Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
GHID SPECIFIC din 10 mai 2022privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 bis din 10 mai 2022Data intrării în vigoare 10-05-2022


  Aprobat prin ORDINUL nr. 999 din 10 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 mai 2022.
  PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ GHID SPECIFIC - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10
  COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL
  PREAMBULAcest document se aplică apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Apelurile de proiecte se lansează prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), https://investitii. mdlpa. ro. Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelurile de proiecte mai sus-menţionate. Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu solicitarea opiniei Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional PNRR şi a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare. Acestea se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi folosind metoda de interpretare sistematică. IMPORTANT Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelurile de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR. Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet https://investitii.mdlpa.ro, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.1. DESCRIEREA COMPONENTEI 10 - FONDUL LOCAL Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă. Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU^1), în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii. ^1) https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro Date generale privind Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se regăsesc la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr/, iar Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR este publicată la adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=12319%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT DATE+ DESC.1.1. Pilon, componentă, obiective generale Pilonul IV. Coeziune socială şi teritorială Pilonul IV sprijină consolidarea coeziunii, ţinând seama de disparităţile locale, regionale şi naţionale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparităţilor teritoriale, de promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, încurajând incluziunea şi integrarea grupurilor defavorizate, în conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Reformele şi investiţiile respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile şi de înaltă calitate, să permită consolidarea dialogului social, a infrastructurii şi a serviciilor, precum şi a sistemelor de protecţie şi bunăstare socială.
  "Coeziune socială şi teritorială" vizează implementarea politicilor teritoriale, inclusiv a mobilităţii urbane, punând accentul pe investiţiile verzi şi digitale şi pe reducerea disparităţilor regionale. Acesta vizează, de asemenea, dezvoltarea sectorului turismului şi sprijinirea tranziţiei digitale a sectorului cultural şi a celui creativ. COMPONENTA 10 - Fondul Local Fondul local abordează provocările legate de disparităţile teritoriale şi sociale din zonele urbane şi rurale, precum şi mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susţine o transformare durabilă urbană şi rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale. Bugetul total aferent reformelor şi investiţiilor din cadrul componentei C10-Fondul Local este de 2,1 miliarde euro. În conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă în scopul atingerii jaloanelor şi ţintelor asumate prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii, este autorizat să încheie contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme şi/sau investiţie din acordurile de finanţare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. în acest sens, vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiţie în parte. Valorile bugetelor disponibile pe investiţii vor conţine marja de supracontractare valorică de 30%, adică în total 2,73 miliarde euro. Investiţiile vor fi implementate şi finalizate până la data de 30 iunie 2026. În cadrul componentei sunt prevăzute patru (4) investiţii susţinute de cinci reforme. Precizăm că prima investiţie are 4 subinvestiţii dedicate mobilităţii urbane durabile. Reformele sunt menite de a sprijini investiţiile care urmează a fi detaliate în cadrul prezentului Ghid. Obiectivele generale: O1 - Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din România prin investiţii în infrastructura locală care vor susţine rezilienţa şi tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, precum şi reducerea disparităţilor teritoriale la nivel regional, intraregional şi intra-judeţean. O2 - Asigurarea cadrului pentru reformarea şi digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială şi urbană la nivelul autorităţilor publice locale.
  1.2 Obiectiv specific, axe de investiţii şi ţinte ale componentei COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde patru (4) investiţii, sintetizate după cum urmează: I.1 - Mobilitate urbană durabilă, care conţine patru subinvestiţii: I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante); I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC; I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice; I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan; I.2 - Construirea de locuinţe nZEB plus - pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ. I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale.
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană.I.1 - Mobilitatea urbană durabilă Obiectivul specific:– Îmbunătăţirea condiţiilor de mobilitate urbană;– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;– Sporirea siguranţei rutiere în zonele urbane, prin soluţii digitale şi ecologice de transport. Investiţia va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, construind 13.200 de staţii suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice şi 1.091 km de piste pentru biciclişti la nivel local/metropolitan. Investiţiile vor consta, de asemenea, în sisteme de transport inteligente şi alte infrastructuri TIC pentru a spori securitatea rutieră, a reduce timpul de călătorie şi congestiile traficului. Investiţiile vor contribui la creşterea ponderii călătoriilor cu transportul public local cu vehicule cu emisii zero (autobuze cu emisii zero, troleibuze, inclusiv cele cu baterii, tramvaie, nave asimiliate autobuzelor pentru transportul public de călători pe apă) la 60 % în 2025, comparativ cu 45,4 % în 2019. De asemenea, în urma punerii în aplicare a investiţiilor în staţiile de încărcare pentru vehicule electrice, România ar dispune în total de cel puţin 30 000 de staţii de încărcare, finanţate din diverse surse, inclusiv din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Investiţiile se vor baza, în egală măsură, pe alinierea obligatorie la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare, asigurând acoperirea cu servicii de mobilitate în zona funcţională şi periurbană, prioritizarea şi promovarea transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferenţiale şi a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, precum şi pe încheierea unui contract de servicii publice cu operatorii economici în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Obiectivul primordial este de a teritorializa acordarea finanţărilor, în acest fel asigurând o acoperire la nivel naţional şi oferind acces tuturor UAT-urilor la multiple investiţii, în funcţie de criteriile de eligibilitate. Plecând de la premisa teritorializării, fiecărui UAT i se alocă un buget de care poate dispune prin intermediul platformei de investiţii al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, care va permite accesul fiecărui UAT doar la investiţiile la care este eligibil şi va afişa în permanenţă suma disponibilă în bugetul propriu.I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) - cod 074 - Material rulant de transport urban curat (100% Climate Tag şi 40% Environmental Tag) Investiţia permite achiziţionarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eşapament: autobuze electrice/hidrogen, inclusiv nave asimilate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen utilizate, inclusiv staţii de reîncărcare pentru microbuze şi autobuzele electrice (staţii de reîncărcare rapidă -pe traseu- şi staţii de încărcare lentă -la autobază-, incluse în costul autobuzelor).Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II 1.1.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC - cod 076 - digitalizarea transportului urban, respectiv - cod 021ter - dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin foarte specializate pentru administraţiile publice şi întreprinderi (100% Digital Tag) Investiţia permite achiziţionarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) şi TIC (Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor) ce contribuie la îmbunătăţirea mobilităţii locale, respectiv a managementului urban/local. Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.1.2.I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice - cod 077 - Infrastructura de combustibili alternativi (100% Climate Tag şi 40% Environmental Tag) Investiţia permite achiziţionarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile toate categoriile de UAT (cu excepţia judeţelor). Staţiile de reîncărcare pot fi amplasate în condiţiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către MDLPA, prin care sunt specificate modalităţile de amplasare şi prevederile tehnice necesare implementării investiţiei. Amplasarea acestor staţii de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localităţii drept zone pentru locuinţe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - în zonele rezidenţiale sau în zonele în care aceştia lucrează pentru limitarea nevoilor de deplasare, sau în zonele de tranzit inter-urban). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiştii să îşi lase autovehiculele personale în aceste puncte şi să îşi continue deplasarea utilizând transportul public. Pentru a susţine investiţia, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial. Ajutorul pentru staţiile de reîncărcare se va acorda în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie ("OACME"), printr-o procedură competitivă şi condiţiile de achiziţie sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziţii de puncte de reîncărcare. Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.1.3 şi secţiunea IV.I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan - cod 075 - Infrastructura pentru biciclete (100% Climate Tag şi 100% Digital Tag). Investiţia finanţează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul şi extravilanul localităţilor (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete). Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.1.4.
  I.2
  - Construirea de locuinţe nZEB plus - pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ - cod 025b - Construirea de noi clădiri eficiente energetic (40% Climate Tag şi 40% Environmental Tag), respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori şi alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon şi de eficienţă energetică (100% Digital Tag). Investiţia contribuie la implementarea prevederilor Strategiei Naţionale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022. Ambele tipuri de unităţi de locuit (atât pentru tineri cât şi pentru specialişti) trebuie să respecte cerinţele nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ cu cel puţin 20% faţă de cerinţa de construcţie a clădirilor nZEB^2), în conformitate cu liniile directoare naţionale. Investiţiile se pot realiza şi pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA. ^2) O clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB - nearly Zero-Energy Building) este clădirea cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere Se vor finanţa unităţi de locuit pentru tineri care provin din grupuri sau comunităţi marginalizate şi pentru specialişti în sănătate şi educaţie raportat la cererile şi necesităţile de la nivel local. Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.2.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficienţei energetice sau măsuri de eficienţă energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative şi măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficienţă energetică (100% Climate Tag şi 40% Environmental Tag) Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătăţirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiţia finanţează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare şi certificatul de performanţă energetică realizat la finalizarea investiţiei. Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.3.I.4. - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană - cod 4 - 011 - Soluţii TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicaţii (100% Digital Tag) Obiectivul acestei investiţii este de a eficientiza procesul de autorizare a construcţiilor şi de a oferi mai multă stabilitate şi transparenţă investiţiilor prin actualizarea în timp real a informaţiilor privind mediul construit şi de a creşte accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Investiţia are în vedere elaborarea în format digital şi aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD. Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiţie sunt detaliate în Anexa 1 secţiunea II.4.
  2. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE2.1. Tipul apelului de proiecte Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lansează apel comun destinat unităţilor administrativ- teritoriale şi subdiviziunilor municipiului Bucureşti de pe tot teritoriul României, care cuprinde toate investiţiile aferente componentei, etapizat în două runde: → Prima rundă de atragere de fonduri va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investiţiile 1, 2 şi 3, respectiv în limita bugetului alocat pe investiţia 4 (la Investiţia 4 va fi utilizat principiul "primul venit/primul servit"). Cererea de finanţare se efectuează pentru fiecare investiţie/subinvestiţie în parte. În cazul în care cererea de finanţare respectă cerinţele prevăzute în prezentul ghid şi în limita bugetului prealocat beneficiarului, respectiv bugetul stabilit pentru fiecare investiţie, se va proceda la semnarea contractului de finanţare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) şi solicitant. În cazul în care documentaţia transmisă de către solicitant necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări. În acest caz, semnarea contractului de finanţare va avea loc doar după furnizarea tuturor informaţiilor solicitate şi numai dacă informaţiile furnizare sunt corespunzătoare, în limita bugetului disponibil pentru fiecare categorie de investiţie. În situaţia în care bugetul unei categorii de investiţii va fi epuizat, vor mai putea fi depuse cereri de finanţare doar pentru investiţiile care vor avea buget disponibil. Bugetul şi indicatorii aferenţi fiecărei categorii de investiţii vor fi blocaţi imediat după transmiterea cererii de finanţare de către beneficiar şi primirea numărului de înregistrare. → A doua rundă de atragere de fonduri în care se vor disponibiliza fondurile necontractate, aplicând condiţii specifice în vederea asigurării atingerii ţintelor vizate pe fiecare componentă. În a doua rundă, se redistribuie fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea în prima rundă. În această rundă secundă vor fi condiţii restrictive, în sensul asigurării atingerii ţintelor vizate pe componentă (în cazul în care se constată după prima rundă că există ţinte care se află în riscul de a nu fi atinse, finanţarea va fi efectuată doar pentru atingerea acestor ţinte). În acest sens, după finalizarea primei runde şi încheierea contractelor de finanţare, MDLPA va analiza modul de implementare a ţintelor din componentă şi va stabili ţintele ce trebuie abordate în cea de a doua rundă. Rezultatele şi evaluarea primei runde cât şi raportarea modului de îndeplinire a ţintelor pe fiecare investiţie în parte vor fi publicate ulterior încheierii primei runde, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2022. Pentru runda a doua vor fi elaborate noi ghiduri de finanţare. În cazul în care indicatorii vor fi atinşi în prima rundă, runda a doua nu va mai fi organizată.2.2. Solicitanţi de finanţare eligibili Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:a. Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:– 
  municipii reşedinţă de judeţ, municipiul Bucureşti,
  – alte municipii,– oraşe,– comune,– judeţe.
  b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;c. Parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe investiţii din cadrul prezentei componente.
  2.3. Perioada de depunere a cererilor de finanţare Calendarul depunerii cererilor de finanţare: Prima rundă de atragere de fonduri– Începerea depunerii de proiecte: 16 mai 2022, ora 10:00– Închiderea depunerii de proiecte: 30 iunie 2022, ora 23:59 A doua rundă de atragere de fonduri– Începerea depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10:00– Închiderea depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 23:59
  2.4. Modalitatea de depunere a proiectelor În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, toate cererile de finanţare, solicitările de clarificări şi răspunsurile la acestea se vor depune exclusiv prin platforma electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, doar în intervalele de depunere menţionate la secţiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere, aplicaţia blocând înregistrarea acestora. Data depunerii Cererii de finanţare este considerată data transmiterii solicitării prin platforma electronică preluată din registratura MDLPA de către platforma electronică în timp real în momentul depunerii. Cererile de finanţare depuse prin sistemul informatic, precum şi toate documentele care le însoţesc, se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al UAT-ului, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicaţia de investiţii PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro= 4,9227 lei. Pentru sumele aferente ajutorului de stat, a se vedea cursul de schimb din Ordinul nr. 649/26.04.2022 privind Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice". La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, comunicat solicitantului în mod automat, prin platforma electronică. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare generat şi transmis în mod automat de platforma electronică. Solicitanţii vor putea retrage/modifica o cerere de finanţare în termen de 3 zile lucrătoare de la data şi ora înregistrării iniţiale a depunerii primei solicitări. În acest caz, solicitanţii vor avea posibilitatea de a modifica şi retransmite cererea de finanţare, urmând aceleaşi reguli şi în limita bugetului disponibil fiecărei investiţii. Detalii privind procedura de depunere şi modul de completare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Secţiunea 4 din prezentul ghid.2.5. Sumele alocate pentru apelul de proiecteBugetul total alocat pentru investiţiile incluse în COMPONENTA 10 - Fondul local este echivalentul în lei, la cursul valutar de 1 euro= 4,9227, a sumei de 2.100 milioane euro, la care se adaugă o suprafinanţare de 30% în valoare de 630 milioane euro, totalizând 2.730 milioane euro, împărţit pe categorii de investiţii, după cum urmează:
  Denumirea investițieiValoare eligibilă PNRRValoare suplimentară cf. OUG 124/2021^3)Valoare totală eligibilă
  I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
  580,00 milioane euro174,00 milioane euro754,00 milioane euro
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)275,00 milioane euro100,50 milioane euro375,50 milioane euro
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice165,00 milioane euro49,50 milioane euro214,50 milioane euro
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan180,00 milioane euro54,00 milioane euro234,00 milioane euro
  I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ285,00 milioane euro85,50 milioane euro370,50 milioane euro
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
  575,00 milioane euro172,50 milioane euro747,50 milioane euro
  I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană40,00 milioane euro12,00 milioane euro52,00 milioane euro
  Valorile sus-menţionate sunt fără TVA. ^3) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
  Pentru încadrarea în aceste sume, prima rundă de atragere de fonduri se va derula având în vedere buget prealocat pentru fiecare unitate administrativ- teritorială (care cuprinde Investiţiile I.1.1, I.1.2, I.1.4, I.2, I.3), pe categorii, conform tabelului de mai jos.
  Categoria de unitate administrativ-teritorială/ subdiviziune a UATSuma prealocată eligibilă prin PNRR(euro/UAT)Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro/UAT)Suma prealocată totală(euro/UAT)
  Municipii reședință de județ (exceptând municipiile reședință care nu gestionează serviciul de transport public de călători)9.610.000
  2.883.00012.493.000
  Municipiul București9.500.0002.850.00012.350.000
  Sectoarele municipiului București9.350.0002.805.00012.155.000
  Alte municipii3.225.806967.7444.193.550
  Orașe2.453.704736.1113.189.815
  Comune249.825
  74.945324.770
  Județe care gestionează serviciul de transport public de călători (în parteneriat cu municipiul reședință de județ)6.772.0002.031.6008.803.600
  Municipii reședință de județ care nu gestionează serviciul de transport public de călători2.838.000851.4003.689.400
  Valorile sus-menţionate sunt fără TVA. Sumele prealocate NU cuprind:– investiţiile aferente achiziţiei de puncte de reîncărcare vehicule electrice (Investiţia I.1.3), respectiv– investiţiile de elaborare şi actualizare în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi planificare urbană (Investiţia I.4). Sumele aferente acestor categorii de investiţii (I.1.3 şi I.4) se vor accesa suplimentar celor prealocate, conform solicitărilor înregistrate. Proiectele pot fi depuse spre finanţare de către UAT-uri în mod individual sau în parteneriat (la sub- investiţia I.1.1 este obligatoriu ca cererile de finanţare să se depună în parteneriat sau de către o UAT care demonstrează apartenenţa la un ADI de transport public).
  Notă: În cazul proiectelor depuse în parteneriat, suma prealocată se va constitui prin alocările stabilite de fiecare membru al parteneriatului în etapa înscrierii parteneriatelor în aplicaţia electronică disponibilă pe https://investitii.mdlpa.ro. Astfel, fiecare UAT va avea posibilitatea de a aloca o parte din bugetul prealocat (inclusiv întreaga sumă prealocată) către parteneriatul din care face parte, urmând următoarele etape:1. Liderul parteneriatului înregistrează în platformă parteneriatul, alegând din lista derulantă fiecare UAT, membru al parteneriatului.2. Reprezentantul fiecărui UAT (inclusiv liderul parteneriatului) se va loga în platformă, va confirma apartenenţa la parteneriat şi va aloca o sumă de bani din bugetul prealocat către parteneriat. Astfel, în cazul proiectelor depuse în parteneriat, se va crea un buget al parteneriatului care poate cumula alocările bugetare stabilite de UAT-urile asociate. Bunurile rezultate în urma unor investiţii realizate în parteneriat vor aparţine proprietăţii publice sau private, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale parteneriatului şi se vor înregistra în inventarul acestora, în condiţiile art. 289, respectiv art. 357 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În cazul Sub-investiţiei I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante), nu este obligatoriu ca toţi membrii parteneriatului să contribuie financiar din sumele prealocate acestora. Exemple de constituire buget în cazul în care toţi partenerii contribuie financiar: În cazul unui parteneriat format dintr-un municipiu reşedinţă de judeţ şi 3 comune– suma maximă totală ce poate fi solicitată se compune din suma prealocată pentru municipiul reşedinţă de judeţ (12.493.000 euro) şi 3 x suma prealocată pentru comune (324.770 euro), însumând 13.467.310 euro.– dacă cele trei comune alocă parteneriatului doar câte 100.000 euro fiecare, suma totală ce poate fi solicitată la nivel de parteneriat se compune din suma prealocată pentru municipiul reşedinţă de judeţ (12.493.000 euro) şi 3 x suma alocată de fiecare comună (100.000 euro), însumând = 12.793.000 euro. În acest caz, comunele vor putea depune individual proiecte în limita valorii rămase disponibile, adică 224.770 euro/comună.3. După finalizarea de către toţi membrii a confirmării apartenenţei la parteneriat, liderul parteneriatului poate depune în numele parteneriatului proiecte în limita bugetului creat în etapa anterioară (în exemplul dat 13.467.310 euro).4.
  În cazul în care în paşii 1 şi 2 a intervenit vreo eroare (ex: eroare privind suma alocată de un UAT, eroare în definirea parteneriatului - UAT introduse în plus sau UAT neincluse în parteneriat), aplicaţia va oferi posibilitatea de editare a structurii de parteneriat sau a sumei alocate către parteneriat. Aceste modificări nu se vor mai putea efectua după depunerea proiectelor de către parteneriat şi blocarea sumei constituite. Notă: Orice membru al parteneriatului poate accesa alte proiecte, în limita sumelor rămase disponibile.
  2.6. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului prealocat fiecărei categorii de beneficiar şi a bugetului disponibil pentru fiecare investiţie, respectiv în conformitate cu criteriile de eligibilitate descrise în anexe la prezentul Ghid. Costurile unitare aferente fiecărei categorii de investiţii trebuie să se încadreze în cele stabilite în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul local, astfel:I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată
  Achiziția de tramvaie2.000.000 euro /bucată
  Achiziția de troleibuze cu emisii zero, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii)510.200 euro /bucată
  Achiziția de autobuze nepoluante 10 m^x486.000 euro /bucată
  Achiziția de autobuze nepoluante m^x551.000 euro /bucată
  Achiziția de autobuze nepoluante 18 m^x (inclusiv nave asimilate autobuzelor pentru transport public de călători pe apă)691.000 euro /bucată
  Achiziția de microbuze nepoluante250.000 euro /bucată
  Valorile sus-menţionate sunt fără TVA. ^x - Dimensiunile autobuzelor sunt orientative, fiind eligibile vehicule cu lungimi de +/- 1 m faţă de cele precizate. Costul staţiilor de reîncărcare pentru autobuzele şi microbuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculelor: 1 staţie de reîncărcare lentă pentru fiecare microbuz, 1 staţie de reîncărcare lentă (la autobază) pentru fiecare autobuz, respectiv 1 staţie de reîncărcare rapidă (pe traseu) la 1- 3 autobuze achiziţionate.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
  SolicitantSuma maximă eligibilă ce poate fi accesată de un UATSuma minimă eligibilă ce poate fi accesată de un UAT
  Municipii reședință de județ1.075.000 euro75.000 euro
  Municipiul București1.000.000 euro75.000 euro
  Sectoarele municipiului București
  1.000.000 euro75.000 euro
  Municipii altele decât reședințele de județ500.000 euro50.000 euro
  Orașe500.000 euro25.000 euro
  Comune324.770 euro15.000 euro
  Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice Beneficiarul poate solicita un număr de staţii de reîncărcare vehicule electrice, conform condiţiilor din Anexa 1 - Criterii de eligibilitate. Suma aferentă acestei investiţii nu va fi scăzută din suma prealocată pentru UAT-ul beneficiar.
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru această investiție
  o stație cu minim 2 puncte de reîncărcare
  25.000 euro
  Achiziţia de puncte de reîncărcare va fi realizată centralizat de către MDLPA^4) ^4) Sub rezerva existenţei cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziţii centralizate. MDLPA va pune la dispoziţia beneficiarilor un proiect tip privind condiţiile de amplasare şi de funcţionare a acestor staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice.
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată
  a). în mediul urbanPistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2,4 m.Pista poate fi organizată si în dublu sens (în cadrul Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete se recomandă o lățime de minimum 3 m pentru asigurarea siguranței circulației bicicliștilor și posibilitatea utilizării de categorii diferite de biciclete/utilizatori), respectiv include elemente de siguranță si semnalizare.200.000 euro/km
  b). în mediul rural, inclusiv în extravilanPistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2 m.Pista poate fi organizată si în dublu sens, respectiv poate fi amenajată si în două piste de lățime de minim 1 m, câte una pentru fiecare sens de circulație.100.000 euro/km
  c). atât pentru mediul urban cât și ruralPistă/Culoar pentru biciclete cu o lățime a benzii de 1,5 m, inclusiv marcajul de delimitare (un sens de circulație).
  În cazul în care se amenajează o pistă/un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulație deja marcată, se admite o lățime de 1,2 metri între marcajele de delimitare. Dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lățimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1,0 m lățime, exclusiv marcajul de delimitare.
  50.000 euro/km
  Valorile sus-menţionate sunt fără TVA.
  I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată (mp suprafață construită)794 euro/mp, fără TVA
  Construcţia de locuinţe se poate realiza în baza proiectului tip pus la dispoziţie de către MDLPA, care trebuie adaptat de beneficiar.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale?
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată440 euro/mp, fără TVA
  I.4
  - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană Ţinta finală are în vedere elaborarea în format digital şi aprobarea a 262 de documentaţii PUG (180 pentru comune, 50 pentru oraşe, 22 pentru municipii şi 10 pentru municipiile reşedinţă de judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti); 5 documentaţii PATJ; 1 documentaţie PATZM; 60 de documentaţii PUZ; şi 50 de PMUD. Toate documentaţiile vor fi publicate în platforma Observatorul Teritorial.
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru fiecare din documentații
  Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ237.000 euro
  Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM112.000 euro
  Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD55.000 euro
  Plan Urbanistic General/PUG
  Municipii reședință de județ (și municipiul București)647.000 euro
  Municipii, altele decât reședințe de județ157.000 euro
  Orașe104.000 euro
  Comune90.000 euro
  Plan Urbanistic Zonal/PUZ
  7S.000 euro
  Valorile sus-menţionate sunt fără TVA. Cu excepţia Investiţiei I1.2, la depunerea cererii de finanţare vor fi acceptate preţuri unitare ce se încadrează între 75% şi 100% din valorile sus-menţionate pe categorie de investiţie. La Investiţia 4, în cazul în care este vizată doar transpunerea în format GIS, valoarea maximă eligibilă va fi de cel mult 50% din valorile sus-menţionate.
  2.7 Finanţarea acordată în cadrul apelului de proiecte Rata de finanţare în cazul investiţiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT- uri. În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru COMPONENTA 10 - Fondul local - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În afara cheltuielilor eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar. În cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat. Solicitanţii care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanţare, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri. Toate proiectele finanţate prin intermediul COMPONENTEI 10 - Fondul local trebuie să contribuie la tranziţia verde şi digitală a localităţilor din România precum şi la reformarea şi digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială şi urbană la nivelul autorităţilor publice locale. Toate proiectele trebuie să respecte principiul DNSH ("Do no significant harm"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, inclusiv cele din 2020. Prevederile ce trebuie asumate de către UAT- urile solicitante sunt detaliate în Anexă, Model E.Toate proiectele trebuie să asigure măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, definite în conformitatea cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV). Măsurile de informare şi publicitate sunt obligaţii stipulate în cadrul Acordului de Finanţare semnat între MIPE şi MDLPA, în calitate de coordonator de reforme/investiţii.
  3. AJUTOR DE STAT/ PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE3.1. Ajutor de stat Activităţile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului de stat, cu excepţia înnoirii parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante), a asigurării infrastructurii pentru transportul verde prin sisteme ITS (e-ticketing), cât şi a staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice. În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piaţa internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:– să fie acordată de către stat sau de către unităţile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale indiferent de formă;– să fie selectivă;– să asigure un avantaj agentului economic;– să distorsioneze ori să ameninţe să distorsioneze concurenţa sau să afecteze comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
  3.2. Proiecte generatoare de venituri nete Proiectele finanţate în cadrul acestui apel pot fi proiecte generatoare de venituri nete dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pe de altă parte, în conformitate cu art. 61, alin. 8, lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, "alineatele (1) - (6) ale art. 61 nu se aplică operaţiunilor pentru care finanţarea acordată prin program constituie ajutor de stat compatibil, în cazul în care a fost efectuată o verificare individuală a necesităţilor de finanţare în conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat", respectiv sunt îndeplinite prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 cu privire la finanţarea serviciului de transport public.3.3. Aplicarea regulilor privind ajutorul de statI.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) Înnoirea parcului de vehicule implică revizuirea/ajustarea corespunzătoare a contractului de servicii de transport public local, atribuit conform celor de mai sus, în linie cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care serviciul de transport public local este încredinţat unor operatori privaţi, selectaţi în urma organizării unor licitaţii publice, vehiculele vor fi date spre folosinţă ca bunuri de retur operatorului privat de transport. Costurile privind utilizarea vor fi suportate de către compania de transport public local. Totodată, aceste vehicule vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) În cazul investiţiilor în infrastructura inteligentă pentru transportul public, care nu sunt utilizate economic/comercial şi/sau la care accesul publicului larg este asigurat pe baze nediscriminatorii, nu sunt întrunite elementele constitutive ale ajutorului de stat. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi atunci când statul acţionează în baza prerogativelor de autoritate publică (spre exemplu, pentru asigurarea siguranţei traficului, managementul şi controlul traficului). Pentru investiţiile prevăzute prin contract ca fiind în sarcina operatorilor infrastructurii (de exemplu - infrastructura pentru e-ticketing), măsura de finanţare reprezintă ajutor de stat, care se va acorda numai cu respectarea dispoziţiilor relevante în materie (de exemplu includerea investiţiei respective în calculul compensaţiei pentru prestarea serviciului public, care reprezintă ajutor de stat şi va fi acordat în baza contractului de servicii publice atribuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice Punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea autorităţilor publice locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o fracţie modică din costurile de întreţinere şi mentenanţă pentru a asigura funcţionarea lor şi nu vor fi generatoare de profit. Dacă se intenţionează exploatarea economică a acestor puncte de către autoritatea publică locală, atunci investiţiile în staţii/puncte de încărcare vor reprezenta ajutor de stat. În acest sens, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute la art. 36a "Investiţiile în infrastructura de reîncărcare sau accesibilă publicului pentru vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute" din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014, şi a cu prevederilor e Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014. Ajutoarele de stat se acordă numai în condiţiile şi potrivit criteriilor prevăzute în schema de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil şi se aplică pe întreg teritoriul României, indiferent de regiunea de dezvoltare. De asemenea, ajutorul pentru staţiile de reîncărcare ţine cont de Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie ("OACME"), printr-o procedură de licitaţie competitivă şi condiţiile de achiziţie sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziţii de puncte de reîncărcare. Beneficiarii/Solicitanţii declaraţi eligibili care vor să beneficieze de ajutor de stat în baza ordinului de schemă vor accesa procedura competitivă detaliată în schemă şi în anexa 5 la ghidul solicitantului. Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurenţială se aplică numai ajutoarelor acordate pentru implementarea infrastructurilor de reîncărcare care furnizează vehiculelor energie electrică în scopuri de transport. Costurile eligibile sunt reprezentate de achiziţia şi montajul staţiilor de reîncărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice. Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele condiţii: ● alinierea obligatorie a investiţiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare; ● asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcţională şi periurbană; ● asigurarea prioritizării şi promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferenţiale şi a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate; ● staţiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2; ● staţiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3; ● staţiile de reîncărcare propuse vor asigura accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului (24 de ore/zi, 7 zile/săptămână). ● prin implementarea proiectelor se va asigura un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice; ● aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis; ● transparent şi nediscriminatoriu; ● beneficiarul este obligat să asigure funcţionarea infrastructurii cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei, chiar dacă operaţiunile sunt transferate unui terţ; ● respectarea specificaţiilor tehnice ale proiectului tip, care va fi pus de către MDLPA la dispoziţia beneficiarilor la adresa https://investitii.mdlpa.ro, înainte de perioada de contractare. ● solicitantul va respecta obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe toată perioada de implementare a proiectului solicitantul va include măsuri sau instrumente prin care să se asigure de respectarea principiului "Do no significant harm" (DNSH) la nivelul proiectelor. Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru construirea şi instalarea staţiilor de reîncărcare pentru autovehiculele electrice în cadrul procedurii de ofertare concurenţială va fi anunţată pe www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR. Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, solicitanţii vor încărca în platforma informatică dedicată PNRR cererea de finanţare nerambursabilă, anexele acesteia şi alte documente solicitate prin ghidul specific. Furnizorul de ajutor de stat, în baza condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială stabileşte pe bază de punctaj proiectele ce urmează a fi finanţate şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii documentaţiei: ( ) Comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă a ofertei. După finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii tuturor documentaţiilor depuse pentru finanţarea proiectelor în cadrul procedurii concurenţiale, furnizorul va publica lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse.
  b) Evaluarea tehnico-economică a proiectelor.
  Evaluarea tehnico-economică a proiectelor va fi realizată de Comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în conformitate cu criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico- economică, care va fi pusă la dispoziţia beneficiarilor în cadrul ghidului Solicitantului Componenta 10 - Fondul Local.
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan Investiţiile în acest tip de infrastructură publică nu vor fi utilizate economic/comercial, iar accesul este asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de stat. Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparţin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi, în vederea creşterii accesibilităţii acestora la facilităţile de transport prin includerea de activităţi de sprijin pentru a garanta siguranţa tuturor persoanelor.I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ Lucrările de construcţie a obiectivelor de investiţii sunt încredinţate prin licitaţie deschisă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiţionată. Autorităţile publice locale vor pune la dispoziţia utilizatorilor interesaţi locuinţele în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o fracţie din costurile de întreţinere (maxim 40%) pentru a asigura funcţionarea lor. Beneficiarii vor asigura costurile de întreţinere a clădirilor/locuinţelor.I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Realizarea acestor investiţii nu implică un avantaj la nivelul constructorului, execuţia lucrărilor urmând a fi atribuită prin licitaţie. Clădirile reabilitate/renovate/modernizate nu vor fi utilizate pentru desfăşurarea unor activităţi economice şi vor fi puse la dispoziţia tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu.
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană Măsurile aferente acestei reforme vizează adoptarea unui cadru de elaborare/actualizare documentaţii urbanistice şi de amenajare a teritoriului în format digital pentru a fi utilizate în scopuri publice, care nu reprezintă activitate economică. Pentru realizarea investiţiilor la nivelul unităţilor administrative teritoriale se vor derula proceduri de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  4. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE4.1. Formatul cererii de finanţare Cererea de finanţare este compusă din:– Cererea de finanţare, ale cărei secţiuni se completează în aplicaţia electronică.– Anexe la cererea de finanţare - set de documente completate electronic sau, după caz, scanate şi salvate în format pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia electronică. Documentele încărcate în aplicaţia electronică, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete.
  Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.
  4.2. Anexele cererii de finanţare, solicitate în mod obligatoriu la depunere Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în aplicaţia electronică disponibilă la adresa https://investitii.mdlpa.ro. În lista de documente sunt specificate documentele care:– se generează automat şi sunt înglobate în cererea de finanţare,– se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar semnare electronică şi încărcare în platforma electronică,– se încarcă în format exclusiv pdf.4.2.1. Documentele statutare ale solicitantului şi, dacă este cazul, ale partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Pentru autorităţi publice locale, vor fi prezentate, după caz:– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situaţii particulare),
  – Hotărârea de constituire a Consiliului local,– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Preşedintelui Consiliului judeţean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situaţii particulare),– Hotărârea de constituire a Consiliului judeţean,
  În cazul parteneriatelor, faţă de documentele menţionate mai sus se va prezenta:– Acordul de parteneriat al proiectului (Model B din Anexa la prezentul ghid), însoţit de Hotărârile de aprobare a proiectului ale fiecărui partener.
  4.2.2. Documente privind identificarea reprezentanţilor legali^5) ai solicitantului ^5) Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept; [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va prezenta o copie a cărţii de identitate a reprezentantului legal al solicitantului şi a persoanei împuternicite, dacă e cazul, respectiv, în cazul parteneriatelor, a reprezentantului legal a liderului de parteneriat şi al fiecărui partener şi persoanelor împuternicite, după caz.
  4.2.3. Declaraţiile de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică] Această declaraţie (Model C la ghid) se completează de către reprezentanţii legali ai solicitantului, (solicitant individual/lider de parteneriat şi parteneri) sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul şi se semnează conform prevederilor din secţiunea 4.3.4.2.4. Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanţare (dacă este cazul) [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] În cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanţare sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, respectiv al liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Observaţie: Dacă la depunere cererea de finanţare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuterniceşte o altă persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secţiunea 4.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.4.2.5. Declaraţia de angajament ale solicitantului individual sau ale membrilor parteneriatului [se generează automat şi sunt înglobate în cererea de finanţare] Se va anexa Declaraţia/Declaraţiile de angajament (Model A), ale solicitantului, respectiv pentru liderul de parteneriat şi pentru fiecare partener.4.2.6. Declaraţia privind eligibilitatea TVA, a solicitantului şi, dacă este cazul, a partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se va anexa Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare de către solicitant şi, dacă este cazul, de parteneri.
  4.2.7. Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm") [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare] Se va anexa Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm", - "A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului (Modelul E, anexele E1-E7, aplicabile pentru fiecare tip de investiţie).4.2.8. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acordului de parteneriat (Model B).4.2.9. Hotărârea/hotărârile de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului, de către solicitant, respectiv în cazul parteneriatelor de către fiecare partener din proiect, conţinând cel puţin următoarele:– aprobarea participării în cadrul proiectului,– aprobarea notei de fundamentare a investiţiei,
  – aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului– aprobarea acordului de parteneriat, dacă e cazul,– descrierea sumară a investiţiei.
  4.2.10. Nota de fundamentare, prin care se vor prezenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Nota de fundamentare reprezintă un document prin care se demonstrează necesitatea şi oportunitatea investiţiei (Model F, anexă la ghid). Nota de fundamentare va cuprinde condiţiile stabilite pentru investiţie precizate în Anexa 1.4.2.11. Dovada dreptului de proprietate sau administrare a obiectivului de investiţii [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Pentru toate investiţiile care presupun intervenţii asupra domeniului public sau privat al statului/autorităţii publice locale, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze existenţa dreptului invocat (proprietatea publică/privată sau dreptul de administrare asupra imobilelor - terenuri şi clădiri - aflate în proprietate publică). Pentru I.1.2 şi I.1.3 dovada dreptului de proprietate va fi transmisă în perioada de implementare a proiectului. Solicitantul va prezenta documente relevante pentru fiecare situaţie în parte după cum urmează:a. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică sau privată asupra imobilelor, la momentul depunerii cererii de finanţare se vor prezenta următoarele documente:a.1. Înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea). Extrasele de carte funciară trebuie să reflecte cu exactitate situaţia juridică a imobilelor în momentul depunerii cererii de finanţare şi nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora^6). ^6) Cu excepţia Investiţiei 1.4 pentru construirea pistelor de biciclete în extravilanul localităţilor. În cazul în care investiţia vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoţite de un Tabel centralizator, care va cuprinde: numerele cadastrale şi denumirea obiectelor sau obiectivelor de investiţii.a.2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidenţiate inclusiv numerele cadastrale.b. Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului* vor fi prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanţare: * în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareb.1. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidenţiate inclusiv numerele cadastrale;b.2. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiţia (care să acopere perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv de 5 ani de la finalizarea proiectului);
  b.3. Înregistrarea imobilelor (teren şi clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii)^7). ^7) Idem
  În cazul în care investiţia vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoţite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, în care se vor menţiona obiectivele asupra cărora se realizează investiţia, precum şi suprafeţele aferente. Înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă. În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. Atenţie: Din documentele privind drepturile de administrare asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada de sustenabilitate a investiţiei.
  4.2.12. Declaraţia de eligibilitate [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se vor completa în platformă/anexa Declaraţia de eligibilitate (Model G), semnată conform prevederilor din secţiunea 2.4.4.2.13. Documente specifice anumitor categorii de investiţiiI.1.1
  - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) Pentru achiziţia mijloacelor de transport aferente serviciului de transport public local (tramvaie, troleibuze, autobuze şi nave asimilate autobuzelor pentru transport public pe apă) se va prezenta:1. Extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare În cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, a municipiilor, altele decât reşedinţele de judeţ şi oraşelor, se solicită ca nota de fundamentare aprobată prin hotărâre (precizată la punctul 4.2.10) să cuprindă un extras din documentele de planificare de la nivel local (PMUD/PUG/SIDU - aprobate, sau în curs de aprobare, caz în care vor fi prezentate documente justificative - ex. tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei) prin care să se exemplifice necesitatea înnoirii parcului de vehicule pentru transportul public de persoane şi/sau să fie precizate măsuri pentru tranziţia verde. În cazul în care PMUD se află în curs de elaborare, iniţierea investiţiilor va fi condiţionată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistenţă tehnică stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiţii. În cazul comunelor este necesar ca solicitarea de finanţare să cuprindă extras din documentele de planificare de la nivel local sau nota de fundamentare aprobată prin HCL (precizată la punctul 4.2.10) să expună nevoia de microbuz în scop comunitar şi asumarea modului de funcţionare a vehiculului.2. Harta distribuţiei liniilor de transport public Municipiile şi oraşele care deţin serviciul de transport public vor prezenta harta distribuţiei liniilor de transport public, cu marcarea traseelor ce depăşesc limita administrativă a UAT. Solicitanţii care deţin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens vor face dovada modului în care asigură prioritizarea şi promovarea transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate transportului public/autobuzelor pe arterele cele mai frecventate şi congestionate şi/sau prin sisteme inteligente de transport sau vor aduce documente justificative prin care vor demonstra iniţierea acestor demersuri.3. Documente privind asigurarea conformităţii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, dacă este cazul. La nivel de cerere de finanţare se vor depune documente aferente contractului de servicii publice, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, încheiat/ce va fi încheiat de solicitant, respectiv de fiecare partener cu operatorul de transport/transportatorul autorizat căruia îi sunt/vor fi puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate în cadrul cererii de finanţare. Pentru UAT care urmează să-şi organizeze serviciul de transport public, documentele vor fi prezentate în faza de implementare a proiectului (conform punctului 5.5).4. Statutul ADI în cazul în care o UAT solicită finanţare şi nu depune în parteneriat - demonstrând astfel apartenenţa la un ADI de transport public.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)I. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde şi un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru cele în curs de elaborare/aprobare vor fi prezentate documente justificative: tema de proiectare şi/sau contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei) prin care să se exemplifice necesitatea investiţiei privind ITS sau infrastructura TIC. De asemenea, nota de fundamentare va prezenta şi modul de utilizare a infrastructurii aferente investiţiei. În cazul în care la nivel de zonă funcţională sau la nivelul UAT există o infrastructură de tip ITS sau TIC, este obligatoriu ca în cadrul notei de fundamentare să se prezinte modul de corelare/integrare a investiţiei propuse. În cazul municipiilor ce solicită finanţare pentru ITS la care PMUD se află în curs de elaborare, iniţierea investiţiilor va fi condiţionată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistenţă tehnică stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiţii. Nota de fundamentare va cuprinde condiţiile stabilite pentru investiţie precizate în Anexa 1.I.1.4. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan1. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde şi un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru acestea vor fi prezentate documente justificative - tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentaţiei) prin care să se exemplifice necesitatea investiţiei precum şi modul de implementare şi funcţionare (descrierea traseului, obiectivele/zonele conectate). În cazul municipiilor ce solicită finanţare la care PMUD se află în curs de elaborare, iniţierea investiţiilor va fi condiţionată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistenţă tehnică stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiţii. Nota de fundamentare va cuprinde condiţiile stabilite pentru investiţie precizate în Anexa 1.2. Extras de CF pentru terenurile în intravilan. Pentru terenurile situate în extravilan este suficientă HCL de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum şi un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local/judeţean, aprobat prin respectiva HCL.
  I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ1. Plan de amplasament vizat de OCPI2. Planul integrat de acţiune (conform Anexei 2.1, respectiv 2.2.)I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale1. Raport de expertiză tehnică a clădirii la acţiuni seismice (pentru fiecare componentă/clădire/în parte) Raport întocmit de către expert tehnic atestat, care conţine o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informaţii care fundamentează decizia de încadrare a construcţiei în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanţare.2. Raport de audit energetic, inclusiv Fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv Certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă/clădire în parte). Aceste documente vor fi elaborate conform legislaţiei în vigoare. În cazul prezentului apel nu pot fi reabilitate termic clădiri din clasa I şi II de risc seismic.
  4.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal a solicitantului, respectiv a liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile. Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel: [ ] Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. [ ] sau [ ] Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului; Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
  5. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR5.1.
  Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii Cererile de finanţare se depun în sistemul informatic prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, https://investitii.mdlpa.ro, iar autoritatea responsabilă selectată este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. După depunerea cererii de finanţare, se va analiza şi verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate (a se vedea Anexa 1 la ghid). Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa secţiunilor din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele care trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă). Toate achiziţiile aferente investiţiilor din Componenta 10 PNRR trebuie efectuate prin utilizarea unei proceduri competitive, transparente şi nediscriminatorie.
  5.2. Renunţarea la cererea de finanţare Retragerea cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri a Consiliului local/Consiliului Judeţean de aprobare a retragerii solicitării de finanţare. Retragerea solicitării de finanţare se va realiza prin sistemul informatic în maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de finanţare. După acest termen, cererea de finanţare va intra automat în evaluare.5.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor În cazul în care solicitanţii se consideră nemulţumiţi de rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, solicitanţii de finanţare pot depune contestaţie în termen de cel mult 30 zile de la momentul notificării rezultatului. Decizia MDLPA privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestaţie având acelaşi obiect.5.4. Actualizarea documentaţiei tehnico-economice existente Pentru proiectele care au elaborată documentaţia tehnico-economică (faza SF/DALI) şi Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanţare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor aferenţi apelului de proiecte.5.5. Contractarea proiectelor După finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii se va întocmi contractul de finanţare.
  În urma verificării documentaţiilor de contractare, MDLPA îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. În acest sens, MDLPA va respinge documentaţiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanţilor să depună contestaţii în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanţare.Modelul de contract de finanţare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.
  5.6. Documente de prezentat în etapa de implementare a proiectelor Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului apel. Beneficiarul are obligaţia de a încărca în sistemul informatic toate dosarele de achiziţie încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile. Pentru toate investiţiile aferente prezentului ghid, vă rugăm să luaţi în considerare criteriile UE de Achiziţie Publică Verde (GPP) care au fost dezvoltate pentru a facilita includerea cerinţelor ecologice în documentele de achiziţie. Acestea sunt disponibile pe domenii. Documentele sunt disponibile şi în limba română - https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Precizăm că România se află în proces de a introduce sisteme de monitorizare a implementării GPP la nivel naţional prin stabilirea unor proceduri specifice care vor fi urmate pentru a colecta informaţie. Acestea se vor realiza după revizuirea Legii nr 69/2016 privind achiziţiile publice verzi.I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)– Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate şi documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziţie publică (conform celor precizate la 4.2.13 - punctul 3);– Raport privind asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate şi congestionate (pentru UAT care deţin străzi/bulevarde cu minim două benzi pe sens);– Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;– Dovada funcţionării mijloacelor de transport achiziţionate (raport asumat de către beneficiar).– Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziţionate şi numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);– Dovada dreptului de proprietate;– Documentaţie tehnică (flux tehnologic, specificaţii tehnice);– Dovada funcţionării infrastructurilor realizate/instalate;
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice;– Dovada dreptului de proprietate;– Dovada racordării la reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice;– Dovada funcţionării infrastructurilor realizate/instalate;I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan; Beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente:– În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare– Certificat de urbanism, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanţare depuse– 
  Documentaţia tehnico-economică - SF/DALI
  SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toţi partenerii.– În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare– Autorizaţia de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizaţia de construire eliberată în vederea realizării investiţiei aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizaţie de construire la nivel de proiect, sau autorizaţii de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.– Proiect tehnic Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.– Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
  – Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).
  După finalizarea lucrărilor de execuţie, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta:– Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia– Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea ţintelor, până la finalizarea proiectului.– Cartea tehnică a construcţiei, raportul dirigintelui şi raportul proiectantului, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestora.
  I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ Beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente:– În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare
  – Certificat de urbanism, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanţare depuse– În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Documentaţia tehnico-economică - SF/DALI
  SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toţi partenerii.– În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare– Autorizaţia de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizaţia de construire eliberată în vederea realizării investiţiei aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizaţie de construire la nivel de proiect, sau autorizaţii de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.– 
  În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Proiect tehnic
  Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.– Contractul de lucrări de execuţie încheiat (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul). După finalizarea lucrărilor de execuţie, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta:– Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia– Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea ţintelor.– Cartea tehnică a construcţiei, raportul dirigintelui şi raportul proiectantului.– 
  Raport pentru demonstrarea faptului că locuinţele sunt ocupate de persoane care aparţin grupului social indicat în descrierea ţintei - pentru locuinţe pentru tineri din comunităţi şi grupuri marginalizate/Raport pentru demonstrarea faptului că locuinţele sunt ocupate de specialişti din sănătate şi/sau învăţământ - pentru locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ.
  La repartizarea locuinţelor este obligatoriu să fie respectate cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:– tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiţia de a proveni dintr-o comunitate vulnerabilă/grup vulnerabil,– să aibă între 18 şi 35 ani,– un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,– să nu deţină o locuinţă/să nu fi deţinut o locuinţă,– să trăiască în prezent în condiţii de locuire precare/supraaglomerate. Un criteriu pentru prioritizare este ca tinerii să aibă unul sau mai mulţi copii în îngrijire/care locuiesc în gospodărie.
  Raportul de activitate va prezenta: ● contribuţia investiţiei la ţintele Strategiei Naţionale a Locuirii ce va fi aprobată în anul 2022. ● măsurile luate la nivel local pentru evitarea segregării sociale; ● corelarea investiţiei cu investiţiile din componentele Educaţie, Sănătate (de ex. Dezvoltarea infrastructurii medicale pre-spitaliceşti cu scopul de a creşte accesul la serviciile medicale de bază) şi Valul Renovării din PNRR, precum şi cu investiţia 3 din Componenta 10 (renovarea moderată a clădirilor publice), cu Programele Operaţionale (2014-2020 şi 2021-2027) sau cu alte programe.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale– În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a prezenta, următoarele documente obligatorii:– Document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conţinutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informaţiile respective, Extras al cărţii tehnice a clădirii, fişa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);– Certificatul de urbanism; Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanţare depuse împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz.– Documentaţia tehnico-economică - SF^8)/DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislaţia în vigoare. ^8) În cazul unui proiect mixt de investiţii care cuprinde pe lângă lucrările de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente şi lucrări aferente unei clădiri noi care adăposteşte centrala termică (ca urmare a cerinţelor ISU). În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi, se va asigura atingerea indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuţie aferente proiectului de 12 luni. Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanţare, dacă e cazul. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei se face în Declaraţia de angajament (Model A). Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toţi partenerii.– În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente obligatorii:– Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT) Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziţie pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini.– Autorizaţia de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului)
  Se va transmite autorizaţia de construire eliberată în vederea realizării investiţiei aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizaţie de construire la nivel de proiect, conform legislaţiei în vigoare, sau autorizaţii de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislaţiei în vigoare.– Proiect tehnic (PT) şi, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum şi procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările şi completările intervenite la faza PT. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). * Excepţie fac proiectele pentru care procedura de achiziţie a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestaţii.– În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a prezenta următoarele documente obligatorii:– Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferent acestora Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– După încheierea contractului de execuţie, beneficiarii au obligaţia de a prezenta, atât pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii:– Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuţie a lucrărilor de intervenţie), aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E).
  În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta:– Certificatul de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidenţieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte obţinuţi prin implementarea proiectului, precum şi conformarea cu cerinţele prevăzute din prezentul ghid. În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligaţia de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuţie:– Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a certificatului de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la secţiunea 4.1, punctele 13 şi 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiţionată de prezentarea acestui document.
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană– Transmiterea documentaţiei aprobate pentru integrarea în Observatorul Teritorial (în cadrul platformei digitale urbane de date interoperabile).– Raport de conformitate, asumat de către beneficiar, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor; respectiv a legii din domeniul mobilităţii urbane durabile ce va fi aprobată în 2022.– 
  Pentru PMUD - validarea tehnică acordată de către structura realizată la nivelul MDLPA pentru acordarea de asistenţă tehnică pentru elaborarea PMUD
  În cazul în care beneficiarul nu depune documentele solicitate în termenele menţionate anterior, MDLPA îşi rezervă dreptul de a rezilia contractele, cu restituirea sumelor primite în cadrul contractelor.
  6. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI Prevederile prezentului ghid pot fi modificate în vederea actualizării cu eventuale modificări legislative aplicabile, pentru îmbunătăţirea procesului de selecţie, sau pentru alte motive, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecţie şi contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu tuturor solicitanţilor de finanţare. MDLPA poate emite instrucţiuni de clarificare în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MDLPA pentru asigurarea principiului transparenţei.7. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUIAnexa 1 - Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru investiţiile: ■ I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) ■ I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) ■ I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice ■ 1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (şi alte vehicule electrice uşoare) la nivel local/metropolitan ■ I.2 - Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ ■ I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
  ■ I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană
  În cadrul Anexei 1 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative: Model A - Declaraţie de angajament a solicitantului [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare] Model B - Acord de parteneriat al proiectului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Model C - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică] Model D - Declaraţie privind eligibilitatea TVA [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare] Model E - Declaraţie privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH)/investiţie (E1-E7) [se generează din aplicaţie şi apoi se încarcă exclusiv în format .pdf de către solicitant] Model F - Notă de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Model G - Declaraţie de eligibilitate, inclusiv privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări. [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Model H - Declaraţie privind achiziţia centralizată [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]Anexa 2 - Plan de acţiune integrat (2.1 şi 2.2)
  Anexa 3 - Listă aşezări informaleAnexa 4 - Grilă tehnico-economică de acordare a ajutorului de stat.
  Anexa nr. 1 Condiţiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor şi tipuri de lucrări/categorii de cheltuieli eligibile pentru investiţiile: Cererea de finanţare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului, a proiectului şi a cheltuielilor, pe baza criteriilor enumerate în continuare. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea juridică care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul prezentei secţiuni. Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider şi parteneri), după caz, începând cu depunerea cererii de finanţare, pe perioada procesului de selecţie, în momentul contractării, precum şi pe perioada de durabilitate a proiectului de finanţare (5 ani de la finalizarea investiţiei), în condiţiile stipulate de prezentul ghid. Pentru obţinerea finanţării, solicitantul şi proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menţionate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor neeligibile se află în răspunderea solicitantului (lider/parteneri, după caz), acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.I. Eligibilitatea solicitantului Solicitantul (inclusiv liderul de parteneriat şi partenerii aferenţi în cazul proiectelor depuse în parteneriat) se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, după cum urmează:A. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor reşedinţă de judeţ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat)– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
  – autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri;
  I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.A1. Municipiul reşedinţă de judeţ care nu gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiţii^1): ^1) Având în vedere situaţia specifică, unde contractul de gestiune a serviciului public de transport local este asigurat de Consiliul JudeţeanI.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS^2); ^2) Proiectele pot fi depuse în parteneriat cu CJ.I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
  B. Municipiul Bucureşti va fi eligibil pentru următoarele investiţii:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat)– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;
  I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
  C. Sectoarele Municipiului Bucureşti vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;
  I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri.
  D. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor, altele decât cele reşedinţă de judeţ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat); În cadrul acestei investiţii va fi eligibilă achiziţia de:– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– 
  autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri;I.4.
  Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
  E. UAT-urile încadrate în categoria oraşe vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat); În cadrul acestei investiţii va fi eligibilă achiziţia de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen şi microbuze (ce au zero emisii gaze de eşapament);I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ;I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
  F. UAT-urile încadrate în categoria comune vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat); În cadrul acestei investiţii va fi eligibilă achiziţia de microbuze (ce au zero emisii gaze de eşapament). Pot fi asimilate cu microbuzele şi minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse);I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
  I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ;I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal.
  G. UAT-urile încadrate în categoria judeţelor vor fi eligibile pentru următoarele investiţii:I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: În cadrul acestei investiţii, judeţele vor fi eligibile pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Judeţean şi pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autorităţile publice locale. De asemenea, exceptând Investiţia 4, judeţele pot face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraş/comună din judeţul respectiv, însă fără contribuţie bugetară.G1. UAT judeţ care gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiţii (aferente municipiului reşedinţă de judeţ:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfăşura doar în parteneriat cu UAT care reşedinţă de judeţ şi cel puţin un alt UAT din zona urbană funcţională);– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază).I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: În cadrul acestei investiţii, judeţul va fi eligibil pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Judeţean şi pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autorităţile publice locale. De asemenea, exceptând Investiţia 4, judeţul poate face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraş/comuna din judeţul respectiv, însă fără contribuţie bugetară.H. Eligibilitatea solicitanţilor pentru proiectele depuse în parteneriat Parteneriatele sunt eligibile la toate categoriile de investiţii (este obligatorie desemnarea unui lider de parteneriat care va transmite cererea de finanţare). Aspecte specifice privind parteneriatul:I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - se efectuează prin parteneriat compus din cel puţin 2 UAT eligibile (conform punctelor A-G) care se învecinează şi care fac parte din aceeaşi zonă urbană funcţională^3)/zonă rurală funcţională^4) sau prin demonstrarea apartenenţei la ADI transport public. ^3) Zona urbană funcţională este aria geografică constituită dintr-un municipiu/oraş şi comunele, oraşele şi municipiile din care peste 15% din populaţia rezidentă se deplasează pentru muncă în respectivul municipiu/oraş. ^4) Zona rurală funcţională este aria geografică constituită din minim 2 comune învecinate ce prezintă caracteristici geografice şi socio-economice similare.– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
  – autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (care cuprind şi staţii de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă - microbuze (ce au zero emisii gaze de eşapament). Pot fi asimilate cu microbuzele şi minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse). Pentru investiţia I.1 nu este obligatoriu ca toţi partenerii să contribuie la bugetul total. În cazul în care proiectele sunt depuse prin parteneriat, acesta va fi eligibil pentru toate categoriile de investiţii la care sunt eligibile UAT care formează parteneriatul. De exemplu, un parteneriat format dintr-un municipiu reşedinţă de judeţ, un oraş şi 7 comune poate depune proiecte pentru care sunt eligibile municipiile reşedinţă de judeţ, oraşele şi comunele. Investiţia I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice - MDLPA va efectua o achiziţie centralizată^5) iar UAT vor asigura montarea şi funcţionarea echipamentelor. ^5) Sub rezerva existenţei cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziţii centralizate. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan (din cadrul I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism) va fi eligibilă doar pentru proiectele depuse în parteneriat din care să facă parte membrii unei zone metropolitane. Cererea de finanţare va fi depusă de UAT lider de parteneriat.
  II. Eligibilitatea activităţilor şi cheltuielilor Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor este formată din:REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţăOrdinul nr. 649/26.04.2022 Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial.Măsurile iniţiate începând cu 1 februarie 2020 sunt eligibile cu condiţia să respecte cerinţele prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Investiţiile trebuie finalizate până pe data de 30 iunie 2026. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul programelor operaţionale din perioada 2014-2020. Activităţile eligibile la care trebuie să se refere la cheltuielile proiectului pentru a fi eligibile, precum şi alte condiţii specifice care trebuie îndeplinite de aceste activităţi:I.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului publicA. Activităţi eligibile - care se încadrează la codul 074 - cod 074 - Material rulant de transport urban curat: ● achiziţia de material rulant nou: ( ) tramvaie (unidirecţionale sau bidirecţionale), ( ) troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii), ( ) achiziţionarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - electrice (aceasta va include şi achiziţia şi instalarea staţii de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv staţii de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă. ( ) microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) - microbuze electrice şi/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele şi minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse). ● Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/staţiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice. ● Activităţi de proiectare şi asistenţă tehnică (pentru staţiile de reîncărcare vehicule electrice).B.
  Condiţii ce trebuie îndeplinite: ● Toate vehiculele achiziţionate vor fi cu emisii 0; ● Depunerea proiectului în parteneriat (cel puţin două UAT învecinate din zona urbană funcţională sau din zona rurală funcţională) sau prin demonstrarea apartenenţei la ADI transport public; ● Mijloacele de transport achiziţionate trebuie să fie omologate (de către RAR sau AFER, după caz). Omologarea obligatorie a vehiculelor achiziţionate se face în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) GSR 2019/2144 privind asigurarea siguranţei generale a vehiculelor, care va fi pus în aplicare începând cu data de 6 iulie 2022. Autobuzele, troleibuzele, microbuzele şi navele asimilate autobuzelor pentru transportul public pe apă trebuie să fie omologate la momentul efectuării recepţiei. Tramvaiele pot fi omologate ulterior recepţiei. Se va asigura respectarea standardelor de accesibilitate pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii; ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea serviciilor de transport public în zonele urbane funcţionale/zonele periurbane. Asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport; ● Deţinerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Indicatorii obiectivului de investiţii ● Număr de pasageri transportaţi în transportul public urban în România prin vehicule nepoluante (nr. pasageri); ● Număr de mijloace de transport achiziţionate; ● Număr de staţii de reîncărcare pentru autobuze (lente şi rapide) şi microbuze.
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC Activităţi eligibile: ● Achiziţia şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi infrastructurii (hard şi soft): ● sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 076 - digitalizarea transportului urban: Sunt eligibile următoarele intervenţii de tip sisteme ITS (fără a fi limitativ): ■ Dotarea şi funcţionarea centrului de control al traficului; ■ Soluţii de taxare, inclusiv "e-bilete" sau "e-ticketing"; ■ Soluţii de parcare inteligentă; ■ Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei; ■ Sisteme de avertizare şi asistenţă anti-coliziune pentru conducătorii de vehicule, inclusive tramvaie ■ Sisteme de siguranţă pentru zona cu lucrări;
  ■ Sistem de semafoare interconectate; ■ Monitorizarea timpilor de călătorie şi a vitezei; ■ Sisteme de cântărire în mişcare; ■ Semnal prioritar pentru circulaţia vehiculelor de urgenţă; ■ Semnalizatoare cu mesaje dinamice; ■ Planificator de călătorii pentru transportul public; ■ Sisteme integrate de informare a călătorilor; ■ Sisteme de informare a participanţilor la trafic.
  ● sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter - Dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin foarte specializate pentru administraţiile publice şi întreprinderi (echipamente/echipamente şi aplicaţii pentru managementul local): Sunt eligibile următoarele tipuri de infrastructuri TIC (fără a fi limitativ): ■ Achiziţia dronelor pentru a inspecta zonele sau situaţiile de risc; ■ Dotarea şi funcţionarea centrului de monitorizare în timp real a situaţiei din localitate - oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii şi alte dispozitive de colectare a datelor;■ Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a sistemelor inteligente de gestionare pentru sistemele de spaţii verzi, automatizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi; ■ Extinderea sistemului WiFi în spaţiile publice; ■ Mobilier urban inteligent; ■ Sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public; ■ Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucţie digitală (VR/AR); ■ Ghişeu unic pentru mediul de afaceri; ■ Platformă pentru comunicarea cu cetăţenii şi formarea iniţiativelor comunitare; ■ Centre locale de inovare a comunităţii - aplică soluţii inteligente pentru incluziune socială şi oferă programe educaţionale pentru comunitate;
  ■ Baze de date GIS la nivel metropolitan sau local/Date deschise - platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de oraş/localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului; ■ Funcţionar public virtual; ■ Servicii "Cloud" - platformă cloud online pentru utilizare de către administraţia publică; ■ Platformă de servicii publice digitale; ■ Sistem de înregistrare şi emitere a documentelor - permite înregistrarea şi emiterea documentelor online, semnături electronice, etc; ■ Aplicaţii pentru informarea cetăţenilor şi identificarea problemelor la nivel locale; ■ Plata online a taxelor şi impozitelor; ■ Sistem de planificare online - site web care permite programarea online a cetăţenilor la diverse ghişee APL; ■ Platformă online şi/sau aplicaţie mobilă pentru cartografierea consumului de energie la nivel de cartier sau oraş; ■ Infrastructură de igienizare "inteligentă" - pubele inteligente cu senzori şi tehnologie bazată pe GPS care oferă date despre gradul de umplere al pubelelor; ■ Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-municipale şi a consumului de energie; ■ Soluţii de accesibilizare a spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi: ( ) Sisteme de ghidaj şi orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficienţe de vedere. o Sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficienţe de auz. ( ) Dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive. o Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilităţi cu privire la mijloacele de transport în comun (informaţii adaptate- scris mărit pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilităţi).
  ● Lucrările de construcţii pentru montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor. ● Activităţi de proiectare şi asistenţă tehnică.
  B.
  Condiţii ce trebuie îndeplinite: ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcţională şi zona periurbană. Asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport; ● În cazul în care există la nivel de UAT sau la nivel de zonă urbană funcţională un sistem deja operaţional, se va asigura integrarea şi corelarea cu acesta a sistemului care va fi achiziţionat prin intermediul Componentei 10. Indicatorii obiectivului de investiţii ● Număr de UAT ce îşi vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiţii sisteme de transport inteligente (ITS). ● Număr de UAT ce îşi vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiţii infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
  I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice Ţinta vizează numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice ce vor fi amplasate în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localităţii drept zone pentru locuinţe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetişti să îşi lase autovehiculele personale în aceste puncte şi să îşi continue deplasarea utilizând transportul public.A. Activităţi eligibile care se încadrează la codul 077 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi: ● Achiziţia de echipamente; ● Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule electrice) unde vor fi amplasate echipamentele; ● Montajul şi branşarea echipamentelor.B. Condiţii ce trebuie îndeplinite: ● La fiecare UAT stabilit se va asigura ca 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice să aibă o capacitate minimă de 50 kw.
  ● Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT. ● Asigurarea unei capacităţi de funcţionare a staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice; ● Respectarea cerinţelor proiectului tip. (Proiectul tip va fi pus la dispoziţia beneficiarilor înainte de data semnării contractelor de finanţare); ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcţională şi zona periurbană. Asigurarea prioritizării şi promovării transportului public prin planificarea benzilor şi traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport; ● Deţinerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007; ● Până în 2026 toate municipiile reşedinţă de judeţ (inclusiv fiecare sector din municipiul Bucureşti) vor asigura, fiecare, dezvoltarea a minim 40 de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului/unităţii administrativ-teritoriale.
  Indicatorii obiectivului de investiţii ● Număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în funcţiune. Notă: Punctele de reîncărcare lente (22kw) sunt recomandate a fi amplasate în apropierea zonelor rezidenţiale, mai ales în zonele unde sunt identificate puncte cu surplus de energie, astfel încât branşarea acestora să nu necesite consturi suplimentare şi să nu încarce reţeaua. Pentru punctele de reîncărcare rapide (50kw) se recomandă amplasarea lor în zonele de tranzit (centurile localităţilor) unde necesarul de reîncărcare rapidă este mare şi unde se poate asigura o putere ridicată a energiei electrice.
  I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitanA. Activităţi eligibile: ● Lucrări de construcţie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje şi poduri de-a lungul acestora, culoare pentru biciclete; ● Lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de protecţie; ● Lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de semnalizare; ● Achiziţia şi montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori etc.; ● Amenajarea terenului; ● Achiziţia echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de semnalizare; ● Proiectare şi asistenţă tehnică.B. Condiţii ce trebuie îndeplinite: ● Alinierea obligatorie a investiţiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea unor benzi preferenţiale pentru transportul public curat pentru drumurile publice care au cel puţin trei benzi pe sens (condiţie valabilă numai pentru unităţile administrativ teritoriale cu drumuri publice care au cel puţin trei benzi pe sens); ● Infrastructura va avea în vedere prevederile/recomandările Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete care conţine cerinţe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice - trasee, parcaje - în vederea asigurării viabilităţii acesteia. ● Pista pentru biciclete: ( ) Este o infrastructură cu utilizare obligatorie, atunci când există, pentru toate categoriile de biciclişti şi pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista pentru biciclete circulă şi trotinetele electrice conform prevederilor legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice. o Pista pentru biciclete şi zona adiacentă acesteia trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiţii: ■ În mediul urban se va asigura o lăţime de minimum 1,2 m pentru pistele cu un singur sens şi minimum 2,4 m pentru cele cu dublu sens, fără obstacole, pe toată lungimea traseului (Se recomandă că lăţimea optimă a unei piste pentru biciclete cu un singur sens să fie de minimum 1,5 m, iar a celei cu dublu sens de minimum 3,0 m pentru asigurarea siguranţei circulaţiei bicicliştilor şi posibilitatea utilizării acestora de categorii diferite de biciclete/utilizatori). ■ În cazul pistelor pentru biciclete amenajate în mediul rural, inclusiv în extravilan, se admite o lăţime de minimum 1,0 m pentru pistele cu un singur sens şi minimum 2,0 m pentru pistele cu dublu sens. ■ Asigurarea unei înălţimi de liberă de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m sau, dacă infrastructura deja există, de minimum 2,10 m în tuneluri, pe pasaje şi poduri; ■ În situaţia pistelor amenajate în mediul urban, se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m liber de orice obstacol. în plus, în zona interioară a virajelor se interzic obstacolele mai înalte de 1 m la o distanţă cuprinsă între 0,5 m şi 1 m; ■ În cazul pistelor amenajate în extravilan, se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m în lateralele pistei pentru biciclete, iar în cazul celor amenajate în mediul rural se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m. ■ Asigurarea unei suprafeţe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului; ■ Asigurarea unui sistem de scurgere şi evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafaţa pistei; ■ Pista pentru biciclete este proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h; ■ Asigurarea legăturii facile şi în siguranţă cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete.
  ● Pista/Culoarul pentru biciclete: ( ) Lăţimea unui culoar pentru biciclete este de 1,5 metri, inclusiv marcajul de delimitare. În unele cazuri, dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lăţimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1 m lăţime, exclusiv marcajul de delimitare, dacă pe suprafaţa de rulare nu sunt capace de canalizare sau alte denivelări care ar putea determina utilizatorii să le ocolească. În cazul în care se amenajează un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulaţie deja marcată se admite o lăţime de 1,2 metri între marcajele de delimitare. ( ) Proiectarea unui culoar pentru biciclete trebuie să ţină cont de suprafaţa părţii carosabile ce va fi atribuită circulaţiei bicicletelor (canalizări, şanţuri pentru scurgerea apei etc). Traiectoria bicicletelor trebuie să fie previzibilă. ( ) Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. Se poate utiliza linie continuă pe contrasensul deschis bicicletelor. ( ) Se va asigura un spaţiu de siguranţă de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spaţiul de siguranţă între parcaje şi bandă va fi de minimum 1 metru. ● Încadrarea obligatorie a investiţiilor cu prevederile din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare. Este obligatoriu ca pista să aibă continuitate şi să asigure conexiunea a cel puţin două puncte de interes la nivel local.
  Indicatorii obiectivului de investiţii ● Număr de kilometri piste pentru biciclişti operaţionale (km) la nivel local/metropolitan ● Număr de utilizatori ai pistelor nou construite şi amenajate. Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparţin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi, în vederea creşterii accesibilităţii acestora la facilităţile de transport prin includerea de activităţi de sprijin pentru a garanta siguranţa tuturor persoanelor în utilizare.
  I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ Obiectivul acestei investiţii este de a spori accesul la locuinţe de calitate pentru tinerii aflaţi în dificultate şi pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ care oferă astfel de servicii în comunităţile marginalizate şi grupurilor vulnerabile. Investiţia va consta în construirea de noi locuinţe pentru tinerii din comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile, în concordanţă cu dispoziţiile Strategiei naţionale a locuirii şi ale planului de acţiune, aprobată în trimestrul II, 2022, şi va fi însoţită de măsuri de promovare a integrării sociale şi economice a categoriilor vizate. Vor fi construite, de asemenea, locuinţe pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ din zonele urbane şi rurale în care trăiesc comunităţi marginalizate şi grupuri vulnerabile şi unde anterior au fost identificate deficite în ceea ce priveşte furnizarea de servicii medicale şi educaţionale.
  Locuinţele nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puţin 20% mai mic decât cerinţa pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naţionale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanţă energetică. Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. ● Activităţi eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - Construirea de noi clădiri eficiente energetic, respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori şi alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon şi de eficienţă energetică ● Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcţia de locuinţe; ● Lucrări de construire şi dotare a obiectivului de investiţii; ● Proiectare şi asistenţă tehnică; ● Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii; ● Asigurarea staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice; ● Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse şi neprevăzute, organizare şantier); ● Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori şi alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi criteriile de eficienţă energetică (cu contribuţie de 100% pe digital);B. Condiţii ce trebuie îndeplinite: ● Asigurarea terenului necesar situat în intravilan - în caz de utilizare a proiectului tip - asigurarea terenului necesar situat în intravilan - minim 313 mp pentru un modul înşiruit, minim 373 mp pentru modul cuplat şi minim 433 mp pentru amplasarea în mod izolat pe lot; în cazul în care nu se va utiliza proiectul tip - vor fi respectate reglementările urbanistice aplicabile pe terenul respectiv; ● Minim 0,9% din bugetul total al proiectului trebuie să corespundă codului 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori şi alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi criteriile de eficienţă energetică (cu contribuţie de 100% pe digital); ● Se va asigura o staţie de reîncărcare a vehiculelor electrice (reîncărcare lentă)^6) la cel puţin 12 unităţi de locuit construite pentru specialişti din sănătate şi educaţie. Numărul total de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice lente va fi de 83 unităţi. Ţinta vizează locuinţele de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ. ^6) Prin staţii de reîncărcare lentă se înţeleg puncte de reîncărcare pe termen lung sau peste noapte - puncte de reîncărcare normale sau rapide (P < 22 kW) ● Noile unităţi de locuit vor fi conforme cu ţinta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparaţie cu cerinţele privind construcţiile NZEB, stipulate în reglementările naţionale. Acest consum de energie va fi reflectat în certificatele de performanţă energetică. ● UAT/Parteneriatele aferente consorţiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuinţe nZEB plus pentru tineri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate şi al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, sau să fie incluse în lista UAT care cuprind aşezări informale conform Fişei de date transmisă de către consiliile judeţene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3). În vederea corelării solicitărilor de finanţare cu versiunea reactualizată a Atlasului zonelor marginalizate şi al dezvoltării umane locale din România autorităţile administraţiei publice locale vor depune o declaraţie pe propria răspundere că pe teritoriul UAT au fost identificate comunităţi marginalizate în vederea preluării în Atlas;b)
  pentru UAT care nu îndeplinesc cerinţa de la pct. a):i. să deţină cereri pentru locuinţe transmise de tineri (până la 35 de ani) care provin din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
  c) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuinţe pentru tineri din comunităţi marginalizate sau grupuri vulnerabile, precum şi planul integrat de acţiune care va avea ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunităţi şi grupuri vulnerabile şi pentru gospodăriile din care fac parte, inclusiv prin măsuri pentru integrarea socială şi economică a grupurilor ţintă, în conformitate cu cerinţele prevăzute în cadrul jalonului 317 (poate fi extras sau actualizare a SIDU/PUG/alte strategii locale). Structura documentului se află în Anexa 2.1. Conform cartografierii comunităţilor marginalizate şi a criteriilor de identificare a grupurilor vulnerabile din cadrul Strategiei Naţionale a Locuirii, tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiţia de a proveni dintr-o comunitate marginalizată/grup vulnerabil (conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale), să aibă între 18 şi 35 ani, un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie, să nu deţină o locuinţă/să nu fi deţinut o locuinţă, să trăiască în prezent în condiţii de locuire precare/supraaglomerate. Criteriile vor lua în considerare, de asemenea, dacă tinerii au unul sau mai mulţi copii aflaţi în îngrijire/care locuiesc în gospodărie. De asemenea, în cadrul planului integrat de acţiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială.
  ● UAT/Parteneriatele aferente consorţiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuinţe nZEB plus pentru specialişti din sănătate şi învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie incluse în să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate şi al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau să fie incluse în lista UAT care cuprind aşezări informale conform Fişei de date transmisă de către consiliile judeţene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3);b) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuinţe pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, precum şi planul integrat de acţiune care va cuprinde măsurile de îmbunătăţire a accesului la serviciile medicale, respectiv educaţionale, inclusiv asigurarea unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea acestor servicii. Planul integrat de acţiune poate fi parte integrantă din SIDU/PUG/alte strategii locale. Structura documentului se află în Anexa 2.2. De asemenea, investiţia se va realiza în corelaţie cu investiţiile în componentele Educaţie, Sănătate (de exemplu, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, cu scopul creşterii accesului la servicii medicale de bază) şi Valul Renovării din cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi cu investiţia 3 a componentei de faţă (Reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice), cu programele operaţionale (2014-2020 şi 2021-2027) sau cu alte programe. În cadrul planului integrat de acţiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială.
  Indicatorii obiectivului de investiţii ● Număr de metri pătraţi construiţi locuinţe pentru tineri din grupuri şi comunităţi marginalizate. ● Număr unităţi de locuit pentru tineri din grupuri şi comunităţi marginalizate.
  ● Număr de metri pătraţi construiţi locuinţe pentru specialişti din sănătate şi învăţământ. ● Număr unităţi de locuit pentru specialişti din sănătate şi învăţământ. ● Număr puncte de reîncărcare lentă a vehiculelor electrice. ● Reducerea de energiei conform certificatului de performanta energetică.
  I.3. Reabilitare moderată clădiri publice Obiectivul acestei investiţii este de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice locale. Investiţia presupune renovarea energetica moderată a clădirilor publice la nivel local. Aceasta vizează numai clădirile publice din oraşe şi comune care sunt destinate furnizării de servicii publice către cetăţeni (de exemplu, sedii de primării, clădirile pentru servicii sociale). Investiţia va consta în renovarea energetică a unei suprafeţe de 1 306 818 metri pătraţi aferente clădirilor publice eligibile. Sunt eligibile pentru finanţare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000. Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026.A. Activităţi eligibile În cadrul proiectelor de reabilitare moderată a clădirilor publice din oraşe şi comune sunt eligibile următoarele lucrări: - ce se încadrează la codul 026bis - - 026bis - Renovarea eficienţei energetice sau măsuri de eficienţă energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative şi măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficienţă energetică Lucrări de creştere a eficienţei energetice: ● Audit energetic, expertiză tehnică, avize şi autorizaţii, proiectare şi asistenţă tehnică; ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: ( ) izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin:– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanţă ridicată,– înlocuirea tâmplăriei interioare (uşi de acces şi ferestre) către spaţiile neîncălzite sau insuficient încălzite
  ( ) izolarea termică a faţadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei):– termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei,– reabilitarea şarpantei, precum şi repararea şarpantei în cazul podurilor neîncălzite– înlocuirea învelitorii cu o soluţie alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanţă termică superioară ( ) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor ( ) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spaţii destinate activităţilor la parter o izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii), o izolarea termică a pereţilor care formează anvelopa clădirii ce delimitează spaţiul încălzit de alte spaţii comune neîncălzite;
  ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:– repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;– instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2 (exclus pentru instalaţiilor ce utilizează combustibili fosili);– 
  înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului şi clădirea tip centrală termică (exclus instalaţiilor ce utilizează combustibili fosili);
  – reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;– reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice
  ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu captatoare solare termice sau electrice, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficienţă şi sisteme centralizate de încălzire şi/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziţionarea acestora ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:– soluţii de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;– soluţii de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spaţiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate– 
  soluţii de ventilare mecanică centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanţă ridicată;
  – repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiţionare a aerului, a instalaţiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor şi/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creşterea performanţei energetice a clădirii
  ● Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri:– reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie. ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri:– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare şi transmitere la distanţă a datelor)– realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiei de încălzire interioară cu distribuţie orizontală la nivelul apartamentelor şi modul de apartament inclusiv cu reglare şi contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:– montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;– realizarea de terase verzi, cu hidroizolaţii şi termoizolaţii, folosind sisteme complete de straturi şi substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spaţii pentru rădăcini şi colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile şi deschise pentru vegetaţia natural:
  ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente; ● Lucrări pentru echiparea cu staţii de reîncărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată:– puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice ● Lucrări de reabilitare a instalaţiilor de fluide medicale (Instalaţii de oxigen); ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor şi circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfăşoară activităţi medicale/lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se desfăşoară activităţi educaţionale; ● Lucrări pentru asigurarea cerinţelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilităţi:– sisteme de ghidaj şi orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficienţe de vedere.– sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficienţe de auz.– dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive.– rampe mobile, lifturi adaptate şi alte mijloace ce pot fi integrate la nivelul construcţiilor existente în scopul deservirii populaţiei cu dizabilităţi fizice.
  – covoare tactile pentru infrastructura de acces în instituţiile publice de interes general.
  ● Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii:– repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii– repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;– demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;– repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  – înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum şi repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate– reabilitarea/ modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
  Toate măsurile de creştere a eficienţei energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI şi proiectul tehnic. Nu se finanţează prin PNRR: investiţiile privind repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii Sunt eligibile pentru finanţare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.
  B. Condiţii ce trebuie îndeplinite: Vor fi incluse la finanţare exclusiv obiectivele de investiţii care îndeplinesc următoarele condiţii: ● Sunt clădiri publice cu funcţiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice (ex. sedii de primărie, biblioteci, cămine culturale, case de cultură, muzee, case memoriale, centre de informare turistică, sedii de poliţie, sedii de unităţi sanitare publice, unităţi şcolare şi creşe, clădiri ale serviciilor publice de asistenţă socială etc.); ● În urma implementării proiectelor de reabilitare energetică moderată, se va obţine o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparaţie cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic şi certificatele de performanţă energetică elaborate înainte şi după executarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice; ● lucrările care nu ţin de sistemele de îmbunătăţire a eficienţei energetice nu vor depăşi pragul de 10% din valoarea totală a costurilor; ● nu sunt încadrate în clasele I şi II de risc seismic, conform raportului de expertiza Tehnică.
  Sunt eligibile pentru finanţare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000. Solicitantul la finanţare trebuie să demonstreze existenţa dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul cererii de finanţare, conform legislaţiei în vigoare:a) dreptul de proprietate publică sau privată a statului şi UAT;b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului şi UAT; În cazul proprietăţii, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă. În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Atenţie: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale). Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se finalizează toate activităţile aferente proiectului. Atenţie: Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanţare, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condiţiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligaţia contractuală de a returna finanţarea acordată, precum şi alte penalităţi, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. Prin imobil, obiect al proiectului, se înţelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului. Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizaţie de construire. Pentru toate imobilele care fac obiectul proiectului propus, începând cu data depunerii cererii de finanţare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: ( ) să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, în condiţiile Ghidului. ( ) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti. ( ) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
  Prin imobil obiect al proiectului se înţelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului. Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanţare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului (de ex. servituţi legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.). De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se consideră sarcină sau interdicţie care afectează implementarea proiectului şi care să conducă la respingerea cererii de finanţare din procesul de evaluare, selecţie şi contractare: ( ) închirierea/darea în folosinţă gratuită/concesiunea a unor suprafeţe din terenul aferent imobilului, cu condiţia ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităţilor/implementarea proiectului, ( ) închirierea/darea în folosinţă gratuită/concesiunea a unor spaţii din clădirea aferentă imobilului, în condiţiile precizate din prezentul document. Garanţiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepţiunea MDLPA incompatibile cu realizarea proiectelor de investiţii în cadrul PNRR. În accepţiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară şi care nu afectează condiţiile de implementare. Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate. Solicitantul, în cazul în care va primi finanţare din PNRR pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate: ● să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare); ● să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare; ● să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei. Aceste elemente vor constitui clauze de reziliere a contractelor de finanţare. Indicatorii obiectivului de investiţii: ● Număr de metri pătraţi aferenţi suprafeţei de clădire renovata energetic.
  I.4.
  Elaborarea/actualizarea în format digital a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean/Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Obiectivul acestei investiţii este de a sprijini procesul de planificare urbană şi teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă şi inteligentă şi de spori accesul digital la documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Investiţia finanţează elaborarea sau actualizarea şi/sau transpunerea în format GIS a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, inclusiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă. Redactarea documentaţiilor se va realiza în format digital, georeferenţiat, în conformitate cu dispoziţiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislaţiei în domeniul mobilităţii urbane durabile, trimestrul IV, 2022) şi ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023). Documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism în format GIS vor cuprinde simultan două categorii de informaţii care fundamentează deciziile, respectiv:i) date de tip vectorial, prin care sunt reprezentate entităţi spaţiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităţilor teritoriale de referinţă, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecţie, zone funcţionale, clădiri, drumuri, reţele şi altele asemenea;ii) date de tip atribut prin care sunt gestionate informaţiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entităţile spaţiale reglementate. PMUD va fi validat de Grupul naţional pentru optimizarea PMUD instituit în conformitate cu dispoziţiile stabilite în jalonul 289. Grupul naţional pentru optimizarea PMUD reprezintă structura de asistenţă tehnică acordată de către specialişti pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (PMUD) şi actualizarea PMUD instituite şi operaţionale. Toate documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism vor fi elaborate şi după finalizare, transpuse în format digital în conformitate cu Codul de amenajare a teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi vor fi avizate de Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială organizată conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare. Documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism vor fi încărcate pe platforma Observatorului teritorial. Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026.A. Activităţi eligibile (conform PNRR, activităţile eligibile pentru investiţia I4 se încadrează la codul 011 - Soluţii TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicaţii): ● Sunt eligibile următoarele activităţi de elaborare/actualizare a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD în măsura în care au ca finalitate elaborarea/transpunerea şi livrarea către MDLPA pentru încărcarea documentaţiei în Observatorul Teritorial Naţional în format GIS:a) elaborare/actualizare studii de fundamentare şi de specialitate a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUDb) elaborare/actualizare în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUDc) finalizarea elaborării/actualizării în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD
  d) transpunerea în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ şi PMUD aprobate după 1 ianuarie 2018 cu condiţia ca acestea să respecte conţinutul prevăzut de Legea nr. 350/2001 şi de PNRR.
  ● Transpunerea prevederilor documentaţiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informaţii care fundamentează deciziile, respectiv:a. date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entităţi spaţiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităţilor teritoriale de referinţă, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecţie, zone funcţionale, clădiri, drumuri, reţele şi altele asemenea;b. date de tip atribut prin care sunt gestionate informaţiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entităţile spaţiale reglementate.– PUG/PUZ ● Studii de fundamentare premergătoare documentaţiilor de urbanism; ● Elaborarea propriu-zisă a documentaţiei în format compatibil GIS (piese scrise şi piese desenate); ● Documentaţii necesare obţinerii avizelor/acordurilor, ● Documentaţia finală (piese scrise şi piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spaţială şi plan de acţiune; ● sunt eligibile documentaţiile de tip PUZ pentru:– zonele centrale ale localităţilor;– zonele construite protejate şi de protecţie a monumentelor;– zonele de agrement şi turism;– zonele/parcurile industriale, tehnologice şi zonelor de servicii;– infrastructurii de transport;– zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane– zone care cuprind aşezări informale– 
  PMUD - Studii de fundamentare premergătoare planurilor de mobilitate urbană durabilă;
  ● Planul de mobilitate urbană durabilă propriu-zis, care se va realiza în conformitate cu ghidul pentru elaborarea şi implementarea unui plan de mobilitate urban durabil. Ghidul va fi pus la dispoziţie de către MDLPA. ● Noile PMUD vor trebui validate de către structura de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea PMUD ce va fi stabilită la nivelul MDLPA şi este obligatoriu ca documentaţia să fie aprobată până la finalizarea proiectului de investiţii.
  B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:1. Redactarea documentaţiilor se va realiza în conformitate cu dispoziţiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislaţiei în domeniul mobilităţii urbane durabile, trimestrul IV, 2022) şi ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023).2. Pentru cererile de finanţare ce vizează elaborarea/actualizarea, inclusiv transpunerea în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă:a) La nivelul UAT există necesitatea elaborării/actualizării documentaţiei de urbanism/planului de mobilitate urbană durabilă;b) Unitatea administrativ teritorială a iniţiat documentaţia de amenajarea teritoriului sau de urbanism sau planul de mobilitate urbană durabilă iar aceasta se află în curs de elaborare/actualizare, iar contractul de achiziţie a fost stabilit în baza unei proceduri de licitaţie deschisă, conform prevederilor legale. Este obligatorie conformarea la cerinţele stabilite la punctul 4.
  3. Pentru cererile de finanţare ce vizează exclusiv transpunerea în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă sunt eligibile documentaţiile ce au fost aprobate începând cu anul 2018.4. Documentaţiile trebuie întocmite conform prevederilor:– Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare,– Ordinului nr. 233 din 26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi– ghidurilor ce vor fi prezentate de către MDLPA în perioada următoare (Precizări pentru elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi a celor de urbanism pentru transpunerea în format compatibil GIS, respectiv Ghid pentru elaborarea PMUD care va actualiza conţinutul prevăzut de Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi care va fi elaborat conform ghidului SUMP produs şi publicat cu girul Comisiei Europene care se găseşte la adresa https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf).
  Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) vor asigura corelarea cu documentaţiile de urbanism actualizate şi vor cuprinde măsuri pentru tranziţia verde şi pentru siguranţa rutieră. După aprobare, toate documentaţiile vor fi transmise către MDLPA pentru publicare în platforma de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorului teritorial), aferentă jalonului 316 din componenta 10 - Fondul Local. Indicatorii obiectivului de investiţii– 
  Număr de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism şi planuri de mobilitate urbană durabilă elaborate/actualizate în format GIS.
  III. Condiţii generale de eligibilitate Solicitantul face dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile Solicitantul va completa şi semna câte o Declaraţie de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declaraţia de angajament vor fi corelate cu cele din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul, cât şi partenerii vor completa şi semna câte o Declaraţie de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declaraţia de angajament vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat (Model B la ghid) şi din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului.încadrarea valorii investiţiei în valoarea maximă eligibilă. Valoarea maximă eligibilă a costurilor aferente investiţiei se va încadra în prevederile din secţiunile 2.4. şi 2.5. din acest ghid. Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală necesară, inclusiv TVA. TVA va fi asigurat prin bugetul de stat. Sumele fără TVA care vor depăşi valoarea maximă eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile. Încadrarea în perioada de eligibilitate a PNRR Proiectul propus spre finanţare poate include activităţi desfăşurate începând cu data de 1 februarie 2020. Perioada de implementare a activităţilor proiectului nu poate depăşi 30 iunie 2026. Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activităţile realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, perioada dintre depunerea cererii de finanţare şi momentul semnării contractului, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului. Proiectul propus spre finanţare include doar activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020. Activităţile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiţia demonstrării, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate prin finanţare obţinută în cadrul programelor operaţionale din perioada 2014 - 2020. Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin Programul Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare şi va recupera sumele acordate necuvenit.
  Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei mediului, egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate. Solicitantul/cererea de finanţare respectă minimul legislativ în aceste domenii, asumat prin Declaraţia de angajament (Model A). Proiectul va respecta principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. Solicitantul/cererea de finanţare respectă condiţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model E). Solicitantul va justifica modul în care sunt respectate condiţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), precum şi alte acţiuni suplimentare (dacă este cazul) pentru fiecare obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH, prin completarea Listei de verificare DNSH corespunzătoare fiecărui tip de investiţie, anexată prezentului document (Model E - E1 - E7 - Lista de verificare DNSH). În declaraţia de angajament va fi inclusă o prevedere legată de respectarea condiţionărilor privind DNSH în termenii de referinţă a achiziţiilor asociate investiţiilor din cadrul proiectelor. Condiţionările legate de DNSH trebuie să fie în conformitate cu analiza DNSH din cadrul planului.
  IV. Condiţie privind includerea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice Pentru toate tipurile de solicitanţi, la orice proiect depus pentru oricare dintre investiţiile prevăzute în cadrul acestui apel, este prevăzută automat o alocare suplimentară pentru staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziţionate centralizat^7) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. ^7) Sub rezerva existenţei cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziţii centralizate. Astfel, este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanţare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice conform tabelului următor: Categorie de beneficiar
  Categorie de beneficiarNumăr minim de stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw) care trebuie incluse în cererea de finanțare / UAT (sau subdiviziune UAT)Număr total de stații (22 kw și 50 kw) incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiarNumăr total de puncte incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiar (din care cel puțin 25% vor fi decapacitate minima de 50 kwh)
  Sectoarele municipiului București44264528
  Municipii reședință de județ4518003600
  Alte municipii106201240
  Orașe66481296
  Comune (se aplică doar pentru comunele din zona adiacentă municipiilor, comunelor care sunt stațiuni turistice și comunelor care sunt străbătute de drumuri naționale - conform listei de mai jos). Comunele carenu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice.23272
  6544
  Total13.208
  Notă:(1) comunele din zona adiacentă municipiilor sunt definite drept comunele în care 15% din populaţia ocupată lucrează în municipiu sau comunele care au limită administrativă comună cu municipiul.(2) 2 staţii cu 4 puncte pot fi asimilate cu o staţie cu 4 puncte.
  Pentru proiectele depuse în parteneriat/ADI, numărul de staţii de încărcare va fi repartizat către toate UAT din cadrul parteneriatului care sunt incluse în categoriile de beneficiari de mai sus. UAT care doresc un număr mai mare de puncte de încărcare decât cel din tabel pot solicita suplimentarea acestora în cadrul cererii de finanţare, în limita numărului total de puncte de reîncărcare (17.160 la nivel naţional). De asemenea, comunele care nu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de staţii de încărcare vehicule electrice. Beneficiarii eligibili pentru staţiile de reîncărcare pot aplica pentru ajutor de stat conform schemei elaborate şi aprobate prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice". Beneficiarii investiţiei vor trebui să asigure un spaţiu adecvat pentru amplasamentul staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice (care va presupune şi posibilitatea de staţionare a vehiculelor pe perioada încărcării) precum şi toate activităţile şi costurile necesare pentru punerea în funcţiune a staţiilor. Comune în care se vor instala cel puţin 2 staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice
  NrcrtDenumire comună
  DenumirejudețNrcrtDenumire comunăDenumirejudeț
  1AlbacAlba815BrădeştiHarghita
  2ArieșeniAlba816CăpâlniţaHarghita
  3BerghinAlba817CârţaHarghita
  4BistraAlba818CiceuHarghita
  5BuciumAlba819CiucsângeorgiuHarghita
  6CâlnicAlba
  820CorbuHarghita
  7CiugudAlba821CorundHarghita
  8CiuruleasaAlba822CozmeniHarghita
  9Crăciunelu de JosAlba823Dăneşti
  Harghita
  10CricăuAlba824DealuHarghita
  11Galda de JosAlba825DitrăuHarghita
  12Gârda de SusAlba826FeliceniHarghita
  13
  IghiuAlba827FrumoasaHarghita
  14LupşaAlba828GălăuţaşHarghita
  15MeteşAlba829JoseniHarghita
  16MihalţAlba
  830LăzareaHarghita
  17MirăslăuAlba831LuetaHarghita
  18OcolișAlba832Lunca de JosHarghita
  19PianuAlba833Lunca de Sus
  Harghita
  20PoșagaAlba834LupeniHarghita
  21Roșia MontanăAlba835MădăraşHarghita
  22SălciuaAlba836Păuleni-CiucHarghita
  23
  SălişteaAlba837Plăieşii de JosHarghita
  24SăscioriAlba838PraidHarghita
  25SâncelAlba839RacuHarghita
  26SântimbruAlba
  840Satu MareHarghita
  27ScărişoaraAlba841SărmaşHarghita
  28StremţAlba842SâncrăieniHarghita
  29ŞibotAlba843SândominicHarghita
  30ŞpringAlba844SânmartinHarghita
  31ŞugagAlba845SânsimionHarghita
  32UnireaAlba846SântimbruHarghita
  33
  Vadu MoţilorAlba847SiculeniHarghita
  34Valea LungăAlba848SubcetateHarghita
  35Vinţu de JosAlba849SuseniHarghita
  36AlmaşArad
  850TomeştiHarghita
  37BârsaArad851TulgheşHarghita
  38BârzavaArad852TuşnadHarghita
  39BocsigArad853Voşlăbeni
  Harghita
  40ButeniArad854Baia de CrişHunedoara
  41ConopArad855BaruHunedoara
  42CovăsinţArad856BăciaHunedoara
  43
  DorobanţiArad857BăniţaHunedoara
  44FântâneleArad858Bretea RomânăHunedoara
  45FelnacArad859BuceşHunedoara
  46FrumuşeniArad
  860BurjucHunedoara
  47GhiorocArad861CrişciorHunedoara
  48GrăniceriArad862DensuşHunedoara
  49GurahonţArad863Dobra
  Hunedoara
  50HălmagiuArad864GurasadaHunedoara
  51IratoşuArad865IliaHunedoara
  52LivadaArad866Lăpugiu de JosHunedoara
  53
  MaceaArad867Luncoiu de JosHunedoara
  54MoneasaArad868PuiHunedoara
  55PăulişArad869Râu de MoriHunedoara
  56Peregu MareArad870RibiţaHunedoara
  57PetrişArad871RomosHunedoara
  58PiluArad872SarmizegetusaHunedoara
  59PleşcuţaArad873Sălaşu de Sus
  Hunedoara
  60SăvârşinArad874Sântămăria-OrleaHunedoara
  61SecusigiuArad875ȘoimușHunedoara
  62SemlacArad876TomeştiHunedoara
  63
  Sintea MareArad877ToteştiHunedoara
  64SocodorArad878TurdaşHunedoara
  65SaguArad879Vaţa de JosHunedoara
  66SeitinArad
  880VălişoaraHunedoara
  67SiculaArad881VeţelHunedoara
  68SimandArad882ZamHunedoara
  69SiriaArad883Adâncata
  Ialomiţa
  70SofroneaArad884AlexeniIalomiţa
  71Vărădia de MureşArad885AndrăşeştiIalomiţa
  72VârfurileArad886ArmăşeştiIalomiţa
  73
  VingaArad887BalaciuIalomiţa
  74VladimirescuArad888BărbuleştiIalomiţa
  75ZăbraniArad889BorduşaniIalomiţa
  76ZădăreniArad
  890BucuIalomiţa
  77ZerindArad891CiocârliaIalomiţa
  78Zimandu NouArad892CiochinaIalomiţa
  79Albeştii de ArgeşArgeş893Coşereni
  Ialomiţa
  80AlbotaArgeş894FăcăeniIalomiţa
  81AninoasaArgeş895Gheorghe LazărIalomiţa
  82ArefuArgeş896GiurgeniIalomiţa
  83BascovArgeş897GrivițaIalomiţa
  84BăbanaArgeș898Ion RoatăIalomiţa
  85BăiculeştiArgeş899JilaveleIalomiţa
  86BerevoeştiArgeş
  900ManasiaIalomiţa
  87BraduArgeş901Mihail KogălniceanuIalomiţa
  88BudeasaArgeş902MiloşeştiIalomiţa
  89Bughea de SusArgeş903Movila
  Ialomiţa
  90BuzoeştiArgeş904MoviliţaIalomiţa
  91CăldăraruArgeş905Munteni-BuzăuIalomiţa
  92CălineştiArgeş906OgradaIalomiţa
  93
  CăteascaArgeş907PerieţiIalomiţa
  94CiomăgeştiArgeş908SărăţeniIalomiţa
  95CocuArgeş909ScânteiaIalomiţa
  96CorbeniArgeş
  910Sfântu GheorgheIalomiţa
  97CorbiArgeş911SineştiIalomiţa
  98CotmeanaArgeș912StelnicaIalomița
  99DâmbovicioaraArgeş913Vlădeni
  Ialomița
  100DârmăneştiArgeş914Alexandru I. CuzaIaşi
  101DomneştiArgeş915AroneanuIaşi
  102DragoslaveleArgeş916BalşIaşi
  103
  DrăganuArgeş917BălţaţiIaşi
  104GodeniArgeş918BârnovaIaşi
  105HârseştiArgeş919BivolariIaşi
  106LeordeniArgeş
  920ButeaIaşi
  107Lunca CorbuluiArgeş921CepleniţaIaşi
  108MărăcineniArgeş922CiohorăniIaşi
  109MerişaniArgeş923CiorteştiIaşi
  110MiceştiArgeş924CiureaIaşi
  111MihăeştiArgeş925ComarnaIaşi
  112MiroşiArgeş926CosteştiIaşi
  113
  MorăreştiArgeş927CostuleniIaşi
  114MoşoaiaArgeş928CotnariIaşi
  115MuşăteştiArgeş929CristeştiIaşi
  116OarjaArgeş
  930DeleniIaşi
  117Poiana LaculuiArgeş931DumeştiIaşi
  118RucărArgeş932GorbanIaşi
  119Schitu GoleştiArgeş933Grajduri
  Iaşi
  120StâlpeniArgeş934HărmăneştiIaşi
  121StoeneştiArgeş935HolbocaIaşi
  122SuseniArgeş936Ion NeculceIaşi
  123
  TigveniArgeş937LeţcaniIaşi
  124ŢiţeştiArgeş938MirceştiIaşi
  125UngheniArgeş939MiroslavaIaşi
  126Valea IaşuluiArgeş
  940MirosloveştiIaşi
  127Valea Mare-PravăţArgeş941Mogoşeşti-SiretIaşi
  128AgăşBacău942MoţcaIaşi
  129ArdeoaniBacău943Popricani
  Iaşi
  130AsăuBacău944ProbotaIaşi
  131BârsăneştiBacău945RăchiteniIaşi
  132Bereşti-BistriţaBacău946RăducăneniIaşi
  133
  Bereşti-TazlăuBacău947RediuIaşi
  134BogdăneştiBacău948RuginoasaIaşi
  135BrusturoasaBacău949ScânteiaIaşi
  136BuhociBacău950Schitu DucaIaşi
  137CăiuţiBacău951ScobinţiIaşi
  138ClejaBacău952StrungaIaşi
  139CoţofăneştiBacău953Tomeşti
  Iaşi
  140DofteanaBacău954TrifeştiIaşi
  141FaraoaniBacău955ŢigănaşiIaşi
  142FilipeştiBacău956ŢuţoraIaşi
  143
  GârleniBacău957UngheniIaşi
  144Ghimeş-FăgetBacău958Valea LupuluiIaşi
  145HelegiuBacău959VictoriaIaşi
  146HemeiuşBacău
  96001.decIlfov
  147HuruieştiBacău961AfumaţiIlfov
  148IteştiBacău962BaloteştiIlfov
  149Letea VecheBacău963Berceni
  Ilfov
  150LiveziBacău964BrăneştiIlfov
  151Luizi-CălugăraBacău965CernicaIlfov
  152MăgireştiBacău966ChiajnaIlfov
  153
  MăguraBacău967CiolpaniIlfov
  154Mănăstirea CaşinBacău968CiorogârlaIlfov
  155MărgineniBacău969ClinceniIlfov
  156Nicolae BălcescuBacău
  970CopăceniIlfov
  157OdobeştiBacău971CorbeancaIlfov
  158OituzBacău972CornetuIlfov
  159OrbeniBacău973Dascălu
  Ilfov
  160PalancaBacău974Dărăşti-IlfovIlfov
  161ParavaBacău975DobroeştiIlfov
  162PârgăreştiBacău976DomneştiIlfov
  163PlopanaBacău977Dragomireşti-ValeIlfov
  164Podu TurculuiBacău978GăneasaIlfov
  165RacovaBacău979GlinaIlfov
  166RăcăciuniBacău
  980GrădişteaIlfov
  167SascutBacău981GruiuIlfov
  168SănduleniBacău982JilavaIlfov
  169SărataBacău983Moara Vlăsiei
  Ilfov
  170SăuceştiBacău984MogoşoaiaIlfov
  171ScorţeniBacău985PerişIlfov
  172SecuieniBacău986PetrăchioaiaIlfov
  173
  StrugariBacău987SnagovIlfov
  174Ştefan cel MareBacău988Ştefăneştii de JosIlfov
  175Târgu TrotuşBacău989TunariIlfov
  176TraianBacău
  990VidraIlfov
  177UrecheştiBacău991BârsanaMaramureş
  178Valea SeacăBacău992Bocicoiu MareMaramureş
  179AbramBihor993Boiu Mare
  Maramureş
  180AbrămuţBihor994BotizaMaramureş
  181AuşeuBihor995Câmpulung la TisaMaramureş
  182Avram IancuBihor996CicârlăuMaramureş
  183
  BalcBihor997CoaşMaramureş
  184BihariaBihor998ColtăuMaramureş
  185BorodBihor999Copalnic-MănăşturMaramureş
  186BorşBihor
  1000DeseştiMaramureş
  187BratcaBihor1001DumbrăviţaMaramureş
  188BrusturiBihor1002GiuleştiMaramureş
  189BudureasaBihor1003GroşiMaramureş
  190BuduslăuBihor1004LeordinaMaramureş
  191CărpinetBihor1005Mireşu MareMaramureş
  192CâmpaniBihor1006MoiseiMaramureş
  193
  CefaBihor1007Ocna SugatagMaramureş
  194CeicaBihor1008OnceştiMaramureş
  195CetariuBihor1009PetrovaMaramureş
  196CherechiuBihor
  1010ReceaMaramureş
  197CiumeghiuBihor1011Remetea ChioaruluiMaramureş
  198CopăcelBihor1012RemeţiMaramureş
  199Criştioru de JosBihor1013Rona de Jos
  Maramureş
  200CurtuişeniBihor1014Rona de SusMaramureş
  201DernaBihor1015SarasăuMaramureş
  202DiosigBihor1016SatulungMaramureş
  203
  DobreştiBihor1017SăcălăşeniMaramureş
  204DrăgăneştiBihor1018SăcelMaramureş
  205DrăgeştiBihor1019SăpânţaMaramureş
  206GepiuBihor
  1020SişeştiMaramureş
  207Girişu de CrişBihor1021Vadu IzeiMaramureş
  208Hidişelu de SusBihor1022Valea ChioaruluiMaramureş
  209HolodBihor1023Vişeu de Jos
  Maramureş
  210Husasău de TincaBihor1024BalaMehedinţi
  211IneuBihor1025BaltaMehedinţi
  212LăzăreniBihor1026Brezniţa-OcolMehedinţi
  213
  Lugaşu de JosBihor1027BroşteniMehedinţi
  214LuncaBihor1028Burila MareMehedinţi
  215MădărasBihor1029ButoieştiMehedinţi
  216NojoridBihor1030CorcovaMehedinţi
  217OşorheiBihor1031CorlăţelMehedinţi
  218PaleuBihor1032CujmirMehedinţi
  219PocolaBihor1033Devesel
  Mehedinţi
  220RăbăganiBihor1034DubovaMehedinţi
  221RieniBihor1035EşelniţaMehedinţi
  222RoşioriBihor1036FloreştiMehedinţi
  223
  SăcădatBihor1037GogoşuMehedinţi
  224SălardBihor1038GreciMehedinţi
  225SâmbătaBihor1039HinovaMehedinţi
  226SâniobBihor
  1040IloviţaMehedinţi
  227SânmartinBihor1041IsvernaMehedinţi
  228Sânnicolau RomânBihor1042Izvoru BârziiMehedinţi
  229SântandreiBihor1043Malovăţ
  Mehedinţi
  230SârbiBihor1044Obârşia de CâmpMehedinţi
  231SpinuşBihor1045Obârşia-CloşaniMehedinţi
  232Suplacu de BarcăuBihor1046PrunişorMehedinţi
  233
  SinteuBihor1047PunghinaMehedinţi
  234TarceaBihor1048RogovaMehedinţi
  235TămăşeuBihor1049SalciaMehedinţi
  236TăuteuBihor
  1050StângăceauaMehedinţi
  237TileagdBihor1051SviniţaMehedinţi
  238TincaBihor1052SimianMehedinţi
  239ToboliuBihor1053Sişeşti
  Mehedinţi
  240Vadu CrişuluiBihor1054TâmnaMehedinţi
  241VârciorogBihor1055VânătoriMehedinţi
  242Bistriţa BârgăuluiBistriţa-Năsăud1056VoloiacMehedinţi
  243Budacu de JosBistriţa-Năsăud1057AcăţariMureş
  244CetateBistriţa-Năsăud1058AlbeştiMureş
  245ChiuzaBistriţa-Năsăud1059Aluniş
  Mureş
  246Ciceu-MihăieştiBistriţa-Năsăud1060BăgaciuMureş
  247CoşbucBistriţa-Năsăud1061BălăuşeriMureş
  248DumitraBistriţa-Năsăud1062
  BogataMureş
  249DumitriţaBistriţa-Năsăud1063BrâncoveneştiMureş
  250FeldruBistriţa-Năsăud1064BreazaMureş
  251Galaţii BistriţeiBistriţa-Năsăud
  1065Ceuaşu de CâmpieMureş
  252Ilva MicăBistriţa-Năsăud1066CheţaniMureş
  253Josenii BârgăuluiBistriţa-Năsăud1067ChibedMureş
  254LechinţaBistriţa-
  Năsăud
  1068CoroisânmărtinMureş
  255LivezileBistriţa-Năsăud1069CoruncaMureş
  256MaieruBistriţa-Năsăud1070CrăciuneştiMureş
  257Matei
  Bistriţa-Năsăud1071CrăieştiMureş
  258MărişeluBistriţa-Năsăud1072CristeştiMureş
  259NimigeaBistriţa-Năsăud1073CuciMureş
  260
  Petru RareşBistriţa-Năsăud1074DaneşMureş
  261Prundu BârgăuluiBistriţa-Năsăud1075DedaMureş
  262RebrişoaraBistriţa-Năsăud1076ErneiMureş
  263RodnaBistriţa-Năsăud1077FărăgăuMureş
  264RomuliBistriţa-Năsăud1078FântâneleMureş
  265SalvaBistriţa-Năsăud1079GăneştiMureş
  266Silivaşu de CâmpieBistriţa-Năsăud1080Gheorghe DojaMureş
  267ŞanţBistriţa-Năsăud1081GhindariMureş
  268ŞieuBistriţa-Năsăud1082
  GlodeniMureş
  269Şieu-MăgheruşBistriţa-Năsăud1083GorneştiMureş
  270Şieu-OdorheiBistriţa-Năsăud1084LivezeniMureş
  271ŞintereagBistriţa-Năsăud
  1085LuncaMureş
  272TeacaBistriţa-Năsăud1086Lunca BraduluiMureş
  273TelciuBistriţa-Năsăud1087MădăraşMureş
  274Tiha BârgăuluiBistriţa-
  Năsăud
  1088MicaMureş
  275UriuBistriţa-Năsăud1089NadeşMureş
  276UrmenişBistriţa-Năsăud1090OgraMureş
  277Avrămeni
  Botoşani1091PănetMureş
  278BăluşeniBotoşani1092PăsăreniMureş
  279BlândeştiBotoşani1093PeteleaMureş
  280BrăeştiBotoşani1094
  RăstoliţaMureş
  281CălăraşiBotoşani1095Ruşii-MunţiMureş
  282CândeştiBotoşani1096SaschizMureş
  283CopălăuBotoşani1097SărăţeniMureş
  284CoşulaBotoşani1098Sâncraiu de MureşMureş
  285CoţuşcaBotoşani1099Sângeorgiu de MureşMureş
  286CristeştiBotoşani1100SânpaulMureş
  287Cristineşti
  Botoşani1101Sânpetru de CâmpieMureş
  288CurteştiBotoşani1102Sântana de MureşMureş
  289DângeniBotoşani1103StânceniMureş
  290DurneştiBotoşani1104SuplacMureş
  291FrumuşicaBotoşani1105SuseniMureş
  292GorbăneştiBotoşani1106ŞincaiMureş
  293HudeştiBotoşani1107VânătoriMureş
  294IbăneştiBotoşani1108AgapiaNeamţ
  295LeordaBotoşani1109Alexandru cel BunNeamţ
  296ManoleasaBotoşani1110BălţăteştiNeamţ
  297Mihai Eminescu
  Botoşani1111BârgăuaniNeamţ
  298MihăileniBotoşani1112Bicaz-CheiNeamţ
  299MitocBotoşani1113Bicazu ArdeleanNeamţ
  300PăltinişBotoşani1114
  BodeştiNeamţ
  301RăchiţiBotoşani1115BorcaNeamţ
  302Rădăuţi-PrutBotoşani1116BoteştiNeamţ
  303RipiceniBotoşani1117BozieniNeamţ
  304RomâneştiBotoşani1118BrusturiNeamţ
  305Santa MareBotoşani1119CeahlăuNeamţ
  306StăuceniBotoşani1120CordunNeamţ
  307Suharău
  Botoşani1121CostişaNeamţ
  308SendriceniBotoşani1122CrăcăoaniNeamţ
  309TruşeştiBotoşani1123DobreniNeamţ
  310UngureniBotoşani1124
  DulceştiNeamţ
  311UnţeniBotoşani1125Dumbrava RoşieNeamţ
  312VăculeştiBotoşani1126FarcaşaNeamţ
  313Vârfu CâmpuluiBotoşani1127FăureiNeamţ
  314VlădeniBotoşani1128GâdinţiNeamţ
  315VlăsineştiBotoşani1129GârcinaNeamţ
  316ApaţaBraşov1130GherăeştiNeamţ
  317AugustinBraşov1131GhindăoaniNeamţ
  318BecleanBraşov1132GirovNeamţ
  319BodBraşov1133GrinţieşNeamţ
  320BranBraşov1134
  HanguNeamţ
  321BudilaBraşov1135HoriaNeamţ
  322BuneştiBraşov1136PângăraţiNeamţ
  323CristianBraşov1137PodoleniNeamţ
  324CrizbavBraşov1138Poiana TeiuluiNeamţ
  325DumbrăviţaBraşov1139PoienariNeamţ
  326FeldioaraBraşov1140RăuceştiNeamţ
  327Fundata
  Braşov1141RuginoasaNeamţ
  328HălchiuBraşov1142SagnaNeamţ
  329HărmanBraşov1143SăbăoaniNeamţ
  330HoghizBraşov1144
  SăvineştiNeamţ
  331HolbavBraşov1145SecuieniNeamţ
  332MăieruşBraşov1146Stefan cel MareNeamţ
  333MândraBraşov1147TarcăuNeamţ
  334MoieciuBraşov1148TaşcaNeamţ
  335OrmenişBraşov1149TimişeştiNeamţ
  336PărăuBraşov1150TrifeştiNeamţ
  337Poiana Mărului
  Braşov1151ZăneştiNeamţ
  338PrejmerBraşov1152BălteniOlt
  339SânpetruBraşov1153BărăştiOlt
  340SercaiaBraşov1154
  BobiceştiOlt
  341SincaBraşov1155BrastavăţuOlt
  342Sinca NouăBraşov1156BrâncoveniOlt
  343TărlungeniBraşov1157BrebeniOlt
  344TeliuBraşov1158ColoneştiOlt
  345UceaBraşov1159CoteanaOlt
  346UngraBraşov1160CurtişoaraOlt
  347Vama Buzăului
  Braşov1161DăneasaOlt
  348VişteaBraşov1162DeveseluOlt
  349VoilaBraşov1163DobreţuOlt
  350VulcanBraşov1164
  DobrosloveniOlt
  351BărăganulBrăila1165DobroteasaOlt
  352CazasuBrăila1166DrăghiceniOlt
  353ChiscaniBrăila1167FăgeţeluOlt
  354GrădişteaBrăila1168FălcoiuOlt
  355GropeniBrăila1169FărcaşeleOlt
  356Mircea VodăBrăila1170GăneasaOlt
  357Movila Miresii
  Brăila1171GârcovOlt
  358Surdila-GăiseancaBrăila1172GiuvărăştiOlt
  359Surdila-GreciBrăila1173GrădinariOlt
  360SuţeştiBrăila1174
  GrădinileOlt
  361TichileştiBrăila1175GrojdiboduOlt
  362TraianBrăila1176Gura PadiniiOlt
  363Tudor VladimirescuBrăila1177IancaOlt
  364UnireaBrăila1178IpoteştiOlt
  365VădeniBrăila1179LeleascaOlt
  366ViziruBrăila1180MihăeştiOlt
  367Balta Albă
  Buzău1181MilcovOlt
  368BeceniBuzău1182Optaşi-MăguraOlt
  369BercaBuzău1183OrleaOlt
  370BlăjaniBuzău1184Osica de SusOlt
  371BolduBuzău1185PleşoiuOlt
  372C.A. RosettiBuzău1186PriseacaOlt
  373CernăteştiBuzău1187RadomireştiOlt
  374CilibiaBuzău1188SâmbureştiOlt
  375CislăuBuzău1189SlătioaraOlt
  376CochirleancaBuzău1190StoeneştiOlt
  377Costeşti
  Buzău1191StrejeştiOlt
  378GălbinaşiBuzău1192StudinaOlt
  379GherăseniBuzău1193TătuleştiOlt
  380Glodeanu SăratBuzău1194
  TesluiOlt
  381Glodeanu-SilişteaBuzău1195TopanaOlt
  382GrebănuBuzău1196TraianOlt
  383MăguraBuzău1197Valea MareOlt
  384MărăcineniBuzău1198VâlceleOlt
  385MereiBuzău1199VerguleasaOlt
  386MihăileştiBuzău1200VişinaOlt
  387Movila Banului
  Buzău1201VlădilaOlt
  388PadinaBuzău1202VultureştiOlt
  389PietroaseleBuzău1203Albeşti-PaleologuPrahova
  390PodgoriaBuzău1204
  AlunişPrahova
  391Poşta CâlnăuBuzău1205ApostolachePrahova
  392PuieştiBuzău1206Ariceştii RahtivaniPrahova
  393RacoviţeniBuzău1207Balta DoamneiPrahova
  394RâmniceluBuzău1208BălţeştiPrahova
  395SăgeataBuzău1209BăneştiPrahova
  396SăhăteniBuzău1210BărcăneştiPrahova
  397SăpocaBuzău1211BerceniPrahova
  398SiriuBuzău1212BlejoiPrahova
  399SmeeniBuzău1213BraziPrahova
  400StâlpuBuzău1214
  BucovPrahova
  401TisăuBuzău1215CepturaPrahova
  402TopliceniBuzău1216ChiojdeancaPrahova
  403ŢinteştiBuzău1217CioraniPrahova
  404UlmeniBuzău1218Cocorăştii ColţPrahova
  405UnguriuBuzău1219ColceagPrahova
  406Vadu PaşiiBuzău1220CornuPrahova
  407Valea Râmnicului
  Buzău1221DrăgăneştiPrahova
  408VâlceleleBuzău1222DumbravaPrahova
  409VerneştiBuzău1223DumbrăveştiPrahova
  410VipereştiBuzău1224
  FântânelePrahova
  411ZărneştiBuzău1225Filipeştii de TârgPrahova
  412ArmenişCaraş-Severin1226GorgotaPrahova
  413BăuţarCaraş-Severin1227GornetPrahova
  414BerzascaCaraş-Severin1228Gornet-CricovPrahova
  415BerzoviaCaraş-Severin1229Gura VitioareiPrahova
  416BozoviciCaraş-Severin1230lordăcheanuPrahova
  417Brebu
  Caraş-Severin1231IzvoarelePrahova
  418Brebu NouCaraş-Severin1232LipăneştiPrahova
  419BuchinCaraş-Severin1233MăgurelePrahova
  420BucoşniţaCaraş-Severin1234
  MăneciuPrahova
  421CaraşovaCaraş-Severin1235MăneştiPrahova
  422CiuchiciCaraş-Severin1236PăcureţiPrahova
  423ConstantinDaicoviciuCaraş-Severin1237PăuleştiPrahova
  424CorneaCaraş-Severin1238PlopuPrahova
  425CornerevaCaraş-Severin1239Podenii NoiPrahova
  426CoroniniCaraş-Severin1240Poiana CâmpinaPrahova
  427
  DomaşneaCaraş-Severin1241Poienarii BurchiiPrahova
  428EzerişCaraş-Severin1242Puchenii MariPrahova
  429FârliugCaraş-Severin1243RâfovPrahova
  430ForoticCaraş-Severin
  1244SuraniPrahova
  431GlimbocaCaraş-Severin1245ŞirnaPrahova
  432GrădinariCaraş-Severin1246ŞoimariPrahova
  433IablaniţaCaraş-Severin1247Târgşoru Vechi
  Prahova
  434LăpuşnicelCaraş-Severin1248TeişaniPrahova
  435MargaCaraş-Severin1249TinosuPrahova
  436MăureniCaraş-Severin1250TomşaniPrahova
  437
  MehadiaCaraş-Severin1251Vadu SăpatPrahova
  438MehadicaCaraş-Severin1252Valea CălugăreascăPrahova
  439NaidăşCaraş-Severin1253VărbilăuPrahova
  440ObrejaCaraş-Severin
  1254AcâşSatu Mare
  441PăltinişCaraş-Severin1255AgrişSatu Mare
  442PojejenaCaraş-Severin1256ApaSatu Mare
  443PrigorCaraş-Severin1257Beltiug
  Satu Mare
  444RăcăşdiaCaraş-Severin1258BogdandSatu Mare
  445SacuCaraş-Severin1259BotizSatu Mare
  446SicheviţaCaraş-Severin1260CăuaşSatu Mare
  447
  Slatina-TimişCaraş-Severin1261CertezeSatu Mare
  448SocolCaraş-Severin1262CraidorolţSatu Mare
  449TeregovaCaraş-Severin1263CulciuSatu Mare
  450TopleţCaraş-Severin1264DobaSatu Mare
  451Turnu RuieniCaraş-Severin1265DorolţSatu Mare
  452VăliugCaraş-Severin1266HalmeuSatu Mare
  453ZăvoiCaraş-Severin1267Homoroade
  Satu Mare
  454Alexandru OdobescuCălăraşi1268LazuriSatu Mare
  455BelciugateleCălăraşi1269Medieşu AuritSatu Mare
  456BorceaCălăraşi1270MiculaSatu Mare
  457
  CăscioareleCălăraşi1271MoftinSatu Mare
  458ChirnogiCălăraşi1272OdoreuSatu Mare
  459ChiseletCălăraşi1273Oraşu NouSatu Mare
  460CiocăneştiCălăraşi
  1274PăuleştiSatu Mare
  461CurcaniCălăraşi1275PetreştiSatu Mare
  462Cuza VodăCălăraşi1276PişcoltSatu Mare
  463DichiseniCălăraşi1277Porumbeşti
  Satu Mare
  464Dor MăruntCălăraşi1278RacşaSatu Mare
  465DorobanţuCălăraşi1279SantăuSatu Mare
  466DragalinaCălăraşi1280SăcăşeniSatu Mare
  467
  Dragoş VodăCălăraşi1281SupurSatu Mare
  468FrăsinetCălăraşi1282TerebeştiSatu Mare
  469FrumuşaniCălăraşi1283TurulungSatu Mare
  470FundeniCălăraşi
  1284UrziceniSatu Mare
  471GălbinaşiCălăraşi1285VamaSatu Mare
  472GrădişteaCălăraşi1286VetişSatu Mare
  473IleanaCălăraşi1287Viile Satu Mare
  Satu Mare
  474IndependenţaCălăraşi1288AgrijSălaj
  475JegăliaCălăraşi1289AlmaşuSălaj
  476LehliuCălăraşi1290BăbeniSălaj
  477LuicaCălăraşi1291BălanSălaj
  478LupşanuCălăraşi1292BobotaSălaj
  479MânăstireaCălăraşi1293BocşaSălaj
  480MitreniCălăraşi
  1294BoghişSălaj
  481ModeluCălăraşi1295CrasnaSălaj
  482Nicolae BălcescuCălăraşi1296CrişeniSălaj
  483PerişoruCălăraşi1297Cuzăplac
  Sălaj
  484PlătăreştiCălăraşi1298Fildu de JosSălaj
  485RoseţiCălăraşi1299GâlgăuSălaj
  486SăruleştiCălăraşi1300HalmăşdSălaj
  487
  SpanţovCălăraşi1301HerecleanSălaj
  488ŞoldanuCălăraşi1302HidaSălaj
  489Ştefan cel MareCălăraşi1303IleandaSălaj
  490Ştefan VodăCălăraşi
  1304IpSălaj
  491Tămădău MareCălăraşi1305LetcaSălaj
  492UlmeniCălăraşi1306MarcaSălaj
  493UnireaCălăraşi1307Mirşid
  Sălaj
  494VasilaţiCălăraşi1308NuşfalăuSălaj
  495Vlad ŢepeşCălăraşi1309PericeiSălaj
  496AghireşuCluj1310RomânaşiSălaj
  497
  AitonCluj1311RusSălaj
  498ApahidaCluj1312Sânmihaiu AlmaşuluiSălaj
  499AşchileuCluj1313SurducSălaj
  500BaciuCluj
  1314ŞărmăşagSălaj
  501BăişoaraCluj1315TrezneaSălaj
  502BonţidaCluj1316VârşolţSălaj
  503BorşaCluj1317ZimborSălaj
  504CăianuCluj1318Arpaşu de JosSibiu
  505CămăraşuCluj1319AţelSibiu
  506Căpuşu MareCluj1320Axente SeverSibiu
  507
  CăşeiuCluj1321BaznaSibiu
  508CătinaCluj1322BlăjelSibiu
  509CâţcăuCluj1323BoiţaSibiu
  510Ceanu MareCluj
  1324BrateiuSibiu
  511ChinteniCluj1325CârţaSibiu
  512CiuceaCluj1326CârţişoaraSibiu
  513CiurilaCluj1327Cristian
  Sibiu
  514CojocnaCluj1328Gura RâuluiSibiu
  515CuzdrioaraCluj1329HoghilagSibiu
  516DăbâcaCluj1330JinaSibiu
  517
  FeleacuCluj1331LasleaSibiu
  518FloreştiCluj1332LoamneşSibiu
  519FrataCluj1333MicăsasaSibiu
  520GârbăuCluj
  1334NocrichSibiu
  521GilăuCluj1335OrlatSibiu
  522IaraCluj1336PoplacaSibiu
  523IclodCluj1337Porumbacu de Jos
  Sibiu
  524Izvoru CrişuluiCluj1338RacoviţaSibiu
  525JucuCluj1339RăşinariSibiu
  526LunaCluj1340Râu SaduluiSibiu
  527
  MănăstireniCluj1341RoşiaSibiu
  528Mihai ViteazuCluj1342SaduSibiu
  529Mintiu GherliiCluj1343SlimnicSibiu
  530MociuCluj1344Seica MareSibiu
  531MoldoveneştiCluj1345Seica MicăSibiu
  532NegreniCluj1346SelimbărSibiu
  533PloscoşCluj1347Sura Mare
  Sibiu
  534PoieniCluj1348Sura MicăSibiu
  535RâşcaCluj1349TârnavaSibiu
  536SănduleştiCluj1350Turnu RoşuSibiu
  537
  SăvădislaCluj1351VurpărSibiu
  538SâncraiuCluj1352AdâncataSuceava
  539SânpaulCluj1353BălcăuţiSuceava
  540SuatuCluj
  1354BoroaiaSuceava
  541TureniCluj1355BosanciSuceava
  542VadCluj1356BuneştiSuceava
  543VultureniCluj1357Cacica
  Suceava
  54423.augConstanţa1358CalafindeştiSuceava
  545AdamclisiConstanţa1359CârlibabaSuceava
  546AgigeaConstanţa1360CiocăneştiSuceava
  547
  AmzaceaConstanţa1361Ciprian PorumbescuSuceava
  548BăneasaConstanţa1362CoşnaSuceava
  549BărăganuConstanţa1363CruceaSuceava
  550CasteluConstanţa
  1364DărmăneştiSuceava
  551ChirnogeniConstanţa1365Dorna CandrenilorSuceava
  552CiobanuConstanţa1366Dorna-AriniSuceava
  553CiocârliaConstanţa1367Dorneşti
  Suceava
  554CobadinConstanţa1368DrăgoieştiSuceava
  555CogealacConstanţa1369DrăguşeniSuceava
  556ComanaConstanţa1370DumbrăveniSuceava
  557CostineştiConstanţa1371Fântâna MareSuceava
  558CruceaConstanţa1372ForăştiSuceava
  559CumpănaConstanţa1373FrumosuSuceava
  560Cuza VodăConstanţa
  1374Fundu MoldoveiSuceava
  561DeleniConstanţa1375GrăniceştiSuceava
  562GârliciuConstanţa1376HănţeştiSuceava
  563GhindăreştiConstanţa1377Horodnic de Sus
  Suceava
  564HoriaConstanţa1378IacobeniSuceava
  565Ion CorvinConstanţa1379IlişeştiSuceava
  566LimanuConstanţa1380IpoteştiSuceava
  567
  LipniţaConstanţa1381MargineaSuceava
  568LuminaConstanţa1382MăliniSuceava
  569MereniConstanţa1383Mitocu DragomirneiSuceava
  570Mihai ViteazuConstanţa
  1384MoaraSuceava
  571Mihail KogălniceanuConstanţa1385PăltinoasaSuceava
  572Mircea VodăConstanţa1386PătrăuţiSuceava
  573Nicolae BălcescuConstanţa1387Poiana Stampei
  Suceava
  574OltinaConstanţa1388PojorâtaSuceava
  575OstrovConstanţa1389RădăşeniSuceava
  576Poarta AlbăConstanţa1390SadovaSuceava
  577
  SalignyConstanţa1391SiminiceaSuceava
  578SaraiuConstanţa1392StroieştiSuceava
  579SăceleConstanţa1393SuceviţaSuceava
  580SilişteaConstanţa
  1394ScheiaSuceava
  581TârguşorConstanţa1395Vadu MoldoveiSuceava
  582TopraisarConstanţa1396VamaSuceava
  583TuzlaConstanţa1397Vatra MoldoviţeiSuceava
  584Valu lui TraianConstanţa1398ZvorişteaSuceava
  585ArcuşCovasna1399BalaciTeleorman
  586BixadCovasna1400BragadiruTeleorman
  587
  BodocCovasna1401BrânceniTeleorman
  588BreţcuCovasna1402BujoreniTeleorman
  589CernatCovasna1403BujoruTeleorman
  590ChichişCovasna
  1404BuzescuTeleorman
  591DalnicCovasna1405CiuperceniTeleorman
  592GhidfalăuCovasna1406CrânguTeleorman
  593LemniaCovasna1407Dideşti
  Teleorman
  594MalnaşCovasna1408DobroteştiTeleorman
  595MicfalăuCovasna1409DraceaTeleorman
  596MoacşaCovasna1410Drăgăneşti-VlaşcaTeleorman
  597
  OjdulaCovasna1411FântâneleTeleorman
  598OzunCovasna1412FrumoasaTeleorman
  599PoianCovasna1413FurculeştiTeleorman
  600ReciCovasna
  1414IslazTeleorman
  601SânzieniCovasna1415LisaTeleorman
  602Sita BuzăuluiCovasna1416LiţaTeleorman
  603TuriaCovasna1417Măldăeni
  Teleorman
  604Valea CrişuluiCovasna1418NanovTeleorman
  605AninoasaDâmboviţa1419NăstureluTeleorman
  606BilciureştiDâmboviţa1420NenciuleştiTeleorman
  607
  BranişteaDâmboviţa1421PeretuTeleorman
  608BrăneştiDâmboviţa1422PiatraTeleorman
  609BrezoaeleDâmboviţa1423PietroşaniTeleorman
  610BuciumeniDâmboviţa1424PloscaTeleorman
  611BucşaniDâmboviţa1425PoroschiaTeleorman
  612ButimanuDâmboviţa1426PutineiuTeleorman
  613CiocăneştiDâmboviţa1427Salcia
  Teleorman
  614CobiaDâmboviţa1428ScrioaşteaTeleorman
  615CojascaDâmboviţa1429SeacaTeleorman
  616ComişaniDâmboviţa1430SmârdioasaTeleorman
  617
  ConţeştiDâmboviţa1431SuhaiaTeleorman
  618Corbii MariDâmboviţa1432TraianTeleorman
  619CorneştiDâmboviţa1433TroianulTeleorman
  620Costeştii din ValeDâmboviţa
  1434ŢigăneştiTeleorman
  621CrângurileDâmboviţa1435ViişoaraTeleorman
  622CrevediaDâmboviţa1436VităneştiTeleorman
  623DărmăneştiDâmboviţa1437Banloc
  Timiş
  624DoiceştiDâmboviţa1438Becicherecu MicTimiş
  625DragodanaDâmboviţa1439BelinţTimiş
  626DragomireştiDâmboviţa1440BiledTimiş
  627
  GlodeniDâmboviţa1441BogdaTimiş
  628Gura FoiiDâmboviţa1442BucovăţTimiş
  629Gura OcniţeiDâmboviţa1443CărpinişTimiş
  630I.L. CaragialeDâmboviţa
  1444CenadTimiş
  631LucieniDâmboviţa1445CeneiTimiş
  632LunguleţuDâmboviţa1446CheceaTimiş
  633MăneştiDâmboviţa1447Chevereşu Mare
  Timiş
  634MătăsaruDâmboviţa1448Comloşu MareTimiş
  635MogoşaniDâmboviţa1449CoşteiuTimiş
  636MoroeniDâmboviţa1450CurteaTimiş
  637MoţăieniDâmboviţa1451DentaTimiş
  638NiculeştiDâmboviţa1452Dudeştii NoiTimiş
  639NucetDâmboviţa1453DumbravaTimiş
  640OcniţaDâmboviţa
  1454DumbrăviţaTimiş
  641OdobeştiDâmboviţa1455FibişTimiş
  642PetreştiDâmboviţa1456FoeniTimiş
  643PietroşiţaDâmboviţa1457Gavojdia
  Timiş
  644PoianaDâmboviţa1458GhiladTimiş
  645PotlogiDâmboviţa1459GhirodaTimiş
  646ProduleştiDâmboviţa1460GiarmataTimiş
  647
  RaciuDâmboviţa1461GieraTimiş
  648RăzvadDâmboviţa1462GirocTimiş
  649SălcioaraDâmboviţa1463GiulvăzTimiş
  650Slobozia MoarăDâmboviţa
  1464GottlobTimiş
  651SotângaDâmboviţa1465Iecea MareTimiş
  652TărtăşeştiDâmboviţa1466Jamu MareTimiş
  653TătăraniDâmboviţa1467Jebel
  Timiş
  654UlieştiDâmboviţa1468LieblingTimiş
  655UlmiDâmboviţa1469LivezileTimiş
  656Valea MareDâmboviţa1470LovrinTimiş
  657
  VăcăreştiDâmboviţa1471MarginaTimiş
  658VişinaDâmboviţa1472MaşlocTimiş
  659VoineştiDâmboviţa1473MănăştiurTimiş
  660Vulcana-PandeleDâmboviţa
  1474MoraviţaTimiş
  661AlmăjDolj1475Moşniţa NouăTimiş
  662BistreţDolj1476NiţchidorfTimiş
  663BratovoeştiDolj1477OrţişoaraTimiş
  664BrădeştiDolj1478OtelecTimiş
  665BreastaDolj1479ParţaTimiş
  666BucovăţDolj1480PădureniTimiş
  667
  BulzeştiDolj1481Peciu NouTimiş
  668CalopărDolj1482PesacTimiş
  669CataneDolj1483PişchiaTimiş
  670CălăraşiDolj
  1484Remetea MareTimiş
  671CârceaDolj1485Sacoşu TurcescTimiş
  672CârnaDolj1486SatchinezTimiş
  673CetateDolj1487Săcălaz
  Timiş
  674CoşoveniDolj1488SânandreiTimiş
  675Coţofenii din DosDolj1489Sânmihaiu RomânTimiş
  676Coţofenii din FaţăDolj1490SagTimiş
  677
  DioştiDolj1491SandraTimiş
  678DobreştiDolj1492Teremia MareTimiş
  679FărcaşDolj1493TomnaticTimiş
  680Galicea MareDolj
  1494Topolovăţu MareTimiş
  681GherceştiDolj1495TormacTimiş
  682GhidiciDolj1496Traian VuiaTimiş
  683GhindeniDolj1497Uivar
  Timiş
  684GigheraDolj1498VariaşTimiş
  685GiubegaDolj1499Victor Vlad DelamarinaTimiş
  686GoieştiDolj1500VoitegTimiş
  687
  IşalniţaDolj1501BaiaTulcea
  688LeuDolj1502CasimceaTulcea
  689MaglavitDolj1503Ceamurlia de JosTulcea
  690Malu MareDolj1504CernaTulcea
  691Măceşu de JosDolj1505CiucurovaTulcea
  692MârşaniDolj1506FrecăţeiTulcea
  693MelineştiDolj1507Greci
  Tulcea
  694MischiiDolj1508HoriaTulcea
  695MoţăţeiDolj1509JijilaTulcea
  696MurgaşiDolj1510LuncaviţaTulcea
  697
  NegoiDolj1511Mihai BravuTulcea
  698OstroveniDolj1512Mihail KogălniceanuTulcea
  699PerişorDolj1513NalbantTulcea
  700PieleştiDolj
  1514NiculiţelTulcea
  701Piscu VechiDolj1515NufăruTulcea
  702PleşoiDolj1516SarichioiTulcea
  703PodariDolj1517Slava Cercheză
  Tulcea
  704Poiana MareDolj1518SmârdanTulcea
  705PredeştiDolj1519SomovaTulcea
  706RadovanDolj1520TopologTulcea
  707
  RastDolj1521TurcoaiaTulcea
  708RobăneştiDolj1522VăcăreniTulcea
  709RojişteDolj1523AlbeştiVaslui
  710SadovaDolj
  1524BancaVaslui
  711Simnicu de SusDolj1525BăceştiVaslui
  712TeascDolj1526BălteniVaslui
  713ŢugluiDolj1527Berezeni
  Vaslui
  714Vârvoru de JosDolj1528BlăgeştiVaslui
  715BarceaGalaţi1529CoroieştiVaslui
  716BranişteaGalaţi1530CosteştiVaslui
  717CavadineştiGalaţi1531CreţeştiVaslui
  718CosmeştiGalaţi1532DragomireştiVaslui
  719DrăgăneştiGalaţi1533DrânceniVaslui
  720FolteştiGalaţi
  1534Duda-EpureniVaslui
  721FrumuşiţaGalaţi1535DumeştiVaslui
  722FundeniGalaţi1536EpureniVaslui
  723GohorGalaţi1537Fălciu
  Vaslui
  724IndependenţaGalaţi1538GriviţaVaslui
  725IveştiGalaţi1539IvăneştiVaslui
  726LieştiGalaţi1540IveştiVaslui
  727
  MăstăcaniGalaţi1541LazaVaslui
  728MunteniGalaţi1542Lunca BanuluiVaslui
  729OanceaGalaţi1543MicleştiVaslui
  730PiscuGalaţi
  1544Muntenii de JosVaslui
  731PriponeştiGalaţi1545Muntenii de SusVaslui
  732Slobozia ConachiGalaţi1546OlteneştiVaslui
  733SmârdanGalaţi1547Perieni
  Vaslui
  734SuceveniGalaţi1548PoieneştiVaslui
  735ŞendreniGalaţi1549PuşcaşiVaslui
  736Tudor VladimirescuGalaţi1550SoleştiVaslui
  737
  TuluceştiGalaţi1551StănileştiVaslui
  738ŢepuGalaţi1552Ştefan cel MareVaslui
  739UmbrăreştiGalaţi1553TodireştiVaslui
  740VânătoriGalaţi
  1554TutovaVaslui
  741VlădeştiGalaţi1555VăleniVaslui
  742Adunaţii-CopăceniGiurgiu1556VetrişoaiaVaslui
  743BăneasaGiurgiu1557VultureştiVaslui
  744Bolintin-DealGiurgiu1558ZăpodeniVaslui
  745BucşaniGiurgiu1559ZorleniVaslui
  746BulbucataGiurgiu1560BărbăteştiVâlcea
  747
  ButurugeniGiurgiu1561BudeştiVâlcea
  748CălugăreniGiurgiu1562BujoreniVâlcea
  749ClejaniGiurgiu1563BuneştiVâlcea
  750ComanaGiurgiu
  1564CâineniVâlcea
  751CosobaGiurgiu1565CosteştiVâlcea
  752Crevedia MareGiurgiu1566DăeştiVâlcea
  753DaiaGiurgiu1567Drăgoeşti
  Vâlcea
  754Floreşti-StoeneştiGiurgiu1568FârtăţeştiVâlcea
  755FrăteştiGiurgiu1569FrânceştiVâlcea
  756GăiseniGiurgiu1570GaliceaVâlcea
  757
  GăujaniGiurgiu1571GoleştiVâlcea
  758GhimpaţiGiurgiu1572GrădişteaVâlcea
  759GrădinariGiurgiu1573IoneştiVâlcea
  760GreacaGiurgiu
  1574LăcusteniVâlcea
  761HerăştiGiurgiu1575LădeştiVâlcea
  762HotareleGiurgiu1576LiveziVâlcea
  763IepureştiGiurgiu1577Malaia
  Vâlcea
  764IsvoareleGiurgiu1578MateeştiVâlcea
  765JoiţaGiurgiu1579MăldăreştiVâlcea
  766Letca NouăGiurgiu1580MihăeştiVâlcea
  767
  MaluGiurgiu1581MilcoiuVâlcea
  768MârşaGiurgiu1582MuereascaVâlcea
  769Mihai BravuGiurgiu1583Nicolae BălcescuVâlcea
  770OgrezeniGiurgiu1584OlanuVâlcea
  771OinacuGiurgiu1585OrleştiVâlcea
  772PrunduGiurgiu1586PăuşeştiVâlcea
  773Roata de JosGiurgiu1587Păuşeşti-Măglaşi
  Vâlcea
  774SăbăreniGiurgiu1588PesceanaVâlcea
  775SchituGiurgiu1589PietrariVâlcea
  776SloboziaGiurgiu1590PopeştiVâlcea
  777
  StăneştiGiurgiu1591PrundeniVâlcea
  778StoeneştiGiurgiu1592RacoviţaVâlcea
  779UlmiGiurgiu1593RoeştiVâlcea
  780Valea DraguluiGiurgiu
  1594SineştiVâlcea
  781VărăştiGiurgiu1595SlătioaraVâlcea
  782Vânătorii MiciGiurgiu1596StoeneştiVâlcea
  783VedeaGiurgiu1597Stoileşti
  Vâlcea
  784AlbeniGorj1598SirineasaVâlcea
  785AlimpeştiGorj1599StefăneştiVâlcea
  786ArcaniGorj1600TetoiuVâlcea
  787
  Baia de FierGorj1601TomşaniVâlcea
  788BălăneştiGorj1602Valea MareVâlcea
  789BăleştiGorj1603VlădeştiVâlcea
  790BâlteniGorj
  1604VoineasaVâlcea
  791Bengeşti-CiocadiaGorj1605ZătreniVâlcea
  792BrăneştiGorj1606BârseştiVrancea
  793Bumbeşti-PiţicGorj1607Boloteşti
  Vrancea
  794CâlnicGorj1608BroşteniVrancea
  795CiuperceniGorj1609CâmpineancaVrancea
  796DăneştiGorj1610CârligeleVrancea
  797DrăguţeştiGorj1611CorbiţaVrancea
  798HurezaniGorj1612CoteştiVrancea
  799LeleştiGorj1613DumbrăveniVrancea
  800LicuriciGorj
  1614GaroafaVrancea
  801LogreştiGorj1615GoleştiVrancea
  802MuşeteştiGorj1616GugeştiVrancea
  803PadeşGorj1617Homocea
  Vrancea
  804PeştişaniGorj1618MilcovulVrancea
  805PlopşoruGorj1619NegrileştiVrancea
  806PolovragiGorj1620ObrejiţaVrancea
  807
  RuncuGorj1621PopeştiVrancea
  808SăceluGorj1622PufeştiVrancea
  809SchelaGorj1623RăstoacaVrancea
  810ScoarţaGorj
  1624RugineştiVrancea
  811StăneştiGorj1625Slobozia BraduluiVrancea
  812TeleştiGorj1626Slobozia CiorăştiVrancea
  813TurcineștiGorj1627Soveja
  Vrancea
  814ȚânțăreniGorj1628TâmboeștiVrancea
  1629TulniciVrancea
  1630ȚifeștiVrancea
  1631UrecheștiVrancea
  1632
  Valea SăriiVrancea
  1633VânătoriVrancea
  1634VârteșcoiuVrancea
  1635VidraVrancea
  1636VrâncioaiaVrancea
  Anexă la Ghidul specific
  Model A Declaraţie de angajament pentru solicitant individual sau membrii ai parteneriatului Subsemnatul ..., CNP ......., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanţare (parteneriat) - lider de parteneriat şi membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) ■ Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul) ■ Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 10 - Fondul Local - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. ■ Să finanţeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, corecţiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. ■ În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să: () menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare); () nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al clădirii/clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare; () nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei. ■ Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării. ■ Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. ■ Să notifice MDLPA asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective. ■ Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul), toate documentele solicitate din Ghidul solicitantului. Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului Data: zz/ll/aaaa
  Anexă la cererea de finanţare Model B Acord de parteneriat Model orientativ nr. ..../...... pentru realizarea proiectului <denumire proiect > (acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice alta natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului). Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanţare şi este parte integrantă din aceasta.Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, parteneriatul este forma de cooperare între entităţi de drept public şi/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investiţiilor/investiţiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor. Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului de finanţare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare şi care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanţare, legislaţiei comunitare şi naţionale incidente.Articolul 1 Părţile1. denumirea completă a autorităţii/instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de identificare ale liderului de parteneriat şi conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer*1: .......... *1 Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1), prin care se solicită coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii sau responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m). Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ............... Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: ........ Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: ...............2. denumirea completă a autorităţii/instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de identificare ale partenerului şi, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer ............ Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: .................. Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: ....... Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: .....................3. denumirea completă a autorităţii/instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener n, unde n = numărul total de membri ai parteneriatului <se vor insera datele de identificare ale partenerului şi conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, după modelul de mai sus>. au convenit următoarele:
  Articolul 2 Obiectul(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 - ......., Investiţia ......, subinvestiţia ...... precum şi pe perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare.(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.Articolul 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:
  OrganizaţiaRoluri şi responsabilităţi
  Lider de parteneriat(Partener 1)Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţareDe asemenea, se va menţiona valoarea estimată a fiecărei activităţi, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat
  Partener 2idem
  Partener nidem
  (2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuţia la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
  OrganizaţiaContribuţia (unde este cazul)
  Lider de parteriat(Partener 1)Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (în lei si %)
  Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (în lei si %)
  Partener 2
  Partener n
  (3) Plăţile Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022.
  Articolul 4 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.Articolul 5
  Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)A. Drepturile liderului de parteneriat(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.B. Obligaţiile liderului de parteneriat(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale şi procedurale.
  (5) Liderul de parteneriat are obligaţia păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.(6) în cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor proiectului, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/ţintelor/obiectivelor aferente activităţilor proprii, liderul de parteneriat şi partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer.(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii.(10) Liderul de parteneriat, precum şi partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate cât şi pentru cererile de transfer distincte care conţin cheltuieli deja efectuate, către coordonatorul de investiţii, conform prevederilor contractului de finanţare.(11)
  Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de reformă/ de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate,.
  Articolul 6 Drepturile şi obligaţiile partenerilorA. Drepturile Partenerilor 2, 3, n(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/transfer pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activităţile proprii şi partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de reforme şi/sau investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer.(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n(5) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, comunicării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii.(6) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de transfer(8) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/ transfer(9) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia MDLPA sau oricărui alt organism naţional sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
  (10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.(11) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor pe parcursul implementării proiectului.(12) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor proiectului, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor/ţintelor aferente activităţilor proprii, partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru neîndeplinirea lor.(13) Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul proiectului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(14) Partenerii sunt obligaţi să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.(15) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.(16)
  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare.
  (17) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.(18) Partenerii sunt responsabili pentru cheltuielile afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului.(19) Partenerii au obligaţia restituirii sumelor reprezentând cheltuieli afectate de nereguli şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.(20) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(21) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat şi ceilalţi parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(22) Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menţionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA.
  (23) Cel puţin unul dintre partenerii trebuie să deţină (în proprietate publică sau privată sau administrare proprietate publică) o clădire publică care este ocupată (în care îşi desfăşoară activitatea) de cel puţin unul dintre parteneri şi/sau de alte entităţi publice din categoria autorităţilor publice locale, dacă este cazul.(24) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.(25) Partenerul are obligaţia ca activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului să contribuie la unul dintre cele şase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
  Articolul 8 Achiziţii publice Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislaţiei specifice şi generală în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, a condiţiilor din contractul de finanţare, a instrucţiunilor/ordinelor emise de MDLPA şi/sau alte organisme abilitate, precum şi a protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării.
  Articolul 9 Proprietatea(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale.(3) Articolul 10 Confidenţialitate Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
  Articolul 11 Legea aplicabilă(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.Articolul 12 Dispoziţii finale Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
  Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. Semnături
  Lider de parteneriat (Partener 1)Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituţieiSemnăturaData şi locul semnării
  Partener 2Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituţieiSemnăturaData şi locul semnării
  Partener nNumele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituţieiSemnăturaData şi locul semnării
  Anexă la Ghidul specific
  Model C Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Pentru cererea de finanţare cu titlul (completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 - Fondul Local, Investiţia .... cu titlul (după caz) .......... (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situaţia unui parteneriat, de către reprezentanţii legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secţiunii 4.3 din ghidul specific). CONSIMŢĂMÂNT Subsemnatul/Subsemnata ............., CNP ........, posesor/posesoare a ......... CI ......... seria ..... nr ......, domiciliat/ă în ....., e-mail ......, telefon ..... în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal* al: ............... (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social ale liderului / partenerului reprezentat) declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul ......., depusă în cadrul apelului de proiecte ......, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul ....., Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ....., şi/sau fax ........ Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ. NUME ŞI PRENUME ........ DATA ................... SEMNĂTURA ..............
  Anexă la Ghidul specific Model D Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).A. Datele de identificare a persoanei juridice Codul de identificare: [CIF] Denumirea: [Denumirea solicitantului] Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]B. Datele de identificare a proiectuluiTitlul proiectului: [Titlu] Data depunerii proiectului: [Data]
  C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt: [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscalD. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ................
  Nr.Crt.Obiectul achiziţieiScopul achiziţiei /Activitatea prevăzută în cadrul proiectului*1
  1.[Obiectul achiziţiei][Detalii]
  2.[Obiectul achiziţiei]
  [Detalii]
  [Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului] *1 Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
  Model E Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH ("Do no significant harm" - "A nu aduce prejudicii asupra mediului") Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului Declar că fiecare componentă inclusă în cererea de finanţare respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01). În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineşte noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
  4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
  Solicitantul va justifica integrarea considerentelor DNSH şi a măsurilor de atenuare care se impun a fi adoptate în vederea asigurării conformităţii atât în cadrul procedurilor de licitaţie şi de achiziţie, prin includerea în cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a măsurilor privind respectarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), cât şi în etapa de execuţie a lucrărilor. Solicitantul va justifica modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, prin completarea Listei de verificare DNSH din prezentul document.1. Anexa E1 Lista de verificare DNSH Materail rulant2. Anexa E2 Lista de verificare DNSH_alte infrastructuri TIC3. Anexa E3 Lista de verificare DNSH Puncte de reîncărcare
  4. Anexa E4 Lista de verificare DNSH Piste biciclete5. Anexa E5 Lista de verificare DNSH Construirea de locuinţe nZEB plus6. Anexa E6 Lista de verificare DNSH Reabilitare clădiri publice7. Anexa E7 Lista de verificare DNSH Documentaţii de amenajare a teritoriului
  Anexa E1Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSHEvaluaresimplificatăEvaluare de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1AtenuareaefectelorschimbărilorclimaticeXInvestiţia propusă vizează achiziţia de material rulantcu emisii zero, de tip............. destinate transportului public în localitatea...........
  2Adaptarea la efectele schimbărilor climaticeXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.
  În ceea ce priveşte condiţiile de mediu adecvate (de exemplu, temperatura de exploatare exterioară) precum şi condiţiile privind încărcarea (care trebuie să poată avea loc în exterior), acestea vor fi specificate în datele achiziţiei.
  3Protecţia şi utilizarea sustenabilă a resurselor de apăXInvestiţia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ţinând seama atât de efectele directe, cât şi de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viaţă.Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calităţii apei şi de stresul hidric.
  4Economiacirculară,prevenireagenerăriideşeurilor şireciclareaXVor fi prevăzute măsuri de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu ierarhia deşeurilor, atât în etapa de utilizare (întreţinere), cât şi la sfârşitul duratei de viaţă a flotei, inclusiv prin reutilizare şi reciclare a bateriilor şi a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice din acestea).În toate etapele investiţiei se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive), HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate şi Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
  Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare (întreţinere/mentenanţă), cât şi cele rezultate la finalul duratei de viaţă a activelor mobile se va realiza în conformitate cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).Pentru asigurarea mentenanţei materialului rulant se are în vedere instruirea personalului operatorului de transport sau încheierea de contracte cu firme specializate, care să deţină un spaţiu amenajat special pentru acest scop şi implicit care să asigure condiţiile de siguranţă sporite, necesare realizării serviciilor de mentenanţă. Totodată, firma specializată va gestiona şi deşeurile rezultate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Societăţile care vor presta aceste servicii au obligaţia legală de a respecta normele de protecţia mediului, inclusiv tranziţia către o economie circulară. Mai mult, activităţile de fabricaţie şi reparaţii ale materialului rulant vor fi supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (a se vedea OUG nr. 195/2005 şi Ordinul MMDD nr. 1798/2007), fiind analizate, de către autorităţile cu competenţe în domeniul protecţiei mediului, modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor, modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase, programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor etc.Totodată, firma specializată va gestiona şi deşeurile rezultate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Activităţile de fabricaţie şi reparaţii ale materialului rulant vor fi supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, fiind analizate, de către autorităţile cu competenţe în domeniul protecţiei mediului, modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor, modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase, programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor etc.Se va evita scoaterea din folosinţă a materialului rulant cu care se poate presta în condiţii bune serviciul de transport public de călători.Astfel, materialul rulant poate fi supus serviciilor de modernizare, reparaţii, schimbări de componente, astfel încât să se asigure o utilizare durabilă a resurselor.După scoaterea din uz a materialului rulant, părţile componente vor fi dezmembrate, sortate şi pregătite pentru reutilizare.Bateriile şi acumulatorii industriali, ce includ bateriile şi acumulatorii folosiţi de autobuzele electrice/troleibuze, vor fi colectate, tratate, reciclate şi eliminate în conformitate cu prevederile Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si de abrogare a Directivei 91 / 157/CEE, transpusă în legislaţia naţională (de ex. Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1079/2011).Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, de exemplu echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă în legislaţia naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
  5Prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi soluluiXInvestiţia propusă nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Vehiculele rutiere încadrate în clasa M vor deţine omologări acordate de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi vor respecta prevederile Directivei 2019/1161/ CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.De asemenea, se va asigura că anvelopele cu care sunt dotate vehiculele de transport respectă cerinţele privind zgomotul exterior la rulare, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul CE 2020/740 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri.Totodată, se va asigura conformarea vehiculelor, acolo unde este cazul, cu cerinţele cele mai recente privind emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  6Protecţia şirefacereabiodiversităţiişiecosistemelorInvestiţia propusă nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Investiţia se referă la înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în zone din interiorul localitătii ……,Traseele ce vor fi operate NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversităţii sau în apropierea acestora (reţeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO şi principalele zone de biodiversitate, precum şi alte zone protejate etc).
  Anexa E2 Lista de verificare a respectării principiilor DNSH
  pentru 1.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport verde - ITS/alte infrastructuri TIC

  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSHEvaluaresimplificatăEvaluare de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1AtenuareaefectelorschimbărilorclimaticeXSe estimează că investiţia nu va avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare atât efectele directe de pe parcursul implementării, cât şi efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viaţă a investiţiei, fiind vorba de o achiziţie de tip ....... (infrastructură pentru transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC), în localitatea................ Se va avea în vedere achiziţia de echipamente cu un consum energetic redus, care să determine eficientizarea consumului de energie.Astfel, se va avea în vedere ca echipamentele utilizate să îndeplinească cerinţele privind randamentul energetic, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.
  Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  2Adaptarea la efectele schimbărilor climaticeXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare atât efectele directe de pe parcursul implementării, cât şi efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viaţă a investiţiei, fiind vorba de o achiziţie de infrastructură pentru transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC.În ceea ce priveşte condiţiile de mediu adecvate (de exemplu, temperatura de exploatare exterioară) precum şi condiţiile privind încărcarea (care trebuie să poată avea loc în exterior), acestea vor fi specificate în datele achiziţiei.Se va avea în vedere achiziţia de echipamente cu un consum energetic redus, care să determine eficientizarea consumului de energie. Astfel, se va avea în vedere ca echipamentele utilizate să îndeplinească cerinţele privind randamentul energetic, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.În plus, prin implementarea submăsurilor de digitalizare se va înregistra o reducere a emisiilor de GES din transportul rutier. Spre exemplu, o scădere semnificativă a emisiilor de GES se estimează că se va produce urmare a implementării soluţiilor integrate de management al traficului, dar şi prin implementarea sistemelor care reduc rata accidentelor şi congestiile, a sistemelor care vor permite circulaţia vehiculelor autonome, mai puţin poluante etc.
  3Protecţia şi utilizarea sustenabilă a resurselor de apăXInvestiţia nu va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ţinând seama atât de efectele directe, cât şi de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viaţă.Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calităţii apei şi de stresul hidric.
  4Economiacirculară,prevenireagenerării
  deşeurilor şireciclarea
  XÎn toate etapele implementării investiţiei se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
  Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare (întreţinere/mentenanţă), cât şi cele rezultate la finalul duratei de viaţă se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, de exemplu echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici (nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă în legislaţia naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor şi a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, de exemplu echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici (nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă în legislaţia naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  5Prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi soluluiXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.În etapa de execuţie a lucrărilor, constructorul va realiza un Plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare şi măsurile necesare de protectia mediului pe perioada de realizare a investitiilor.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  6Protecţia şirefacereabiodiversităţiişiecosistemelorXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Investiţia se referă la infrastructură pentru transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC detip......, care se va executa în zone din interiorul localitătii...........,Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversităţii sau în apropierea acestora (reţeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO şi principalele zone de biodiversitate, precum şi alte zone protejate etc).
  Anexa E3 Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru 1.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice
  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSHEvaluaresimplificatăEvaluare de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1AtenuareaefectelorschimbărilorclimaticeXInvestiţia propusă vizează achiziţia de materialrulant cu emisii zero, de tip........ destinateîncărcării vehiculelor electrice în localitatea….
  2Adaptarea la efectele schimbărilor climaticeX
  Investiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.În ceea ce priveşte condiţiile de mediu adecvate (de exemplu, temperatura de exploatare exterioară) precum şi condiţiile privind încărcarea (care trebuie să poată avea loc în exterior), acestea vor fi specificate în datele achiziţiei.
  3Protecţia şi utilizarea sustenabilă a resurselor de apăXInvestiţia nu va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ţinând seama atât de efectele directe, cât şi de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viaţă.Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calităţii apei şi de stresul hidric.
  4Economiacirculară,prevenireagenerăriideşeurilor şireciclareaXÎn toate etapele de realizare a investiţiei se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.În implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusive operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitatea cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.Operatorii vor limita generarea deșeurilor în procesele legate de construcții ți demolaări, în conformitate cu protocolul UE de management al deșeurilor din construcții și demolări și luarea în considerare a celor mai bune tehnologii disponibile și folosirea demolării selective pentru a permite scoaterea și gestiunea sigură a substanțelor periculoase și pentru a facilita refolosirea și reciclarea de înaltă calitate prin scoaterea selective a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeuri din construcții și demolări.
  Gestionarea deșeurilor rezultate atât din faza de operare (întreținere/mentenanță), cât și cele rezultate la finalul duratei de viață se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, respective în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel national – Planul national de gestionare a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerințe privind eficiența utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, de exemplu echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă în legislaţia naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  5Prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi soluluiXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.
  6Protecţia şirefacereabiodiversităţiişiecosistemelorXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Investiţia se referă la puncte de încărcare vehicule electrice ce vor fi amplasate în zone din interiorul localitătii.............. ,Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversităţii sau în apropierea acestora (reţeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO şi principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc).
  Anexa E4 Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.1.4. Asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan
  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSHEvaluaresimplificatăEvaluare de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1AtenuareaefectelorschimbărilorclimaticeX
  Investiţia propusă va susţine mobilitatea urbană verde prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde de tip........... în localitatea ……
  2Adaptarea la efectele schimbărilor climaticeXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Funcţie de amplasarea investiţiei, vor fi determinate vulnerabilităţile din punct de vedere al condiţiilor de mediu/climatice (inundaţii, ploi torenţiale, temperaturi extreme, etc).Prognozele acestor vulnerabilităţi pe durata de viaţă a investiţei vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluţiilor tehnice selectate.Totodată se va urmări ca soluţiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienţă la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor şi a altor activităţi economice şi să fie în concordanţă cu eforturile de adaptare la nivel local.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  3Protecţia şi utilizarea sustenabilă a resurselor de apăXInvestiţia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ţinând seama atât de efectele directe, cât şi de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viaţă.Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calităţii apei şi de stresul hidric.
  4Economiacirculară,
  prevenireagenerăriideşeurilor şireciclarea
  XÎn toate etapele investiţiei se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.În implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcţii să se asigure că cel puţin 70 % (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări (cu excepţia materialelor naturale menţionate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.În perioada de operare nu vor fi generate deşeuri periculoase. Se vor asigura toate facilităţile necesare depozitării/stocării temporare a deşeurilor generate până la valorificarea sau eliminarea definitivă. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru fiecare tip de deşeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin încheierea de contracte cu firme autorizate în acest sens. Transportul deseurilor către facilităţile de tratare şi eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate.Intr-o prima etapă se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru fiecare tip de deşeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin încheierea de contracte cu firme autorizate în acest sens. Transportul deseurilor către facilităţile de tratare şi eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate.Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare, cât şi cele rezultate la finalul duratei de viaţă se va realiza în conformitate cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  5Prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi soluluiXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.
  6Protecţia şirefacerea
  biodiversităţiişiecosistemelor
  XInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Investiţia va fi realizată în locaţii amplasate în zone din intravilanul/extravilanul localităţii …..Se va evita suprapunerea cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversităţii sau în apropierea acestora (reţeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO şi principalele zone de biodiversitate, precum şi alte zone protejate etc).Realizarea lucrărilor de construcţii nu va afecta: terenuri arabile şi terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilităţii solului şi al biodiversităţii sub pământ, terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversităţii şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariţie (floră şi faună) şi nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parţial sau integral sau destinate să fie acoperite de arbori.Urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, ca va fi realizat în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se va stabili în clar, de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dacă se preconizează vreun efect semnificativ asupra acestui obiectiv, în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
  Anexa E5 Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.2 Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH
  EvaluaresimplificatăEvaluare de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1AtenuareaefectelorschimbărilorclimaticeXInvestiţia propusă vizează construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic, de tip …. în localitatea ……Clădirile vor fi conforme cu ţinta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie, în comparaţie cu cerinţele privind construcţiile NZEB, stipulate în reglementările naţionale, reflectate în certificatele de performanţă energetică.În ceea ce priveşte efectele directe, în cadrul procesului de construcţie a investiţiei se vor utiliza materiale şi practici care nu vor conduce la o creştere semnificativă de emisii în aer.Se va avea în vedere asigurarea unui nivel ridicat de etanşeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât şi prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilităţii la aer a elementelor de anvelopă opace şi asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul anvelopei clădiriiAceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  2Adaptarea la efectele schimbărilor climaticeX
  Funcţie de amplasarea investiţiei, vor fi determinate vulnerabilităţile din punct de vedere al condiţiilor de mediu/climatice (inundaţii, ploi torenţiale, temperaturi extreme, etc).Prognozele acestor vulnerabilităţi pe durata de viaţă a investiţei vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluţiilor tehnice selectate.Operatorii economici vor avea obligaţia să se asigure că sistemele tehnice din clădirile nou construite sunt optimizate pentru a oferi confort termic ocupanţilor chiar şi în conditiile climatice extreme respective.Vor fi evaluate şi riscurile legate de inundaţii, alunecări de teren şi în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special în ceea ce înseamnă amplasarea construcţiilor în zone cu riscuri asociate, vor fi puse în aplicare soluţii specifice de adaptare.Totodată se va urmări ca soluţiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienţă la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor şi a altor activităţi economice şi să fie în concordanţă cu eforturile de adaptare la nivel local.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  3Protecţia şi utilizarea sustenabilă a resurselor de apăXInvestiţia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ţinând seama atât de efectele directe, cât şi de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viaţă.Pentru construcţiile propuse, în etapa de execuţie, impactul potenţial prognozat asupra calităţii apei va fi redus, indirect, pe termen scurt si reversibil, deoarece lucrările se vor realiza în zona terestră, fără legătură directă cu apele de suprafaţă.Alimentarea cu apă, colectarea şi evacuarea apei uzate pentru clădirile nou construite se va realiza, astfel (după caz)- prin conectare la sistemul centralizat al localitătii ……,sau- prin soluţii tehnice care să asigure condiţiile de calitate prevăzute de legislaţie privind alimentarea cu apă potabilă, respectiv evacuarea apelor uzaterespectiv........ NU sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calităţii apei şi de stresul hidric.
  4Economia
  circulară,prevenireagenerăriideşeurilor şireciclarea
  XÎn implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcţii să se asigure că cel puţin 70 % (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări (cu excepţia materialelor naturale menţionate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.Pentru echipamentele destinate producţiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, în procesul de selecţie a proiectelor se vor stabili specificaţii tehnice în ceea ce priveşte durabilitatea şi potenţialul lor de reparare şi de reciclare.În special, operatorii vor limita generarea de deşeuri în procesele aferente construcţiilor şi demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.Proiectarea clădirilor şi tehnicile de construcţie vor sprijini circularitatea şi, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilităţii clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile şi demontabile.Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor şi a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  5Prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi soluluiXInvestiţia nu va conduce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol, deoarece:În etapa de construcţie, se vor asigura măsuri pentru a reduce zgomotul, praful şi emisiile de poluanţi pe parcursul derulării lucrărilor;Antreprenorii vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectată de numeroşi alţi factori cum ar fi utilizarea de ceruri şi lacuri pentru suprafeţe, materialele de construcţie precum formaldehida din placaj şi substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât şi din materialele de construcţie.
  Antreprenorii vor asigura faptul că materialele şi componentele de construcţie utilizate nu vor conţine azbest şi nici substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanţelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
  Antreprenorii vor asigura faptul că materialele şi componentele de construcţie utilizate, care pot intra în contact cu ocupanţii, emit mai puţin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material sau componentă şi mai puţin de 0,001 mg de compuşi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A şi 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 şi ISO 16000-3 sau cu alte condiţii de testare standardizate şi metode de determinare comparabile.Deoarece atât fabricarea, cât şi transportul materialelor generează emisii de gaze cu efect de seră, se recomandă folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcţiei şi a celor al căror proces de producţie este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcţii non- toxice, reciclabile şi biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.În etapa de implementare, activităţile previzionate nu vor determina emisii de poluanţi.
  6Protecţia şirefacereabiodiversităţiişiecosistemelorXInvestiţia propusă constă în construirea de clădiri noi, eficiente din punct de vedere energetic, care se vor realiza pe amplasamente situate în interiorul localitatăţii.............. Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversităţii sau în apropierea acestora (reţeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO şi principalele zone de biodiversitate, precum şi alte zone protejate etc).Se estimează că investiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Realizarea lucrărilor de construcţii nu va afecta: terenuri arabile şi terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilităţii solului şi al biodiversităţii sub pământ, terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversităţii şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariţie (floră şi faună) şi nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parţial sau integral sau destinate să fie acoperite de arbori.Urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, realizat în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se va stabili în clar, de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dacă se preconizează vreun efect semnificativ asupra acestui obiectiv, în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
  Anexa E6 Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSHEvaluaresimplificatăEvaluare de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1Atenuareaefectelor
  schimbărilorclimatice
  XInvestiţia propusă vizează reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice, de tip ….. în localitatea ……Prin această măsura se va realiza, în medie, cel puţin o renovare de amploare moderată, aşa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau va realiza, în medie, o reducere de cel puţin 30 % a emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră în comparaţie cu emisiile ex-ante.Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2, condiţii ce vor fi specificate în datele achiziţiei.
  2Adaptarea la efectele schimbărilor climaticeXFuncţie de amplasarea investiţiei, vor fi determinate vulnerabilităţile din punct de vedere al condiţiilor de mediu/climatice (inundaţii, ploi torenţiale, temperaturi extreme, etc).Prognozele acestor vulnerabilităţi pe durata de viaţă a investiţei vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluţiilor tehnice selectate.Totodată se va urmări ca soluţiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienţă la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor şi a altor activităţi economice şi să fie în concordanţă cu eforturile de adaptare la nivel local.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  3Protecţia şi utilizarea sustenabilă a resurselor de apăXInvestiţia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ţinând seama atât de efectele directe, cât şi de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viaţă.
  Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calităţii apei şi de stresul hidric.
  4Economiacirculară,prevenireagenerăriideşeurilor şireciclareaXÎn implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcţii să se asigure că cel puţin 70 % (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări (cu excepţia materialelor naturale menţionate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.Pentru echipamentele destinate producţiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, în procesul de selecţie a proiectelor se vor stabili specificaţii tehnice în ceea ce priveşte durabilitatea şi potenţialul lor de reparare şi de reciclare.În special, operatorii vor limita generarea de deşeuri în procesele aferente construcţiilor şi demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări. Proiectarea clădirilor şi tehnicile de construcţie vor sprijini circularitatea şi, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilităţii clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile şi demontabile.
  Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor şi a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  5
  Prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi soluluiXInvestiţia nu va conduce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol, deoarece:În etapa de construcţie, se vor asigura măsuri pentru a reduce zgomotul, praful şi emisiile de poluanţi pe parcursul derulării lucrărilor;Antreprenorii vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectată de numeroşi alţi factori cum ar fi utilizarea de ceruri şi lacuri pentru suprafeţe, materialele de construcţie precum formaldehida din placaj şi substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât şi din materialele de construcţie.Antreprenorii vor asigura faptul că materialele şi componentele de construcţie utilizate nu vor conţine azbest şi nici substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanţelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;Antreprenorii vor asigura faptul că materialele şi componentele de construcţie utilizate, care pot intra în contact cu ocupanţii, emit mai puţin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material sau componentă şi mai puţin de 0,001 mg de compuşi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A şi 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 şi ISO 16000-3 sau cu alte condiţii de testare standardizate şi metode de determinare comparabile.-Deoarece atât fabricarea, cât şi transportul materialelor generează emisii de gaze cu efect de seră, se recomandă folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcţiei şi a celor al căror proces de producţie este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcţii non- toxice, reciclabile şi biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.În etapa de implementare, activităţile previzionate nu vor determina emisii de poluanţi.
  6Protecţia şirefacereabiodiversităţiişiecosistemelorXInvestiţia propusă vizează reabilitarea clădirilor ce adăpostesc servicii publice situate în interiorul localitatăţii.........
  Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversităţii sau în apropierea acestora (reţeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO şi principalele zone de biodiversitate, precum şi alte zone protejate etc).Se estimează că investiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Realizarea lucrărilor de construcţii nu va afecta: terenuri arabile şi terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilităţii solului şi al biodiversităţii sub pământ, terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversităţii şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariţie (flora şi faună) şi nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parţial sau integral sau destinate să fie acoperite de arbori.
  Anexa E7 Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a planurilor de mobilitate urbană
  Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSHEvaluaresimplificatăEvaluare de fondJustificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant
  1Atenuareaefectelor
  schimbărilorclimatice
  XInvestiţia propusă vizează elaborarea /actualizarea în format GIS a documentaţiilor de amenajarea teritoriului, de urbanism şi a planurilor de mobilitate urbană durabilă, de tip ............... destinate localitătii......
  2Adaptarea la efectele schimbărilor climaticeXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.În elaborarea sau actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice generale vor fi promovate printre altele transportul durabil, infrastructura verde, albastră, soluţii eficiente energetic şi vor fi integrate aspectele privind necesităţile de adaptare sau nivelul de rezilienţă la riscurile fizice legate de climă în concordanţă cu eforturile de adaptare la nivel local.Aceste condiţii vor fi specificate în datele achiziţiei.
  3Protecţia şi utilizarea sustenabilă a resurselor de apăXActivităţile asociate acestei investiţii nu vor avea impact asupra utilizării durabile şi protejării resurselor de apă şi a celor marine.
  4Economiacirculară,
  prevenireagenerării deşeurilor şi reciclarea
  XActivităţile asociate acestei investiţii nu vor avea efecte privind prevenirea generării deşeurilor şi economia circulară.
  5Prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi soluluiXPrin activităţile specifice investiţiei nu va exista impact direct sau indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului.
  6Protecţia şirefacereabiodiversităţiişiecosistemelorXInvestiţia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele directe şi efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.Documentaţiile vor integra suprafeţele cu regim special de protecţie, zone sensibile din punctul de vedere al biodiversităţii (reţeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO şi principalele zone de biodiversitate, precum şi alte zone protejate etc).
  Anexă la Ghidul specific Model F NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta 10 - Fondul Local, Investiţia................... Titlu apel proiect
  1.Descrierea pe scurt a situaţiei actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)
  2.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei pentru care se aplică
  3.Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local
  4.Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local
  5.Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanţare
  6.Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii
  7.Modul de îndeplinire a condiţiilor aferente investiţiilor
  8.Descrierea procesului de implementare
  9.Alte informaţii
  NUME ŞI PRENUME ............... DATA .......................... SEMNĂTURA ....................
  Anexă la Ghidul specific Model G Declaraţia de eligibilitate Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului. Subsemnatul ......., CNP ........... posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ......, în calitate de reprezentant legal (funcţie) al ... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul ......, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 - Fondul Local - Investiţia ......, în calitate de solicitantB. Proiectele propuse în prezenta cerere de finanţare sunt următoarele:< se vor enumera toate proiectele (componentele) care sunt parte din cererea de finanţare.1) Proiectele propuse prin prezenta cerere de finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică înainte de data depunerii Cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.
  2) (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a;c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.e) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale.f) nu sunt încadrate în categoria "întreprinderi în dificultate", aşa cum este această noţiune definită în cadrul Capitolului III - Termeni şi Definiţii.g)
  şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
  h) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.
  3) Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
  4) Solicitantul prezintă Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, prin care se aprobă solicitarea finanţării prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.5) Proiectul propus spre finanţare include activităţi eligibile desfăşurate după data de 1 februarie 2020.6) Intervenţiile propuse respectă condiţiile formulate în Anexa 1 a Ghidului specific C10 - Fondul local.
  C. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.D. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.E.
  Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.
  F. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare.

  Data:Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  Anexă la Ghidul specific Model H Declaraţie privind achiziţia centralizată
  Subsemnatul ..., CNP ........., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanţare (parteneriat) - lider de parteneriat şi membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare Declar că, în cadrul Investiţiei 1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, solicit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să efectueze în numele şi pentru UAT ....... achiziţie centralizată în condiţiile legii. Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului Data: zz/ll/aaaa
  Anexa nr. 2.1 UAT: Judeţ: Cod SIRUTA: Plan integrat de acţiune privind îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunităţi marginalizate sau grupuri vulnerabile1.
  Descrierea situaţiei (descrierea pe scurt a principalelor probleme privind integrarea tinerilor care provin din comunităţi marginalizate sau grupuri vulnerabile, documente în care sunt menţionate acestea, număr cereri locuinţe transmise de de tineri care provin din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale) - maxim 300 cuvinte
  2. Nevoi (descrierea pe scurt a principalelor nevoi care pot fi soluţionate prin intervenţiile vizate) - maxim 300 de cuvinte
  3. Acţiuni şi măsuri (descrierea pe scurt a principalelor acţiuni urmărite prin intervenţie şi a modului în care acestea contribuie la integrarea socială a categoriilor vizate, inclusiv corelarea cu alte investiţii care vizează integrarea socială) - maxim 500 de cuvinte
  Anexa nr. 2.2 UAT: Judeţ: Cod SIRUTA: Planul integrat de acţiune care va cuprinde măsurile de îmbunătăţire a accesului la serviciile medicale, respectiv educaţionale1. Descrierea situaţiei (descrierea pe scurt a principalelor probleme privind accesul persoanelor din comunităţi marginalizate sau grupuri vulnerabile la serviciile de sănătate şi educaţie, documente în care sunt menţionate acestea) - maxim 300 cuvinte
  2. Nevoi (descrierea pe scurt a principalelor nevoi care pot fi soluţionate prin intervenţiile vizate) - maxim 300 de cuvinte
  3. Acţiuni şi măsuri (descrierea pe scurt a principalelor acţiuni urmărite prin intervenţie şi a modului în care acestea contribuie la îmbunătăţirea accesului categoriilor vizate la serviciile de sănătate şi educaţie, inclusiv corelarea cu alte investiţii care vizează integrarea socială) - maxim 500 de cuvinte
  Anexa nr. 3 Unităţi administrativ-teritoriale în care au fost identificate aşezări informale, conform raportărilor transmise de către APL în perioada iulie 2021-aprilie 2022, în baza ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3494/2020
  Nr.Crt.SIRUTAUnitatea administrativ- teritorialăJudeţ
  11213AIUDALBA
  24106CALNICALBA
  37099SASCIORIALBA
  48354VALEA LUNGA
  ALBA
  51936ZLATNAALBA
  69262ARADARAD
  79832ARCHIŞARAD
  810293BUTENIARAD
  910453CONOP
  ARAD
  109574LIPOVAARAD
  1111398MACEAARAD
  129654PANCOTAARAD
  1312091SANTANAARAD
  1412037SEMLAC
  ARAD
  1512206ŞEITINARAD
  1612509TARNOVAARAD
  1712643VINGAARAD
  189397VLADIMIRESCUARAD
  1912778ZABRANI
  ARAD
  2014851BUDEASAARGEŞ
  2115108CALINEŞTIARGEŞ
  2213490CÂMPULUNGARGEŞ
  2317619MUŞATEŞTIARGEŞ
  2417771NUCŞOARA
  ARGEŞ
  2522166DARMANEŞTIBACAU
  2620359LETEA VECHEBACAU
  2720876MOINEŞTIBACAU
  2823797OITUZBACAU
  2925488SOLONŢ
  BACAU
  3025692TAMAŞIBACAU
  3120965TARGU OCNABACAU
  3226699ALEŞDBIHOR
  3329724INEUBIHOR
  3430568POPEŞTIBIHOR
  3532187ROŞIORIBIHOR
  3631565TARCEABIHOR
  3736131ALBEŞTIBOTOŞANI
  3837672HILIŞEU-HORIABOTOŞANI
  3940688BUDILA
  BRAŞOV
  4040241CODLEABRAŞOV
  4140278FAGARAŞBRAŞOV
  4241033HALCHIUBRAŞOV
  4341541ORMENIŞBRAŞOV
  4440394RUPEA
  BRAŞOV
  4542003TARLUNGENIBRAŞOV
  4643652MOVILA MIRESIIBRAILA
  4744257TUDOR VLADIMIRESCUBRAILA
  4845673BUDABUZAU
  4944818BUZAU
  BUZAU
  5048325PATARLAGELEBUZAU
  5148744POGOANELEBUZAU
  5250399VÂLCELELEBUZAU
  5352650DOCLINCARAŞ-SEVERIN
  5451056MOLDOVA NOUA
  CARAŞ-SEVERIN
  5550790REŞIŢACARAŞ-SEVERIN
  5692569CALARAŞICALARAŞI
  5755008DEJCLUJ
  5855384GHERLACLUJ
  5955259TURDA
  CLUJ
  6063893BODOCCOVASNA
  6163937BOROŞNEU MARECOVASNA
  6263526COVASNACOVASNA
  6364390HAGHIGCOVASNA
  6464461LEMNIA
  COVASNA
  6564826SANZIENICOVASNA
  6664906VALEA CRIŞULUICOVASNA
  6764942VÂLCELECOVASNA
  6867595GURA OCNIŢEIDAMBOVIŢA
  6968128MOGOŞANI
  DAMBOVIŢA
  7065342TARGOVIŞTEDAMBOVIŢA
  71179711VLADENIDAMBOVIŢA
  7271572CASTRANOVADOLJ
  7372677GOIEŞTIDOLJ
  7475515BARCEAGALAŢI
  7575098GALAŢIGALAŢI
  7676601IVEŞTIGALAŢI
  7776745MOVILENIGALAŢI
  7877402UMBRAREŞTIGALAŢI
  79101190BOLINTIN-VALE
  GIURGIU
  80101617BUTURUGENIGIURGIU
  81179757HERAŞTIGIURGIU
  8283981CIUCSANGEORGIUHARGHITA
  8386446COZMENIHARGHITA
  8484264DEALU
  HARGHITA
  8583561GHEORGHENIHARGHITA
  8684558JOSENIHARGHITA
  8784656LUNCA DE JOSHARGHITA
  8886438MADARAŞHARGHITA
  8984923MARTINIŞ
  HARGHITA
  9083320MIERCUREA CIUCHARGHITA
  9185243OCLANDHARGHITA
  9283133ODORHEIU SECUIESCHARGHITA
  9385289PLAIEŞII DE JOSHARGHITA
  9486487PORUMBENI
  HARGHITA
  9585680SANCRAIENIHARGHITA
  9686519SANTIMBRUHARGHITA
  9785840SANSIMIONHARGHITA
  9885920SUSENIHARGHITA
  9983632TOPLIŢA
  HARGHITA
  10086188TUŞNADHARGHITA
  10186687DEVAHUNEDOARA
  10287576HAŢEGHUNEDOARA
  10386810HUNEDOARAHUNEDOARA
  10487638ORAŞTIE
  HUNEDOARA
  10586990PETROŞANIHUNEDOARA
  10687665SIMERIAHUNEDOARA
  107100576BUFTEAILFOV
  108101957CIOROGARLAILFOV
  109179347GLINA
  ILFOV
  110179383JILAVAILFOV
  111179409MAGURELEILFOV
  112179533POPEŞTI LEORDENIILFOV
  113105936VIDRAILFOV
  114106684BAIA SPRIEMARAMUREŞ
  115108491REMETEA CHIOARULUIMARAMUREŞ
  116108963SEINIMARAMUREŞ
  117110875BROŞTENIMEHEDINŢI
  118179132BUCUREŞTIMUNICIPIULBUCUREŞTI
  119114355
  CRISTEŞTIMUREŞ
  120117827IERNUTMUREŞ
  121114710LUDUŞMUREŞ
  122114809REGHINMUREŞ
  123119242SARMAŞUMUREŞ
  124120174
  VEŢCAMUREŞ
  125123969RAZBOIENINEAMŢ
  126124117ROZNOVNEAMŢ
  127130552BARCANEŞTIPRAHOVA
  128130614BERCENIPRAHOVA
  129131069
  BOLDEŞTI-SCAENIPRAHOVA
  130131256CAMPINAPRAHOVA
  131132574CERAŞUPRAHOVA
  132136241COCORAŞTII COLŢPRAHOVA
  133130534PLOIEŞTIPRAHOVA
  134131274
  POIANA CAMPINAPRAHOVA
  135134853PROVIŢA DE JOSPRAHOVA
  136135164SCORŢENIPRAHOVA
  137136134VARBILAUPRAHOVA
  138136848ARDUDSATU MARE
  139136964
  BELTIUGSATU MARE
  140136553CAPLENISATU MARE
  141137540CULCIUSATU MARE
  142137611DOBASATU MARE
  143137675DOROLŢSATU MARE
  144138501