Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 8 octombrie 1996Data intrării în vigoare 07-12-1996
    Formă consolidată valabilă la data 31-10-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-03-2022 până la data de 11-12-2022


    Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 267 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003. HOTĂRÂREA nr. 267 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 735 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 4 iulie 2003.Prin HOTĂRÂREA nr. 17 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. HOTĂRÂREA nr. 17 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 9 iulie 2003 care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Prin HOTĂRÂREA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. HOTĂRÂREA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 743 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.Prin HOTĂRÂREA nr. 24 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului. HOTĂRÂREA nr. 24 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Înlocuirea vechilor denumiri de ministere cu noile denumiri s-a realizat direct în textul formei consolidate.Conform art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, în tot cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, sintagmele: Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Regia Autonomă "Apele Române", Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătăţii se vor înlocui cu sintagmele: autoritatea publică centrală din domeniul apelor, Administraţia Naţională "Apele Române", autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor, autoritatea publică centrală din domeniul turismului, respectiv autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii.Conform pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006, în cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic se înlocuieşte cu sintagma obiective de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice, iar sintagmele Comisia centrală de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi Comisia centrală se înlocuiesc cu sintagma Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă.Conform pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, în tot cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" se înlocuieşte cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane", sintagma "direcţii de apă" se înlocuieşte cu sintagma "administraţii bazinale de apă", sintagma "derivaţii de debit" se înlocuieşte cu sintagma "derivaţii hidrotehnice", sintagma "nisipuri şi pietrişuri" se înlocuieşte cu sintagma "agregate minerale".Articolul XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 prevede:Articolul XI(1) Prevederile art. I şi II se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora. Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare, un anunţ de participare simplificat, sau, după caz, o invitaţie de participare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Prevederile art. I şi II din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate de la data intrării în vigoare, iar la contractele aflate în derulare doar pentru situaţii juridice născute de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.