Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ DE LUCRU din 29 aprilie 2022a Comisiei tehnice comune
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022Data intrării în vigoare 13-05-2022


  Aprobată prin ORDINUL nr. 674/4.008/I.G./2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 478 din 13 mai 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte atribuţiile şi funcţionarea Comisiei tehnice comune (denumită în continuare CTC) constituite la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (denumit în continuare MDLPA) şi la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (denumit în continuare IGSU), în conformitate cu prevederile art. 12^1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2CTC are ca scop principal emiterea de îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare, a metodologiilor şi a celorlalte prescripţii tehnice în construcţii care conţin măsuri de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor.Articolul 3CTC este un organism tehnic, cu activitate temporară, fără personalitate juridică, format din funcţionari publici ai MDLPA, cadre IGSU şi specialişti cu competenţă în arhitectură şi inginerie, cu experienţă de expertizare, verificare, proiectare sau execuţie de lucrări în privinţa securităţii la incendiu.
  Capitolul II
  Obligaţiile membrilorArticolul 4(1) Membrii CTC au obligaţia să respecte următoarele reguli de conduită:a) să acţioneze în interesul CTC, în concordanţă cu rolul şi obiectivele stabilite;b) să acţioneze în interes public, şi nu în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii;c) să declare preşedintelui CTC, la începutul oricărei reuniuni sau pe parcursul acesteia, orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut;d) să informeze, după încheierea reuniunilor, autoritatea publică, instituţia sau organizaţia pe care o reprezintă în legătură cu principalele chestiuni discutate şi deciziile luate;e) să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii, expres menţionate ca atare, prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;
  f) să acţioneze în conformitate cu deciziile CTC;g) să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenţaţi de considerente personale;h) să manifeste o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
  (2) Calitatea de membru încetează în momentul în care persoana nominalizată în CTC se află în una dintre următoarele situaţii:a) conducătorul autorităţii din care face parte îi retrage nominalizarea în CTC. În acest caz, nominalizarea unei alte persoane ca membru este comunicată, în scris, preşedintelui CTC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii nominalizării;b) organizaţia profesională retrage nominalizarea expertului cooptat în CTC. Nominalizarea unei alte persoane ca expert cooptat se face la solicitarea scrisă a MDLPA, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia;c) când membrul sau expertul cooptat solicită retragerea din motive personale.
  Capitolul III AtribuţiiArticolul 5CTC are următoarele atribuţii:a) analizează solicitările şi speţele puse la dispoziţie de MDLPA şi IGSU;b) stabileşte modul de interpretare a unor aspecte tehnice ale reglementărilor tehnice de proiectare, a metodologiilor şi a prescripţiilor tehnice pentru care se solicită clarificarea;c) formulează îndrumări privind modul de aplicare şi interpretare a reglementărilor tehnice de proiectare privind cerinţa fundamentală securitate la incendiu, în baza solicitărilor MDLPA sau IGSU;
  d) formulează, după caz, propuneri de modificare punctuală a reglementărilor tehnice specifice de proiectare;e) asigură, prin grija personalului MDLPA şi IGSU, publicarea pe pagina de internet a MDLPA, respectiv IGSU a îndrumărilor stabilite în cadrul şedinţelor de lucru;f) elaborează rapoarte de activitate anuale.
  Articolul 6Preşedintele CTC are următoarele atribuţii:a) convoacă reuniunile CTC;b)
  aprobă agenda reuniunilor CTC;
  c) aprobă lista invitaţilor la reuniunile CTC în baza propunerilor primite de la membrii comisiei;d) semnează adresele de invitare pentru invitaţii la reuniunile CTC;e) prezidează reuniunile CTC;f) aprobă raportul anual de activitate al CTC;g) reprezintă CTC în relaţiile cu terţii.
  Articolul 7(1) Secretarul CTC asigură fluxul informaţional între membrii grupului de lucru.(2) Secretarul are următoarele atribuţii:a) transmite către membri şi invitaţi adresele de convocare la şedinţele CTC;b) propune preşedintelui CTC structura şi conţinutul agendei de lucru, în baza propunerilor făcute de către membrii CTC şi/sau a solicitărilor primite;c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele CTC şi le prezintă membrilor acesteia;d) gestionează documentele la nivelul CTC;e) realizează schimbul de informaţii între membrii CTC;f) asigură activităţile de secretariat în timpul desfăşurării şedinţelor;g) întocmeşte minutele reuniunilor şi le transmite în format electronic tuturor membrilor;h) asigură redactarea îndrumărilor convenite în cadrul şedinţelor CTC;i) elaborează proiectul de raport anual de activitate al CTC şi îl transmite membrilor acesteia pentru completare şi/sau modificare;j) asigură diseminarea documentelor emise de CTC către toţi factorii interesaţi.
  Capitolul IV Funcţionarea CTCArticolul 8Şedinţele CTC se desfăşoară în baza convocării şi agendei transmise tuturor membrilor, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, la iniţiativa preşedintelui CTC. Şedinţele se pot desfăşura cu participarea fizică a membrilor săi, în format exclusiv online sau în format hibrid.Articolul 9La întâlnirile de lucru ale CTC pot participa, cu statut de invitaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale sau locale, ai institutelor de cercetare, ai mediului academic, ai organizaţiilor profesionale cu expertiză relevantă.Articolul 10CTC se întruneşte ori de câte ori este necesar.Articolul 11CTC se consideră întrunită dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din membri.Articolul 12Convocarea şedinţelor CTC se face în scris, invitaţiile către membri fiind transmise prin poştă/curier sau email.Articolul 13(1) Îndrumările privind modul tehnic de interpretare al CTC se stabilesc prin consensul membrilor prezenţi.
  (2) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele propune aprobarea formei finale a îndrumărilor prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.(4) Secretarul şi invitaţii care participă la şedinţele CTC nu au drept de vot.(5) În minutele şedinţelor CTC se consemnează rezultatul votului pentru aprobarea formei finale a îndrumărilor CTC.
  Articolul 14(1) Îndrumările aprobate în cadrul şedinţei CTC sunt redactate în formă scrisă de către secretariat, semnate de către preşedinte şi se transmit tuturor membrilor CTC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei.
  (2) După aprobarea formei finale a îndrumărilor CTC, acestea se anexează la minutele şedinţelor în cadrul cărora sau aprobat.(3) După aprobare, îndrumările CTC se publică pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în conformitate cu prevederile art. 12^1 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 15Punctele aflate în agendă care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost propuse pot fi amânate pentru şedinţa următoare.Articolul 16Şedinţele CTC nu au caracter public.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 17Componenţa nominală a CTC se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de MDLPA şi IGSU.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!