Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 10 martie 2022privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia"- S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 11 martie 2022Data intrării în vigoare 11-03-2022

  Având în vedere că decarbonarea sectorului de producere a energiei, prin trecerea de la cărbune la gaze naturale şi surse regenerabile de energie electrică, este o acţiune urgentă necesară pentru a fi atinse obiectivele în domeniul decarbonării, asigurării securităţii energetice şi stabilităţii Sistemului energetic naţional şi ţintele pentru anul 2030, reliefate în toate documentele programatice, precum Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030,ţinând cont de faptul că printre obiectivele si reformele stabilite în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României sunt vizate eliminarea treptată a centralelor electrice pe cărbune şi lignit până în 2032 şi creşterea capacităţii de producere a energiei din surse regenerabile,întrucât decizia de eliminare a cărbunelui din mixul energetic are un puternic impact asupra securităţii energetice şi un puternic impact social, este necesară asigurarea surselor de finanţare pentru realizarea investiţiilor pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile,ţinând cont că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., denumită în continuare Societatea, este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piaţă fiind de circa 24% şi contribuie semnificativ la asigurarea securităţii energetice naţionale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producţiei a crescut până la aproape 35%,deoarece Societatea este cel mai mare operator economic din regiunea Olteniei, întreruperea activităţii poate avea ca efect creşterea ratei şomajului şi înrăutăţirea condiţiilor de trai în cadrul comunităţilor locale.Luând în considerare că întreruperea activităţii grupurilor energetice de la Societate poate crea o problemă majoră de adecvanţă a Sistemului energetic naţional, deoarece nu vor mai fi disponibile resursele necesare pentru acoperirea consumului de energie electrică, cu utilizarea la maximum a capacităţii transfrontaliere de import,având în vedere că reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic, şi susţinerea cadrului legislativ şi de reglementare stimulativ pentru investiţiile în producţia de electricitate din surse regenerabile reprezintă asumarea exclusivă a statului român, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă s-a stabilit cadrul instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României,
  ţinând cont că reformele asumate de către statul român trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice, iar prin măsurile necesare să susţină tranziţia verde este necesară acordarea unui sprijin Societăţii (pentru realizarea noilor investiţii în surse regenerabile de energie),întrucât Societatea nu dispune de resursele financiare necesare pentru achiziţionarea deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la fiecare instalaţie deţinută şi pentru restituirea certificatelor aferente cantităţii de energie electrică produse, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare că există o probabilitate crescută de perturbare gravă a Sistemului energetic naţional, precum şi apariţia unor dificultăţi sociale majore, în cadrul comunităţilor din regiunea Olteniei, în situaţia în care Societatea nu va dispune de mijloacele financiare necesare pentru restructurarea activităţii şi viabilizarea pe termen lung, astfel încât să poată să îşi desfăşoare activitatea fără sprijin din partea statului,ţinând cont de faptul că măsurile de sprijin privind acordarea ajutorului de stat individual de restructurare pentru acoperirea parţială a cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, cheltuielilor curente şi a investiţiilor în activele existente, pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2025, respectiv până la stabilizarea situaţiei financiare şi restabilirea viabilităţii pe termen lung a activităţii Societăţii, au fost supuse autorizării Comisiei Europene,luând în considerare faptul că, prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex. 2020/N, ex. 2020/PN), Comisia Europeană a autorizat ajutorul de stat de restructurare în favoarea Societăţii,întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare societăţii, cu modificările ulterioare, s-a aprobat acordarea unei finanţări sub formă de grant societăţii în valoare de 1.180.446 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 241,4 milioane euro, ca parte din ajutorul de stat pentru restructurare,având în vedere că neadoptarea acestor măsuri imediate ar avea consecinţe negative asupra activităţii companiei, fapt ce:a) poate avea implicaţii negative asupra stabilităţii Sistemului energetic naţional;b) va influenţa negativ atât conectivitatea internă, cât şi internaţională a României;c) poate conduce la neimplementarea planului de restructurare revizuit, în principal cu privire la reforma în producerea energiei electrice, precum şi la întregul proces de decarbonare şi tranziţie către neutralitatea climatică pentru anul 2050;d) poate conduce la întârzieri în implementarea planului de investiţii care vizează diversificarea mixului energetic,în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Se aprobă acordarea unui ajutor de restructurare în favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., denumită în continuare Societatea, astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022, constând în:a) transfer nerambursabil - grant pentru finanţarea achiziţiei de certificate de gaze cu emisii de efect de seră;b) împrumut cu garanţie de stat;c) aport la capitalul social al Societăţii;d) împrumut reprezentând ajutor de salvare, în valoare de 251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2021, care se transformă în grant începând cu data autorizării ajutorului de restructurare de către Comisia Europeană.
  Articolul 2(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii, unul sau mai multe împrumuturi contractate de aceasta, în limita sumei de 195,8 milioane euro, cu titlu de ajutor de stat.(2) Garanţia de stat prevăzută la alin. (1) va acoperi în procent de 100% valoarea împrumutului.Articolul 3(1) Se autorizează Ministerul Energiei să acorde Societăţii granturi reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 848,6 milioane euro ca parte a ajutorului de stat pentru restructurare sub forma de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de gaze cu emisii de efect de seră în perioada 2021-2025, din care 241,4 milioane euro, grant acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., cu modificările ulterioare.(2) Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanţarea achiziţiei de certificate de gaze cu emisii de efect de seră prevăzut la alin. (1), se acordă anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie sau din venituri din privatizare.
  (3) Sumele stabilite la alin. (2) se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu excepţia grantului aferent anului 2022, care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant pentru anul 2022, în valoare de 2.675.000 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 535 milioane euro, ca parte a ajutorului de stat prevăzut la alin. (1) în scopul achiziţiei de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2021. Finanţarea acestui grant se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei şi/sau din venituri din privatizare potrivit art. 13 alin. (1) şi (2).(5) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la art. 23 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, se aprobă utilizarea totală a creditelor bugetare şi de angajament reţinute în proporţie de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite, la acordarea ajutorului de stat de restructurare sub formă de grant prevăzut la alin. (1).
  Articolul 4(1) Se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societăţii prin aport în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro.(2) Acţiunile emise de Societate în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului social revin statului român şi sunt administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea de acţionar în numele statului.
  (3) Se autorizează Ministerul Energiei să solicite includerea sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat pentru anul 2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze în trimestrul I al anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei.
  Articolul 5(1) Ajutorul de stat sub formă de împrumut cu garanţie de stat prevăzut la art. 2 se acordă în scopul asigurării capitalului de lucru, respectiv acoperirea necesarului de lichidităţi pentru susţinerea activităţii Societăţii.(2) Tragerile din împrumuturile destinate acoperii cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se efectuează până la data de 31 decembrie 2025.Articolul 6(1)
  Evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc, a comisionului la fondul de risc pentru acordarea garanţiei de stat, precum şi a structurii garanţiilor constituite în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  (2) Costurile analizei economico-financiare se suportă de către beneficiar, din surse proprii.(3) Responsabilitatea privind evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc, a comisionului la fondul de risc pentru acordarea garanţiei de stat, precum şi a structurii garanţiilor la valoare de piaţă constituite în favoarea statului potrivit alin. (1) revine EXIMBANK - S.A.
  Articolul 7(1) Împrumutul cu garanţie de stat acordat Societăţii este garantat în favoarea statului cu bunuri mobile şi imobile libere de orice sarcini aflate în proprietatea Societăţii, care să acopere cel puţin valoarea împrumutului, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente.(2) Garanţiile se instituite în favoarea statului pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat conform legii, a cărui vechime nu depăşeşte 2 luni, prin care se stabileşte valoarea de piaţă a bunurilor mobile şi imobile asupra cărora se constituie garanţii. Valoarea garanţiilor instituite în favoarea statului va acoperi cel puţin 100% din valoarea împrumutului, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente.(3)
  Împrumutul se acordă după constituirea garanţiilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 8(1) Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor garantate de stat se asigură din surse proprii beneficiarului.(2) Responsabilitatea privind constituirea surselor de rambursare a împrumutului revine Societăţii şi Ministerului Energiei care va monitoriza rambursarea la scadenţă a împrumutului şi plata dobânzilor şi comisioanelor aferente.(3) În cazul în care beneficiarul nu deţine resursele financiare necesare asigurării plăţii la scadenţă a ratelor de capital, Ministerul Finanţelor va efectua plata în contul beneficiarului din disponibilul la fondul de risc.Articolul 9(1) Condiţiile de acordare a garanţiei, inclusiv comisionul la fondul de risc şi structura finanţării garantate de stat, documentaţia contractuală aferentă, cum ar fi modelul convenţiei de garantare, termenii şi condiţiile financiare - maturitate, dobândă, perioadă de graţie -, se stabilesc în conformitate cu Comunicarea Comisiei (2014/C249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor.(2) Administratorul măsurilor de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este Ministerul Energiei, iar furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanţelor, pentru măsura de sprijin acordată prin împrumut garantat de stat conform art. 2, şi Ministerul Energiei, pentru granturile acordate Societăţii conform art. 3 şi pentru majorarea capitalului social al Societăţii conform art. 4.Articolul 10(1) Ministerul Finanţelor încheie cu beneficiarul o convenţie de garantare în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare, respectiv de executare a garanţiei de stat şi de plată a comisionului la fondul de risc.(2) Ministerul Finanţelor emite garanţiile de stat prevăzute la art. 2 în termen de 5 zile de la data semnării convenţiei de garantare prevăzute la alin. (1).
  Articolul 11Creanţele, inclusiv accesoriile rezultate din gestionarea garanţiei de stat aferente garanţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), se urmăresc şi se recuperează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale beneficiarilor, pe baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanţă, înscrisuri care constituie la data scadenţei, potrivit aceleiaşi legi, titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu executoriu. Cu sumele recuperate se reîntregeşte disponibilul fondului de risc.Articolul 12(1) Garanţia prevăzută la art. 7 alin. (1) se diminuează corespunzător rambursării împrumutului garantat de stat conform graficului de rambursare stabilit cu banca/băncile finanţatoare. Eliberarea garanţiilor constituite conform art. 7 alin. (1) se realizează după rambursarea integrală a împrumutului şi a plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente.(2) În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului garantat beneficiarul intră în lichidare, creanţele statului rezultate din executarea garanţiei de stat se urmăresc şi se recuperează în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc.Articolul 13(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor poate aloca temporar sub formă de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 1.647.000 mii lei, în scopul asigurării resurselor necesare acordării ajutorului de stat, sub formă de grant, aferent anului 2022, Societăţii, parte a ajutorului de stat sub formă de grant prevăzut la art. 3 alin. (1).(2) Suma se asigură de Ministerul Finanţelor din venituri rezultate din privatizare înregistrate în disponibilul contului curent general al Trezoreriei Statului.(3) Ministerul Finanţelor efectuează transferul integral al sumei prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială al Societăţii deschis la Trezoreria Statului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării de alocare de fonduri sub formă de grant formulate de Ministerul Energiei.(4) Societatea restituie eventualele sume rămase neutilizate din sumele alocate de Ministerul Finanţelor în acelaşi cont de unde au fost transferate până la data de 30 iunie 2022.(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumei în scopul pentru care se alocă suma prevăzută la alin. (1) revine în totalitate Societăţii.(6) Ministerul Energiei reîntregeşte veniturile rezultate din privatizare în lei utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu, cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinaţie, până cel târziu în data de 15 decembrie 2022.
  Articolul 14Garanţiile constituite de Societate în vederea garantării ajutorului de stat de salvare prevăzute la art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2021, se eliberează de organul fiscal în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a transformării ajutorului de stat individual pentru salvare în ajutor de stat de restructurare.Articolul 15(1) În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă ajutorul de stat pentru restructurare, beneficiarul are obligaţia să menţină evidenţe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul împrumutului garantat de stat şi a ajutorului de stat acordat sub formă de granturi.(2) În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă ajutorul de stat, Ministerul Energiei răspunde de monitorizarea utilizării fondurilor din împrumutul garantat şi granturilor pentru beneficiar, precum şi de îndeplinirea de către Societate a obligaţiilor prevăzute la alin. (1).(3) Monitorizarea utilizării ajutorului de stat prevăzut la art. 2 şi a granturilor prevăzute la art. 3, respectiv implementarea măsurilor cuprinse în Planul de restructurare a Societăţii finanţate cu ajutor de stat se va realiza de către Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.(4) Societatea este responsabilă pentru respectarea destinaţiei sumelor în concordanţă cu componentele de ajutor de stat individual de restructurare, autorizat de Comisia Europeană.
  Articolul 16Nerespectarea de către Societate a destinaţiei sumelor acordate prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau nerespectarea măsurilor cuprinse în planul de restructurare autorizat determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat şi a dobânzilor aferente, potrivit art. 33-38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor europene în domeniul recuperării ajutoarelor de stat.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 10 martie 2022.Nr. 21.----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!