeaşi dată, Ministerul Finanţelor, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în solicitarea de date deţinute de unităţile de trezorerie ale statului din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei soldul la data de 31 august 2021, pe judeţe, al conturilor distincte, deschise cu această destinaţie pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.Sumele încasate ulterior datei de 31 august 2021, inclusiv sumele rămase nerepartizate aferente perioadei 1 ianuarie 2021-31 august 2021, existente în soldul contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale“ la data de 29 noiembrie 2021, se transferă până la data de 3 decembrie 2021 de către direcţia generală regională a finanţelor publice/administraţia judeţeană a finanţelor publice, pe seama căreia acesta este deschis, în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale“, care se deschide pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti.Sumele încasate în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţii publice de spectacole, respectiv teatre, opere şi filarmonici, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de această instituţie până la data de 14 decembrie 2021. Cererile unităţilor administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţii publice de spectacole, respectiv teatre, opere şi filarmonici, se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei până la data de 10 decembrie 2021. Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, se rectifică bugetele locale. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei virează sumele aprobate din contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale“, deschis pe numele său, în conturile de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole şi concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora, până la data de 22 decembrie 2021, în scopul alocării acestora către instituţiile publice de spectacole pentru care au fost solicitate.Sumele rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, se virează la bugetul de stat în contul 20.A.04.01.00 „Venituri ale bugetului de stat-cote defalcate din impozitul pe venit“, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.Sumele încasate în luna decembrie 2021, rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale“, deschis pe numele direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, se restituie la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificaţie bugetară din care au fost încasate, codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ la care este deschis şi contul de disponibil.
  2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În anul 2021 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să negocieze şi să încheie contracte costvolum/ cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.380.000 mii lei.3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:Articolul 26În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ este cuprinsă şi suma de 42.130 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, destinată realizării Recensământului populaţiei şi locuinţelor, din care:a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 18.561 mii lei;b) la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ suma de 11.666 mii lei;c) la titlul 71 „Active nefinanciare“ suma de 11.903 mii lei.
  4. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 225 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ titlul 20 „Bunuri şi servicii“, din care suma de 2 mii lei cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor şi suma de 223 mii lei cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol.5. La articolul 34 alineatul (5), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:c) la Spitalul Judeţean Satu Mare, judeţul Satu Mare - 12.785 mii lei;d) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita - 9.620 mii lei;
  Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 14/2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 66.605,1 milioane lei.Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 14/2021:a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 426.338,2 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 243.845,3 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 93.494,7 milioane lei, pentru bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 49.909,1 milioane lei, pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 34.619,5 milioane lei;b)
  pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 112.429,5 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 56.766,6 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 35.116,0 milioane lei şi pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 19.043,5 milioane lei;
  c) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 84.905,1 milioane lei şi al soldului bugetului de stat este de – 97.184,4 milioane lei.
  Articolul 32(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor să acorde un împrumut subordonat către CEC Bank - S.A., denumit în continuare beneficiar, în valoare de 1.400.000.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, din bugetul de stat pe anul 2021, prin bugetul Ministerului Finanţelor, de la o poziţie distinctă de cheltuieli din cadrul titlului 80 „Împrumuturi“, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul de stat cu această destinaţie.(2) Împrumutul subordonat se acordă în scopul majorării fondurilor proprii de nivel 2 ale beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 62 lit. a) din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 63, 77 şi 78 din cadrul aceluiaşi regulament.Articolul 33(1) Împrumutul subordonat prevăzut la art. 32 se va acorda şi derula în baza unui acord de împrumut încheiat între Ministerul Finanţelor şi beneficiar în cursul anului 2021.(2) Termenii financiari ai împrumutului sunt:a) împrumutul va fi pus la dispoziţia împrumutatului de Ministerul Finanţelor pe parcursul anului 2021;b) rata dobânzii este compusă din rata de referinţă ROBOR la 3 luni plus o marjă, stabilită în condiţii de piaţă la momentul acordării împrumutului, care se menţine fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Stabilirea ratei de dobândă în condiţii de piaţă se realizează cu consultarea Comisiei Europene;c) împrumutul subordonat se acordă pe o perioadă de 10 ani, cu rambursare într-o singură tranşă, fără posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu excepţia cazului de insolvenţă sau de lichidare;d) plăţile de dobânzi se efectuează de beneficiar cu o frecvenţă trimestrială;e) împrumutul subordonat nu face obiectul unor acorduri de compensare sau de compensare reciprocă care ar afecta capacitatea beneficiarului de a absorbi pierderile.
  Articolul 34Sumele rezultate din rambursarea împrumutului şi a dobânzilor aferente, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, reprezintă venit la bugetul de stat.Articolul 35(1) Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului reprezintă creanţe subordonate potrivit art. 234 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru neplata împrumutului şi dobânzilor aferente acestuia se calculează şi se înregistrează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute în acordul de împrumut, în conformitate cu prevederile art. 1.489 şi 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, până la data stingerii integrale a obligaţiei.
  (3) Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere, se recuperează de către Ministerul Finanţelor, cu respectarea prevederilor alin. (1). În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.(4) Pentru neplata la scadenţă a împrumutului şi a dobânzilor aferente acestuia, prin derogare de la prevederile art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, cu modificările ulterioare, termenul de prescripţie a dreptului de recuperare a acestora este de 5 ani şi acesta începe să curgă de la data scadentă a obligaţiei de rambursare a împrumutului.
  Articolul 36Beneficiarul este responsabil privind utilizarea împrumutului conform scopului şi destinaţiei acestuia prevăzute la art. 32.Articolul 37Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean,
  secretarul general adjunct al Guvernului
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Bucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 122.ANEXA nr. 1TOTALInfluențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2021
  detaliate pe capitole și subcapitole

  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL1.893.059
  000201I. VENITURI CURENTE5.107.534
  000301A. VENITURI FISCALE4.982.716
  000401
  A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL1.967.303
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE1.967.303
  0101IMPOZIT PE PROFIT1.747.318
  01Impozit pe profit de la agenții economici1.776.636
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale-29.318
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE219.985
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului194
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice26.072
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor193.719
  0301IMPOZIT PE VENIT546.763
  02
  Impozit pe venituri din salarii142.488
  04Impozit pe venituri din dividende262.237
  06Impozit pe venituri din pensii92.716
  07Impozit pe veniturile din premii7.171
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală4.351
  18
  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal17.241
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit-76.164
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole25.514
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc18.110
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică-399
  24
  Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III - impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică168
  27Plăți aniticipate în contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse4.816
  50Impozit pe venituri din alte surse3.539
  51Impozit pe venit aferent declarației unice20.873
  60Regularizări24.102
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-546.763
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-546.763
  100001A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII2.794.830
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ5.048.181
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-138.668
  01
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)1.741
  02Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-135.817
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad)-4.592
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII136.856
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.101.971
  12
  Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale13.173
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan21.712
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI-2.251.539
  01Taxe pentru jocurile de noroc226.004
  03Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare-2.470.687
  04
  Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale-7.362
  05Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor7
  06Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc5
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional283
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități211
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE205.809
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE205.809
  01Taxe vamale205.809
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE14.774
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE14.774
  02
  Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.20061.414
  06Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană2.823
  07Impozitul specific10.527
  50Alte impozite și taxe10
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI39.887
  2001
  CONTRIBUȚIILE ANGJATORILOR147.173
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate44.791
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat102.382
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-107.286
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice30
  46
  Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale-30
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați-107.286
  290001C. VENITURI NEFISCALE84.931
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE26.201
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE49.949
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome-88.491
  05Venituri din concesiuni și închirieri374.001
  08Venituri din dividende-237.851
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră2.290
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI-23.748
  03
  Alte venituri din dobânzi-23.748
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII58.730
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI8.631
  02Taxe consulare13.495
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale-141
  08
  Venituri din prestări de servicii-28.018
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului1.198
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă-34
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare91
  23Venituri din timbrul judiciar6
  25
  Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat2.000
  26Venituri din despăgubiri17.867
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans468
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități1.699
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE1.386
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate67
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise1.319
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI171.244
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale171.644
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe286
  04
  Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen10
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor2.303
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată-3.313
  50Alte amenzi, penalități și confiscări314
  3601DIVERSE VENITURI-122.531
  01
  Venituri din aplicarea prescripției extinctive-15.850
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite338
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate-12.100
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare19.748
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate-100
  24
  Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri-17.044
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 201037
  32Comisionul de risc aferent programului de susțienre a întreprinderilor mici și mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA507
  50Alte venituri-98.067
  390001II.VENITURI DIN CAPITAL105.455
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI105.455
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice4.022
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului-2.319
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare-11.008
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale-555
  09
  Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului “Prima casă”1.414
  14Venituri obținute din vânzarea de vaccinuri113.582
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri319
  400001III. OPERAȚIUNI FINANCIARE-533.503
  4101ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE-533.503
  08
  Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate-533.503
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020-2.786.427
  ANEXA nr. 2TOTALDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 00

  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament805.199
  II. Credite bugetare
  7.972.458
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.307.597
  II. Credite bugetare6.745.383
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.127.464
  II. Credite bugetare1.127.464
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament516.395
  II. Credite bugetare454.282
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.262.414
  II. Credite bugetare
  1.263.140
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament695.969
  II. Credite bugetare396.969
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament
  727.300
  II. Credite bugetare727.300
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.828.230
  II. Credite bugetare2.987.988
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament436.257
  II. Credite bugetare525.170
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-709
  II. Credite bugetare
  -709
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.441.648
  II. Credite bugetare2.441.648
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament
  -4.907.949
  II. Credite bugetare-3.632.140
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament556.475
  II. Credite bugetare553.475
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-375.897
  II. Credite bugetare-99.204
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  -5.892.565
  II. Credite bugetare-163.092
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-5.867.565
  II. Credite bugetare-138.092
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-25.000
  II. Credite bugetare-25.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.390.167
  II. Credite bugetare1.390.167
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.399.000
  II. Credite bugetare1.399.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-8.833
  II. Credite bugetare-8.833
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament910.896
  II. Credite bugetare8.124.153
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.235.891
  II. Credite bugetare6.718.677
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament
  1.134.083
  II. Credite bugetare1.134.083
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament515.889
  II. Credite bugetare453.776
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.262.414
  II. Credite bugetare1.263.140
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament695.969
  II. Credite bugetare396.969
  50
  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament727.300
  II. Credite bugetare727.300
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.828.230
  II. Credite bugetare2.987.988
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament358.022
  II. Credite bugetare446.935
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-709
  II. Credite bugetare-709
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.442.103
  II. Credite bugetare2.442.103
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-4.907.908
  II. Credite bugetare-3.587.099
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament556.395
  II. Credite bugetare553.395
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-375.897
  II. Credite bugetare-99.204
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-5.715.162
  II. Credite bugetare15.309
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-5.690.162
  II. Credite bugetare40.309
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-25.000
  II. Credite bugetare-25.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.390.167
  II. Credite bugetare1.390.167
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.399.000
  II. Credite bugetare1.399.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-8.833
  II. Credite bugetare-8.833
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament445.840
  II. Credite bugetare
  899.284
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament635.345
  II. Credite bugetare 970.090
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -81.249
  II. Credite bugetare -81.249
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-8.360
  II. Credite bugetare-20.927
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament4.100
  II. Credite bugetare4.100
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-2.085
  II. Credite bugetare-2.085
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament
  153.920
  II. Credite bugetare153.920
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-5
  II. Credite bugetare-5
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament569.967
  II. Credite bugetare917.279
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-943
  II. Credite bugetare
  -943
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament -189.505
  II. Credite bugetare -70.806
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament -189.505
  II. Credite bugetare -70.806
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament -32.032
  II. Credite bugetare -32.032
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-29.507
  II. Credite bugetare
  -29.507
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -7.850
  II. Credite bugetare -7.850
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament
  -3.500
  II. Credite bugetare-3.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament18
  II. Credite bugetare18
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-17.600
  II. Credite bugetare-17.600
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-575
  II. Credite bugetare
  -575
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament -2.525
  II. Credite bugetare -2.525
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  -2.525
  II. Credite bugetare -2.525
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament 2.359.638
  II. Credite bugetare 2.359.978
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament959.638
  II. Credite bugetare 959.978
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-53
  II. Credite bugetare
  287
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament727.300
  II. Credite bugetare727.300
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament
  232.391
  II. Credite bugetare232.391
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.400.000
  II. Credite bugetare1.400.000
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.400.000
  II. Credite bugetare1.400.000
  5501
  TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.385.924
  II. Credite bugetare
  1.373.050
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.385.924
  II. Credite bugetare 1.373.050
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament
  20.374
  II. Credite bugetare7.500
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.265.550
  II. Credite bugetare1.262.550
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament2.398.520
  II. Credite bugetare
  2.398.520
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.398.520
  II. Credite bugetare 2.398.520
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament
  2.398.520
  II. Credite bugetare2.398.520
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament-5.390.012
  II. Credite bugetare88.274
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament41.259
  II. Credite bugetare 61.096
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -81.841
  II. Credite bugetare
  -81.841
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament158.476
  II. Credite bugetare165.396
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament
  -395
  II. Credite bugetare-395
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-231
  II. Credite bugetare-231
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-3.195
  II. Credite bugetare-3.195
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-31.338
  II. Credite bugetare
  -18.421
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-217
  II. Credite bugetare-217
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  -5.431.271
  II. Credite bugetare27.178
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament5.431.271
  II. Credite bugetare27.178
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament51.349
  II. Credite bugetare835.023
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament78.984
  II. Credite bugetare
  702.807
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 1.107.272
  II. Credite bugetare 1.107.272
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament
  24.072
  II. Credite bugetare23.740
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-17.106
  II. Credite bugetare-17.464
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-110
  II. Credite bugetare-110
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-52
  II. Credite bugetare
  -52
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-1.134.869
  II. Credite bugetare-506.557
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament
  110.072
  II. Credite bugetare110.072
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-10.295
  II. Credite bugetare-14.094
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-27.635
  II. Credite bugetare132.216
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-27.635
  II. Credite bugetare
  132.216
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament30.086
  II. Credite bugetare48.476
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  30.136
  II. Credite bugetare 49.928
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 207.400
  II. Credite bugetare 207.400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-3.285
  II. Credite bugetare-3.285
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-18.374
  II. Credite bugetare
  -21.524
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-5
  II. Credite bugetare-5
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament
  -67.757
  II. Credite bugetare-67.757
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-34.361
  II. Credite bugetare-11.419
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-53.482
  II. Credite bugetare-53.482
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare
  -1.452
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare-1.452
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament
  -1.031.575
  II. Credite bugetare-105.234
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.014.503
  II. Credite bugetare -104.672
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -975
  II. Credite bugetare -975
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament335.511
  II. Credite bugetare
  292.911
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-14.921
  II. Credite bugetare-19.563
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament
  -335
  II. Credite bugetare-335
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-1.127.523
  II. Credite bugetare-452.912
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament151.000
  II. Credite bugetare151.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-357.260
  II. Credite bugetare
  -74.798
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-17.072
  II. Credite bugetare-562
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  -17.072
  II. Credite bugetare-562
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament-16.458
  II. Credite bugetare-48.086
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-13.683
  II. Credite bugetare -45.311
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -53
  II. Credite bugetare
  -53
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament900
  II. Credite bugetare900
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament
  19.762
  II. Credite bugetare10.781
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament3.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament
  -32.668
  II. Credite bugetare-40.145
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.718
  II. Credite bugetare3.718
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-8.342
  II. Credite bugetare-20.512
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.775
  II. Credite bugetare
  -2.775
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.775
  II. Credite bugetare-2.775
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament
  2.765.421
  II. Credite bugetare2.765.421
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.765.471
  II. Credite bugetare 2.765.471
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 36
  II. Credite bugetare 36
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-200
  II. Credite bugetare
  -200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament252.188
  II. Credite bugetare252.188
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament
  2.513.447
  II. Credite bugetare2.513.447
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare-50
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare-50
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament-3.958
  II. Credite bugetare
  191.006
  01 CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare 210.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II. Credite bugetare200.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  II. Credite bugetare10.500
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-3.958
  II. Credite bugetare-19.494
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-3.958
  II. Credite bugetare-19.494
  7401
  PROTECȚIA MEDIULUI
  I. Credite de angajament69.793
  II. Credite bugetare
  75.793
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament70.093
  II. Credite bugetare 76.093
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament
  -3.000
  II. Credite bugetare -3.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-1.044
  II. Credite bugetare-1.044
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-709
  II. Credite bugetare-709
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-42.423
  II. Credite bugetare
  -36.423
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament117.269
  II. Credite bugetare117.269
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  -300
  II. Credite bugetare-300
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-300
  II. Credite bugetare-300
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament-29.225
  II. Credite bugetare384.948
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-14.514
  II. Credite bugetare
  399.659
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 730
  II. Credite bugetare 730
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament
  299.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-590
  II. Credite bugetare-609
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament
  293.239
  II. Credite bugetare422.239
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-606.893
  II. Credite bugetare-22.701
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-14.711
  II. Credite bugetare-14.711
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-14.711
  II. Credite bugetare
  -14.711
  8101COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
  I. Credite de angajament-161.111
  II. Credite bugetare-161.111
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  -161.111
  II. Credite bugetare -161.111
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-97.943
  II. Credite bugetare-97.943
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-63.168
  II. Credite bugetare-63.168
  8201INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
  I. Credite de angajament-13.188
  II. Credite bugetare
  -13.188
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-13.188
  II. Credite bugetare -13.188
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament
  -13.188
  II. Credite bugetare-13.188
  8301AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  I. Credite de angajament-2.181.795
  II. Credite bugetare-2.181.795
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-2.170.692
  II. Credite bugetare -2.170.692
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -6.000
  II. Credite bugetare
  -6.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-4.546
  II. Credite bugetare-4.546
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament
  204.000
  II. Credite bugetare204.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament89.057
  II. Credite bugetare89.057
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-115
  II. Credite bugetare-115
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-2.450.200
  II. Credite bugetare
  -2.450.200
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-2.888
  II. Credite bugetare-2.888
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  -10.103
  II. Credite bugetare-10.103
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-10.103
  II. Credite bugetare-10.103
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.000
  II. Credite bugetare-1.000
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament-1.000
  II. Credite bugetare
  -1.000
  8401TRANSPORTURI
  I. Credite de angajament257.861
  II. Credite bugetare-759.892
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  291.694
  II. Credite bugetare -726.059
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -387
  II. Credite bugetare -387
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  II. Credite bugetare-1.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-3.136
  II. Credite bugetare-2.410
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament300.000
  II. Credite bugetare300.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament23.200
  II. Credite bugetare
  -5.892
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-27.983
  II. Credite bugetare-65.070
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare
  -948.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  II. Credite bugetare-3.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  II. Credite bugetare-300
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-25.000
  II. Credite bugetare-25.000
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-25.000
  II. Credite bugetare
  -25.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-8.833
  II. Credite bugetare-8.833
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament
  -8.833
  II. Credite bugetare-8.833
  8501COMUNICAȚII
  I. Credite de angajament9.843
  II. Credite bugetare3.743
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare 50
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament50
  II. Credite bugetare
  50
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament9.793
  II. Credite bugetare3.693
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  9.793
  II. Credite bugetare3.693
  8601CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
  I. Credite de angajament-525
  II. Credite bugetare-525
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-525
  II. Credite bugetare -525
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-525
  II. Credite bugetare
  -525
  8701ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament-3.500
  II. Credite bugetare2.500
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  -3.500
  II. Credite bugetare 2.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-3.500
  II. Credite bugetare-3.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II. Credite bugetare6.000
  9901DEFICIT-6.231.094
  5008
  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament-700
  II. Credite bugetare
  -45.700
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-700
  II. Credite bugetare -45.700
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament
  -700
  II. Credite bugetare-45.700
  5108AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  II. Credite bugetare-20.000
  01 CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare
  -20.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare-20.000
  6108ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament-700
  II. Credite bugetare
  -700
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-700
  II. Credite bugetare -700
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament
  -700
  II. Credite bugetare-700
  8008ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  II. Credite bugetare-25.000
  01 CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare
  -25.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare-25.000
  5010
  VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-104.997
  II. Credite bugetare
  -105.995
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament72.406
  II. Credite bugetare 72.406
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament
  -6.619
  II. Credite bugetare -6.619
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament506
  II. Credite bugetare506
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament78.235
  II. Credite bugetare78.235
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-455
  II. Credite bugetare
  -455
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament659
  II. Credite bugetare659
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament
  80
  II. Credite bugetare80
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-177.403
  II. Credite bugetare-178.401
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-177.403
  II. Credite bugetare-178.401
  5110
  AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament74
  II. Credite bugetare
  74
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament74
  II. Credite bugetare 74
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament
  74
  II. Credite bugetare74
  6010APĂRARE
  I. Credite de angajament-57
  II. Credite bugetare-57
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.343
  II. Credite bugetare 1.343
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament684
  II. Credite bugetare
  684
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament659
  II. Credite bugetare659
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  -1.400
  II. Credite bugetare-1.400
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.400
  II. Credite bugetare-1.400
  6110ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament-39.380
  II. Credite bugetare-24.180
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.300
  II. Credite bugetare
  -1.300
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -1.670
  II. Credite bugetare -1.670
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament
  370
  II. Credite bugetare370
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-38.080
  II. Credite bugetare-22.880
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-38.080
  II. Credite bugetare-22.880
  6510
  INVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament-5.871
  II. Credite bugetare
  -9.021
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.038
  II. Credite bugetare -1.038
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament
  3.404
  II. Credite bugetare 3.404
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-4.345
  II. Credite bugetare-4.345
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-122
  II. Credite bugetare-122
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament25
  II. Credite bugetare
  25
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-4.833
  II. Credite bugetare-7.983
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  -4.833
  II. Credite bugetare-7.983
  6610SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament4.609
  II. Credite bugetare-7.789
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament20.335
  II. Credite bugetare 20.335
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -8.313
  II. Credite bugetare
  -8.313
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament28.926
  II. Credite bugetare28.926
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament
  -333
  II. Credite bugetare-333
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament55
  II. Credite bugetare55
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-15.726
  II. Credite bugetare-28.124
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-15.726
  II. Credite bugetare
  -28.124
  6710CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament-1.139
  II. Credite bugetare-1.139
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  -144
  II. Credite bugetare -144
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -40
  II. Credite bugetare -40
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-104
  II. Credite bugetare-104
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-995
  II. Credite bugetare
  -995
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-995
  II. Credite bugetare-995
  7010LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament
  78.235
  II. Credite bugetare78.235
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament78.235
  II. Credite bugetare 78.235
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament78.235
  II. Credite bugetare78.235
  7410
  PROTECȚIA MEDIULUI
  I. Credite de angajament-34.099
  II. Credite bugetare
  -34.099
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-25.099
  II. Credite bugetare -25.099
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament
  -25.099
  II. Credite bugetare-25.099
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-9.000
  II. Credite bugetare-9.000
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-9.000
  II. Credite bugetare-9.000
  8010ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament-107.369
  II. Credite bugetare
  -108.019
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-107.369
  II. Credite bugetare-108.019
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  -107.369
  II. Credite bugetare-108.019
  ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 01
  - mii lei -
  Capitol
  SubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-1.627
  II. Credite bugetare-281
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.627
  II. Credite bugetare2.419
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-400
  II. Credite bugetare-400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-1.163
  II. Credite bugetare2.883
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-64
  II. Credite bugetare-64
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-2.700
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-2.700
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-1.627
  II. Credite bugetare-281
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.627
  II. Credite bugetare2.419
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-400
  II. Credite bugetare-400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-1.163
  II. Credite bugetare2.883
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-64
  II. Credite bugetare-64
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-2.700
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-2.700
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-1.563
  II. Credite bugetare-557
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.563
  II. Credite bugetare2.143
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-400
  II. Credite bugetare-400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament
  -1.163
  II. Credite bugetare2.543
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-2.700
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-2.700
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  II. Credite bugetare340
  01CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare340
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  II. Credite bugetare340
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament-64
  II. Credite bugetare-64
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-64
  II. Credite bugetare-64
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-64
  II. Credite bugetare-64
  SENATUL ROMÂNIEIDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 02

  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-16.787
  II. Credite bugetare-16.787
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-9.637
  II. Credite bugetare-9.637
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.250
  II. Credite bugetare-8.250
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-487
  II. Credite bugetare-487
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-900
  II. Credite bugetare-900
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-7.150
  II. Credite bugetare-7.150
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-7.150
  II. Credite bugetare-7.150
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-16.787
  II. Credite bugetare-16.787
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-9.637
  II. Credite bugetare-9.637
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.250
  II. Credite bugetare-8.250
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-487
  II. Credite bugetare-487
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-900
  II. Credite bugetare-900
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-7.150
  II. Credite bugetare-7.150
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-7.150
  II. Credite bugetare-7.150
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-16.787
  II. Credite bugetare-16.787
  01
  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-9.637
  II. Credite bugetare-9.637
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.250
  II. Credite bugetare-8.250
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-487
  II. Credite bugetare-487
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-900
  II. Credite bugetare
  -900
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-7.150
  II. Credite bugetare-7.150
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  -7.150
  II. Credite bugetare-7.150
  CAMERA DEPUTAȚILORDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 03
  - mii lei -
  Capitol
  SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament27.338
  II. Credite bugetare-8.754
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  -1.654
  II. Credite bugetare-8.654
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  II. Credite bugetare-7.000
  57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-654
  II. Credite bugetare-654
  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-200
  II. Credite bugetare-200
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament28.992
  II. Credite bugetare-100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament28.992
  II. Credite bugetare-100
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament27.338
  II. Credite bugetare-8.754
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  -1.654
  II. Credite bugetare-8.654
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  II. Credite bugetare-7.000
  57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-654
  II. Credite bugetare-654
  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament
  -200
  II. Credite bugetare-200
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament28.992
  II. Credite bugetare-100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament28.992
  II. Credite bugetare-100
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-27.992
  II. Credite bugetare-8.100
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.000
  II. Credite bugetare -8.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  II. Credite bugetare-7.000
  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-200
  II. Credite bugetare-200
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament28.992
  II. Credite bugetare
  -100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament28.992
  II. Credite bugetare-100
  6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament
  -654
  II. Credite bugetare -654
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-654
  II. Credite bugetare -654
  57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-654
  II. Credite bugetare-654
  ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIEDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 04
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000
  TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament26.712
  II. Credite bugetare26.712
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament27.512
  II. Credite bugetare27.512
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament24.342
  II. Credite bugetare24.342
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.170
  II. Credite bugetare3.170
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament26.712
  II. Credite bugetare26.712
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament27.512
  II. Credite bugetare27.512
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament24.342
  II. Credite bugetare24.342
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.170
  II. Credite bugetare3.170
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament26.712
  II. Credite bugetare26.712
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament27.512
  II. Credite bugetare27.512
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament24.342
  II. Credite bugetare24.342
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament
  3.170
  II. Credite bugetare3.170
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-800
  II. Credite bugetare-800
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 05
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-1.950
  II. Credite bugetare-1.950
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.950
  II. Credite bugetare-1.950
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.850
  II. Credite bugetare-1.850
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare
  -100
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-1.950
  II. Credite bugetare-1.950
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.950
  II. Credite bugetare-1.950
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.850
  II. Credite bugetare-1.850
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare-100
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-1.950
  II. Credite bugetare-1.950
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.950
  II. Credite bugetare-1.950
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.850
  II. Credite bugetare
  -1.850
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare-100
  CONSILIUL LEGISLATIVDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 06
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ Titlu
  Articol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament430
  II. Credite bugetare430
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament430
  II. Credite bugetare430
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament500
  II. Credite bugetare500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament
  -70
  II. Credite bugetare-70
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament430
  II. Credite bugetare430
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament430
  II. Credite bugetare
  430
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament500
  II. Credite bugetare500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament-70
  II. Credite bugetare-70
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament430
  II. Credite bugetare430
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament
  430
  II. Credite bugetare430
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament500
  II. Credite bugetare500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament-70
  II. Credite bugetare-70
  CURTEA DE CONTURIDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 07

  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-38.000
  II. Credite bugetare-48.500
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-32.000
  II. Credite bugetare-41.500
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.600
  II. Credite bugetare-1.600
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-27.000
  II. Credite bugetare-36.500
  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-400
  II. Credite bugetare-400
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-7.000
  71
  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-7.000
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-38.000
  II. Credite bugetare -48.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament -32.000
  II. Credite bugetare -41.500
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -1.600
  II. Credite bugetare -1.600
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament -3.000
  II. Credite bugetare -3.000
  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-27.000
  II. Credite bugetare-36.500
  59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-400
  II. Credite bugetare-400
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-7.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-7.000
  5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament -38.000
  II. Credite bugetare -48.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament -32.000
  II. Credite bugetare -41.500
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -1.600
  II. Credite bugetare -1.600
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament -3.000
  II. Credite bugetare -3.000
  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-27.000
  II. Credite bugetare-36.500
  59
  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-400
  II. Credite bugetare-400
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-7.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-7.000
  CONSILIUL CONCURENȚEIDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 08
  - mii lei -
  Capitol Subcapitol
  Paragraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-12.852
  II. Credite bugetare-2.600
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-12.852
  II. Credite bugetare-2.600
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.050
  II. Credite bugetare-1.050
  20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-350
  II. Credite bugetare-350
  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-11.452
  II. Credite bugetare-1.200
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament-12.852
  II. Credite bugetare -2.600
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament -12.852
  II. Credite bugetare -2.600
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -1.050
  II. Credite bugetare -1.050
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-350
  II. Credite bugetare -350
  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-11.452
  II. Credite bugetare-1.200
  5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament -12.852
  II. Credite bugetare -2.600
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament -12.852
  II. Credite bugetare -2.600
  10
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -1.050
  II. Credite bugetare -1.050
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-350
  II. Credite bugetare -350
  58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-11.452
  II. Credite bugetare-1.200
  AVOCATUL POPORULUIDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 09