Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 30 decembrie 2021privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1250 din 30 decembrie 2021Data intrării în vigoare 30-12-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-12-2021 până la data de 10-08-2022

  În temeiul Constituţiei României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 lit. a) şi art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Se aprobă Programul naţional pentru reducerea abandonului şcolar, denumit în continuare Program.
  (2) Programul se derulează în cadrul Planului naţional pentru redresare şi rezilienţă al României şi în concordanţă cu Proiectul naţional de reformă „România Educată“, asumat prin memorandum de Guvernul României.
  Articolul 2Scopul Programului constă în: a) reducerea abandonului şcolar în minimum 25% din unităţile de învăţământ participante la Program în perioada 2021-2026;b) îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;c) creşterea participării absolvenţilor învăţământului gimnazial la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior - gimnazial la învăţământul secundar superior - liceal sau profesional.
  Articolul 3Obiectivele generale ale Programului constau în:a) creşterea autonomiei şi a capacităţii unităţilor de învăţământ în utilizarea resurselor, prin implementarea Mecanismului de avertizare timpurie în educaţie, denumit în continuare MATE; b) monitorizarea, prin aplicarea MATE, elevilor în risc de părăsire timpurie a şcolii şi abandon şcolar şi sprijinirea unităţilor de învăţământ în colectarea de date relevante, realizarea planurilor de activităţi individualizate şi formare.Articolul 4(1) Programul constă în identificarea unităţilor de învăţământ de stat care şcolarizează elevi din învăţământul primar şi gimnazial în care există un procent mare de elevi în risc de abandon şcolar şi sprijinirea acestora în colectarea de date relevante şi realizarea planurilor de activităţi individualizate, prin intermediul MATE.
  (2) MATE reprezintă un instrument pentru avertizarea timpurie a riscului de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii, precum şi pentru intervenţia în vederea reducerii acestora. MATE conţine cadrul metodologic, procedurile operaţionale şi un set de instrumente necesare pentru identificarea riscului, precum şi un pachet de măsuri şi acţiuni care vor contribui la avertizarea timpurie şi reducerea riscului, structurat pe trei componente: prevenire, intervenţie şi compensare a abandonului şcolar.(3) Prin intermediul MATE se colectează, la nivelul unităţii de învăţământ, date relevante cu privire la indicatorii în funcţie de care se apreciază riscul de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii, pe baza cărora se calculează indicele de vulnerabilitate al acesteia privind părăsirea timpurie a şcolii. (4) Indicatorii în funcţie de care se apreciază riscul de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii sunt: procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învăţământ; rata de absolvire a învăţământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenţi ai clasei a VIII-a şi numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar; raportul dintre numărul elevilor repetenţi şi în abandon şcolar şi numărul total de elevi din învăţământul gimnazial; rata de participare a absolvenţilor învăţământului gimnazial la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIIIa, definită ca raportul dintre numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial care participă la examen şi numărul total al absolvenţilor învăţământului gimnazial; procentul absolvenţilor învăţământului gimnazial care au obţinut note sub 6 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din totalul absolvenţilor învăţământului gimnazial. Pentru colectarea datelor cu privire la aceşti indicatori se utilizează modulul informatic MATE, dezvoltat în cadrul Sistemului informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR). (5) Pe baza indicelui de vulnerabilitate stabilit prin MATE se stabileşte prioritatea de intervenţie - ridicată, medie şi scăzută la nivelul unităţii de învăţământ, în scopul reducerii riscului de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii.(6) În cadrul Programului se acordă granturi pentru cel puţin 2.500 dintre cele 3.500 de unităţi de învăţământ de stat, în cadrul cărora, prin pilotarea MATE, a fost identificată o prioritate de intervenţie ridicată sau medie, pe baza indicelui de vulnerabilitate menţionat la alin. (5). (7) Lista unităţilor de învăţământ care beneficiază de granturi în cadrul Programului se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei.
  Articolul 5Mecanismul de avertizare timpurie în educaţie, Metodologia de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6Finanţarea Programului pentru reducerea abandonului şcolar este asigurată prin bugetul Ministerului Educaţiei, din sume ce provin din Planul naţional pentru redresare şi rezilienţă aprobate cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul finanţelor,

  Adrian Câciu
  Bucureşti, 30 decembrie 2021.Nr. 1.309.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!