Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 25 mai 2022Data intrării în vigoare 25-05-2022

  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.518 din 3.06.2021, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul I secţiunea 1, numerele curente 2, 5, 7 şi 14 şi precizările finale se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.BoalaStrategia şi conduita de execuţiePrecizări tehnice***
  1234
  2.CAMPILOBACTERIOZAI. Animale viiBovinele, ovinele, porcinele şi păsările se supun inspecţiei ante-mortem în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.II. Carne1. Inspecţia post-mortem a carcaselor se efectuează în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. Recoltarea de probe de piele de pe gât, de la carcasele de păsări domestice (pui la îngrăşare), după refrigerarea carcaselor, de către medici veterinari oficiali, la nivelul abatoarelor, pentru testarea Campylobacter spp.
  I. Animale vii - bovine, ovine, porcine, păsăriSupraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile cap. I din anexa nr. 1.II. CarneRecoltarea de probe din abatoarele de păsări pentru testarea Campylobacter spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic de la carcasele de păsări domestice - pui la îngrăşare - se recoltează, la nivelul abatoarelor, probe de piele de pe gât, după refrigerarea carcaselor, pentru testarea Campylobacter spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare.Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSVSA, şi analiza acestora se efectuează în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, denumit în continuare IISPV, şi în cadrul laboratoarelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV.III. Măsuri1. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme.2. Evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine şi porcine.3. În abatoarele de păsări, în caz de neconformitate pentru Campylobacter spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic, se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol şi a procedurilor specifice.4. Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru confirmare şi colecţie.
  ……………………
  5.SALMONELOZAI. Animale viiBovinele, ovinele, caprinele, porcinele, cabalinele şi păsările se supun inspecţiei ante-mortem în abatoare autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.II. Carne şi subproduse comestibile1. Inspecţia post-mortem a carcaselor şi organelor, precum şi recoltarea de probe se efectuează în abatoare autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. Verificarea şi recoltarea de probe includ şi sălile de tranşare sau unităţile de tranşare şi reambalare a cărnii roşii şi a cărnii de pasăre, precum şi depozitele destinate pentru aceste cărnuri.3. Recoltarea de probe de piele din zona gâtului de la carcase de pasăre, de către medici veterinari oficiali, de la nivelul abatoarelor, pentru testarea Salmonella spp.
  III. OuăVerificarea şi recoltarea de probe se efectuează în centre de colectare, centre de ambalare a ouălor, unităţi de producere a ouălor lichide, unităţi de procesare a ouălor, depozite, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de desfacere autorizate şi înregistrate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial - a se vedea secţiunile 1, 2, 3 şi 4 din prezentul capitol.IV. Alimente de origine animalăAlimentele de origine animală sunt supuse analizelor de laborator pentru Salmonella, conform legislaţiei în vigoare - a se vedea secţiunile 1, 2, 3 şi 4 din prezentul capitol.V. Hrana animală (Furaje) - a se vedea secţiunea 9 din prezentul capitol.……..............................
  I. Animale vii - bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, lagomorfe, păsăriProgramul de control pentru Salmonella la animalele vii se efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare - a se vedea cap. I din anexa nr. 1.II. Carne şi organe comestibileProgramul de control pentru Salmonella spp., în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de probe şi efectuarea de analize, după cum urmează:A. Recoltarea de probe de carne tocată, carne preparată, produse din carne introduse pe piaţă şi aflate în perioada de conservare, pentru testarea Salmonella spp. drept criteriu de siguranţă a alimentelorProgramul de control oficial pentru Salmonella spp. şi recoltarea probelor de carne şi produse din carne aflate în perioada de valabilitate se efectuează de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi ale secţiunii 4 lit. A din prezentul capitol. Probele de carne şi produse din carne prelevate vor fi analizate în cadrul LSVSA.B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline se recoltează probe de pe suprafaţa carcaselor acestora, prin metoda nedistructivă, cu ajutorul bureţilor abrazivi, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi ale secţiunii 4 lit. A din prezentul capitol.2. De la carcasele de păsări se recoltează porţiuni din pielea gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  III. MăsuriA. În cazul identificării Salmonella spp. drept criteriu de siguranţă a alimentelor în probele de alimente de origine animală vor fi aplicate următoarele măsuri:1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, din produsele de origine animală şi Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre, care se regăsesc la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul, acestea sunt declarate improprii consumului uman, sunt reţinute oficial şi retrase de la consumul uman.2. În cazul depistării de Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre şi de Salmonella spp., în alte probe de produse de origine animală, recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, din loturi de carne proaspătă de pasăre, respectiv produse de origine animală, care nu au fost livrate către unităţile de vânzare cu amănuntul, cu excepţia depozitelor alimentare, acestea nu vor fi destinate comercializării către consumatorul final decât după ce au fost supuse unui tratament termic care să asigure eliminarea acestui risc, într-o unitate de procesare autorizată sanitar-veterinar, urmată de efectuarea unui control microbiologic pentru fiecare lot de fabricaţie, care să ateste că lotul este corespunzător microbiologic, atunci când nu există garanţii suficiente că tratamentul termic a eliminat pericolul.
  3. În cazul cărnii de pasăre se vor dispune măsuri de retragere de pe piaţă numai în cazul în care a fost identificată prezenţa Salmonella typhimurium şi/sau Salmonella enteritidis pentru alte categorii de produse din/sau care conţin carne de pasăre, fiind necesară aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 1 şi 2.B. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologicI. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic la nivelul abatoarelor de ungulate domestice, sunt aplicate următoarele măsuri:- În cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip, în probele de pe suprafaţa carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline, recoltate la nivelul abatoarelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi ale secţiunii 4 lit. B pct. 1 din prezentul capitol, se vor dispune următoarele:a) se vor aplica măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă la nivelul abatoarelor;b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;c) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi biosecuritate în exploataţiile de origine a animalelor;d) carnea şi organele provenite de la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline la care s-au obţinut rezultate nesatisfăcătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului nu vor fi supuse restricţiilor sanitar-veterinare.II. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic la nivelul abatoarelor de carne de pasăre, sunt aplicate următoarele măsuri:1. În cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip, în probele de piele a gâtului, recoltate de la carcasele de pasăre - broileri şi curcani - la nivelul abatoarelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi, respectiv, ale secţiunii 4 lit. B nr. crt. 2 din prezentul capitol, se vor dispune următoarele:a) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă la nivelul abatoarelor;b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;c) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi biosecuritate în exploataţiile de origine a păsărilor;d) izolatele se supun serotipizării în vederea identificării Salmonella enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium, iar carnea de pasăre se supune reţinerii oficiale până la primirea rezultatelor privind serotipizarea;e) în situaţiile în care în probele de piele a gâtului a fost identificată Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium, se recoltează probe oficiale pentru determinarea Salmonella enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium în carnea proaspătă de pasăre, drept criteriu de siguranţă a alimentelor;f) în cazul în care a fost confirmată prezenţa Salmonella enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium în carnea proaspătă de pasăre, se aplică măsurile descrise la pct. III lit. A paragrafele 2 şi 3;g) în situaţiile în care a fost confirmată prezenţa Salmonella enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium numai în probele de piele a gâtului, se aplică măsurile descrise la pct. III lit. B II paragraful 1 lit a), b) şi c);
  h) în cazul loturilor de păsări (broileri şi curcani) destinate abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost decelată prezenţa S. enteritidis şi/sau S. typhimurium în probele recoltate de la nivelul exploataţiilor de origine, în cadrul controalelor oficiale sau în urma autocontrolului, aceste loturi sunt tăiate în partidă separată, în conformitate cu procedurile/instrucţiunile elaborate de la nivel central, şi se recoltează în mod obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de către ANSVSA, probe care sunt trimise la laborator pentru efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis şi/sau S. typhimurium.2. Este obligatorie menţionarea, în documentul ce cuprinde informaţiile privind lanţul alimentar la păsări, a rezultatelor analizelor efectuate pe probele recoltate în cadrul programelor naţionale de control al salmonelozelor zoonotice, conform prevederilor cap. I din anexa nr. 1.C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. în ouăle de consum, sunt aplicate următoarele măsuri:
  a) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau care sunt suspicionate a fi contaminate/care sunt contaminate cu anumite serotipuri de Salmonella, pentru care a fost stabilit un obiectiv de reducere a prevalenţei (S. enteritidis şi/sau S. typhimurium), conform prevederilor anexei nr. 1 cap. I pct. 3 - Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare, sau care au fost identificate ca fiind sursa de infecţie în cadrul unui focar specific de toxiinfecţie alimentară la om, se pot admite în consum uman numai după ce au fost supuse unui tratament, astfel încât să se garanteze distrugerea serotipului S. enteritidis şi/sau S. Typhimurium;b) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau care sunt suspicionate a fi infectate/care sunt infectate cu serotipurile vizate de Salmonella spp:-- sunt considerate ouă de categoria B, conform art. 2 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;- sunt marcate înainte că acestea să fie introduse pe piaţă, conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 589/2008;- sunt distribuite către centrele de ambalare numai în cazul în care DSVSA avizează în mod favorabil măsurile implementate de către operatorul din sectorul alimentar, în vederea prevenirii contaminării încrucişate cu ouă provenite din alte efective, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.160/2003 din 17 noiembrie 2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară, cu amendamentele ulterioare.D. În toate cazurile în care a fost depistată prezenţa Salmonella spp., de către DSVSA, în produsele alimentare de origine animală destinate consumului uman, tulpina izolată se trimite la IISPV, pentru confirmare şi tipizare.E. Abatoarele de ungulate domestice şi de păsări au obligaţia de a notifica fermele/exploataţiile furnizoare asupra rezultatelor inspecţiei ante- şi post-mortem, precum şi asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea prevalenţei Salmonella spp. în ferme.F. În toate cazurile în care la examenul microbiologic s-a decelat prezenţa S. enteritidis şi/sau S. typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre sau ouă introduse pe piaţă sau Salmonella spp. în celelalte categorii de alimente de origine animală pentru care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, este stabilit că Salmonella spp. constituie un criteriu de siguranţă, introduse pe piaţă şi aflate în perioada lor de valabilitate, DSVSA comunică informaţia medicilor veterinari oficiali din unităţile situate pe teritoriul judeţului în care au fost diagnosticate acestea, precum şi la DSVSA din judeţele de provenienţă a animalelor/produselor de origine animală.........................................
  …………………
  7.TUBERCULOZA(produsă de Mycobacterium bovis)I. Animale vii - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele şi vânatul sălbatic se supun examenului ante-mortem în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.I. Animale vii - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele şi vânatul sălbaticSupravegherea speciilor receptive în ferme prin teste alergice şi/sau serologice pentru tuberculoză şi expedierea animalelor reagente către abator, în vederea sacrificării în partidă separată - a se vedea prevederile cap. I din anexa nr. 1.
  II. Carne şi organe1. Inspecţia post-mortem a carcaselor şi organelor se efectuează în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. În cadrul inspecţiei post-mortem se examinează inclusiv ganglionii limfatici ai capului şi organelor.3. În cazul în care nu s-au constatat semne clinice specifice la examenul ante-mortem, animalele se dirijează la tăiere în condiţii normale, în caz contrar ,animalele se dirijează la tăiere în partidă separată.
  III. Lapte crudA) În exploataţiile de animale producătoare de lapteB) În unităţi de procesare a laptelui supuse autorizării şi/sau înregistrării sanitare veterinare……….....................................................................….
  II. Carne şi organeSe recoltează probe în următoarele cazuri:a) În cazul animalelor care au reacţionat pozitiv la testele alergice şi/sau serologice, la care, după tăiere, prin inspecţia post-mortem, nu se constată leziuni, se vor recolta următorii ganglioni limfatici:1. submaxilari, retrofaringieni, bronhici;2. mediastinali, eventual, şi mezenterici, dacă sunt măriţi în volum, portali şi retromamari.b) În cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu leziuni şi ganglioni limfatici în vederea examinării bacteriologice şi histologice, după caz, conform normelor sanitare veterinare în vigoare.Se recoltează porţiuni de organe cu leziuni şi limfonodulii aferenţi.În lipsa organelor afectate, se recoltează numai limfonodulii cu leziuni.c) Medicul veterinar oficial va notifica la DSVSA toate cazurile de suspiciune/leziuni detectate la examenul post-mortem.Măsuria) În cazul în care animalele prezintă o reacţie pozitivă sau neconcludentă la tuberculină sau în cazul în care există alte motive pentru suspectarea unei infecţii, acestea trebuie să fie sacrificate separat faţă de celelalte animale, luându-se toate precauţiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare şi a personalului prezent în abator.b) Sancţiunile de abator la carnea şi organele mamiferelor se aplică în funcţie de localizare şi extinderea leziunilor şi în conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare.c) Toată carnea care provine de la animale la care inspecţia post-mortem a permis punerea în evidenţă a unor leziuni tuberculoase în mai multe organe sau părţi ale carcasei trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman.În cazul în care a fost evidenţiată o leziune tuberculoasă în ganglionii limfatici ai aceluiaşi organ sau în aceeaşi parte a carcasei, numai organul afectat sau această parte a carcasei şi ganglionii limfatici asociaţi trebuie să fie declaraţi improprii pentru consumul uman.III. Lapte crudA.1. Laptele provenit de la animale cu reacţii pozitive sau dubioase la primul test comparativ simultan (TCS), în perioada de 42 de zile până la efectuarea celui de-al doilea test comparativ simultan (TCS) nu va fi utilizat în consum uman.
  A.2. Laptele provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice de boală şi nu au dat reacţii pozitive la testele de tuberculinare, provenite din exploataţii care nu sunt oficial libere de tuberculoză, poate fi livrat pentru procesare, cu acordul scris al DSVSA, în vederea obţinerii de produse lactate, cu condiţia să fie supus unui tratament termic care să dea o reacţie negativă la testul fosfatazei alcaline.A.3. Livrarea laptelui crud din fermele/exploataţiile de animale producătoare de lapte care nu sunt oficial libere de tuberculoză, în vederea procesării în conformitate cu prevederile lit. A.2, se realizează numai după obţinerea acordului scris din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială se găseşte ferma/exploataţia de animale.B.1. Laptele provenit de la animalele cu reacţii pozitive sau dubioase la primul TCS (în perioada de 42 de zile până la efectuarea celui de-al doilea TCS) nu va fi recepţionat şi admis la procesare în unităţile supuse înregistrării sanitare veterinare (centrele de prelucrare a laptelui) şi în unităţile de procesare autorizate sanitar-veterinar.B.2. Procesarea în conformitate cu prevederile lit. A.2 a laptelui provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice de boală şi nu au dat reacţii pozitive la testele de tuberculinare, din exploataţii care nu sunt oficial libere de tuberculoză, se realizează numai după obţinerea acordului scris din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială se găseşte unitatea autorizată sanitar-veterinar.C.1. În cazul identificării/confirmării la nivelul carcasei sau organelor a unor formaţiuni specifice TBC după efectuarea examenului post-mortem la una sau mai multe capre ce provin dintr-o exploataţie care nu este supusă testelor serologice sau alergice pentru TBC, respectiv animalele nu sunt testate individual pentru TBC, se interzice livrarea laptelui crud provenit de la această exploataţie, pentru a fi pus pe piaţă în vederea consumului uman, până la obţinerea testelor de laborator. Dacă examenul de laborator confirmă prezenţa bolii, toate caprele din exploataţia din care a/au provenit animalul/animalele la care s-a confirmat boala sunt supuse testării pentru TBC şi se aplică măsurile stabilite la lit. A.1, A.2, A.3, B.1 şi B.2.................................
  ……………………
  14.ANISAKIDOZA ŞI ALTE PARAZITOZE LA PEŞTILoturile de peşte, icrele şi lapţii se supun examenului prin inspecţie vizuală pentru identificarea paraziţilor vizibili înaintea introducerii pe piaţă (vas fabrică, vas congelator, centru de colectare independent sau integrat în ferma de acvacultură, hală de licitaţie, piaţă angro de peşte, unităţi de procesare a peştelui, unităţi de produse proaspete din pescuit, centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură, pescărie)I. Înainte de prelucrare sau comercializare, loturile de peşte, icrele şi lapţii sunt supuşi inspecţiei vizuale randomizate de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial, în vederea depistării şi îndepărtării paraziţilor vizibili cu ochiul liber. II. Măsuri Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/monitorizare/recoltare de probe modul în care se prelucrează peştele, icrele şi lapţii: a) peştele parazitat sau părţile parazitate din acesta nu vor fi comercializate pentru consum uman; b) peştele întreg la care au fost evidenţiate formaţiuni parazitare doar la nivelul viscerelor şi care pot fi îndepărtate în totalitate se poate dirija pentru eviscerare la o unitate de produse proaspete din pescuit, în cazul în care este vorba de peşte proaspăt, de la nivelul căreia se comercializează tot ca peşte proaspăt, sau la o unitate de procesare atât a peştelui proaspăt, cât şi a peştelui congelat pentru obţinerea produselor pescăreşti prelucrate. Aceste unităţi trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, să dispună de facilităţi pentru îndepărtarea eficientă a părţilor parazitate şi să respecte condiţiile de igienă pentru evitarea posibilităţilor de contaminare; c) peştele întreg care prezintă formaţiuni parazitare vizibile la nivelul musculaturii sau la nivelul musculaturii şi al viscerelor se declară impropriu pentru consum uman şi nu se acceptă valorificarea acestuia pentru consumul uman.
  ………………………
  Conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Măsurile care se aplică după efectuarea controalelor - comunicarea rezultatelor controalelor:1. Medicul veterinar oficial trebuie să consemneze în registrele ante-mortem şi post-mortem rezultatele acestor controale şi să evalueze semestrial rezultatele activităţilor din cadrul controlului în ceea ce priveşte situaţia zoonozelor, bolilor transmisibile la animale, precum şi prezenţa oricărei afecţiuni care ar putea avea un efect negativ asupra sănătăţii umane sau animale.2. a) În cazul în care controalele pun în evidenţă prezenţa unei boli sau a unei stări patologice care ar putea afecta sănătatea publică sau animală sau ar putea periclita bunăstarea animalelor, medicul veterinar oficial trebuie să informeze operatorul din sectorul alimentar sau medicul veterinar de liberă practică despre aceasta, prin completarea şi transmiterea documentului de lanţ alimentar în conformitate cu dispoziţiile ANSVSA.b) În cazul în care problema identificată a apărut în cursul producţiei primare, respectiv la nivelul exploataţiei sau al arealului de vânătoare, medicul veterinar oficial trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de supravegherea stării de sănătate a animalelor din exploataţia de origine, operatorul din sectorul alimentar, DSVSA şi responsabilii fondului de vânătoare respectiv.c) În cazul în care animalele în cauză provin dintr-o fermă a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o ţară terţă, medicul veterinar oficial trebuie să completeze documentul de lanţ alimentar la partea a II-a şi să îl transmită către ferma de origine, cu informarea DSVSA responsabile teritorial. 3. Rezultatele controalelor şi testărilor vor fi monitorizate în bazele de date ale ANSVSA şi DSVSA. 4. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului are obligaţia să întocmească şi să transmită către DSVSA, la sfârşitul fiecărei luni, un raport complet privind identificarea zoonozelor ca urmare a efectuării examenelor ante-mortem şi post-mortem, în care să fie detaliate măsurile dispuse faţă de cele constatate, precum şi toate informaţiile cu privire la identificarea animalului, originea acestuia.“
  2. La capitolul I, secţiunea 2 „Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea 2 Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar
  Nr. crt.CategoriaUnitateaConduita controalelor oficiale
  Prin audit, verificare, supraveghere, inspecţie monitorizarePrin recoltarea de probe pentru examene de laborator
  Natura probei/matricea conform categoriilor de produse descrise în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animalăFrecvenţa recoltării probelor pentru examenele prevăzute la secţiunea 4 din prezentul capitolPrecizări tehnice*
  I. Auditul şi încadrarea unităţilor pe grupe de risc*** - medicii veterinari de la nivelul departamentelor responsabile cu auditul şi evaluarea, din cadrul DSVSA
  II. Supraveghere, inspecţie, recoltare de probe - medicii veterinari oficiali de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale şi medicii veterinari oficiali încadraţi conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare
  Categoria IIICategoria IICategoria ICategoria IIICategoria IICategoria I
  123456789
  1.Unităţi cu activitate generalăa) Depozit frigorificI. TrimestrialSemestrial
  AnualProduse depozitate care necesită regim termic - recoltarea din primele 3 categorii de produse depozitate cu ponderea cea mai mareO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată la un an pentru fiecare categorie de produse1. ** Recoltarea de probe se efectuează de către DSVSA în scop bine determinat în cadrul controlului oficial, în vederea verificării siguranţei produsului şi a conformităţii alimentului cu criteriile de siguranţă şi de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează:a) verificarea siguranţei produsului, respectiv a conformităţii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranţă prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare;b) verificarea siguranţei produsului şi, respectiv, a conformităţii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranţă care nu sunt prevăzute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de reambalareI. TrimestrialSemestrialAnualProduse alimentare de origine animală reambalate, din fiecare categorieO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată la un an pentru fiecare categorie de produse
  II. Lunar
  TrimestrialSemestrial
  c) Piaţă angroI. SemestrialAnual18 luniProduse expuse la vânzareO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produseO dată la 18 luni pentru fiecare categorie de produse
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  d) Depozit fără regim termicI. TrimestrialSemestrialAnualProduse ce nu necesită regim termic - recoltarea din primele 3 categorii de produse depozitate cu ponderea cea mai mareO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse
  O dată la un an pentru fiecare categorie de produse
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  e) Unitatea de tip cateringI. TrimestrialSemestrialAnualProduse culinareO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse culinareO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse culinareO dată pe an pentru fiecare categorie de produse culinarede legislaţia comunitară, dar care sunt cuprinse în legislaţia naţională;c) obţinerea de informaţii privind statusul microbiologic al unor alimente comercializate pe piaţă;d) verificarea criteriilor de igienă a procesului prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi a sistemului de proceduri şi programe implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea asigurării siguranţei alimentelor (proceduri de bune practici de igienă şi producţie, program HACCP, sistem de trasabilitate, proceduri de retragere/rechemare, evitarea contaminării încrucişate şi/sau a contaminării posttratament termic);e) verificarea conformităţii alimentului/lotului/ loturilor suspicionat(e);f) dezvoltarea investigaţiilor în cursul anchetelor de toxiinfecţii alimentare, reclamaţiilor, sesizărilor;g) obţinerea de informaţii cu privire la noi hazarde, rezultate în urma evaluării riscului.2. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neconformitate care necesită investigaţii de laborator, recoltarea de probe va fi însoţită întotdeauna şi de o notă de control, în care autoritatea sanitară
  II. O dată pe lună
  TrimestrialSemestrial
  2.Carne de ungulate domesticea) AbatorI. TrimestrialSemestrialAnualProbe de pe suprafaţa carcaselor pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitolO dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent******Permanent******Permanent******Conform reglementărilor Uniunii Europene în vigoare sau programelor specifice aplicate suplimentar în cazul unităţilor autorizate pentru export în ţări terţe sau în baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  b) Abator cu capacitate mică (ungulate) - aplicabil doar în timpul sacrificării
  I. TrimestrialSemestrialAnualProbe de pe suprafaţa carcaselor pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitolO dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Lunar şi permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatLunar şi permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatLunar şi permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatÎn baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  c) Centru de sacrificare şi punct de tăiere la nivelul fermeiI. TrimestrialSemestrialAnualProbe pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitolO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specieO dată la 18 luni pentru fiecare specie
  II. Permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatPermanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatPermanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatÎn baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  d) Unitate de tranşareI. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranşatăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  3.Carne de pasăre şi de lagomorfea) Abator
  I. TrimestrialSemestrialAnualProbe de piele recoltate din zona gâtului de la carcase de pasăre (pui de carne şi curcani) pentru testarea Salmonella spp. şi (pui de carne) pentru O dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent ******Permanent ******Permanent ******În baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  Campylobacter spp. conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 2 şi 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitolveterinară locală va înscrie rezultatul controlului oficial şi va argumenta scopul recoltării.3. Recoltarea de probe de către autoritatea sanitară veterinară locală se realizează planificat în baza unei strategii stabilite de către DSVSA, care trebuie să urmărească obţinerea de informaţii - date comparabile, necesare autorităţii sanitare veterinare locale.În stabilirea strategiei de recoltare DSVSA trebuie să ţină cont de următoarele principii de:a) recoltare randomizată şi reprezentativă pentru lot;b) recoltare selectivă - când se adresează unor categorii de alimente cu risc înalt, în baza informaţiilor, investigaţiilor şi a experienţei anterioare;c) recoltare în caz de suspiciune - care se bazează pe o analiză şi o experienţă privind lotul şi circumstanţele recoltării - de exemplu, recoltarea efectuată ca parte a investigaţiei în focarele de toxiinfecţii alimentare (TIA) sau în timpul unei evaluări a programului HACCP în urma căreia se constată deficienţe care afectează siguranţa produsului.În scopul obţinerii de date relevante, al monitorizării şi al supravegherii corespunzătoare a riscului microbiologic pe întreg lanţul alimentar,
  b) Unitate de tranşare
  I. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranşatăO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de carne tranşată destinată comercializării către consumatorul final, pe speciiO dată pe semestru pentru fiecare categorie de carne tranşată destinată comercializării către consumatorul final, pe speciiO dată pe an pentru fiecare categorie de carne tranşată destinată comercializării către consumatorul final, pe specii
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  4.Carne de vânat de crescătoriea) AbatorI. TrimestrialSemestrialAnualCarne de vânat de crescătorie
  O dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  b) Unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorieI. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranşatăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă
  II. Permanent******Permanent
  ******
  Permanent******
  5.Carne de vânat sălbatica) Unitate care manipulează carnea de vânat sălbaticI. TrimestrialSemestrialAnualCarne şi organeO dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  b) Unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic
  I. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranşatăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  6.Carne tocată, carne preparată şi carne separată mecanica) Unitate de carne tocatăI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finite, un sortiment dintr-o categorie
  O dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarLunarLunar
  b) Unitate de carne preparatăI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarLunarLunar
  c) Unitate de carne separată mecanicI. TrimestrialSemestrial
  AnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru categoria de carne separată mecanic obţinută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareO dată pe semestru pentru categoria de carne separată mecanic obţinută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareO dată pe an pentru categoria de carne separată mecanic obţinută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareDSVSA trebuie să ţină cont în elaborarea strategiei de recoltare ca frecvenţa şi procedura de recoltare să se aleagă în funcţie de tipul de microorganism sau toxină şi tipul de aliment implicat (perisabil, stabil).**4. Recoltarea probelor de moluşte bivalve vii prevăzute la nr. crt. 8 lit. d), în vederea clasificării zonelor de producţie din mediul sălbatic sau de la nivelul exploataţiilor de moluşte, respectiv pentru monitorizarea zonelor deja clasificate, se realizează pe baza unor programe/planuri de eşantionare în conformitate cu titlul V din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalităţi practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce priveşte controalele oficiale, în cadrul controalelor oficiale efectuate de către DSVSA Constanţa şi Tulcea.
  II. LunarLunarLunar
  7.Produse din carneUnitate de procesareI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarLunarLunar
  8.Moluşte bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gasteropode marine vii ce nu se hrănesc prin filtrare, pectinidea) Centru de expediereI. LunarTrimestrialSemestrialMoluşte bivalve vii şi echinoderme, tunicate şi gasteropode marine vii, pectinideO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produse
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  b) Centru de purificareI. LunarTrimestrialSemestrial
  Moluşte bivalve viiO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  c) Unitate de procesareI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produse
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  d) Zonă de producţie/ relocare moluşte bivalve vii*****În vederea clasificării unei zone se recoltează probe pentru testare E. coli, pentru un an întreg
  Moluşte bivalve vii recoltate direct din mare1. În primul an, din fiecare punct de eşantionare stabilit în baza rezultatelor anchetei sanitare se recoltează o probă de moluşte bivalve vii, o dată pe săptămână în perioada mai-septembrie, de două ori pe lună în perioada octombrie-noiembrie, o dată pe lună în perioada decembrie-aprilie. 2. Probe suplimentare în caz de evenimente nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, defectări ale staţiilor de epurare ape uzate
  Monitorizare continuă după clasificare, prin recoltări de probe pentru testare E. coli1. Din fiecare punct de eşantionare stabilit în baza rezultatelor anchetei sanitare, cel puţin o dată pe lună, pentru o perioadă de 3 ani. În zonele pentru care există informaţii pentru o perioadă de 3 ani în ceea ce priveşte calitatea microbiologică a moluştelor, din fiecare punct de eşantionare, o dată la 2 luni. 2. Probe suplimentare în caz de evenimente nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, defectări ale staţiilor de epurare ape uzate
  După clasificare, inspecţia în timpul perioadei de colectare/capturare a moluştelor bivalve vii, cu ocazia recoltării de probe, pentru identificarea practicilor frauduloase Inspecţia în scopul identificării punctului de eşantionare pentru detectarea planctonului toxic şi biotoxinei marine unde există probabilitatea prezenţei planctonului toxic, respectiv acolo unde: - viteza curenţilor marini este foarte redusă; - culoarea, transparenţa (claritatea) apei marine prezintă modificări faţă de normal.Plancton şi moluşte bivalve vii recoltate direct din mareDupă clasificare, recoltarea cel puţin a unei probe de apă marină cu plancton şi a unei probe de moluşte bivalve vii din specia cea mai sensibilă la contaminarea cu biotoxine marine, pentru fiecare zonă de producţie în parte, astfel: 1. în lunile iunie, iulie, august - săptămânal; 2. în lunile mai, septembrie - de două ori pe lună; 3. în lunile februarie, martie, aprilie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie - lunar. Această frecvenţă poate fi redusă în situaţia în care există date care arată că prezenţa planctonului toxic şi a biotoxinelor marine constituie un risc foarte scăzut sau poate să crească atunci când se constată că riscul este ridicat.
  9.Peşte şi produse din pescuita) Vas fabricăI. Semestrial
  AnualLa 18 luniMaterii prime Produse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe semestruO dată pe anO dată la 18 luni
  II. TrimestrialSemestrialAnual
  b) Vas congelatorI. SemestrialAnualLa 18 luniProduse din pescuit congelateO dată pe semestruO dată pe anO dată la 18 luni
  II. TrimestrialSemestrial
  Anual
  c) Unitate de produse proaspete din pescuit - cherhanaI. TrimestrialSemestrialAnualProduse proaspete Produse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  d) Unitate de procesare a produselor din pescuitI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii prime Produse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestru
  O dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  e) Centru de colectare a peşteluiI. TrimestrialSemestrialAnualPeşte şi produse proaspete din pescuitO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  f) Centru de colectare a peştelui integrat în cadrul fermei de acvaculturăI. TrimestrialSemestrialAnual
  Peşte si produse din pescuitO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialAnual
  g) Piaţă de licitaţieI. TrimestrialSemestrialAnualProduse valorificateO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  h) Piaţă angro de peşteI. Trimestrial
  SemestrialAnualProduse valorificateO dată pe trimestru de la 5% dintre comercianţiO dată pe semestru de la 5% dintre comercianţiO dată pe an de la 5% dintre comercianţi
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  i) Vas aprovizionareI. SemestrialAnualLa 18 luniPeşte şi produse din pescuit congelateO dată pe semestru din specia reprezentativăO dată pe an din specia reprezentativăO dată la 18 luni din specia reprezentativă
  II. TrimestrialSemestrialAnual
  j) Unitate produse din pescuit separate mecanicI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  10.Lapte crud şi produse din laptea) Centru de colectare a laptelui materie primăI. O dată pe an se va efectua auditul tuturor centrelor de colectare lapte materie primă din judeţ de către structura cu responsabilităţi din cadrul DSVSAII. Semestrial vor fi inspectate toate centrele de colectare lapte materie primă din judeţ, de către reprezentanţii circumscripţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, denumite în continuare CSVSAOLapte crud materie primăDouă prelevări pe lună, de la producători individuali deţinători de exploataţii nonprofesionale, care livrează laptele la centrul de colectare (Nu se vor preleva probe din tancul de stocare şi răcire a laptelui.), pentru determinarea numărului total de germeni (NTG) şi calculul mediei geometrice, timp de două luni consecutive, în perioada martie-noiembrie, la 5% din centrele de colectare lapte din judeţ, dar fără să fie prelevate probe de la mai mult de 5 centre de colectare a laptelui crud.Din cele 2 probe de lapte crud prelevate timp de două luni consecutive, în perioada martie-noiembrie, vor fi efectuate şi analize pentru determinarea numărului de celule somatice (NCS), fără calculul mediei geometrice.
  b) Unitate de procesare a laptelui materie primă
  I. TrimestrialSemestrialAnualLapte crud de vacă O dată pe trimestru înainte de procesare O dată pe semestru înainte de procesareO dată pe an înainte de procesare
  II. SăptămânalO dată la două săptămâniLunarProduse finiteLapte pasteurizat pentru determinarea fosfatazei alcalineO dată pe lună pentru fiecare categorie de produse finite obţinuteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse finite obţinuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse finite obţinute
  c) Unitate de procesare produse lactateI. TrimestrialSemestrialAnualMaterie primă intrată la procesare, inclusiv lapte pasteurizat, produse finite
  O dată pe trimestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  11.Ouă şi produse din ouăa) Centru de ambalare a ouălorI. TrimestrialSemestrialAnualOuă O dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate pentru producerea ouălor lichide
  I. TrimestrialSemestrialAnualOuă şi/sau produse finiteO dată pe trimestru pentru ouă materie primă şi pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe semestru pentru ouă materie primă şi pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe an pentru ouă materie primă şi pentru fiecare categorie de produse obţinute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  c) Unitate de procesare a ouălorI. Trimestrial SemestrialAnualOuă si/sau produse finiteO dată pe trimestru pentru ouă şi ouă lichide materie primă şi pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe semestru pentru ouă şi ouă lichide materie primă şi pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe an pentru ouă şi ouă lichide materie primă şi pentru fiecare categorie de produse obţinute
  II. LunarTrimestrial
  Semestrial
  12.Pulpe de broască şi melciUnitate de procesareI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii prime şi produse finiteO dată pe trimestru pentru materii prime şi produsele finiteO dată pe semestru pentru materii prime şi produsele finiteO dată pe an pentru materii prime şi produsele finite
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  13.Grăsimi animale, untură, jumăria) Centru de colectare a grăsimilor animaleI. Trimestrial SemestrialAnual
  Materii primeO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parteO dată la 18 luni pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de procesare a grăsimilor animaleI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  14. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine
  Unitate de procesare, inclusiv unităţi de obţinere a cheaguluiI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe an pentru fiecare categorie de produse obţinute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  15.Gelatinăa) Centru de colectare a materiilor prime pentru gelatinăI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii primeO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parte
  O dată pe an pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de procesare a gelatineiI. Trimestrial SemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse obţinuteO dată la 18 luni pentru fiecare categorie de produse obţinute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  16.Colagena) Centru de colectare a materiilor prime pentru colagenI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii primeO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parteO dată la 18 luni pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de procesare a colagenuluiI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pe fiecare categorie în parteO dată pe semestru pe fiecare categorie în parteO dată pe an pe fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  17.
  Alte activităţia) Unitate de procesare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicoleI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii prime şi produse finiteO dată pe trimestru pentru mierea intrată la procesare şi/sau fiecare categorie de produse în parte obţinuteO dată pe semestru pentru mierea intrată la procesare şi/sau fiecare categorie de produse în parte obţinuteO dată pe an pentru mierea intrată la procesare şi/sau fiecare categorie de produse în parte obţinute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate produse înalt rafinateI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  c) Mijloc de transport al alimentelor de origine animalăO dată la 2 aniDe pe suprafaţa interioară şi echipamentele din interiorProbe de sanitaţie în caz de suspiciune
  Recoltarea de probe şi transportul acestora la laboratora) În cazul în care în urma controlului se constată neconformitate în aplicarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu amendamentele ulterioare, procesul-verbal de constatare întocmit în urma controlului trebuie să specifice termenul de timp acordat pentru eliminarea neconformităţilor constatate şi data la care se va efectua recontrolul. b) În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune care necesită investigaţii de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.c) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA. d) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză (proba de opinie suplimentară), prin consemnarea în procesul-verbal de prelevare a probei. În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza acestei probe. Operatorul este informat, în cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente, pentru a permite o a doua expertiză, nu este posibilă.
  e) Căi de atac: în cazul în care operatorii economici sunt nemulţumiţi de rezultatul controlului oficial, pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau îşi pot rezerva dreptul prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625.f) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat. În cazul în care acesta doreşte să conteste rezultatul obţinut în controlul oficial, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. În cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării privind contestarea rezultatului controlului oficial, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert recunoscut şi calificat corespunzător, conform procedurii elaborate de la nivelul ANSVSA.g) În caz de litigiu, pe baza celei de a doua expertize menţionate la lit. e), operatorii din domeniul alimentar pot solicita pe cheltuiala proprie examinarea documentelor analizei iniţiale şi, după caz, efectuarea unei alte analize de către un alt laborator oficial. În final, pe baza rezultatelor obţinute în urma acestor acţiuni, personalul de specialitate al DSVSA stabileşte conformitatea lotului. Costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial.h) Buletinul de analiză cu care poate fi contestat rezultatul controlului oficial trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat (conform SR ISO EN 17025) care utilizează o metodă de determinare care prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.
  * În cazul obţinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA au următoarele obligaţii şi dispun următoarele măsuri: A. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă.1. DSVSA declanşează ancheta în scopul: a) identificării lotului/loturilor suspecte;b)
  identificării unităţii/unităţilor în care a/au fost produs/produse;
  c) identificării reţelei de distribuţie prin stabilirea trasabilităţii produsului/produselor;d) identificării cauzei/pericolului;e) evaluării pericolelor/riscului;f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.
  2. DSVSA realizează controlul şi verificarea procedurilor şi programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale.3.
  DSVSA realizează verificarea corectitudinii acţiunilor corective şi măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale.
  4. DSVSA realizează supravegherea şi monitorizarea acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat.5. DSVSA dispune reţinerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionat(e)/incriminat(e) până la terminarea anchetei şi sosirea buletinelor de analiză.6. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionat(e) prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcţie de tipul de hazard şi particularităţile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.), precum şi de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformităţi înregistrate în timp în registrele unităţii privind produsul suspicionat/incriminat).7. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitaţie, mediu, materii prime, produse şi loturi, relevante în funcţie de tipul de risc şi particularităţile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.).8. Până la depistarea cauzei şi eliminarea pericolelor/riscului, în funcţie de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau de oprire a producerii alimentului incriminat.9. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei şi comunicarea acestora prin SRAAF, la punctele de contact din cadrul ANSVSA.
  B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din ţări terţe, DSVSA dispun măsuri în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2017/625.În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66 şi 67 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.1. În situaţia în care, ca urmare a controalelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, se constată că legislaţia Uniunii Europene a fost încălcată, DSVSA iau următoarele măsuri:a) notifică ANSVSA despre natura produselor utilizate şi transportul în cauză;b) intensifică controalele oficiale în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.873 din 7 noiembrie 2019 al Comisiei privind procedurile la posturile de inspecţie la frontieră pentru efectuarea în mod coordonat de către autorităţile competente a controalelor oficiale intensificate asupra produselor de origine animală, asupra materialelor germinative, precum şi asupra subproduselor de origine animală şi produselor compuse, pentru fiecare transport provenit din aceeaşi unitate de origine şi care conţine aceeaşi categorie de mărfuri, pentru acelaşi tip de încălcare - următoarele 10 transporturi care au aceeaşi origine trebuie să fie reţinute oficial pentru efectuarea de controale de identitate şi controale fizice, incluzând recoltarea de probe şi testări de laborator.2. În situaţia în care controalele efectuate suplimentar confirmă nerespectarea legislaţiei Uniunii Europene, transportul trebuie distrus conform art. 66 din Regulamentul (UE) 2017/625. În cazul în care controalele evidenţiază o depăşire a limitelor maxime de reziduuri se declanşează alertă SRAAF, se informează Comisia şi celelalte state membre, iar transportul este distrus.C.
  DSVSA se asigură că, în caz de obţinere de rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgenţă DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcţie de caz;2. notifică în regim de urgenţă fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat şi motivul retragerii alimentului de pe piaţă;4. iniţiază în regim de urgenţă procedura de retragere/rechemare a produsului din reţeaua de distribuţie şi, dacă este necesar, preiau produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final şi furnizează în timp util DSVSA documentaţia centralizată privind retragerea/rechemarea;5. colaborează cu autorităţile sanitar-veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat şi furnizează în timp util documentaţia solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile şi programele de bune practici de igienă şi producţie, HACCP, precum şi mărirea frecvenţei de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea şi eliminarea cauzei, şi iniţiază acţiuni şi măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariţiei riscului/pericolului pentru alimentul implicat.
  D. În situaţia în care, în urma realizării controalelor oficiale asupra unei unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (încadrată în clasa I de risc), pe parcursul a cel puţin doi ani de zile nu au fost aplicate sancţiuni ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, DSVSA pe raza căreia se regăseşte unitatea respectivă poate reduce frecvenţa controalelor oficiale până la dublarea perioadei de timp stabilite între două controale consecutive/recoltări de probe, corespunzător clasei I de risc. E. Cu ocazia unui control oficial realizat de medicul veterinar oficial va fi în mod obligatoriu efectuată şi examinarea organoleptică a produselor de origine animală. În ceea ce priveşte produsele pescăreşti, pentru examinarea organoleptică vor fi luate în considerare criteriile de prospeţime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.406/1996 privind stabilirea standardelor comune de piaţă pentru anumite produse pescăreşti, cu amendamentele ulterioare. În baza celor identificate cu ocazia efectuării examenului organoleptic, medicul veterinar oficial care a realizat examinarea poate dispune următoarele măsuri:1. declararea produsului de origine animală ca impropriu consumului uman în cazul în care se evidenţiază modificări calitative/alterări ale produsului respectiv, ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, urmată de livrarea acestuia către neutralizare sau în scopuri tehnice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;2. dispunerea măsurii de reţinere oficială a produsului şi recoltarea de probe în vederea efectuării examenului de laborator pentru clarificare, în cazul în care se suspicionează că produsul în cauză nu se încadrează în parametri de calitate şi siguranţă stabiliţi de legislaţia în vigoare. În situaţia în care nu există acte normative naţionale sau comunitare prin care să se stabilească criteriile organoleptice aplicabile produselor sau grupelor de produse, medicii veterinari oficiali vor lua decizia ţinând cont de prevederile standardelor internaţionale stabilite la nivelul Codex alimentarius.
  ** Probele recoltate în condiţiile precizărilor tehnice prevăzute la coloana 9 sunt însoţite de o notă justificativă cu precizarea motivaţiei recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează: 1. în cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigaţii de laborator, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor locală prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;2. ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creşterea frecvenţei controalelor şi a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.
  ***1. Toate acţiunile de control oficial, indiferent dacă se identifică sau nu neconformităţi, se finalizează cu întocmirea, la faţa locului, a unui document - de exemplu: raport de audit, notă de constatare, proces-verbal, adus la cunoştinţa operatorului, în care sunt înscrise aspectele constatate şi, după caz, măsurile dispuse, termene pentru remedierea deficienţelor ca urmare a controlului/recontrolului. Medicii veterinari oficiali din cadrul CSVSAO sub responsabilitatea coordonatorului CSVSAO, în corelaţie cu catagrafia unităţilor autorizate/înregistrate şi în baza încadrării acestora în funcţie de analiza riscului, elaborează planul cifric pe care îl vor transmite departamentului responsabil din cadrul DSVSA, în vederea avizării acestuia.2. Evaluarea unităţii în vederea încadrării acesteia pe grupe de risc se poate realiza o dată cu efectuarea auditului unităţii.**** Se recoltează probe de pe suprafaţa carcaselor la ungulatele domestice - bovine, ovine, caprine, cabaline şi porcine - în vederea monitorizării prevalenţei Salmonellei spp., piele din zona gâtului de la carcasele de păsări - pui de carne şi curcani, pentru monitorizarea prevalenţei Salmonella spp. şi piele din zona gâtului de la carcase de pui de carne pentru monitorizarea prevalenţei Campylobacter spp. din abatoarele cuprinse în planul de prelevare stabilit prin programul specific elaborat de ANSVSA.***** Zonele de producţie/relocare pentru moluşte bivalve vii nu se supun autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acestea fiind emis un „Document de clasificare a zonei“. ******Medicii veterinari oficiali asigură supravegherea permanentă a unităţilor şi întocmesc note de control conform instrucţiunilor transmise prin notă de serviciu de către ANSVSA.Fişa de evaluare care cuprinde criteriile în baza cărora se realizează încadrarea pe grupe de risc a unităţilor care produc, prelucrează şi depozitează produse de origine animală autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare, întocmită o dată la 12 luni de către personalul de la nivelul departamentului cu responsabilităţi în evaluarea riscului
  Denumirea societăţii comercialeData auditului:
  Sediul societăţii comercialeMedic veterinar oficial:
  Adresa unităţii de producţie
  Activitatea pentru care a fost emisă autorizaţia
  Număr de autorizare
  CategoriaCriteriile de evaluareEvaluarePunctajFactor de corecţieTotalNota
  1. Caracteristicile unităţii1aData construcţiei sau a renovării semnificativeConstrucţie nouă (0-9)Renovare recentă (10-19)Relativ recentă (20-29)Veche (30-50)0,12
  1bCondiţii generale de întreţinere a unităţii şi echipamentelorFoarte bune (0-9)Bune (10-20)Acceptabile (21-40)Insuficiente (41-70)
  2. Capacitate de producţie2aDimensiunile unităţii şi capacitatea de producţieFoarte mici (0-9)Mici (10-15)Medii (16-30)Mari (31-50)0,1
  2bAria de distribuţie a produselorLocală (0-9)Naţională (10-15)Comunitară (16-30)Ţări terţe (31-50)
  3. Caracteristicile produsului*3aCategoria de alimenteA (0-9)B (10-15)C (16-30)
  D (31-50)0,18
  3bDestinaţia utilizăriiAliment care nu poate fi consumat decât după un tratament termic (0-9)Aliment care poate fi consumat înaintea gătirii sau transformării (10-15)Aliment din categoriile B, C şi D gata pentru consum (16-30)Alimente pentru categorii speciale (copii, bolnavi etc.) (31-50)
  4. Sistemul de autocontrol4aProceduri preoperaţionaleComplete şi implementate (0-9)Necesită completări şi sunt implementate (10-15)Necesită completări şi sunt implementate parţial (16-20)Nu sunt elaborate şi nu sunt implementate (21-40)0,2
  4bProgram HACCPAplicat şi adecvat (0-9)Carenţe minore (10-15)Carenţe majore (16-40)Inadecvat, neaplicat (41-60)
  5. Criterii specifice5aTrasabilitateaSistem elaborat şi implementat (0-9)Sistem elaborat, parţial implementat (10-15)Sistem în curs de elaborare şi implementare (16-30)Sistem neelaborat şi neimplementat (31-50)0,2
  5bCriterii microbiologicePlan de control elaborat şi respectat (0-9)Plan de control elaborat şi parţial respectat (10-15)Plan de control în curs de elaborare şi implementare (16-30)Plan de control neelaborat şi neimplementat (31-50)
  6. Antecedente6aIstoric - nereguli sau neconformităţi constatate în verificările anterioareNesemnificative sau formale (0-9)Nesemnificative sau formale repetate (10-30)Substanţiale sau grave, izolate şi rezolvate (31-60)Substanţiale sau grave, izolate şi rezolvate (61-100)0,2
  Categoriile de risc, criterii şi punctaje pentru încadrarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei riscului:1. categoria III - unităţi cu risc înalt - peste 50 de puncte, inclusiv 50;2. categoria II - unităţi cu risc mediu - de la 31 până la 49 de puncte;3. categoria I - unităţi cu risc scăzut - mai puţin de 30 de puncte, inclusiv 30.* La evaluarea unităţilor din sectorul cărnii de porc care au fost desemnate în conformitate cu cerinţele din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane, cu amendamentele ulterioare, în vederea încadrării în categorii de risc, pentru criteriul «Caracteristicile produsului» va fi acordat punctajul maxim - 50 de puncte. Acest punctaj se acordă şi pentru unităţile care au fost autorizate în baza legislaţiei sanitare veterinare privind pesta porcină africană aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605.La evaluarea unităţilor din sectorul cărnii de porc care au fost desemnate de către DSVSA pentru recepţionarea şi sacrificarea porcinelor provenite din exploataţii situate în zonele de protecţie şi/sau în zonele de supraveghere ale unor focare de pestă porcină africană, în conformitate cu cerinţele din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de prevenire şi control al anumitor boli listate, în vederea încadrării în categorii de risc, pentru criteriul «Caracteristicile produsului» va fi acordat punctajul maxim (50 de puncte). Acest punctaj se acordă şi pentru unităţile desemnate în baza legislaţiei sanitar-veterinare privind pesta porcină africană aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2020/687.Clasificarea alimentelor în funcţie de risc:1. grupa A - lapte praf, lapte UHT sau altfel sterilizat, brânzeturi opărite sau maturate mai mult de 6 luni, conservele, mierea, peşte uscat;2. grupa B - produse din carne crud uscate sau/şi maturate, produse din carne semiuscate, produse din carne tratate termic, smântână, lapte pasteurizat, unt, brânzeturi maturate mai mult de 60 de zile, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate, produse din ouă pasteurizate sau sterilizate, paste cu carne; 3.
  grupa C - carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări şi lagomorfe, carne tocată şi carne preparată, brânză proaspătă sau maturată mai puţin de 60 de zile, peşte proaspăt, fileuri de peşte, ouă;
  4. grupa D - lapte crud, produse din lapte nepasteurizate, produse din peşte preparate, icre, produse din peşte afumate, marinate, moluşte, carne preparată care se consumă crudă sau supusă unui tratament termic inferior pasteurizării, produse din carne/lapte feliate gata pentru consum, sosuri proaspete.
  3. La capitolul I, secţiunea 3 „Controlul oficial al unităţilor înregistrate sanitar-veterinar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea 3 Controlul oficial al unităţilor înregistrate sanitar-veterinar
  Nr. crt.Categoria de produs/activitateUnitatea*Conduita de control oficial prin verificare/testare/recoltare de probe
  Frecvenţa verificărilor/supravegherii/monitorizării ***Recoltare de probe pentru examene de laborator
  Natura probeiFrecvenţa recoltării probelor pentru examenele prevăzute la secţiunea 4 din prezentul capitolPrecizări tehnice**
  Categoria ICategoria IICategoria ICategoria II
  123456789
  1.Carnea) CarmangerieLunarDe două ori pe lunăProduse finite - un sortiment din primele două categorii obţinute lunar în cantităţile cele mai mari sau din alte categorii în baza evaluării riscului pentru sănătatea publicăAnual, pentru fiecare categorie de produse, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, pentru fiecare categorie de produse, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare1. Recoltarea de probe se efectuează de către DSVSA în scop bine determinat în cadrul controlului oficial, în vederea verificării siguranţei produsului şi, respectiv, a conformităţii alimentului cu criteriile de siguranţă prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează: a) verificarea siguranţei produsului şi, respectiv, a conformităţii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranţă prevăzute în Regulamentul Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare; b) verificarea siguranţei produsului şi, respectiv, a conformităţii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranţă care nu sunt prevăzute de legislaţia comunitară, dar care sunt cuprinse în legislaţia naţională;
  b) MăcelărieLunarDe două ori pe lunăCarne proaspătă doar pentru determinarea speciei şi carne tocată obţinută la cerereLa suspiciune, reclamaţie, toxiinfecţieLa suspiciune, reclamaţie, toxiinfecţie alimentarăc) obţinerea de informaţii privind statusul microbiologic al unor alimente comercializate pe piaţă; d) verificarea sistemului de proceduri şi programe implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea asigurării siguranţei alimentelor (proceduri de bune practici de igienă şi producţie, program HACCP, sistem de trasabilitate, proceduri de retragere/rechemare, evitarea contaminării încrucişate şi/sau a contaminării post-tratament termic); e) verificarea conformităţii alimentului/lotului/ loturilor suspicionate; f) dezvoltarea investigaţiilor în cursul anchetelor de toxiinfecţii alimentare, reclamaţiilor, sesizărilor;
  g) obţinerea de informaţii cu privire la noi hazarde, rezultate în urma evaluării riscului. 2. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neconformitate care necesită investigaţii de laborator, recoltarea de probe va fi însoţită întotdeauna şi de o notă de control, în care autoritatea sanitară veterinară locală va înscrie rezultatul controlului oficial şi va argumenta scopul recoltării. 3. Recoltarea de probe de către autoritatea sanitară veterinară locală se realizează planificat în baza unei strategii stabilite de către DSVSA, care trebuie să urmărească obţinerea de informaţii - date comparabile, necesare autorităţii sanitare veterinare locale. În stabilirea strategiei de recoltare DSVSA trebuie să ţină cont de următoarele principii de: a) recoltare randomizată şi reprezentativă pentru lot; b) recoltare selectivă - când se adresează unor categorii de alimente cu risc înalt (în baza informaţiilor, investigaţiilor şi a experienţei anterioare); c) recoltare în caz de suspiciune - care se bazează pe o analiză şi o experienţă privind lotul şi circumstanţele recoltării (de exemplu, recoltarea efectuată ca parte a investigaţiei în focarele de TIA sau în timpul unei evaluări a programului HACCP în urma căreia se constată deficienţe care afectează siguranţa produsului). În scopul obţinerii de date relevante, al monitorizării şi al supravegherii corespunzătoare a riscului microbiologic pe întreg lanţul alimentar, DSVSA trebuie să ţină cont în elaborarea strategiei de recoltare ca frecvenţa şi procedura de recoltare să se aleagă în funcţie de tipul de microorganism sau toxină şi tipul de aliment implicat (perisabil, stabil).
  c) Centru de colectare a vânatului sălbaticAnual, în sezoanele de vânătoare stabilite conform legislaţiei specificeSemestrial, în sezoanele de vânătoare stabilite conform legislaţiei specifice
  d) Centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermeiAnualSemestrialCarcase păsări/lagomorfeAnual, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  2.Laptea) Centru de prelucrare a laptelui integrat în exploataţie/aparţinând exploataţieiAnual
  SemestrialLapte crud Produse finite, un sortiment dintr-o categorieAnual, pentru fiecare categorie de produse obţinute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, pentru fiecare categorie de produse obţinute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  b) Centru de prelucrare a laptelui independentAnualSemestrialLapte crud Produse finite, un sortiment dintr-o categorieAnual, pentru fiecare categorie de produse obţinute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, pentru fiecare categorie de produse obţinute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  c) Ferme/Exploataţii de animale producătoare de lapteAnualSemestrialLapte crud destinat procesării, inclusiv laptele destinat vânzării directe către consumatorul final sau prin intermediul automatelorO probă pe lună pentru calculul mediei geometrice, timp de trei luni consecutive, pentru numărul de celule somatice (NCS), în perioada martie-noiembrie, la 10% din exploataţiile cu cel mai mare număr de capete, după caz, la cele la care anterior s-au înregistrat neconformităţi din punctul de vedere al igienei, exploataţii care desfăşoară activităţi de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul automatelor sau direct către consumatorul final Două prelevări pe lună pentru calculul mediei geometrice, timp de două luni consecutive, în perioada martie-noiembrie, la 10% din ferme, pentru numărul total de germeni (NTG) se vor selecta exploataţiile cu cel mai mare număr de capete, după caz, la cele la care anterior s-au înregistrat neconformităţi, exploataţii care desfăşoară activităţi de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul automatelor sau direct către consumatorul final.
  d) Automate de vânzare directă a laptelui crudSemestrial
  Lapte crud destinat vânzării directe către consumatorul finalDouă prelevări pe lună timp de două luni pentru NTG şi o prelevare pe lună timp de trei luni, în perioada iunie-august, pentru NCS În cazul în care un fermier deţine mai multe automate pe raza aceluiaşi judeţ se vor recolta probe din cel mult 4 automate aparţinând aceleiaşi ferme.
  3.Peşte şi produse din pescuita) Ambarcaţiune comercială de pescuitAnualIgiena suprafeţelor ce intră în contact cu peşteleO dată la doi ani - teste de sanitaţie
  b) Punct de debarcareSemestrialTrimestrialPeşteAnual, pentru fiecare specieSemestrial, pentru fiecare specie
  c) Magazin de desfacere a peştelui - pescărieAnualPeşte şi produse din peşteAnual, pentru fiecare categorie de produse
  d) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor
  AnualBatracieni, gasteropode, crustaceeAnual, pentru fiecare specie
  e) Fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează peşte pentru consum umanAnualPeşteAnual, pentru fiecare specie
  f) Fermă de moluşte bivalve vii pentru consum umanTrimestrialMoluşte bivalve, lichid intravalvularSemestrial
  g) Centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvaculturăLunarDe două ori pe săptămânăPeşte proaspăt şi produse prelucrateSemestrial, pentru fiecare specie/categorie de produse finiteTrimestrial, pentru fiecare specie/categorie de produse finite
  4.Mierea) Centru de extracţie şi/sau colectare a mierii şi a altor produse apicole
  AnualSemestrialMiere şi produse apicoleAnual, pentru fiecare categorie de produseSemestrial, pentru fiecare categorie de produse
  b) StupinăO dată la doi aniMiereO dată la doi ani, în perioada mai-septembrie, la stupinele care deţin peste 50 de familii de albine
  c) Magazin de desfacere a mieriiAnualMiereAnual, pentru fiecare categorie de miere
  5.Ouă pentru consumCentru de colectare a ouălorAnual SemestrialOuăAnual
  Semestrial
  6.Alimentaţie publică şi alte activităţia) Restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite b) Pizzerie c) Cantină, cu excepţia controlului caracteristicilor nutriţionale ale alimentelor din blocurile alimentare în spitale, şcoli, grădiniţe, centre de recuperare şi tabere şcolareMinimum 20% pe an din numărul de unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la nivelul judeţului, luând în considerare numărul de consumatori, cantităţile de preparate servite, specificul acestora Semestrial, pentru restaurantele care desfăşoară şi activitate de cateringMaterii prime, produse semipreparateÎn caz de reclamaţii, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecţii alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  d) Laborator de cofetărie şi/sau patiserie e) Cofetărie/PatiserieAnualMaterii prime şi produse finiteAnual, în special din grupele de materii prime şi produse finite care necesită regim termic
  f) Pensiune turistică în care sunt preparate şi servite alimente de origine animală sau nonanimală g) Punct gastronomic localAnual, minimum: - 100% - 20 de unităţi - 50% - 40 de unităţi - 30% - 80 de unităţi - 10% - peste 80 de unităţi
  La solicitare, în cazul pensiunilor turistice şi al punctelor gastronomice locale unde se sacrifică animale din speciile porcine, ovine şi caprine exclusiv pentru consum în incinta locaţiei
  Materii prime şi produse finite Examinarea animalului viu şi a cărnii obţinute, pentru pensiunile turistice şi punctele gastronomice locale unde se sacrifică animale din speciile porcine, ovine şi caprine exclusiv pentru consum în incinta locaţieiÎn caz de reclamaţii, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecţii alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA Efectuarea examinării pentru detectarea Trichinellei spp. la fiecare animal din specia porcină ce se sacrifică la pensiunile turistice sau punctele gastronomice locale
  h) Depozit alimentarLunarCategorii de produse depozitateAnual, din fiecare categorie depozitată
  i) Hipermarket j) SupermarketAnual minimum: - 100% - 15 unităţi - 50% - 30 de unităţi - 30% - 60 de unităţi - 20% - peste 60 de unităţi.Categorii de produse recepţionateÎn caz de reclamaţii, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecţii alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  k) Magazin alimentarAnual vor fi verificate minimum 20% din numărul magazinelor alimentare înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din judeţ.Categorii de produse comercializateÎn caz de reclamaţii, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecţii alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  l) Punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuţie a alimentelorAnual minimum 2% din numărul total de unităţi înregistrateAlimente destinate vânzării către consumatorul final: - carne proaspătă, ouă, brânzeturi, produse din carneÎn caz de reclamaţii, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecţii alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  m) Unităţi de vânzare prin internetAnualAlimente destinate vânzării către consumatorul final: - carne proaspătă, ouă, brânzeturi, produse din carneAnual, din produsele de origine animală achiziţionate de autoritatea veterinară competentă disimulată în ˶clientul misterios˝, de la 10% din unităţi, dar cel mult 10 probe anual; conform programului de prevenire şi combatere a fraudelor alimentare elaborat de ANSVSA
  7.Prepararea mâncărurilor la comandăCateringSemestrialProduse finite, Produse finite, un sortiment dintr-o categorieSemestrial
  8.
  Produse primare destinate vânzării directea) vânat sălbatic; b) carne de pasăre şi lagomorfe; c) peşte proaspăt; d) melci şi moluşte bivalve; e) ouă; f) miere de albine; g) lapte crud.Anual Semestrial în cazul automatelor pentru vânzarea directă a laptelui crud către consumatorul finala) vânat sălbatic; b) carne de pasăre şi lagomorfe; c) peşte proaspăt; d) melci şi moluşte bivalve; e) ouă; f) miere de albine; g) lapte crud.În caz de reclamaţii, suspiciuni sau toxiinfecţii alimentare Semestrial în cazul automatelor pentru vânzarea directă a laptelui crud către consumatorul final
  9.
  Prepararea, comercializarea alimentelorTârguri şi expoziţii de produse alimentareUn control pentru fiecare târg/expoziţie la fiecare organizareProduse finite gata pentru consumul uman, produse primareNumai în caz de reclamaţii, suspiciuni sau toxiinfecţii alimentare
  10.Staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport al alimentelor de origine animalăAnualTeste de sanitaţie de pe suprafeţele care intră în contact cu alimente de origine animală, pentru verificarea eficienţei operaţiunilor de igienizare a mijloacelor de transportÎn cazul în care în urma verificării/supravegherii/monitorizării se suspicionează sau se constată o neconformitate
  * Vor fi incluse în controlul oficial unităţile înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unităţile care deţin atestate pentru fabricarea produselor alimentare de origine animală ce prezintă caracteristici tradiţionale, înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale. **I. În cazul obţinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA au următoarele obligaţii şi vor dispune următoarele măsuri:A. 1. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă;2. DSVSA declanşează ancheta în scopul: a) identificării lotului/loturilor suspect(e);
  b) identificării unităţii/unităţilor în care a fost produs/au fost produse;c) identificării reţelei de distribuţie prin stabilirea trasabilităţii produsului/produselor;d) identificării cauzei/pericolului;e) evaluării pericolului/riscului;f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.
  3. DSVSA realizează controlul şi verificarea procedurilor şi programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;
  4. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;5. DSVSA realizează supravegherea şi monitorizarea acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;6. DSVSA realizează reţinerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionat(e)/incriminat(e) până la terminarea anchetei şi sosirea buletinului de analiză;7. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionat(e) prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcţie de tipul de pericol şi particularităţile alimentului (aw, pH, temperatură etc.), precum şi de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformităţi înscrise în timp în registrele unităţii privind produsul suspicionat/incriminat);8. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitaţie, mediu, materii prime, produse şi loturi, relevante în funcţie de tipul de hazard şi particularităţile alimentului (aw, pH, temperatură etc.);9. până la depistarea cauzei şi eliminarea pericolului/riscului, în funcţie de analiza de risc, DSVSA pot dispune, după caz, măsura de reducere sau oprire a producerii alimentului incriminat;10.
  DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei şi comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din cadrul ANSVSA.
  B. În cazul produselor de origine animală provenite din import, DSVSA dispun măsuri în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2017/625.1. În situaţia în care, ca urmare a controalelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, se constată că legislaţia Uniunii Europene a fost încălcată, DSVSA iau următoarele măsuri:a) notifică ANSVSA despre natura produselor utilizate şi transportul în cauză;b) intensifică controalele oficiale în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.873 pentru fiecare transport provenit din aceeaşi unitate de origine şi care conţine aceeaşi categorie de mărfuri, pentru acelaşi tip de încălcare - următoarele 10 transporturi care au aceeaşi origine trebuie să fie reţinute oficial pentru efectuarea de controale de identitate şi controale fizice, incluzând recoltarea de probe şi testări de laborator.2. În situaţia în care controalele efectuate suplimentar confirmă nerespectarea legislaţiei Uniunii Europene, transportul trebuie distrus conform art. 66 din Regulamentul (UE) 2017/625. În cazul în care controalele evidenţiază o depăşire a limitelor maxime de reziduuri se declanşează alertă SRAAF, se informează Comisia Europeană şi celelalte state membre, iar transportul este distrus.
  II. DSVSA se asigură că, în caz de obţinere a unor rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgenţă DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcţie de caz;2. notifică în regim de urgenţă fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat şi motivul retragerii/rechemării alimentului de pe piaţă;4. iniţiază în regim de urgenţă procedura de retragere/rechemare a produsului din reţeaua de distribuţie şi, dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final şi vor furniza în timp util DSVSA documentaţia centralizată privind retragerea/rechemarea produsului;5. colaborează cu autorităţile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat şi furnizează în timp util documentaţia solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile şi programele de bune practici de igienă şi producţie, HACCP, precum şi mărirea frecvenţei de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea şi eliminarea cauzei, şi iniţiază acţiuni şi măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariţiei riscului/hazardului pentru alimentul implicat.
  În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare, frecvenţa de prelevare a probelor poate fi mărită până la identificarea şi eliminarea cauzei.Probele recoltate în condiţiile precizărilor tehnice, menţionate la coloana 6, trebuie însoţite de o notă justificativă cu precizarea motivaţiei recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează: a) în cazul în care în urma controalelor se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigaţii de laborator, autoritatea sanitar-veterinară competentă prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;b) ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creşterea frecvenţei controalelor şi a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.
  *** Cu ocazia unui control oficial realizat de medicul veterinar oficial este în mod obligatoriu efectuată şi examinarea organoleptică a produselor de origine animală. În ceea ce priveşte produsele pescăreşti, pentru examinarea organoleptică trebuie luate în considerare criteriile de prospeţime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.406/1996 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piaţă pentru anumite produse pescăreşti. În baza celor identificate cu ocazia efectuării examenului organoleptic, medicul veterinar oficial care a realizat examinarea poate dispune următoarele măsuri:– declararea produsului de origine animală ca impropriu consumului uman, în cazul în care se evidenţiază modificări calitative/alterări ale produsului respectiv ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, urmată de livrarea acestuia către neutralizare sau în scopuri tehnice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;– dispunerea măsurii de reţinere oficială a produsului şi recoltarea de probe în vederea efectuării examenului de laborator pentru clarificare, în cazul în care se suspicionează că produsul în cauză nu se încadrează în parametri de calitate şi siguranţă stabiliţi de legislaţia în vigoare.În situaţia în care nu există acte normative naţionale sau comunitare prin care să se stabilească criteriile organoleptice aplicabile produselor sau grupelor de produse, medicii veterinari oficiali iau decizia ţinând cont de prevederile standardelor internaţionale stabilite la nivelul Codex alimentarius.Fişa de evaluare cuprinzând criteriile în baza cărora se realizează încadrarea pe grupe de risc a unităţilor de procesare înregistrate sanitar-veterinar de tipul: carmangerii, măcelării, centru prelucrare lapte (independent, integrat), punct de debarcare, centru colectare ouă, centru colectare miere, centru sacrificare a păsărilor la fermă, întocmită o dată la 12 luni de personalul cu responsabilităţi în evaluarea riscului
  Denumirea societăţii comerciale/ObiectivData auditului:
  Sediul societăţii comercialeMedic veterinar oficial:
  Adresa unităţii de vânzare cu amănuntul înregistrată sanitar-veterinar
  Număr de înregistrare sanitar-veterinar
  Criteriile de evaluareEvaluarePunctajFactor de corecţieTotalNota
  Condiţii generale şi de întreţinere a unităţiiBune (0-40)Acceptabile (41-70)0,25
  Destinaţia utilizăriiAlimente destinate procesării/utilizării după gătire sau procesare (0-40)Gata pentru consum (41-70)0,25
  Igiena producţiei şi instruirea igienico-sanitară şi competentă a angajaţilorIgienă bună (0-40)Igienă defectuoasă, neelaborate şi neimplementate (41-70)0,25
  Criterii microbiologicePlan de autocontrol elaborat şi respectat (0-40)Plan de autocontrol neelaborat şi neimplementat (41-70)
  0,25
  Nereguli sau neconformităţi constatate în verificările anterioareNesemnificative sau formale (0-40)Substanţiale sau grave, izolate şi rezolvate (41-70)0,25
  Propunere - modificarea punctajuluiCategoriile de risc, criterii şi punctaje pentru încadrarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei riscului:1. categoria II - unităţi cu risc înalt - peste 51 de puncte;2. categoria I - unităţi cu risc scăzut - mai puţin de 50 de puncte.Clasificarea alimentelor în funcţie de risc:1. grupa A - carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări şi lagomorfe, carne tocată şi carne preparată, peşte, ouă;2. grupa B - produse din carne, lapte pasterurizat, smântână, brânză proaspătă sau maturată, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate.
  4. La capitolul I secţiunea 4, literele A-G se modifică şi vor avea următorul cuprins:A. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală, introduse pe piaţă şi din import, aflate în perioada de valabilitate**Criterii microbiologice de siguranţă a alimentelor de origine animalăÎn caz de neconformitate se aplică măsuri directe asupra produselor de origine animală, conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  Nr. crt.Categoria de alimente ^(4)Nr. unităţi (eşantioane)/probă ^(3)CriteriiMetoda analitică de referinţă ^(1)Referenţial interpretare rezultate ^(2)
  Etapa căreia i se aplică criteriul de siguranţă a alimentelor ^(29)
  1.Alimente gata pentru consum destinate sugarilor şi produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale ^(7)10Listeria monocytogenesEN ISO 11290-1 (Nedetectată în 25 g)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  2.Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea Listeriei monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale 5Listeria monocytogenesEN ISO 11290-2 (100 cfu/g)^(30)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  EN ISO 11290-1 (Nedetectată în 25 g)^(31)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  5Listeria monocytogenes
  EN ISO 11290-1 (Nedetectată în 25 g)^ (31) (33) Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎnainte ca produsul alimentar să fi ieşit de sub controlul imediat al operatorului din sectorul alimentar care l-a produs
  3.Alimente gata pentru consum care nu permit dezvoltarea Listeriei monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale ^(7) (8)5Listeria monocytogenesEN ISO 11290-2 (100 cfu/g)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  4.Carne tocată şi carne preparată destinate consumului în stare crudă5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  5.Carne tocată şi carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite5
  SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  6.Carne tocată şi carne preparată provenite de la alte specii decât pasăre, destinate să fie consumate gătite5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  7.Carne separată mecanic ^(13)5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  8.Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella
  5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  9.Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  10.Gelatină şi colagen5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2,073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă şi din import în timpul perioadei lor de conservare
  11.
  Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare^(20)5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  12.Lapte praf şi zer praf5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19) EN ISO 19020Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  13.Îngheţată^(16), cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  14.Produse din ouă, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  15.Produse alimentare gata pentru consum conţinând ouă crude, cu excepţia produselor pentru care procesul de fabricaţie sau compoziţia elimină riscul de contaminare cu Salmonella5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  16.
  Crustacee şi moluşte tratate termic5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  17.Moluşte bivalve vii şi echinoderme, tunicate şi gasteropode vii5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  5^(18)E. coli ^(12)EN ISO 16649-3Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  18.Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea
  5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19) EN ISO 19020Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  19.Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19)EN ISO 19020
  Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  20.Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea5Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19) EN ISO 19020Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  21.Lapte praf pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate copiilor sub 6 luni^(17)30Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)EN ISO 22964Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  22.Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni30
  SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  23.Formule de continuare deshidratate30SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  24.Carne proaspătă de pasăre ^(21)5Salmonella typhimurium(22) Salmonella enteritidisEN ISO 6579-1 (pentru detecţie) Sistemul White-Kaufmann- Le Minor (pentru serotipizare)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  25.
  Produse din pescuit din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină ^(25)9Histamină^(26)EN ISO 19343, respectiv metodele alternative LC/MS/MS, metoda HPLC cu detecţie fluorescentă etc.Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  26.Produse din pescuit, cu excepţia celor de la punctul 27, care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de peşti asociate cu cantităţi mari de histidină^(25)9Histamină^(26)EN ISO 19343, respectiv metodele alternative LC/MS/MS, metoda HPLC cu detecţie fluorescentă etc.Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  27.Sos de peşte produs prin fermentarea produselor pescăreşti1Histamină^(26)EN ISO 19343, respectiv metodele alternative LC/MS/MS, metoda HPLC cu detecţie fluorescentăRegulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  28.Carne de reptile5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare, precum și la nivelul zonelor de producție/relocare a moluștelor bivalve viiCriterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie a alimentelor de origine animalăÎn caz de neconformitate la nivelul unităţilor se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol, a procedurilor specifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.În caz de neconformitate la nivelul unei zone de recoltare a moluştelor bivalve vii se declasează zona într-o clasă inferioară sau se închide în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627.
  Nr. crt.Categoria de alimente ^(4)Nr. unităţi (eşantioane)/ probă ^(3)CriteriiMetoda analitică de referinţă ^(1)
  Referenţial interpretare rezultate ^(2)Etapa căreia i se aplică criteriul de igienă a procesului tehnologic
  1.Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline ^(9)5NTGEN ISO 4833-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după toaletare, dar înainte de refrigerare
  5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după toaletare, dar înainte de refrigerare
  50 (5 x 10 sesiuni)^(10)SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după toaletare, dar înainte de refrigerare
  2.Carcase de păsări, respectiv pui de carne şi curcani50 (5 x 10 sesiuni)^(10)Salmonella/25 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelorEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după refrigerare
  3.Carne tocată5NTG ^(11)EN ISO 4833-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  E. coli(12)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  4.Carne separată mecanic ^(13)5
  Număr total de germeniEN ISO 4833-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  E. coli(12)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  5.Carne preparată5E. coli(12)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  6.Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate ^(14)5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2
  Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  7.Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic5E. coli(15)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎn timpul procesului de fabricaţie, când se preconizează că numărul de E. coli este cel mai ridicat
  8.Brânzeturi din lapte crud şi din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea5Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888- 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎn timpul procesului de fabricaţie, când se preconizează că numărul de stafilococi este cel mai ridicat
  9.Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea5Stafilococi coagulazo-pozitivi
  EN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎn timpul procesului de fabricaţie, când se preconizează că numărul de stafilococi este cel mai ridicat
  10.Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea 5Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  11.Unt şi smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare5E. coli(15)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  12.Lapte praf şi zer praf ^(14)5
  EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  13.Îngheţată^(16) şi deserturi lactate congelate 5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  14.Formule de început deshidratate şi produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni10EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-1
  Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  5Bacillus cereus prezumtivEN ISO 7932Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  15.Formule de continuare deshidratate5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  16.Produse din ouă5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  Sfârşitul procesului de fabricaţie
  17.Produse decorticate şi fără cochilie din crustacee şi moluşte tratate termic5E. coliEN ISO 16649-3Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârşitul procesului de fabricaţie
  18.Carcase de pui pentru îngrăşare50 (5 x 10 sesiuni)^(10)Campylobacter spp./26 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelor Campylobacter spp./10 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelor EN ISO 10272-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după refrigerare
  19. Moluşte bivalve vii recoltate din zone în curs de clasificare sau clasificate din apele Mării Negre ce aparţin RomânieiO probă constituită din 15-30 de scoici Număr E.coli în 100 g carne de scoiciEN ISO 16649-3 sau alte metode validate în conformitate cu EN ISO 16140Regulamentul (UE) 2019/627Moluşte bivalve vii în momentul recoltării din zonele clasificate sau în curs de clasificare
  C. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator ale alimentelor de origine animală - alte criterii care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  Nr. crt.Categoria de alimente ^(4)Nr. unităţi (eşantioane)/probă ^(3)CriteriiMetoda analitică de referinţă ^(1)Referenţial interpretare rezultate ^(2)Unitatea de la care se prelevează probele/Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Conserve care conţin alimente de origine animală1 (minimum 5 bucăţi)Microorganisme viabile în produsul conservat prin tratament termicSR 8924-Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare
  Determinarea toxinei botulinice^(24)SR 13419 ISO 17919-Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare
  2.Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile1Determinarea speciei de provenienţă a cărnii^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR-Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de tranşare Unitate de procesare
  3.Carne de vânat sălbatic1Determinarea speciei de provenienţă a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA-Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de tranşare
  4.Carne de vânat de crescătorie 1Determinarea speciei de provenienţă a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA-Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de tranşare
  5.Carne tocată1Determinarea speciei de provenienţă a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR -Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de carne tocată Unitate de procesare
  6.Carne preparată1Determinarea speciei de provenienţă a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR-Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de carne preparată
  7.Produse din carne 1Determinarea speciei de provenienţă a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR-Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare
  8.Produse din pescuit proaspete^(5) şi congelate, întregi1 probă cu 3-5 bucăţiAnisakis, paraziţi vizibiliControlul vizual al peştelui conform Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005, cu amendamentele ulterioare Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Vas-fabrică Vas-congelator Unitate de produse proaspete din pescuit (cherhana) Unitate de procesare a peştelui Centru de colectare a peştelui Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat sau cu centru de prelucrare integrat Piaţa de licitaţie Piaţă angro de peşte Piaţa de desfacere Pescărie
  Determinarea speciei de peşte^(32)Metode PCRRegulamentul (UE) 2017/625
  9.Produse din pescuit preparate^(6), icre neprelucrate de peşte1 probă cu 3-5 bucăţi în cazul produselor din pescuit preparate 1 probă de 100 g în cazul icrelorAnisakis, paraziţi vizibili Controlul vizual al peştelui conform Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005, cu amendamentele ulterioareRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare a produselor din pescuit, vas-fabrică
  Determinarea speciei de peşte^(32)Metode PCRRegulamentul (UE) 2017/625
  D. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă, aflate în perioada de valabilitate, prin examene fizico-chimice***
  Nr. crt.
  Categoria de alimente^(4)Nr. unităţi (eşantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referinţă^(1)Referenţial interpretare rezultate^(2)Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Peşte şi produse din pescuit neprelucrate, provenite de la speciile Sebastes spp, Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis, Pleuropectinidae (cu excepţia Hippoglossus spp, Salmo salar, Merlucciidae, Gadidae)1Azot bazic volatil total (ABVT) sau azot-trimetilamină (TMA-N)Metoda descrisă în capitolul II din anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/627 Metode de analiză sau echivalenţă cu ABVTRegulamentul (UE) nr. 627/2019Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  2.Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase7/testul chimic carcase; 5/testul chimic părţi din carcaseDeterminarea conţinutului de apă^(26) (27) ^(32)Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre
  Regulamentul (CE) nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  1Determinare HADH^(28) ^(32)Metoda prevăzută în Ghidul de validare LGC/R/2013/279Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale ConsiliuluiAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  1Determinarea conţinutului de calciu^(13) (32)Metodă standardizată la nivel internaţionalRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005, cu amendamentele ulterioareUnitate procesare carne înainte de intrare în fabricaţie
  3.Carne tocată1Raport colagen-proteină^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  Procent de grăsime ^(32)SR ISO 1443 SR ISO 1444
  Reacţia KreisSR 9065-10
  4.Produse din carne, inclusiv conserve1Azot uşor hidrolizabilSR 9065-7Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  Substanţe grase^(32)SR ISO 1443 SR ISO 1444
  NaCl ^(32)SR 1841/1,2
  Raport colagen/proteină^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)
  5.
  Lapte crud1Punct crioscopic^(32)EN ISO 5764SR 2418Lapte crud comercializat direct către consumatorul final sau prin intermediul automatelor
  6.Brânzeturi din lapte crud şi brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea1Grăsime/substanţă uscată^(32)SR ISO 3433 SR EN ISO 1735 SR EN ISO 5534SR 3664/2008Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  1Decelarea grăsimilor de origine vegetală din lapte şi produse lactate (numai pentru lapte şi produse din lapte)^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masăRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/150 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.240 în ceea ce priveşte metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi produselor lactate eligibile pentru intervenţia publică şi pentru ajutoarele pentru depozitarea privatăLapte şi produse lactate introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  1Identificarea speciei de provenienţă a laptelui pe baza profilului lipidic^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masăRegulamentul (UE) 2018/150Lapte si produse lactate introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  7.Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea1Grăsime/substanţă uscată^(32)SR ISO 3433 SR EN ISO 1735 SR EN ISO 5534SR 1981:2008Alimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  1Sare^(32)SR EN ISO 5943
  1Decelarea grăsimilor de origine vegetală din lapte şi produse lactate (numai pentru lapte şi produse din lapte)^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masă
  Regulamentul (UE) 2018/150Lapte şi produse lactate introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  1Identificarea speciei de provenienţă a laptelui pe baza profilului lipidic^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masă.Regulamentul (UE) 2018/150Lapte si produse lactate introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  8.Miere de albine1HMF (hidroximetilfurfural)^(32)SR SR 784 Metoda cu tablete Phadebas pentru determinarea indicelui diastazicDirectiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  Indice diastazic^(32)
  Zahăr invertit^(32)
  Zaharoză^(32)
  Indice polinic^(32)
  Umiditate^(32)
  Conductivitatea electrică^(32)
  9.Moluşte bivalve vii, gasteropode marine, echinoderme, tunicate, pectinide1Paralitic Shellfish Poison (PSP)AOAC OMA 2005.06 (metoda Lawrance)Secţiunea VII, capitolul V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareMoluşte bivalve vii, gasteropode marine, echinoderme, tunicate, pectinide de la nivelul zonelor marine de producţie, inclusiv de la nivelul exploataţiilor, înainte de introducerea pe piaţă şi atunci când sunt introduse pe piaţă
  Amnesic Shellfish Poison (ASP)Cromatografie lichidă de înaltă performanţă cu detecţie de ultraviolete (HPLC/UV)
  Acid ocadaic şi esterii lui (OA, DTX1, DTX2 şi DTX3) şi pectenotoxine luate împreună (PTX1 şi PTX2)Metoda cromatografie lichidă - spectometrie de masă/spectrometrie de masă stabilită de laboratorul de referinţă al Uniunii Europene (EURL LC-MS/MS)
  Iesotoxine (YTX, 45 OH YTX, Homo YTX şi 45 Homo YTX)
  Azaspiracide (AZA1, AZA2 şi AZA3)
  E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare şi la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul, prin examene fizico-chimice
  Nr. crt.Categoria de alimente^(4)Nr. unităţi (eşantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referinţă^(1)Referenţial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele
  1.Carne de pasăre - carcase şi părţi din carcase7/testul chimic carcase
  5/testul chimic părţi din carcase
  Determinarea conţinutului de apă^(26) (27) (32)Regulamentul (CE) nr. 543/2008Regulamentul (CE) nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioareAbatoare de păsări, unităţi de tranşare a cărnii de pasăre
  2.Carne tocată destinată comercializării1Raport colagen/proteină ^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioareUnitate de carne tocată
  Conţinut de grăsime ^(32)SR ISO 1443 SR ISO 1444Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare
  3.Produse din carne, inclusiv conserve1NaCl ^(32)SR 1841/1, 2Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioareUnitate de procesare a cărnii
  Raport colagen/proteină ^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare
  4.Lapte pasteurizat1Determinarea activităţii fosfatazei alcaline ^(26) (32)EN ISO 11816-1Regulamentul (CE) nr. 1.664/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 în ceea ce priveşte dispoziţiile de aplicare privind anumite produse de origine animală destinate consumului uman şi de abrogare a anumitor dispoziţii de aplicareUnitate de procesare a laptelui
  5.Miere de albine1HMF (hidroximetilfurfural)^(32)SR 784 Metoda cu tablete Phadebas pentru determinarea indicelui diastazic Directiva 2001/110/CE privind mierea, cu amendamentele ulterioareUnităţi de procesare a mierii
  Indice diastazic^(32)
  Zahăr invertit^(32)
  Zaharoză^(32)
  Umiditate^(32)
  Indice polinic^(32)
  Conductivitatea electrică^(32)
  F. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator****
  Nr. crt.Categoria de alimente^(4)Nr. unităţi (eşantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referinţă^(1)Referenţial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele
  1.Lapte crud de vacă provenit din exploataţii de vaci producătoare de lapte şi destinat procesării sau vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor1Număr total de germeniEN ISO 4833-1^(23)Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareExploataţii de vaci producătoare de lapte care livrează laptele la unităţile de procesare Centre de colectare a laptelui materie primă Automate pentru vânzarea directă a laptelui crud Centre de prelucrare a laptelui
  Număr de celule somaticeEN ISO 13366-1^(23)Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare
  2.Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliţă - din exploataţii de animale producătoare de lapte şi destinat procesării1Număr total de germeniEN ISO 4833-1^(23)Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareExploataţii de animale producătoare de lapte (oi, capre, bivoliţe) care livrează laptele la unităţile de procesare Centre de colectare a laptelui materie primă Automate pentru vânzarea directă a laptelui crud Centre de prelucrare a laptelui
  G.
  Expertiza sanitară veterinară a ouălor şi produselor din ouă prin examene de laborator*****
  Nr. crt.Categoria de alimente^(4)Nr. unităţi (eşantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referinţă^(1)Referenţial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele/ Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Ouă pentru consum1 (10-15 bucăţi)Salmonella enteritidis şi typhimurium (coajă şi conţinut)EN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 1.237/2007, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de conservare
  2.Ouă pentru consum1 (10-15 bucăţi)Salmonella enteritidis şi typhimurium (coajă şi conţinut)EN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 1.237/2007, cu amendamentele ulterioareCentru de colectare a ouălor
  3.Ouă pentru consum1 (10-15 bucăţi)Salmonella enteritidis şi typhimurium (coajă şi conţinut)EN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 1.237/2007, cu amendamentele ulterioareCentru de ambalare a ouălor
  4.Ouă destinate procesării1 (minimum 5 bucăţi)Determinarea conţinutului în acid lactic^(26)Metoda imunoenzimaticăRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareUnitate de procesare a ouălor
  5.Ou lichid (ou lichid netratat termic) destinat procesării1 (500 ml)
  6.Produse din ouă nemodificate1 (500 g)Determinarea concentraţiei de acid 3-hidroxibutiric ^(26) (32)Metoda imunoenzimaticăRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareUnitate de procesare a ouălor
  5. La capitolul I secţiunea 4, după litera G se introduce o nouă literă, litera H, cu următorul cuprins:H. Expertiza sanitar-veterinară a apelor marine româneşti din zonele de producţie şi relocare a moluştelor bivalve vii
  Nr. crt.CategoriaNumăr unităţi (eşantioane/probă)CriteriiMetoda analitică de referinţăReferenţial interpretare rezultateEtapa căreia i se aplică criteriul
  1Apă marină din zone de producţie şi relocare a moluştelor bivalve vii2Una dintre unităţile ce constituie proba trebuie să fie dintr-un punct fix, iar cealaltă unitate dintr-un punct mobilCelule fitoplanctonice producătoare de toxine Genurile: Pseudonitzschia, Alexandrium, Pyrodinium, Gymnodinium, Dinophysis, Gonyaulax, Lingulodinium, Protoceratium, Protoperidinium, Prorocentrum, Azadinium, AmphidomaMicroscopicăDeterminatoareÎnainte de colectarea moluştelor şi punerea pe piaţă a acestora
  6. La capitolul I secţiunea 4, notele se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  * Operatorii din domeniul alimentar, în cadrul programelor de autocontrol elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, trebuie să monitorizeze toţi parametrii relevanţi stabiliţi în prezenta secţiune, având în vedere specificul activităţii unităţii.
  ** Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unităţile de vânzare cu amănuntul, ţinând cont de volumul activităţii desfăşurate, pentru determinarea criteriilor de siguranţă a alimentelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  *** Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piaţă, inclusiv produsele din import, şi aflate în perioada de valabilitate o dată pe an, din 1% din unităţile de vânzare cu amănuntul, ţinând cont de volumul activităţii desfăşurate, pentru determinarea parametrilor fizico-chimici prevăzuţi în secţiunea 4 lit. D din prezentul capitol.
  **** Se vor preleva probe de lapte crud din centrele de colectare, exploataţiile de animale producătoare de lapte care livrează lapte la unităţile de procesare, precum şi din automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud, cu frecvenţele stabilite în secţiunile 2 şi 3 din prezentul capitol, pentru determinarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.
  ***** Se vor preleva probe de ouă pentru consum introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unităţile de vânzare cu amănuntul, ţinând cont de volumul activităţii desfăşurate, pentru determinarea parametrilor prevăzuţi în secţiunea 4 lit. G din prezentul capitol. Se vor preleva probe de ouă pentru consum din centrele de ambalare ouă şi centrele de colectare ouă, cu frecvenţele stabilite în secţiunile 2 si 3 din prezentul capitol.(1) Se va utiliza revizia cea mai recentă a standardului.(2) Referenţialul pentru interpretarea rezultatelor se poate modifica şi/sau completa în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice naţionale, comunitare şi internaţionale.(3) Se va recolta o singură dată numărul de unităţi (eşantioane)/probă prevăzute pentru o singură categorie de produse din care vor fi efectuate analizele de laborator microbiologice sau fizico-chimice, conform rubricii „criterii“.(4) Pe documentul de însoţire al probei recoltate se vor înscrie atât categoria generală de produs, cât şi indicaţiile referitoare la tipul unităţii din sectorul alimentar autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, de la care a fost prelevată proba (de exemplu, abator, unitate tranşare carne, unitate de procesare carne/lapte/ouă/produse de pescuit, depozit, măcelărie, carmangerie, centru de prelucrare a laptelui, supermarket), pentru a putea fi identificat produsul conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile secţiunii 4 din prezentul capitol.(5)
  Produse din pescuit proaspete - toate produsele din pescuit neprelucrate (întregi sau porţionate), inclusiv produsele ambalate în vid sau în atmosferă modificată, care nu au fost supuse niciunui tratament în afară de refrigerare în vederea conservării.
  (6) Produse din pescuit preparate - toate produsele din pescuit care au fost supuse unor operaţiuni care au afectat integritatea anatomică a acestora, cum ar fi: eviscerarea, decapitarea, porţionarea, filetarea, tocarea.(7) Testele regulate pe baza criteriului nu sunt necesare, în condiţii normale, pentru următoarele produse gata pentru consum: produsele alimentare care au fost supuse unui tratament termic sau unei alte transformări eficiente pentru a elimina L. monocytogenes, în cazul în care recontaminarea nu este posibilă după acest tratament (de exemplu, produsele tratate termic în ambalajul final); miere, moluşte bivalve vii.(8) Produsele cu pH ≤ 4,4 sau aw ≤ 0,92, produsele cu pH ≤ 5,0 şi aw ≤ 0,94, produsele cu o perioadă de conservare mai mică de cinci zile sunt considerate în mod automat ca aparţinând acestei categorii. Alte categorii de produse pot, de asemenea, aparţine acestei categorii, sub rezerva unei justificări ştiinţifice.(9) Limitele (m şi M), conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, se aplică numai probelor prelevate prin metoda destructivă. Media logaritmică zilnică se calculează prin luarea unei valori logaritmice a fiecărui rezultat individual al testului şi apoi prin recalcularea mediei respectivelor valori logaritmice.(10) Cele 5 probe sunt prelevate în conformitate cu normele pentru prelevarea de probe stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi cu frecvenţele stabilite în secţiunea 2 din prezentul capitol. (11) Acest criteriu nu se aplică pentru carnea tocată produsă la nivelul vânzării cu amănuntul, în cazul în care perioada de conservare a produsului este mai mică de 24 de ore.
  (12) E. coli este folosit aici ca indicator al contaminării fecale.(13) Aceste criterii se aplică în cazul cărnii separate mecanic (CSM) produse prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din capitolul III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.(14) Acest criteriu nu se aplică produselor destinate unei prelucrări ulterioare în sectorul alimentar. (15) E. coli este folosit aici ca indicator al nivelului de igienă.(16) Numai îngheţata cu ingrediente pe bază de lapte.(17) Trebuie efectuată testarea paralelă pentru Enterobacteriaceae şi Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii), cu excepţia cazului în care s-a stabilit o corelaţie între aceste microorganisme la nivel de unitate de procesare individuală. În cazul în care se detectează Enterobacteriaceae în unul dintre eşantioanele de produse testate la o unitate de procesare individuală, lotul trebuie testat pentru Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii). Este responsabilitatea producătorului de a demonstra, spre satisfacţia autorităţii competente, dacă există o astfel de corelaţie între Enterobacteriaceae şi Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii).(18) Fiecare unitate de probă conţine minimum 10 animale individuale.
  (19) EU-RL - laborator european de referinţă pentru stafilococi coagulazo-pozitivi. Metoda europeană de screening pentru detectarea enterotoxinelor stafilococice.(20) Excluzând produsele pentru care producătorul poate demonstra, spre satisfacţia autorităţilor competente, că datorită timpului de maturare şi valorii aw a produsului, după caz, nu există niciun risc de contaminare cu Salmonella.(21) Criteriul se aplică cărnii proaspete provenite din efective de găini de reproductie, găini ouătoare, broileri şi curcani pentru reproducere şi pentru îngrăşare.(22) În ceea ce priveşte Salmonella typhimurium monofazică, numai 1,4,[5],12:i:- este inclusă.(23) Se acceptă utilizarea metodelor de analiză alternative pentru laptele crud în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 2019/627, după cum urmează:– pentru stabilirea numărului total de germeni la 30ºC, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referinţă definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de norma SR EN ISO 161402 completat cu standardul EN ISO 16297 pentru cazul specific al numărului de germeni prezenţi în laptele crud. În special, relaţia de conversie dintre o metodă alternativă şi metoda de referinţă definită mai sus se stabileşte în conformitate cu standardul EN ISO 21187;– pentru stabilirea numărului de celule somatice, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referinţă definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de standardul ISO 8196-3 şi atunci când metodele sunt aplicate în conformitate cu standardul ISO 13366-2 sau cu alte protocoale similare recunoscute pe plan internaţional.
  (24) Acest criteriu se aplică în cazul unor suspiciuni, toxiinfecţii alimentare, reclamaţii din partea consumatorilor etc.(25) Determinările de histamină se efectuează la speciile de peşti din familiile Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae, din unităţi de procesare, depozite frigorifice, nave pescador, unităţi de vânzare cu amănuntul şi altele asemenea. (26) Programul se desfăşoară în cadrul laboratoarelor desemnate de ANSVSA.(27) Pentru determinarea conţinutului de apă, conform Regulamentului (CE) nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioare, este obligatorie specificarea în procesul-verbal de prelevare a procedeului de răcire.(28) HADH = identificarea cărnii decongelate prin determinarea activităţii enzimei HADH. Recoltarea se va face la suspiciunea falsificării cărnii de pasăre prin recongelare.(29) În cazul alimentelor deţinute în scopul vânzării, inclusiv alimentele din cadrul depozitelor proprii ale unităţilor de producţie, alimente transferate altor operatori, precum şi alimentele distribuite sau care sunt promovate.(30) Acest criteriu se aplică numai atunci când producătorul este în măsură să demonstreze că produsul nu va depăşi limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare. Operatorul poate stabili limite intermediare, în timpul prelucrării, care trebuie să fie suficient de scăzute pentru a garanta că limita de 100 ufc/g nu se depăşeşte la încheierea perioadei de conservare. Medicul veterinar oficial responsabil de prelevarea probelor precizează în cererea de analiză informaţii privind studiile efectuate de operator, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.(31) Acest criteriu se aplică în cazul:a) produselor alimentare «gata pentru consum», înainte ca acestea să fi părăsit controlul imediat al operatorului din sectorul alimentar care le-a produs, atunci când acesta nu este în măsură să demonstreze, pe baza studiilor efectuate, sau nu a efectuat studii care să demonstreze că produsul nu va depăşi limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare;b) produselor alimentare «gata pentru consum», introduse pe piaţă în timpul perioadei de conservare, atunci când producătorul nu este în măsură să demonstreze, pe baza studiilor efectuate, că produsul nu va depăşi limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare sau atunci când medicul veterinar oficial responsabil de prelevarea probelor nu deţine informaţii cu privire la studiile efectuate de producător, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare. Medicul veterinar oficial responsabil de prelevarea probelor furnizează în cererea de analiză informaţii pentru personalul din laboratoarele de analize ale DSVSA cu privire la faptul că producătorul nu a efectuat studii pentru a garanta că limita de 100 ufc/g nu se depăşeşte la încheierea perioadei de conservare a produsului sau cu privire la faptul că nu deţine informaţii cu privire la efectuarea unor astfel de studii de către producătorul produsului alimentar «gata pentru consum». În astfel de situaţii, specialiştii din cadrul laboratoarelor oficiale din DSVSA analizează probele de produse alimentare «gata pentru consum» atât prin metoda detecţiei (EN ISO 11290-1), cât şi prin metoda numărării (EN ISO 11290-2). (32) Determinările se efectuează în conformitate cu planul cifric, precum şi în caz de suspiciune, reclamaţii, conform Programului de prevenire şi combatere a fraudelor alimentare elaborat şi transmis de la nivel de ANSVSA prin notă de serviciu.(33) În vederea derulării operaţiunilor de export cu produse din carne «gata pentru consum» în Statele Unite ale Americii, operatorii din domeniul alimentar au obligaţia de a pune în aplicare programele de autocontrol, bazate pe prelevarea de probe, pentru determinarea Listeria monocytogenes drept criteriu de siguranţă a alimentelor; în acest caz, analizele de laborator se efectuează în conformitate cu prelevările EN ISO 11290-1, iar criteriul de siguranţă aplicat loturilor de produse din carne «gata pentru consum», destinate exportului în Statele Unite ale Americii, este Listeria monocytogenes absentă în 25 g produs.
  NOTĂ:Conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la tulpinile de Salmonella spp., Campylobacter jejuni şi Campylobacter coli izolate din produse alimentare de origine animală provenite de la bovine, porcine şi păsări se monitorizează antibiorezistenţa. Se testează rezistenţa antimicrobiană şi la alţi agenţi zoonotici, în măsura în care aceştia prezintă un risc pentru sănătatea publică.Tulpinile de Salmonella spp., Listeria monocytogenes şi E. coli trebuie trimise la IISPV pentru tipizare şi colecţie.
  În cazul probelor pozitive pentru enterotoxina stafilococică, o cantitate de minimum 150 grame din proba pozitivă şi/sau tulpini de stafilococ coagulazo-pozitiv izolate din probă se vor trimite către IISPV în vederea identificării genelor codificatoare de enterotoxine.În cazul apariţiei unui focar de toxiinfecţie alimentară, toate tulpinile izolate din alimentele incriminate sunt trimise către IISPV în vederea caracterizării definitive prin tipizare moleculară.
  7. La capitolul I, secţiunea 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea 6 Supravegherea prin examene de laborator în timpul producţiei a altor produse care intră în compoziţia materiilor prime şi produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea
  Nr. crt.ProdusulFrecvenţa controluluiExamen microbiologic, aspecte urmăriteInterpretare rezultateExamen fizico-chimic, conduită realizare, metoda de analiză, bază legislativă
  1.Apă^(1) de la punctul de intrare în unitate şi utilizată în procesul tehnologic
  Pentru unităţile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar care utilizează apă în procesul tehnologic se vor recolta probe astfel: Reţea publică de la punctul de intrare în unitate - anual Sursă proprie - semestrialApa din reţea publică de la punctul de intrare în unitate şi care se utilizează în procesul tehnologic: • E. coli • Enterococi Apa din sursă proprie: • E coli • Enterococi • Cl. Perfringes - (inclusiv pentru spori)Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioarePentru apa din sursă proprie conform prevederilor Legii nr. 458/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrucţiunilor tehnice ale ANSVSA
  pHSR ISO 10523
  amoniuSR ISO 5664 SR ISO 7150
  azotiţiSR ISO 6777/A99
  azotaţiSR ISO 7890/1
  cloruriSR ISO 9297
  Sau metode alternative validate care să îndeplinească condiţiile impuse de prevederile Legii nr. 458/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  Pentru unităţile care nu utilizează apă în procesul tehnologic se vor recolta probe de apă numai în caz de reclamaţie, suspiciune, toxiinfecţie alimentară.
  2.Aditivi alimentari din: - carne proaspătă^(2); - carne tocată^(2); - preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004;- produse din carne, inclusiv conserve^(3).Trimestrial - se vor recolta minimum 2 probe/trimestru/ aditivi/grupe de aditivi analizaţi în funcţie de numărul unităţilor de profil autorizate/înregistrate la nivelul judeţului.Se vor recolta probe de carne proaspătă, carne tocată, preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, produse din carne, inclusiv conserve, introduse pe piaţă şi aflate în perioada de conservare, precum şi din unităţile de procesare a cărnii şi carmangerii pentru determinare:
  Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari, cu amendamentele ulterioareNitriţiSR EN 12014/3
  Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioare.Monoglutamat de sodiuISO 4134
  Trimestrial - se vor recolta minimum 2 probe/trimestru/aditivi/ grupe de aditivi analizaţi în funcţie de numărul unităţilor de profil autorizate/înregistrate la nivelul judeţului.Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioareFosfaţi (acid fosforic - fosfaţi-di-, tri- şi polifosfaţi)Tehnici de spectrometrie cu absorbţie moleculară (UV-VIS)
  Aditivi alimentari din: - peşte neprelucrat; - moluşte şi crustacee neprelucrate congelate şi congelate rapid; - peşte şi produse de pescărie prelucrate, inclusiv moluşte şi crustacee^(4)Trimestrial - se recoltează minimum 2 probe/trimestru/aditivi/grupe de aditivi analizaţi în funcţie de numărul unităţilor de profil autorizate/înregistrate la nivelul judeţului.Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioareFosfaţi (acid fosforic – fosfaţi-di-, tri- şi polifosfaţi)Tehnici de spectrometrie cu absorbţie moleculară (UV-VIS)
  NitriţiSR EN 12014/3
  Monoglutamat de sodiuISO 4134
  Tartrazină
  3.Alergeni ^(5) din produse din carne, inclusiv conserve Semestrial Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare Proteină vegetală (soia)Real time PCR
  Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale şi înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutăţii şi de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE şi 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioareGlutenELISA
  Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare LapteELISA
  4.Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animalăSemestrialNumăr total de germeni SR EN ISO 4833-1 Bacterii coliforme
  ISO 4831 şi 4832 Drojdii şi mucegaiuri ISO 21527
  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările ulterioareSe vor recolta probe de la nivelul spaţiilor de depozitare a materialelor pentru ambalarea produselor alimentare ce aparţin unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi de pe ambalajele propriu-zise.
  ^(1) Probele de apă recoltate din surse clorinate se vor neutraliza cu soluţie 2% de tiosulfat de sodiu înainte de a fi examinate microbiologic.^(2) Se recoltează probe de carne proaspătă şi carne tocată în caz de suspiciune sau reclamaţie, pentru determinarea nitriţilor, monoglutamatului de sodiu şi fosfaţilor, cu scopul de a identifica posibilele practici frauduloase, având în vedere că, în conformitate cu definiţia pentru carne proaspătă şi carne tocată din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, nu sunt admişi aditivii alimentari în compoziţia acestora. Determinările se efectuează în conformitate cu planul cifric, precum şi în caz de suspiciune, reclamaţii, conform Programului de prevenire şi combatere a fraudelor alimentare elaborat, aprobat şi transmis de la nivelul ANSVSA prin notă de serviciu structurilor teritoriale care îl implementează.^(3) În plus faţă de recoltările realizate în scopul de a verifica dacă se respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008, se vor recolta inclusiv produse din carne, carne preparată şi conserve pe a căror etichetă nu sunt înscrişi nitriţi şi/sau monogutamat de potasiu şi/sau fosfaţi - cu menţiunea că probele se vor recolta numai la suspiciune sau la reclamaţie, cu scopul de a identifica posibilele practici frauduloase. ^(4) Pentru determinarea tartrazinei matricea va fi reprezentată doar de peşte şi produse de pescărie prelucrate, inclusiv moluşte şi crustacee.^(5) Pentru alergeni se vor recolta doar probe de produse din carne, inclusiv conserve, pe a căror etichetă nu este menţionată prezenţa alergenilor, atât ca urme, cât şi/sau ca ingredient.NOTĂ:Se prelevează unităţi de probe separate pentru aditivi şi alergeni.
  8. La capitolul I, secţiunea 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea 9 A.
  Controlul contaminanţilor în alimentele de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare*)
  Nr. crt.Grupa de substanţeSubstanţaMatriceaUnitatea de prelevareMetoda de analiză
  ScreeningConfirmare
  1.MicotoxineAflatoxineLapte crud, lapte tratat termic, lapte destinat fabricării produselor lactate, lapte prafFerme de animale producătoare de lapte, centre de colectare a laptelui, automate de vânzare a laptelui, unităţi de procesare a laptelui, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităţilor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine din produsele alimentareRegulamentul (CE) nr. 401/2006
  2.Metale grelePlumbLapte crud, lapte tratat termic, lapte destinat fabricării produselor lactate, lapte prafFerme de animale producătoare de lapte, centre de colectare a laptelui, automate de vânzare a laptelui, unităţi de procesare a laptelui, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren din produsele alimentareRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Carne de bovine, cabaline, ovine, porcine şi păsări de curte Carne de mistreţ, cerb, căprior (provenită de la animale mai mari de 2 ani)Abatoare; unităţi de tranşare a cărnii, unităţi de procesare a cărnii, unităţi de carne tocată şi carne preparată, unităţi de manipulare a vânatului, unităţi de procesare a vânatului, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Organe de bovine, cabaline, ovine, porcine, păsări de curte; mistreţ, cerb, căpriorAbatoare, unităţi de procesare a cărnii, unităţi de manipulare a vânatului, unităţi de procesare a vânatului, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Muşchi file de peşteUnităţi de produse proaspete din pescuit, unităţi de procesare a peştelui, pescării, depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Crustacee, muşchiul de pe apendice şi abdomen (această definiţie exclude cefalotoracele crustaceelor), iar în cazul crabilor şi al crustaceelor similare (Brachyura şi Anomura), muşchiul de pe apendiceDepozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Moluşte bivalve, cefalopode (fără organe), rapaneDepozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul, zone de producţie şi relocare pentru moluşte bivalve vii, centre de purificare şi centre de expediere a moluştelor bivalve vii
  Grăsimi animale, inclusiv grăsimile din lapte (unt, smântână)Unităţi de procesare, depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  MiereUnităţi de vânzare cu amănuntul, unităţi de procesare a mieriiRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  CadmiuCarne de bovine, ovine, porcine, pasări de curte, porc mistreţ, căprior, cerb (cu excepţia organelor)Abatoare, unităţi de procesare a cărnii, unităţi de tranşare a cărnii, unităţi de carne tocată şi carne preparată, unităţi de manipulare a vânatului, unităţi de tranşare, unităţi de procesare a vânatului, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  Carne de cabaline, cu excepţia organelorAbatoare, unităţi de tranşare, unităţi de procesare
  Ficat provenit de la bovine, cabaline, ovine, porcine, porc mistreţ, căprior, cerb, păsări de curte Abatoare, unităţi de procesare a cărnii, unităţi de manipulare a vânatului, unităţi de procesare a vânatului, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Rinichi provenit de la bovine, cabaline, ovine, porcine, porc mistreţ, căprior, cerb, păsări de curteAbatoare, unităţi de procesare a cărnii, unităţi de manipulare a vânatului, unităţi de procesare a vânatului, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Muşchi file de peşte Unităţi de procesare a peştelui, unitate de produse proaspete din pescuit, pescării, depozit frigorific, magazine alimentare, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  Crustacee, muşchiul de pe apendice şi abdomen, iar în cazul crabilor şi al crustaceelor similare (Brachyura şi Anomura), muşchiul de pe apendiceDepozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Moluşte bivalve, rapaneZone de producţie şi relocare pentru moluşte bivalve vii, centre de purificare şi centre de expediere a moluştelor bivalve vii din judeţele Constanţa şi Tulcea Depozite frigorifice, unităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Cefalopode (fără viscere)Depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  MercurProduse pescăreşti (inclusiv moluştele bivalve şi gasteropode marine) şi muşchi file de peşteUnităţi de produse proaspete din pescuit, unităţi de procesare a peştelui; pescării; depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul Zone de producţie şi relocare pentru moluşte bivalve vii, centre de purificare şi centre de expediere a moluştelor bivalve vii din judeţele Constanţa şi TulceaRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  File provenit de la peşteUnităţi de produse proaspete din pescuit, unităţi de procesare a peştelui, depozite frigorifice; unităţi de vânzare cu amănuntul
  StaniuAlimente conservate (conserve din carne, conserve din peşte)Unităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  3.Dioxina furani şi PCB-uri asemănătoare dioxinelor
  Suma dioxinelor şi PCB de tipul dioxinelorCarne şi produse din carne (cu excepţia organelor comestibile) de la bovine, ovine, porcine şi păsări de curteAbatoare, unităţi de tranşare, unităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor şi de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014Regulamentul (UE) 2017/644
  Ficat şi produse derivate provenind de la bovine, ovine, porcine şi păsări de curteAbatoare, unităţi de tranşare, unităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Carne de peşte, produse din peşte şi produse derivate (exceptând ţiparul sălbatic capturat, câinele de mare sălbatic capturat, peştele de apă dulce sălbatic capturat, speciile de peşti osoşi capturaţi în apă dulce, ficatul de peşte şi produsele derivate, uleiurile de peşte)Centru de colectare a peştelui, unităţi de produse proaspete din pescuit, unităţi de procesare a peştelui, pescării, depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Carne de peşte de apă dulce sălbatic capturat, cu excepţia speciilor de peşti osoşi capturaţi în apă dulce şi produse derivateCentru de colectare peşte, unităţi de produse proaspete din pescuit, unităţi de procesare a peştelui, depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Carne de anghilă sălbatică capturată (Anguilla anguilla) şi produse derivateDepozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  File de peşteUnităţi de procesare a peştelui, pescării, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Lapte crud şi produse lactate, inclusiv grăsimile din untFerme de animale producătoare de lapte, unităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Ouă de găină şi produse din ouă; ouă de prepeliţăCentre de ambalare, unităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Grăsime de la bovine, ovine, porcine şi pasări de curte
  Abatoare, unităţi de procesare a grăsimilor pentru consum uman
  Grăsimi animale amestecateAbatoare, unităţi de procesare a grăsimilor pentru consum uman
  Ulei de peşte (ulei din carne de peşte, ulei din ficat de peşte şi uleiuri din alte organisme marine destinate consumului uman) Unităţi de procesare, depozit, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Ficat de peşte şi produse derivate din acestaUnităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntul
  4.Hidrocarburi aromatice policicliceBenzopirenCarne afumată şi produse din carne afumată cu caracteristici tradiţionaleTârguri unde se comercializează produse tradiţionale, obţinute în unităţi înregistrate sanitar-veterinar, unităţi de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  Carne afumată şi produse din carne afumatăUnităţi de procesare, carmangerii, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Carne tratată termic şi produse din carne tratate termicUnităţi de procesare a cărnii, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Muşchi de peşte afumat şi produse pescăreşti afumate, cu excepţia produselor pescăreşti menţionate la pct. 6.1.6 şi 6.1.7 din Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006Unităţi de procesare a peştelui, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Peşte şi produse din pescuit afumate tradiţionalTârguri unde se comercializează produse tradiţionale, obţinute în unităţi înregistrate sanitar-veterinar, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Şprot afumat şi conserve de şprot afumat (Sprattus sprattus); hering din Marea Baltică afumat, cu o lungime ≤ 14 cm şi conserve de hering din Marea Baltică afumat, cu o lungime ≤ 14 cm (Clupea harengus membras), Katsuobushi (pălămidă uscată, Katsuwonus pelamis)Depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Crustacee, cefalopode afumateUnităţi de vânzare cu amănuntul
  Moluşte bivalve (proaspete, refrigerate sau congelate)Zone de producţie şi relocare pentru moluşte bivalve vii, centre de purificare şi centre de expediere moluşte bivalve vii din judeţele Constanţa şi Tulcea Depozite frigorifice, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Moluşte bivalve afumateUnităţi de procesare a peştelui, unităţi de vânzare cu amănuntul
  5.MelaminăMelaminăProduse din carne fără membrană ambalate în recipienţi de plasticUnităţi de procesare a cărnii, unităţi de vânzare cu amănuntulUS FDA/2009 metoda de determinare a melaminei prin GC/MS/MS US FDA/2009 metoda de determinare a melaminei prin GC/MS/MS
  Lapte praf pentru sugari şi lapte praf de continuare, ambalate în ambalaje de plasticUnităţi de vânzare cu amănuntul
  Controlul contaminanţilor în alimentele de origine animală se realizează în baza programului specific elaborat de către ANSVSA şi transmis spre aplicare DSVSA.Criteriile care trebuie luate în considerare de către medicii veterinari oficiali din DSVSA pentru elaborarea planului de recoltare a probelor, respectiv pentru selectarea obiectivelor de la nivelul cărora vor fi prelevate probe sunt următoarele: a) categoria unităţii;b) identificarea unităţilor care sunt amplasate în zone care pot fi considerate de risc (de exemplu: zone industriale, zone miniere);c) capacitatea de producţie a unităţilor şi tipurile de produse obţinute la nivelul acestora în corelaţie cu raza de distribuţie a acestora (locală, judeţeană, regională, naţională, comunitară), tipul de producţie şi ponderea pe care o are produsul, identificarea unităţilor de la nivelul cărora nu au fost recoltate probe în acest sens în cadrul programului de supraveghere, istoricul operatorului în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în acest domeniu, sistemul de control al operatorului (trebuie selectate cu prioritate unităţile care nu au stabilit în programul de autocontrol prelevări de probe pentru determinarea de contaminanţi sau care nu monitorizează riscurile chimice în cadrul programului HACCP), originea animalelor destinate sacrificării, a materiilor prime din care se obţin produsele de origine animală sau a produselor finite, respectiv dacă provin din zone sau regiuni recunoscute pe plan naţional sau internaţional ca fiind cu risc privind contaminanţii;d) informaţiile din partea agenţiilor de protecţie a mediului judeţene şi a municipiului Bucureşti (APM) cu privire la zonele/siturile care sunt în evidenţa acestora ca zone/situri contaminate;e) notificările (de alertă, informative) transmise prin intermediul SRAAF;f) capacităţile analitice ale laboratoarelor către care se dirijează probele.
  Dacă în urma analizelor de laborator se identifică alimente care nu se încadrează în parametrii de siguranţă stabiliţi de legislaţia naţională şi comunitară, DSVSA dispun aplicarea măsurilor stabilite în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.Pentru toate probele analizate la care au fost identificate depăşiri ale limitelor maxime admise de contaminanţi din produsele de origine animală faţă de limitele stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006, se întocmeşte un dosar, care să cuprindă cel puţin următoarele documente:• cererile de analiză privind recoltarea probelor elaborate de către medicul veterinar oficial;• buletinele de analiză eliberate de LSVSA;• notele de control elaborate după eliberarea buletinelor de analiză neconforme;• adrese şi scrisori din partea DSVSA către alte autorităţi locale/judeţene - primărie, consiliul judeţean, prefectură, APM;• notificările prin SRAAF; • orice alt document cu relevanţă din care să reiasă măsurile dispuse, acţiunile de identificare şi de eliminare a cauzei care a stat la baza producerii contaminării.În situaţia în care, ca urmare a unei analize de risc realizate la nivelul DSVSA în colaborare cu reprezentanţii APM, se consideră necesară recoltarea în cadrul programului oficial de probe şi din alte categorii/tipuri de produse, DSVSA notifică în scris structura ce are competenţă în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul ANSVSA asupra acestor aspecte, în vederea monitorizării.
  B. Controlul privind reziduurile de pesticide şi gradul de expunere a consumatorilorLa reziduurile de pesticide din şi de pe suprafaţa alimentelor de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 601/2021 al Comisiei din 13 aprilie 2021 privind un program de control multianual şi coordonat al Uniunii pentru 2022, 2023 şi 2024 privind asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide şi evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală** Controlul gradului de contaminare radioactivă din alimentele de origine animală se va realiza în baza programului specific elaborat de către ANSVSA şi transmis spre aplicare structurilor teritoriale. Planificarea judeţelor de la nivelul cărora vor fi recoltate probele pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă se bazează pe analiza rezultatelor obţinute în anul/anii anterior/anteriori, a datelor furnizate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, referitoare la gradul de contaminare radioactivă la nivelul solului, apei şi aerului, originea animalelor destinate sacrificării, a materiilor prime din care se obţin produsele de origine animală sau a produselor finite, respectiv dacă provin din zone sau regiuni recunoscute pe plan naţional sau internaţional ca fiind cu risc privind radioactivitatea (de exemplu: import de peşte/produse din pescuit/conserve de peşte din Japonia, Fukushima).
  SubstanţaMatricea şi anul de implementareNumăr de probeUnitatea de prelevareMetoda de analiză
  Aldrin şi Dieldrin, Bifentrin, Clordan, Clorpirifos, Clorpirifos-Metil, Cipermetrin, DDT, Deltametrin, Diazinon, Endosulfan, Famoxadon, Fenvalerat, Fipronil, Glifosat, Glufosinat de amoniu, Heptaclor, Hexaclorbenzen, Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa), Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta) Indoxacarb - se analizează doar în şi pe lapte în 2022, Lindan, Metoxiclor, Paration, Permetrin, Pirimifos-Metil Pendimetalin2022 Lapte de vacă^(1) Grăsime de suină^(2) 22 de probe anual din fiecare matrice în parteFerme de animale producătoare de lapte; centre de colectare a laptelui; automate de vânzare a laptelui; unităţi de procesare a laptelui Abatoare, unităţi de procesare a grăsimilor pentru consum umanRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/601 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare Regulamentul (UE) 2017/625
  2023 Grăsime de pasăre^(2) Ficat de bovine^(2)Abatoare, unităţi de procesare a grăsimilor pentru consum uman Abator, unităţi de procesare a cărnii, unităţi de comercializare
  2024 Grăsime de bovine^(2) Ouă de găină^(2)(3)Abatoare, unităţi de procesare a grăsimilor pentru consum uman Centre de colectare a ouălor, centre de reambalare a ouălor
  ^(1) Se analizează lapte proaspăt (neprelucrat), inclusiv congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat. ^(2) Trebuie să fie analizate produsele neprelucrate. În cazul produselor eşantionate în stare congelată trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.^(3) Se analizează ouă întregi, fără coajă.Controlul privind reziduurile de pesticide şi evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din alimentele de origine animală se realizează în baza Programului specific elaborat, aprobat şi transmis de către ANSVSA spre aplicare, prin notă de serviciu, structurilor teritoriale, în care sunt menţionate numărul de probe pentru fiecare judeţ în parte, laboratoarele care fac analiza şi perioada de timp în care sunt recoltate probele. Criteriile care trebuie luate în considerare de către medicii veterinari oficiali din DSVSA la întocmirea planului de recoltare a probelor în baza programului specific transmis de către ANSVSA sunt: categoria de unitate, capacităţile de producţie, tipul de produse obţinute şi ponderea pe care o are produsul, unităţile de la nivelul cărora nu au fost recoltate anterior probe în cadrul programului de supraveghere, rezultatele obţinute în anii precedenţi în cadrul programelor de control oficial sau al programelor de autocontrol, respectiv antecedentele unităţii în ultimii 3 ani în relaţie cu obţinerea de alimente cu un conţinut de reziduuri de pesticide peste limita admisă stabilită în legislaţia, notificările transmise prin intermediul SRAAF.Dacă în urma analizelor de laborator efectuate pe probe prelevate din produse de origine animală se identifică alimente care nu se încadrează în parametrii de siguranţă stabiliţi de legislaţia comunitară, DSVSA dispun aplicarea măsurilor stabilite în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare şi Planurile de contingenţă pentru alimente postate pe site-ul www.ansvsa.ro.
  C. Controlul gradului de contaminare radioactivă a produselor de origine animală şi a apei utilizate în procesul de producţie (radioactivitate cumulată de CS-134 şi CS-137)*
  Nr. crt.Parametru de analizatMatriceaUnitatea de prelevare Metoda de analizăReferenţial Interpretare rezultate
  1.Radioactivitate cumulată CS-134 şi CS-137Carne de mistreţ, carne de cerb, carne de urs (de la animale mai mari de 2 ani)Abatoare, unităţi de manipulare a vânatului, unităţi de procesare a vânatului, unităţi de vânzare cu amănuntulSpectrometrie gama de înaltă rezoluţie cu detector de Ce hiperpur sau spectrometrie gama de joasă rezoluţie cu detector de NaIOrdinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl
  Carne de porc, carne de ovine Abatoare, unităţi de procesare, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Carne de peşte (ton), conserve de peşteDepozit frigorific, depozit fără regim termic, unităţi de vânzare cu amănuntul
  Lapte crudFermă/Exploataţie de bovine, centru de colectare a laptelui**
  Peşte (peste 2 ani)Ferme de acvacultură**
  BrânzeturiUnităţi de procesare a laptelui**
  MiereUnităţi de procesare, unitate de vânzare cu amănuntulRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014Regulamentul (Euratom) 2016/52 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor şi furajelor în urma unui accident nuclear sau a oricărui alt caz de urgenţă radiologică şi de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 3.954/87 al Consiliului şi a Regulamentelor (Euratom) nr. 944/89 şi (Euratom) nr. 770/90 ale Comisiei Prevederile planurilor de contingenţă pentru alimente elaborate de către ANSVSA
  Apă utilizată în unitateAbatoare, unităţi de procesare a cărnii, laptelui, peştelui, unităţi de manipulare a vânatului
  * Controlul gradului de contaminare radioactivă din alimentele de origine animală se va realiza în baza programului specific elaborat de către ANSVSA şi transmis spre aplicare structurilor teritoriale. Planificarea judeţelor de la nivelul cărora vor fi recoltate probele pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă se bazează pe analiza rezultatelor obţinute în anul/anii anterior/anteriori, a datelor furnizate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, referitoare la gradul de contaminare radioactivă la nivelul solului, apei şi aerului, originea animalelor destinate sacrificării, a materiilor prime din care se obţin produsele de origine animală sau a produselor finite, respectiv dacă provin din zone sau regiuni recunoscute pe plan naţional sau internaţional ca fiind cu risc privind radioactivitatea (de exemplu: import de peşte/produse din pescuit/conserve de peşte din Japonia, Fukushima). Dacă în urma analizelor de laborator efectuate pe probe prelevate din produse de origine animală se identifică alimente care nu se încadrează în parametrii de siguranţă stabiliţi de legislaţia comunitară, DSVSA dispune aplicarea măsurilor stabilite în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare şi cu planurile de contingenţă pentru alimente.** În baza unui program suplimentar elaborat şi transmis structurilor teritoriale responsabile de aplicare de către ANSVSA, în situaţia în care a fost identificat un buletin de analiză care indică depăşiri ale limitei admise la parametrul de radioactivitate cumulată.
  9. La capitolul I, secţiunea 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea 10A. Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimentele de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului şi ale specificaţiilor tehnice elaborate de către EFSA*
  Nr. crt.Categoria de alimenteNr. unităţi (eşantioane)/ probăCriteriiMetoda analitică de referinţăReferenţial interpretare rezultateUnitatea de la care se prelevează probele/Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Probe de pe suprafaţa carcaselor de bovine şi ovine, după toaletare, dar înainte de răcirea carcaselor, pentru testarea E. coli verotoxigene (VTEC)1E. coli verotoxigene (VTEC)Metoda RT-PCR, conform specificaţiilor tehnice descrise de EFSAReglementările UE în vigoare Recomandările EFSA Secţiunea 1 pct. 8 din cap. IAbatoare de bovine/ovine, conform programului specific elaborat de către ANSVSA
  2.Carne tocată de bovine şi ovine, carne tocată amestec care conţine carne de bovine şi/sau ovine, carne preparată de bovine, ovine5E. coli verotoxigene (VTEC)Metoda RT-PCR, conform specificaţiilor tehnice descrise de EFSAReglementările UE în vigoare Recomandările EFSA Secţiunea 1 pct. 8 din cap. IAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei de conservare conform programului specific elaborat de către ANSVSA
  3.Lapte şi produse lactate5E. coli verotoxigene (VTEC)Metoda RT-PCR, conform specificaţiilor tehnice descrise de EFSAReglementările UE în vigoare Recomandările EFSAAlimente introduse pe piaţă în timpul perioadei de conservare conform programului specific elaborat de către ANSVSA
  4.Monitorizarea altor agenţi zoonotici şi a altor microorganisme în alimentele de origine animală destinate exportului în ţări terţe, în conformitate cu legislaţia ţărilor importatoare
  * Monitorizarea unor agenţi zoonotici în alimentele de origine animală se va realiza în baza programelor specifice elaborate de către ANSVSA.
  B. Monitorizarea unor parametri şi agenţi zoonotici în alimentele de origine animală, în conformitate cu cerinţele pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în Statele Unite ale Americii
  Nr. crt.Categoria de alimenteNr. unităţi (eşantioane)/probăCriteriiMetoda analitică de referinţă^(1)Referenţial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele/Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile1Determinarea speciei de provenienţă a cărniiMetoda USDA-FSIS Metoda ELISA-Unităţi certificate pentru operaţiuni de export în SUA
  2.Carcase de bovine şi porcine1E. coli genericISO 16649-3-Unităţi certificate pentru operaţiuni de export în SUA
  3.Produse din carne1Determinarea speciei de provenienţă a cărnii^(1)Metoda USDA-FSIS Metoda ELISA-Unităţi certificate pentru operaţiuni de export în SUA
  1Salmonella/325 g produs din carneMetoda FSIS Microbiological Laboratory Methods for the Analysis of the Ready-to-Eat Products for the Presence of Salmonella (MLG 4 and 4C)Reglementările USDA-FSISUnităţi certificate pentru operaţiuni de export în SUA
  5Listeria monocytogenesEN ISO 11290-1^(2)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareUnităţi certificate pentru operaţiuni de export în SUA
  1E. coli VTECISO/TS 13136:2012-Unităţi certificate pentru operaţiuni de export în SUA salamuri crud uscate
  1Enterotoxina stafilococicăISO 19020:2017-Unităţi certificate pentru operaţiuni de export în SUA salamuri crud uscate
  ^(1) Aceste criterii se aplică loturilor de produse din carne de ungulate domestice sau care conţin carne de ungulate domestice - porc, inclusiv loturilor de conserve din carne de ungulate domestice sau care conţin carne de ungulate domestice - porc, ce sunt destinate exportului în Statele Unite ale Americii.^(2) În vederea derulării operaţiunilor de export cu produse din carne «gata pentru consum» în Statele Unite ale Americii, operatorii din domeniul alimentar au obligaţia de a pune în aplicare programele de autocontrol, bazate pe prelevarea de probe, pentru determinarea Listeria monocytogenesca criteriu de siguranţă a alimentelor; în acest caz, analizele de laborator se efectuează în conformitate cu prelevările EN ISO 11290-1, iar criteriul de siguranţă aplicat loturilor de produse din carne «gata pentru consum», destinate exportului în Statele Unite ale Americii, este Listeria monocytogenes absentă în 25 g produs.
  10. Capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:Capitolul II Normele metodologice de aplicare a programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimalăA. Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în produsele de origine nonanimală1. Controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală cu cerinţele legislative europene şi naţionale privind conţinutul de contaminanţi
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12
  345
  1.Aflatoxină(totală şi B1)Alune de pământ (arahide) şi alte seminţe oleaginoase^(5), care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produsele alimentare, cu excepţia alunelor de pământ (arahidelor) şi a altor seminţe oleaginoase destinate măcinării în vederea fabricării de ulei vegetal rafinatAlune de pământ (arahide) şi alte seminţe oleaginoase^(5) şi produse prelucrate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentare, cu excepţia:a) uleiurilor vegetale brute destinate rafinării;b) uleiurilor vegetale rafinatePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozit/SilozO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Migdale, fistic şi sâmburi de caise care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produse alimentareMigdale, fistic şi sâmburi de caise destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingredient în produsele alimentarePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)
  Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozit/SilozO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Alune şi nuci braziliene care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produsele alimentareAlune şi nuci braziliene destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingredient în produsele alimentarePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozit/SilozO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Alte nucifere decât migdalele, fisticul, sâmburii de caise, alunele şi nucile braziliene, care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produsele alimentareAlte nucifere decât migdalele, fisticul, sâmburii de caise, alunele şi nucile braziliene şi produsele procesate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produsele alimentarePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)
  O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozit/SilozSupermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Fructe uscate, care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingrediente în produse alimentareFructe uscate şi produse prelucrate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentarePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Supermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din comerţul intraunional
  Unităţi de producţie/ comercializare la locul de producţieO dată pe an pentru fiecare unitate, pentru produse provenind din producţia internă
  Toate cerealele şi toate produsele derivate din cereale, incluzând produsele din cereale procesate, cu excepţia:a) porumbului şi orezului care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingrediente în produse alimentare;b) produselor alimentare pe bază de cereale prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii mici;c) produselor alimentare dietetice cu indicaţie medicală specială destinate în mod specific sugarilorDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Porumb şi orez care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingrediente în produse alimentareDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Specii de fructe destinate producerii de condimente:a) Capsicum spp. (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, cayenne şi boia de ardei);b) Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb sau negru);c) Myristica fragrans (nucşoară);d) Zingiber officinale (ghimbir);e) Curcumalonga (turmeric);f) amestecuri de mirodenii care conţin una sau mai multe dintre mirodeniile menţionate mai susPosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Supermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  2.
  Ochratoxină ACereale neprocesateDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Toate produsele derivate din cereale neprocesate, inclusiv produsele alimentare pe bază de cereale procesate şi cerealele destinate consumului uman direct, cu excepţia:a) produselor pe bază de cereale procesate şi alimentelor pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică;b) preparatelor dietetice pentru utilizări medicale speciale, destinate în special sugarilor;c) glutenului de grâu care nu este vândut direct consumatoruluiDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Cafea boabe prăjită şi cafea prăjită măcinată, exclusiv cafeaua solubilăPosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Cafea solubilă (cafea instant)Posturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)
  O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Stafide (currants, raisins şi sultanine)Posturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Vinuri, inclusiv vinurile spumante şi exclusiv vinurile licoroase şi vinurile cu o tărie alcoolică de cel puţin 15% vol. şi vinurile de fructeVinuri aromatizate, băuturi pe bază de vinuri aromatizate şi cocktailuri din vinuri aromatizatePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de fabricare a vinurilorO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comercializareTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional
  Suc de struguri, suc de struguri concentrat după reconstituire, nectar de struguri, must de struguri şi must de struguri concentrat după reconstituire, destinate consumului uman direct
  Unităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comerţ cu amănuntul - supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  Specii de fructe destinate producerii de condimente:a) Capsicum spp. (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, cayenne şi boia de ardei;b) Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb sau negru);c) Myristica fragrans (nucşoară);d) Zingiber officinale (ghimbir);e) Curcumalonga (turmeric);f) amestecuri de mirodenii care conţin una sau mai multe dintre mirodeniile menţionate mai susPosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Supermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate şi alte specii)Lemn dulce, ingredient pentru infuzii de plante
  Extract de lemn dulce, pentru utilizarea în alimente, în special în băuturi şi produse de cofetărie
  Depozit alimentarUnităţi de ambalareSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ
  Glutenul de grâu care nu este vândut direct consumatoruluiUnităţi de fabricare care folosesc gluten de grâuTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ
  3.Patulina Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate după reconstituire şi nectar de fructeUnităţi de fabricare a sucurilor de fructeO dată pe an pentru fiecare unitate
  Băuturi spirtoase, cidru şi alte băuturi fermentate derivate din mere sau care conţin suc de mereUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Produse solide din mere, inclusiv compot de mere, piure de mere, destinate consumului uman direct, cu excepţia:a) sucului de mere şi produselor solide din mere, inclusiv compotul de mere şi piureul de mere, destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, etichetate şi vândute ca atare;b) preparatelor pentru copii, altele decât cele pe bază de cereale prelucrate, destinate sugarilor şi copiilor de vârstă micăDepozit alimentarSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, produsele provenite din comerţul intraunional, import
  Unităţi de producţieO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse provenind din producţia internă
  Suc de mere şi produse solide din mere, inclusiv compot de mere şi piure de mere, destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, etichetate şi vândute ca atareDepozit alimentarSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, produsele provenite din comerţul intraunional, import
  Unităţi de producţieO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse provenind din producţia internă
  Preparate pentru copii, altele decât cele pe bază de cereale procesate, destinate sugarilor şi copiilor de vârstă micăDepozit alimentarTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, produsele provenite din comerţul intraunional, import
  Unităţi de producţieO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenind din producţia internă
  4.DeoxinivalenolCereale neprocesate Depozit O dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Porumb neprocesat, cu excepţia porumbului neprocesat destinat procesării prin măcinare umedăDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4), din fiecare judeţ
  Cereale destinate consumului uman directDepozit alimentarTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internăOri de câte ori situaţia o impune
  Supermarket/HipermarketTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  Făină de cereale, tărâţe şi germeni, comercializate ca produse finale pentru consumul uman direct, cu excepţia:a) alimentelor pe bază de cereale procesate, pentru sugari şi copii de vârstă mică;b) fracţiunilor rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, şi a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10;c) fracţiunilor rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, şi a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Pâine (inclusiv specialităţi de panificaţie), produse de patiserie, biscuiţi, snacksuri din cereale şi cereale pentru micul dejunUnităţi de panificaţie şi patiserieTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de comerţ cu amănuntul - supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Fracţiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, şi alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Fracţiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, şi alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Paste făinoase uscateUnităţi de fabricare Trimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de comerţ cu amănuntul - supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din import sau comerţul intraunional
  5.ZearalenonăCereale neprocesateDepozitO dată pe an de la maximum 20 depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Cereale destinate consumului uman directDepozit alimentarTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internăOri de câte ori situaţia o impune
  Supermarket/HipermarketTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  Făină de cereale, tărâţe şi germeni comercializaţi ca produse finale comercializate pentru consumul uman direct, cu excepţia:a) porumbului destinat consumului uman direct, snackuri pe bază de porumb şi cereale pentru micul dejun pe bază de porumb;b) produse alimentare pe bază de cereale prelucrate (cu excepţia produselor alimentare pe bază de porumb prelucrat) şi alimente pentru copii, destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică;c) alimentelor pe bază de porumb procesat, pentru sugari şi copii de vârstă mică;d) fracţiunilor rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, şi a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10;e) fracţiunilor rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, şi a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Ulei de porumb rafinatPosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de fabricare a uleiuluiO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comercializareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional
  Pâine (inclusiv specialităţi de panificaţie), produse de patiserie, biscuiţi, snacksuri din cereale şi cereale pentru micul dejunUnităţi de panificaţie şi patiserieTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ
  Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţOri de câte ori situaţia o impune
  Porumb destinat consumului uman directSnackuri pe bază de porumb şi cereale pentru micul dejun pe bază de porumbUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Depozit alimentar, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  Fracţiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, şi alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Fracţiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, şi alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  6.Fumonisină(sumă de B1 şi B2)Porumb neprocesat, cu excepţia porumbului neprocesat destinat procesării prin măcinare umedă
  Depozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 depozite/ silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Porumb destinat consumului uman directProduse alimentare pe bază de porumb destinate consumului uman direct, cu excepţia:a) cerealelor pentru micul dejun pe bază de porumb şi a snackurilor pe bază de porumb;b) produselor alimentare pe bază de porumb procesat şi a alimentelor pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vârstă micăDepozit alimentar, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Cereale pentru micul dejun pe bază de porumb şi snackuri pe bază de porumbUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comercializareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  Fracţiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, şi alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  Fracţiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, şi alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni şi care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unităţi de morăritSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ şi ori de câte ori situaţia o impune
  7.
  Scleroţi ai ergotuluiCereale neprelucrate, cu excepţia porumbului şi a orezuluiDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  8.Alcaloizi ergotSecară, boabe de orz, grâu, alac şi ovăz, introduse pe piaţă pentru consumatorul finalUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Produse rezultate din măcinarea secarei, orzului, grâului, alacului şi ovăzuluiGluten de grâuUnităţi de morărit Unităţi de panificaţie şi patiserie Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  9.CadmiuFructe şi fructe nucifereUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de fructe
  Trimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Legume (rădăcinoase şi cu tuberculi, bulboase, fructoase, brasicacee, cu frunze şi plante aromatice, cu tulpină) Leguminoase şi proteine din leguminoaseUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de legumeTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Ciuperci de culturăCiuperci sălbaticeUnităţi pentru producţia (exclusiv pentru ciupercile de cultură), procesarea şi comercializarea ciupercilorSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  Seminţe oleaginoase, inclusiv seminţe de rapiţă, arahide şi boabe de soia, seminţe de muştar, seminţe de in, seminţe de floarea-soarelui, seminţe de macDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  CerealeDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Tărâţe de grâu, germeni de grâu şi gluten de grâuUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Produse specifice pe bază de cacao şi de ciocolată, după cum urmează:- ciocolată cu lapte cu < 30% cacao din totalul de substanţă solidă uscată;- ciocolată cu < 50% cacao din totalul de substanţă solidă uscată;- ciocolată cu lapte cu ≥ 30% cacao din totalul de substanţă solidă uscată;- ciocolată cu ≥ 50% cacao din totalul de substanţă solidă uscată;- pudră de cacao vândută consumatorului final sau folosită ca indregient în pudra de cacao îndulcită vândută consumatorului final (ciocolată de băut)Unităţi de fabricareO probă pe an din fiecare judeţ pentru produsele provenite din producţia internă
  Depozit alimentar/ supermarketO probă pe an din fiecare judeţ pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  Sare^(7)Unităţi de fabricare O dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  10.Plumb
  CerealeDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4), din fiecare judeţ
  Legume şi leguminoaseUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de legume şi leguminoaseTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Fructe Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de fructeTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Ciuperci Agaricus bisporus (ciuperca de gunoi - champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)Ciuperci sălbaticeUnităţi pentru producţia (exclusiv pentru ciupercile de cultură), procesarea şi comercializarea ciupercilorSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Uleiuri şi grăsimi vegetaleUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate după reconstituire şi nectaruri de fructeUnităţi de fabricare a sucurilor de fructeO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  Vinuri, inclusiv vinuri spumante şi vinuri licoroase obţinute din struguri, cidru de mere, cidru de pere şi vinuri de fructe Vinurile aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin şi cocktailuri aromatizate pe bază de produse vitivinicoleUnităţi de fabricare a vinurilorO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din import şi comerţul intraunional
  Mirodenii uscate - condimente din fructe, condimente din rădăcini sau rizomi, condimente din scoarţă, condimente din muguri şi condimente din pistiluri de flori, condimente din seminţe^(8)Unităţi de fabricare O dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  Sare^(7)Unităţi de fabricare O dată pe an pentru fiecare unitate
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import
  11.NitraţiSpanac proaspăt conservat, congelat sau supracongelatUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSemestrial, maximum 3 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  Salată proaspătă, cu excepţia salatei de tip icebergUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSemestrial, maximum 3 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  Salată de tip icebergUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSemestrial, maximum 3 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  RucolaUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarTrimestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  12.
  3 MCPDProteine vegetale hidrolizate Sos de soiaPosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară terţă de origine^(3), începând cu trimestrul IV
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale, începând cu trimestrul IVOri de câte ori situaţia o impune
  13.Esterii glicidilului cu acizi graşi, exprimaţi ca glicidiol^(7)Uleiuri şi grăsimi vegetale introduse pe piaţă pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimente, cu excepţia uleiurilor de măsline virgineUnităţi de procesare a uleiului şi a grăsimilor vegetaleDepozit alimentar/supermarketO probă pe an din fiecare judeţ
  14.Sumă de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) şi esteri ai 3-MCPD cu acizi graşi, exprimată ca 3-MCPD^(7)Uleiuri şi grăsimi vegetale introduse pe piaţă pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimente, care se încadrează în următoarele categorii, cu excepţia uleiurilor de măsline virgine: a) uleiuri şi grăsimi din nucă de cocos, porumb, rapiţă, floarea-soarelui, soia, sâmburi de palmier şi ulei de măsline (compuse din ulei de măsline rafinat şi ulei de măsline virgin) şi amestecuri de uleiuri şi grăsimi cu uleiuri şi grăsimi numai din această categorie; b) alte uleiuri vegetale (inclusiv uleiuri din turtă de măsline), uleiuri de peşte şi uleiuri din alte organisme marine şi amestecuri de uleiuri şi grăsimi cu uleiuri şi grăsimi numai din această categorie; c) amestecuri de uleiuri şi grăsimi din cele două categorii menţionate anterior
  Unităţi de procesare a uleiului şi a grăsimilor vegetaleDepozit alimentar SupermarketO probă pe an din fiecare judeţ
  15.Dioxine şi PCB-uri similare dioxinei^(7)Uleiuri şi grăsimi vegetaleUnităţi de procesare a uleiului şi a grăsimilor vegetaleAnual, maximum 3 probe din fiecare judeţ
  16.StaniuAlimente în conserveUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate, pentru produsele provenite din producţia internă
  Depozit alimentarO dată pe an, 1 probă pentru fiecare judeţ, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi import
  Băuturi în conserve, sucuri de fructe şi sucuri de legumeUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate, pentru produsele provenite din producţia internă
  Depozit alimentar
  O dată pe an, 1 probă pentru fiecare judeţ din produsele provenind din comerţul intraunional şi import
  17.Arsen (anorganic)Orez albit care nu a fost prefiert (orez sticlos sau alb)Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare unitate
  Orez prefiert şi orez decorticatUnitate de prelucrareUnitate de ambalareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Vafe din orez, foi de orez, biscuiţi săraţi din orez şi prăjituri din orezUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă
  Depozit alimentarO dată pe an, 1 probă pentru fiecare judeţ din produsele provenind din comerţul intraunional şi import
  18.Hidrocarburi aromatice policiclice^(7)Uleiuri şi grăsimi (cu excepţia untului de cacao şi a uleiului din nucă de cocos) destinate consumului uman direct sau folosirii ca ingredient alimentarUnităţi de fabricare a uleiului şi grăsimilor vegetaleO dată pe an pentru fiecare unitate
  Boabe de cacao şi produse derivate, cu excepţia fibrelor de cacao şi a produselor derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingrdient în produse alimentarePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Fibre de cacao şi produse derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingredient în produse alimentarePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Chipsuri de bananePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)
  O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Ierburi aromatice uscatePosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Mirodenii uscate, cu excepţia cardamomului şi a ardeiului (Capsicum spp.) afumatPosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Uleiul din nucă de cocos destinat consumului uman direct sau folosirii ca ingredient alimentarPosturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerţul intraunional şi producţia internă
  Pulberi de produse alimentare de origine vegetală pentru prepararea băuturilor, cu excepţia: a) boabelor de cacao şi a produselor derivate; b) fibrelor de cacao şi a produselor derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingredient în produsele alimentareUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit alimentarSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  19. MelaminăProduse alimentare ambalate în recipienţi de plastic, cu excepţia preparatelor pentru sugari şi a preparatelor de continuare^(6)Depozit alimentar Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateO probă pe an din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional, import şi producţia internă
  20.
  Acid erucic, inclusiv acid erucic legat de grăsimi^(7)Uleiuri şi grăsimi vegetale introduse pe piaţă pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimenteUnităţi de procesare a uleiului şi a grăsimilor vegetaleDepozit alimentar, supermarketO probă pe an din fiecare judeţ
  Muştar (condiment)Unităţi de fabricare a muştarului Depozit alimentarO probă pe an din fiecare judeţ
  21.Acid cianhidric, inclusiv acid cianhidric legat de glicozide cianogenice^(7)Sâmburi de caise neprelucraţi, întregi, măcinaţi, zdrobiţi, sparţi sau tocaţi, introduşi pe piaţă pentru consumatorul finalUnităţi de producţie Depozit alimentar Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateO probă pe an din fiecare judeţ
  22.Alcaloizi pirolizidinici^(7)Infuzii (produse uscate) Ceai (Camellia sinensis) şi ceai aromatizat (Camellia sinensis) (produs uscat)Frunze de limba-mielului (proaspete, congelate) introduse pe piaţă pentru consumatorul finalPlante aromatice uscateSeminţe de chimen (condiment sub formă de seminţe)Posturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarO probă pe an din fiecare judeţ
  23. Alcaloizi de opiu^(7), (9)Seminţe de mac întregi sau măcinate, introduse pe piaţă pentru consumatorul finalProduse de panificaţie, inclusiv aperitive, condimentate şi gustări gata de consum, care conţin seminţe de mac şi/sau produse derivate din acesteaUnităţi de fabricaţieDepozit alimentarUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSe va preleva o probă pe an din fiecare judeţ.
  24. Alcaloizi tropaniciMei, sorg, hrişcă neprelucratePorumb neprelucrat, cu excepţia: a) porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă;b) porumbului neprelucrat pentru floricele de porumb Depozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare judeţ
  Mei, sorg, hrişcă şi porumb introduse pe piaţă pentru consumatorul final Porumb pentru floricele de porumbDepozit alimentarUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial, de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Produse de morărit din mei, sorg, hrişcă şi porumbUnităţi de morăritUnităţi de panificaţie şi patiserieUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial, de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  Infuzii vegetale (produse uscate sau lichide)Unităţi de fabricaţie
  Depozit alimentarUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate
  Semestrial, de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă, comerţul intraunional şi import
  25.AcrilamidăCartofi prăjiţi, alte produse tăiate (prăjite prin imersiune în ulei) şi felii subţiri de cartofi (chipsuri) din cartofi proaspeţi; chipsuri de cartofi, gustări, biscuiţi crocanţi şi alte produse din cartofi realizate din aluat de cartofi;Pâine, produse fine de panificaţie: prăjiturele, biscuiţi, pesmet, batoane din cereale, pogăcele, cornete, napolitane, gogoşi şi turtă dulce, precum şi biscuiţi crocanţi, rondele din pâine şi înlocuitori de pâine;Cereale pentru micul dejun;Cafea: cafea prăjită, cafea instant (solubilă), înlocuitori de cafeaUnităţi de prelucrare a cartofilor preparaţi sau congelaţi;Unităţi de producţie de gustări din cartofi;Unităţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanţi;Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun;Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc.;Unităţi pentru fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate;Unităţi pentru prelucrarea cafelei;Laborator de cofetărie şi/sau patiserie;Unităţi de alimentaţie publică în care se prepară produsele alimentare care intră sub incidenţa R (UE) 2.158/2017.Maximum 2 probe pe an, din fiecare judeţ, la suspiciune^(8)
  26.
  Percloraţi^(7)Fructe şi legume Unităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit de fructe şi legumeO probă pe an din fiecare judeţ
  Ceai (Camellia sinensis) uscat Infuzii de plante şi de fructe uscate (instant)Posturi de inspecţie la frontieră şi birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine^(3)
  Depozite de destinaţie^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară terţă de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarO probă pe an din fiecare judeţ
  2. Monitorizarea nivelurilor de contaminanţi din produse alimentare de origine nonanimală
  Nr.
  crt.
  Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Acrilamida^(7)Produse din cartofi: rösti, crochete, cartofi duchesse, cartofi noisettes, cartofi la caserolă, cartofi cu carne, cartofi cu brânzăProduse de patiserie: chifle (chifle de hamburgher, chifle din grâu integral, chifle cu lapte), lipie, tortillas, croissant, gogoşi,Produse pe bază de cereale: crackers din orez, crackers din porumb, snacksuri din cereale, müsli cu miere prăjiţiAlte produse: chipsuri de legume, nuci prăjite, seminţe oleaginoase prăjite, fructe uscate, boabe de cacao prăjite şi produse derivate din cacao, măsline în saramură, substituenţi de cafea, dar care nu provin din cicoare sau cereale, fudge, caramel, nugaUnităţi de producţieUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateUnităţi de alimentaţie publică în care se prepară produsele alimentare enumerate în coloana 3 specialităţi din pâine (de exemplu, pâine din făină de secară şi boabe de secară, ciabatta cu măsline, pâine cu măsline), clătite, biscuiţi crocanţi din straturi subţiri de cocă prăjită, churrosSe va preleva câte o probă pe an din fiecare judeţ.
  2.Toxina T-2 şi HT-2 şi alte toxine fusarium (DON, ZEA, FUM B1+B2)Cereale neprocesate, cereale pentru consumul uman direct, produse pe bază de cereale pentru consumul uman directDepozit/SilozUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSe va preleva o probă pe an din fiecare judeţ.
  3.Sumă de Δ9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) şi acid Δ9-tetrahidrocana-binolic (Δ9-THCA)^(7)Seminţe de cânepăSeminţe de cânepă măcinateSeminţe de cânepă (parţial) degresate (turte presate)Tărâţe din seminţe de cânepăUlei din seminţe de cânepăUnităţi de comerţ cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSe va preleva o probă pe an din fiecare judeţ.
  3. Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi la producţia primară
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevare**Frecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Aflatoxină B1 şi totală, ocratoxină A, deoxinivalenol, zearalenonă, fumonisină* şi T2&HT2Cereale neprocesateProducţia primarăMaximum 5 probe pe an din fiecare dintre judeţele: Timiş, Dolj, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Olt, Teleorman, Arad, BrăilaMaximum 2 probe pe an din fiecare dintre celelalte judeţe
  2.Scleroţi Cereale neprocesateProducţia primară1 probă pe an din fiecare judeţ
  3.Plumb şi cadmiuCereale neprocesateProducţia primarăMaximum 10 probe pe an din fiecare dintre judeţele: Giurgiu, Argeş, Maramureş, Bacău, Bihor, Dâmboviţa, TeleormanMaximum 5 probe pe an din fiecare dintre celelalte judeţe
  FructeProducţia primarăMaximum 7 probe pe an din fiecare dintre judeţele: Argeş, Sălaj, Maramureş, Bihor, Vâlcea, Caraş-Severin, Bacău, Giurgiu, DâmboviţaMaximum 4 probe pe an din fiecare dintre celelalte judeţe
  Legume Producţia primarăMaximum 7 probe pe an din fiecare dintre judeţele: Bihor, Suceava, Olt, Dolj, Neamţ, Galaţi, Giurgiu, Maramureş, Bacău, Argeş, DâmboviţaMaximum 4 probe pe an din fiecare dintre celelalte judeţe
  4.CdSeminţe oleaginoaseProducţia primarăMaximum 2 probe pe an din fiecare judeţ
  5.NitraţiSpanac, salată şi rucolaProducţia primarăMaximum 3 probe pe an din fiecare judeţ
  * Fumonisina se testează doar pentru porumb.** Pentru produsele care se cultivă atât în câmp deschis, cât şi în seră, probele se prelevează prioritar din câmp deschis.
  B.
  Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în produsele de origine nonanimală la importul în condiţii speciale şi în cadrul controalelor oficiale consolidateControlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în produsele de origine nonanimală la importul în condiţii speciale şi la intensificarea temporară a controalelor oficiale se realizează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale şi măsurile de urgenţă care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite ţări terţe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 şi (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 şi (UE) 2018/1.660 ale Comisiei, cu amendamentele ulterioare.^(1) Biroul vamal reprezintă un loc adecvat pentru desfăşurarea controalelor oficiale asupra bunurilor care intră în Uniune, situat pe teritoriul vamal al Uniunii, în înţelesul art. 44 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare.^(2) Depozitul de destinaţie reprezintă locul de destinaţie al produselor provenind din ţări terţe/state membre ale Uniunii Europene, aşa cum este declarat în Documentul de intrare la import/Notificare comerţ intraunional.^(3) Sunt exceptate produsele alimentare menţionate la lit. B.^(4) Depozitele/Silozurile de cereale de la care se prelevează probe sunt cele cu capacităţi egale sau mai mari de 1,500 tone. Prelevarea se realizează astfel încât să fie incluse produse provenite din producţia internă/comerţ intraunional/import şi pe baza datelor existente privind riscul, cantitatea de produs, consumul, disponibilitatea sezonieră a produsului.^(5) Seminţele oleaginoase includ următoarele coduri CN 1201 (boabe de soia, chiar sfărâmate), 1202 (arahide, neprăjite şi nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate), 1203 (copră), 1204 (seminţe de in, chiar sfărâmate), 1205 (seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate), 1206 (seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate), 1207 (alte seminţe şi fructe oleaginoase, chiar sfărâmate) şi produse derivate înscrise la codul CN 1208 (făină de griş din fructe şi seminţe oleaginoase, altele decât cele de muştar); seminţe de pepene înscrise la codul 1207 99.^(6) Nivelul maxim nu se aplică produselor alimentare pentru care se poate demonstra că nivelul de melamină mai mare de 2,5 mg/kg este consecinţa utilizării autorizate de ciromazin ca insecticid. Nivelul de melamină nu trebuie să depăşească nivelul de ciromazin.Produsele alimentare cu risc crescut pentru prezenţa melaminei sunt alimentele cu conţinut proteic ridicat, precum şi alimentele care vin în contact cu materiale plastice pe bază de melamină-formaldehidă din straturile protectoare ale recipienţilor pentru conservare, hârtia de ambalare, suprafeţe de lucru şi adezivi. De asemenea, melamina poate să apară ca metabolit şi produs de degradare al ciromazinului, care este utilizat ca produs de protecţie a plantelor şi ca medicament veterinar.^(7) Data de la care prelevarea de probe este demarată, precum şi detalii privind arondarea laboratoarelor trebuie transmise de către ANSVSA după ce metodele de analiză ale laboratoarelor care efectuează aceste determinări îndeplinesc prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2017/625.^(8) Probele în vederea testării acrilamidei se prelevează atunci când operatorul nu poate demonstra măsurile luate în cazul depăşirii nivelurilor de referinţă.^(9) Nivelul maxim se referă la suma de morfină şi codeină, aplicându-se un factor de 0,2 pentru codeină. Prin urmare, nivelul maxim se referă la suma de codeină + 0,2 morfină.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează în laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Nivelurile maxime admise de contaminanţi, precum şi metodele de prelevare a probelor şi metodele de analiză sunt în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii publice şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 121/530/E.N.7289/351/2007 privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare. Nivelurile de acţiune pentru acrilamidă sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2.158.c) Prelevarea de probe, precum şi stabilirea conformităţii loturilor pentru produsele din coloana 3 a tabelelor de la lit. A şi pentru produsele ce fac obiectul controlului oficial menţionate la lit. B se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităţilor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine din produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităţilor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitraţi din anumite produse alimentare, Regulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor şi de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014, Regulamentul (CE) nr. 333/2007, Regulamentul (UE) 705/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a criteriilor de performanţă pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare şi de abrogare a Directivei 80/891/CEE, Procedura specifică „Prelevarea probelor de produse alimentare de origine nonanimală în vederea testării micotoxinelor“ şi Procedura specifică „Prelevarea probelor de produse alimentare de origine nonanimală în vederea testării contaminanţilor alimentari“, elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia.d) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.e) Operatorii economici, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot apela la dreptul la a doua expertiză asigurat prin art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.f) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei.(i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.g) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat în scris.
  h) În cazul în care operatorul doreşte să îşi exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă DSVSA responsabile cu prelevarea probelor rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii, în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.i) În cazul în care în urma celei de a doua expertize menţionate la lit. h) apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operatorul economic, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorul solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025, care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.j) Loturile de produse alimentare care fac subiectul diferendului dintre DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.k) În cazul suspiciunii de neconformitate/loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.l) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislaţiei privind siguranţa alimentelor care necesită investigaţii de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate din bugetul DSVSA responsabile cu prelevarea probelor.m) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise pentru contaminanţi, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.n)
  În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare se prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise. Costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.
  o) La stabilirea planului cifric la nivel judeţean sunt luate în considerare criterii cum ar fi: numărul operatorilor cu acelaşi tip de activitate, capacitatea depozitului alimentar/silozului, capacitatea de producţie, originea produsului (autohtonă, import, comerţ intraunional), numărul de consumatori, ponderea produselor în regimul alimentar, disponibilitatea sezonieră a produselor alimentare, programul de autocontrol al operatorului economic, riscuri asociate anumitor etape din lanţul alimentar, riscuri asociate anumitor categorii de alimente, rezultatele anterioare, condiţiile climatice şi altele.p) La stabilirea operatorilor din domeniul alimentar care urmează a fi controlaţi pentru producţia primară sunt incluse capacităţi de producţie variate, fiind luate în considerare următoarele criterii: absenţa/ineficienţa bunelor practici agricole, lipsa unor certificate care să ateste aplicarea bunelor practici agricole, furnizori direct către consumatorul final, condiţiile climatice, contaminarea solului.q) Monitorizarea acrilamidei, toxinei T2 şi HT2, alcaloizilor tropanici, canabinoizilor şi alcaloizilor de opium se realizează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare, Recomandarea Comisiei nr. 165/2013 privind prezenţa toxinei T2 şi HT2 în cereale şi produse pe bază de cereale, Recomandarea Comisiei nr. 1.888/2019 privind monitorizarea prezenţei acrilamidei în anumite alimente, Recomandarea Comisiei nr. 976/2015 privind monitorizarea prezenţei alcaloizilor tropanici în alimente, Recomandarea Comisiei nr. 2.115/2016 privind monitorizarea prezenţei Δ9-tetrahidrocanabinolului (Δ9-THC), a precursorilor săi şi a altor canabinoide în alimente şi Recomandarea Comisiei nr. 662/2014 privind bunele practici de prevenire şi reducere a prezenţei alcaloizilor de opium în seminţele de mac şi produsele derivate din acestea.r) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate al DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe produse alimentare de origine nonanimală
  Nr.
  crt.
  Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Gutui, caise, cireşe, prune, curmale, piersici, inclusiv nectarine şi hibrizi similari, kiwi, ananas, avocado, mango, ţelină rădăcină, păstârnac rădăcină, pătrunjel rădăcină, cartofi dulci, ridichi, usturoi, ceapă, ceapă verde, pepene verde, pepene galben, pepene amar (Momordica charantia), dovlecei, gulii, brocoli, varză, varză creaţă, varză de Bruxelles, salată (în stare proaspătă sau congelată), mazăre (proaspătă sau congelată), fasole boabe, praz, ţelină, ciuperci de cultură, secară sau ovăz, porumb, fasole cu păstaie (proaspătă sau congelată), roşii, morcovi, castraveţi, mandarine, pere, cartofi, orez, spanac (proaspăt sau congelat)Posturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs, pentru fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, la transporturile care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Vinete, banane, conopidă, mazăre boabe (proaspătă sau congelată) şi grâuUlei de măsline virgin (factorul de prelucrare a uleiului = 5, ţinând seama de un randament standard al producţiei de ulei de măsline de 20% din recolta de măsline)
  Supermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unităţi de comerţ cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din comerţul intraunional şi import, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevare
  2.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Făină de grâuUnităţi de fabricareO probă pe an pentru fiecare judeţOri de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  3.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Suc de portocaleUnităţi de fabricareO probă pe an pentru fiecare unitateOri de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe semestru şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieO dată pe semestru de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare judeţ, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  4.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Vin (roşu sau alb) fabricat din struguri. În cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului se poate aplica, din oficiu, factorul 1.Unităţi de fabricareMaximum 5 probe pe an pentru fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  5.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1MerePosturi de inspecţie la frontieră Birourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origine
  Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare judeţ, la transporturile care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  6.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1GrapefruitPosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, cu excepţia Turciei şi Chinei, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale10% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia şi China de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii EuropeneSupermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unităţi de comerţ cu amănuntul
  Semestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din import şi comerţul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareOri de câte ori situaţia o impune
  7.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Struguri de masăPosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie5% din numărul transporturilor de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare judeţ, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  8.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1LămâiPosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, cu excepţia Turciei şi Argentinei, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia şi Argentina de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii EuropeneSupermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unităţi de comerţ cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din import, cu excepţia Turciei, şi comerţul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareDouă probe pe an pentru produsele originare din Turcia pentru fiecare judeţ, la transporturile care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareOri de câte ori situaţia o impune
  9.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1ArdeiPosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, cu excepţia Turciei şi Egiptului, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale 5% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia şi Egipt de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene
  Supermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unităţi de comerţ cu amănuntul
  Semestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din import, cu excepţia Turciei şi Egiptului, şi comerţul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareDouă probe pe an pentru produse originare din Turcia şi Egipt pentru fiecare judeţ, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în alte puncte de prelevareOri de câte ori situaţia o impune
  10.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Portocale proaspete sau uscatePosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origine şi aleatoriu la următoarele importuri
  Depozite de destinaţieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, cu excepţia Egiptului şi Turciei, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Egipt şi Turcia la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii EuropeneSupermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unităţi de comerţ cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din import şi comerţul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareOri de câte ori situaţia o impune
  11.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1
  Rodii şi căpşuniPosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară de origine, cu excepţia Egiptului, şi aleatoriu la următoarele importuri
  Depozite de destinaţieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, cu excepţia Egiptului, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Egipt, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare judeţ la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  12.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Pomelo proaspătPosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 3% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origine, cu excepţia Chinei, şi aleatoriu la următoarele importuri
  Depozite de destinaţieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale
  Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse provenite din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare judeţ la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situaţia o impune
  13.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Legume şi fructePrelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelorO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene
  Fabricarea sucurilor de fructe şi de legumeO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din ţări terţe şi state membre
  14.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monoreziduale^1CartofiUnităţi de prelucrare şi conservare a cartofilorO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene
  FructeFabricarea cidrului şi a vinului din fructeO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene
  15.
  Oxid de etilenăSeminţe de susanPosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare judeţOri de câte ori situaţia o impune
  Gumă de caruba E 410, gumă de xantan E 415 şi gumă de guar E 412Posturi de inspecţie la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare judeţOri de câte ori situaţia o impune
  CondimentePosturi de inspecţie la frontierăBirourile vamale
  Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare ţară terţă de origineOri de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din ţări terţe şi state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecţie la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare judeţOri de câte ori situaţia o impune
  ^1 Amitraz, aldrin şi dieldrin (aldrin şi dieldrin combinati exprimati în dieldrin)*, azinfos-metil*, azinfos-etil*, acefat*, acetamiprid*, acrinatrin* aldicarb (sumă de aldicarb, aldicarb sulfoxid şi aldicarb sulfone, exprimată în aldicarb)*, atrazin, azoxistrobin*, benalaxil, bifentrin*, bitertanol*, bromofos-etil*, bromopropilat*, buprofezin*, bupirimat*, boscalid*, cadusafos, carbendazim*, clorfenapir*, clotianidin*, carbaril*, carbofuran*, carbosulfan*, ciproconazol*, ciprodinil, cipermetrin (sumă de 4 izomeri)*, cipermetrin alfa*, clorpirifos*, clorpirifos-metil*, clorotalonil*, clorantraniliprole, clorfenvinfos, cloroprofarm*, clofentezin, DDT fără p, p DDT (sumă de p, p’- DDT, o, p’-DDT, p, p’-DDE şi p, p’ DDD exprimată în DDT)*, deltametrin*, demeton-S-metil-sulfon, diazinon*, dicrotofos, diafentiuron, diclorfluanid*, diclorvos*, dicofol*, dicloran, difenilamină*, dietofencarb, dimetoat*, dimetomorf diniconazol, disulfoton, difenoconazol*, diflubenzuron, endosulfan (sumă de izomeri alfa endosulfan, beta endosulfan şi endosulfan sulfat exprimată în endosulfan)*, endrin*, EPN*, epoxiconazol*, etoprofos, etion*, etofenprox*, fenclorfos, fenarimol*, fenamifos-sulfoxid, fenamifos-sulfon, fenitrotion*, fenvalerat, fenpiroximat/esfenvalerat (sumă de RS/SR şi izomeri RR/SS)*, fenhexamid*, fenpiroximat, fenpropatrin*, fention*, fentoat, fention, fention-oxon, fention-sulfon, fenbuconazol, fenazaquin, fipronil, fenpropinorf, flutriafol, flusilazol, flufenoxuron, formetanat, fenamidon, fenamifos, flucitrinat, fludioxonil*, fluquinconazol, flubendiamid, fenoxicarb, fenhexamid, fosalon, forat, heptaclor*, hexaclorciclohexan HCH - izomerul alfa*, hexaclorciclohexan-HCH, izomerul beta*, hexaflumuron, hexitriazox*, hexaconazol*, imazalil*, quinoxifen, imidacloprid*, iprodion*, indoxacarb*, iprovalicarb*, isoprocarb, isocarbofos, izofenfos-metil, kresoxim-methil*, lambda–cihalotrin*, linuron*, lufenuron, lindan (izomerul gama al hexaclorciclohexanului HCH)*, malation (sumă de malation şi malaoxon exprimată în malation)*, mandipropanid, metamidofos*, metidation*, metaflumizon, metalaxil*, metconazol* metiocarb*, metiocarb-sulfoxid*, metiocarb-sulfone*, metomil*, metoxifenozid metribuzin, mevinfos, monocrotofos*, molinat, miclobutanil*, mepanipirim, ometoat*, oxamyl*, oxadixil*, oxidemeton-metil* paration*, paration-metil*, paraoxon-metil, paclobutrazol, pencicuron, piriproxifen, piretrine, penconazol*, pendimetalin*, fosmet*, piraclostrobin*, prefenofos*, propamocarb*, propaquizafop, permetrin- (sumă de cis- şi transpermetrin)*, pirimicarb*, pirimetanil*, pirimifos-metil*, pimetrozin, procimidon*, protioconazol-destio, procloraz*, spirodiclofen, fentoat*, fosalon*, propiconazol*, profenofos*, propizamid*, piridaben*, protiofos, spiroxamin*, spinosad (sumă de spinosin A şi spinosin D), taufluvalinat*, tebufenozid tetradifon, tetraconazol, teflubenzuron, teflutrin, terbutilazin, tiodicarb*, triciclazol, triadimefon şi triadimenol* triadimefon*, triazofos*, triticonazol, triflumuron, trifluralin, tebuconazol*, tebufenpirad*, tiabendazol*, tiametoxam (sumă de tiametoxam şi clotianidin, exprimată în tiametoxam)*, tolilfluanid*, tolclofos-metil*, trifloxistrobin*, tiacloprid*, triforin, tiofanat-metil*, vinclozolin*, quinalfos, zoxamid*, 3-hidroxi carbofuran, o-fenilfenol.* Substanţă activă inclusă în programul comunitar de control, multianual şi coordonat de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide şi de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală.Depozitul de destinaţie - locul de destinaţie al produselor provenind din ţări terţe/state membre ale Uniunii Europene, aşa cum este declarat în documentul de intrare la import/notificare comerţ intraunional prevăzut de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 pentru aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare.Birou vamal - orice birou la care pot fi îndeplinite toate sau unele dintre formalităţile vamale prevăzute în reglementările vamale;Controlul oficial privind conţinutul de reziduuri de pesticide în produsele de origine nonanimală la importul în condiţii speciale şi la intensificarea temporară a controalelor oficiale se realizează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793, cu amendamentele ulterioare, şi cu procedurile specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează în laboratoare oficiale specializate, desemnate de ANSVSA.b) Nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare, şi cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 12/181/380/2009 privind reziduurile de pesticide în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală.c) Prelevarea de probe se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii pentru prelevarea de probe din produse alimentare de origine nonanimală în vederea determinării concentraţiei de reziduuri de pesticide, elaborată de ANSVSA şi afişată pe site-ul acesteia.
  d) În cazul probelor prelevate în cadrul controlului oficial, rezultatul analizelor de laborator trebuie raportat împreună cu incertitudinea de măsurare extinsă (U) sub forma: rezultat = x ± U (unităţi), cu x reprezentând valoarea măsurată şi U incertitudinea de măsurare extinsă.Respectarea limitei maxime admise se verifică conform următoarei reguli de decizie:– dacă din valoarea măsurată se scade incertitudinea extinsă (U) şi limita maximă admisă este depăşită, proba este considerată neconformă (x - U > MRL) şi lotul este declarat neconform;– dacă din valoarea măsurată se scade incertitudinea extinsă (U) şi limita maximă admisă nu este depăşită (x - U< LMR), proba este considerată conformă şi lotul este declarat conform.e) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.f) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.g) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei:(i) la prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză;
  (ii) în cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru;(iii) în cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.
  h) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.i) În cazul în care operatorul doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, acesta notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii, în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.j) În cazul în care, în urma celei de a doua expertize menţionate la lit. i), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.k) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.l) În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.m) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor care necesită investigaţii de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.n) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.o) Loturile de produse alimentare pentru care s-au depistat reziduuri de pesticide peste limitele legale maxime admise şi au fost declarate neconforme nu sunt puse pe piaţă şi/sau sunt retrase de pe piaţă, după caz; ele nu sunt destinate consumului uman direct şi nu sunt utilizate ca ingrediente la fabricarea altor produse alimentare şi nici amestecate cu alte produse alimentare.p) În cazul în care există suspiciuni fundamentate cu privire la nerespectarea legislaţiei privind siguranţa alimentelor, personalul de specialitate din DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea, lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; aceste activităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora, personalul de specialitate ia măsurile ce se impun aplicând instrucţiunile, procedurile şi prevederile legale în vigoare aplicabile fiecărui caz în parte.q) Orice modificare a legislaţiei la nivel european, aplicabilă direct statelor membre ale Uniunii Europene, este luată în considerare în controlul oficial în ceea ce priveşte produsele alimentare, modul de prelevare şi frecvenţa controalelor fizice.r) Supravegherea unităţilor cu activitate în domeniul alimentar se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare, pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 369/2005, cu amendamentele ulterioare, şi art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare; aceasta se realizează prin evaluarea schemelor de prelevare şi testare/sistemului de control al operatorului, analiza înregistrărilor obţinute - buletine de analiză obţinute în urma testării - şi evaluarea acţiunilor corective şi preventive întreprinse, prin identificarea corectă a măsurilor corective şi preventive în concordanţă şi proporţionale cu neconformităţile constatate; în cazul în care în urma controlului se constată nerespectarea cerinţelor legislative se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea verificării conformităţii cu legislaţia şi a aplicării măsurilor de control ce se impun; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.
  s) La stabilirea Planului cifric la nivel judeţean sunt luate în considerare criterii precum: numărul depozitelor de destinaţie ale operatorilor economici care realizează activitatea de import şi comerţ intraunional, capacitatea depozitelor, ponderea produselor în regimul alimentar, disponibilitatea sezonieră a produselor alimentare, sistemul de control al operatorului economic, volumul importurilor derulate prin posturile de inspecţie la frontieră, biroul vamal şi depozite de destinaţie, notificările Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) şi rezultatele analizelor de laborator privind depăşirile limitelor maxime admise din anii precedenţi, alte criterii stabilite la nivel judeţean, precum şi prevederile Regulamentului Comisiei Europene de stabilire a programului de control multianual coordonat al Uniunii Europene şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.793, cu amendamentele ulterioare. Sistemul de control al operatorului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:(i) să fie proiectat pentru o perioadă de cel puţin trei ani;(ii) să specifice tipul pesticidelor monitorizate din şi de pe produsele alimentare, cu planificarea anuală a acestora;(iii) să specifice tipul produselor alimentare care sunt monitorizate, cu planificarea anuală a acestora;(iv) să conţină date cu privire la procedura de prelevare utilizată, strategia de prelevare utilizată, limitele maxime admise care se aplică la interpretarea rezultatelor de laborator.Frecvenţa de monitorizare prin prelevare de probe a unui operator economic se stabileşte în funcţie de evaluarea sistemului de control aplicat de acesta.t) În cadrul controlului oficial, personalul de specialitate din cadrul DSVSA verifică existenţa şi implementarea unor sisteme şi/sau proceduri privind respectarea cerinţelor de trasabilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.
  u) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  D. Controlul oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimalăTabelul 1. Unităţile supuse înregistrării/autorizării şi controlului pentru siguranţa alimentelor
  Nr. crt.Unităţi supuse controlului oficialEvaluare
  Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
  1.Unităţi de prelucrare a cartofilor preparaţi sau congelaţiO dată la 2 ani
  2.Unităţi de producţie a piureului de cartofi deshidrataţiO dată la 2 ani
  3.
  Unităţi de producţie de gustări din cartofiO dată la 2 ani
  4.Unităţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanţiO dată la 2 ani
  5.Unităţi de producţie pentru fabricarea făinii de cartofiO dată la 2 ani
  6.Unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legumeO dată la 2 ani
  7.Unităţi de fabricare a concentratelor din fructe şi legumeO dată la 2 ani
  8.Unităţi de conservare a fructelorO dată la 2 ani
  9.Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legumeO dată la 2 ani
  10.Unităţi de fabricare a gemurilorO dată la 2 ani
  Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale
  11.Unităţi pentru producţia de uleiuri vegetale brute (de exemplu, ulei de măsline, floarea-soarelui, soia, rapiţă, in, seminţe de dovleac, porumb)O dată la 2 ani
  12.Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresateO dată la 2 ani
  13.Unităţi pentru producţia uleiurilor vegetale rafinate (de exemplu, ulei de măsline, ulei de soia)O dată la 2 ani
  14.Unităţi pentru prelucrarea uleiurilor vegetaleO dată la 2 ani
  15.Unităţi pentru fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similareO dată la 2 ani
  16.
  Unităţi pentru fabricarea amestecurilor pentru tartineO dată la 2 ani
  17.Unităţi pentru fabricarea grăsimilor de gătit combinateO dată la 2 ani
  Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon
  18.Unităţi de morăritO dată la 2 ani
  19.Unităţi pentru măcinarea orezuluiO dată la 2 ani
  20.Unităţi pentru măcinarea legumelorO dată la 2 ani
  21.Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejunO dată la 2 ani
  22.Unităţi pentru fabricarea premixurilor
  O dată la 2 ani
  23.Unităţi pentru fabricarea amidonului şi a produselor din amidonO dată la 2 ani
  24.Unităţi pentru fabricarea glucozeiO dată la 2 ani
  25.Unităţi pentru fabricarea glutenuluiO dată la 2 ani
  Fabricarea de produse făinoase şi de brutărie
  26.Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelorO dată la 2 ani
  27.Unităţi pentru fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărateO dată la 2 ani
  28.Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similareO dată la 2 ani
  Fabricarea altor produse alimentare
  29.Unităţi pentru fabricarea sau rafinarea zahărului şi a înlocuitorilor din sfeclă de zahăr, suc de trestie de zahăr, arţar şi palmierO dată la 2 ani
  30.Unităţi pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte aromeO dată la 2 ani
  31.Unităţi pentru fabricarea îngheţateiO dată la 2 ani
  32.Unităţi pentru prelucrarea cafeleiO dată la 2 ani
  33.Unităţi pentru prelucrarea ceaiuluiO dată la 2 ani
  34.Unităţi pentru fabricarea condimentelorO dată la 2 ani
  35.Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dieteticeO dată la 2 ani
  36.Unităţi pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parteO dată la 2 ani
  37.Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelateO dată la 2 ani
  38.Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (de exemplu, legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante, confiate - uscate, glasate sau cristalizate)O dată la 2 ani
  39.Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilorO dată la 2 ani
  40.Unităţi pentru producţia de germeniO dată la 2 ani
  41.Unităţi pentru producţia de seminţe destinate germinăriiO dată la 2 ani
  Fabricarea băuturilor
  42.Unităţi pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilateO dată la 2 ani
  43.Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţieO dată la 2 ani
  44.Unităţi pentru fabricarea vinuluiO dată la 2 ani
  45.Unităţi pentru fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructeO dată la 2 ani
  46.Unităţi pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentareO dată la 2 ani
  47.Unităţi pentru fabricarea beriiO dată la 2 ani
  48.
  MălţăriaO dată la 2 ani
  49.Unităţi pentru fabricarea de băuturi răcoritoare nealcoolice; ape minerale şi alte ape îmbuteliateO dată la 2 ani
  Vânzarea cu amănuntul
  50.Unitate de obţinere a produselor de morăritO singură dată
  51.Unitate de obţinere a pâinii, specialităţilor şi produselor de panificaţieO singură dată
  52.Unitate de obţinere a pastelor făinoaseO singură dată
  53.Unitate de comercializare a produselor alimentare obţinute din semipreparate congelate/refrigerateO singură dată
  54.Unitate/Instalaţie de obţinere de sucuri din fructe şi/sau legume
  O singură dată
  55.Unitate de obţinere a produselor prelucrate din legume, fructe, ciuperci şi produse cerealiereO singură dată
  56.Unitate de obţinere a uleiurilor presate la receO singură dată
  57.MiniberărieO singură dată
  58.Unitate pentru obţinerea vinuluiO singură dată
  59.DistilerieO singură dată
  60.SifonărieO singură dată
  61.
  Automate/Tonete de obţinere a îngheţatei-
  62.Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelateO singură dată
  Vânzarea cu ridicata
  63.Piaţa angro de legume şi fructe-
  Transport şi depozitare
  64.Depozit pentru seminţe de consumO singură dată
  65.Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimalăO singură dată
  66.Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimalăO singură dată
  67.
  Mijloc de transport produse de origine nonanimală-
  Altele
  68.Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimalăO dată la doi ani
  69.Producători primari care valorifică produse primare de origine nonanimală-
  Tabelul 2. Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (cap. 2 din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare)*
  Modalitatea de control
  Transport şi depozitare
  70.Depozit alimentarAnual pentru fiecare unitate din fiecare judeţ
  Unităţi de alimentaţie publică
  71.a) Restaurant, indiferent de specific, exclusiv cele care au şi catering. Această categorie include şi restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc alimente
  Minimum 20% din numărul total al unităţilor pentru fiecare judeţ
  b) Restaurante care au şi cateringSemestrial pentru fiecare unitate din fiecare judeţ
  72.PizzerieMinimum 20% din numărul total al unităţilor pentru fiecare judeţ
  73.CantinăMinimum 20% din numărul total al unităţilor pentru fiecare judeţ
  74.Laborator de cofetărie şi/sau patiserieAnual pentru fiecare unitate din fiecare judeţ
  Modalitatea de control
  75.Cofetărie/PatiserieAnual pentru fiecare unitate din fiecare judeţ
  76.Pensiune turistică, indiferent de specificAnual, pentru fiecare judeţ: - 100% - < 20 de unităţi;
  - 50% - 20 - 40 de unităţi; - 30% - 40 - 80 de unităţi; - 10% - > 80 de unităţi.
  77.Magazin alimentarMinimum 20% din numărul total al unităţilor pentru fiecare judeţ
  78.Hipermarket/SupermarketAnual, pentru fiecare judeţ: - 100% - < 15 unităţi; - 50% - 15 - 30 de unităţi; - 30% - 30 - 60 de unităţi; - 20% - > 60 de unităţi.
  79.Unităţi de vânzare prin internetMinimum 50% din numărul total al unităţilor pentru fiecare judeţ
  80.CateringSemestrial pentru fiecare unitate din fiecare judeţ
  Alte tipuri de unităţi
  81.Automate de vânzare a produselor alimentareAnual 5% din numărul total de automate
  82.Unităţi mobile de comercializare a alimentelorAnual 5% din numărul total de unităţi
  83.Târg, expoziţie de produse alimentareUn control pentru fiecare târg/expoziţie la fiecare organizare
  Notă pentru unităţile din tabelul 2:* În vederea eficientizării activităţilor şi în funcţie de resursele existente, controalele oficiale pentru verificarea cerinţelor de igienă la aceste tipuri de unităţi se desfăşoară în comun, pentru domeniul produselor de origine animală şi nonanimală.Rezultatele evaluării unităţilor se iau în considerare la selectarea unităţilor pentru control.În cadrul evaluării, pentru unităţile de la pct. 70, 74 şi 78 se completează şi punctajul pentru încadrarea în categorii de risc, necesară tarifării activităţilor de control oficial în domeniul nonanimal, conform legislaţiei specifice, respectiv lit. G din Fişa de evaluare a unităţilor de comercializare a produselor alimentare, inclusiv depozite alimentare şi baruri şi lit. H din Fişa de evaluare a unităţilor de alimentaţie publică înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicate pe site-ul ANSVSA.
  Prioritizarea controalelor oficiale1. Frecvenţa controlului oficial al unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimală menţionate în tabelul 1 se stabileşte şi se aplică în funcţie de clasificarea unităţilor în categorii de risc şi în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare.2. Evaluarea unităţilor şi clasificarea acestora în categorii de risc sunt realizate de personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală din cadrul DSVSA, care menţine o evidenţă a unităţilor evaluate şi clasificarea acestora în categorii de risc.Dacă în urma unui control oficial se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza clasificării şi încadrării în categoria de risc, se realizează reevaluarea unităţii. Operatorul poate solicita reevaluarea pentru reîncadrarea în categorii de risc, dar nu mai mult de o dată pe an.
  Evaluarea unităţilor se realizează cu utilizarea fişelor de evaluare şi a altor instrucţiuni primite de la nivel central şi include:– evaluarea respectării cerinţelor preliminare de igienă şi/sau utilizarea ghidurilor de bune practici de igienă, de bune practici de producţie, a celor de bune practici agricole şi a procedurii/procedurilor bazate pe principiile HACCP, după caz;– verificarea fiabilităţii şi a rezultatelor controalelor proprii, luând în considerare toate tipurile de risc;– utilizarea unor produse sau substanţe care pot influenţa siguranţa alimentelor (de exemplu, aditivii alimentari, organisme modificate genetic);– integritatea şi salubritatea alimentelor.Planificarea activităţii de control, conform frecvenţei stabilite în prezentele norme, se realizează în funcţie de rezultatul ultimei evaluări efectuate.
  3. Frecvenţa supravegherii şi controlului unităţilor prevăzute la pct. 1-49 este:(i) pentru unităţile cu risc crescut, respectiv cele care au obţinut punctajul > 42 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 4 luni;
  (ii) pentru unităţile cu risc mediu, respectiv cele care au obţinut punctajul între 30 şi 42 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 6 luni;(iii) pentru unităţile cu risc scăzut, respectiv cele care au obţinut punctajul < 30 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată pe an.Frecvenţa supravegherii şi controlului unităţilor prevăzute la pct. 50-60 este:(i) pentru unităţile cu risc crescut, respectiv cele care au obţinut punctajul > 42 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 6 luni;(ii) pentru unităţile cu risc mediu, respectiv cele care au obţinut punctajul între 30 şi 42 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 12 luni;(iii) pentru unităţile cu risc scăzut, respectiv cele care au obţinut punctajul < 30 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 24 de luni.Frecvenţa supravegherii şi controlului unităţilor prevăzute la pct. 62, 64-66, 68 este:(i) pentru unităţile cu risc crescut, respectiv cele care au obţinut punctajul > 42 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 6 luni;(ii)
  pentru unităţile cu risc mediu, respectiv cele care au obţinut punctajul între 30 şi 42 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 12 luni;
  (iii) pentru unităţile cu risc scăzut, respectiv cele care au obţinut punctajul < 30 în urma completării fişei de evaluare a unităţii, controlul se realizează o dată la 24 de luni.
  Pentru mijloacele de transport prevăzute la pct. 67 controlul oficial se realizează la vizarea documentului de înregistrare a mijloacelor de transport pentru produse alimentare de origine nonanimală, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru unităţile de la pct. 61 controlul oficial se desfăşoară anual, la minimum 20% din numărul operatorilor înregistraţi, iar pentru unităţile de la pct. 63 controlul oficial se desfăşoară o dată pe an pentru fiecare unitate.Precizări tehnicea) La realizarea controlului oficial în unităţile care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimală se verifică respectarea cerinţelor privind trasabilitatea, igiena produselor alimentare, procedurile care au la bază principiile HACCP, luând în considerare toate tipurile de riscuri asociate produselor alimentare; controalele oficiale desfăşurate în conformitate cu prevederile prezentei norme includ verificarea informaţiilor referitoare la produse alimentare puse la dispoziţia consumatorului final prin intermediul etichetei sau al altor documente însoţitoare cu cele constatate în unitate.b) Frecvenţa controalelor stabilite prin prezentele norme poate fi modificată pentru anumiţi operatori din domeniul alimentar în urma analizei efectuate la nivelul DSVSA, această analiză este bazată pe risc, pe rezultatele controalelor oficiale realizate anterior, pe evaluarea fiabilităţii şi rezultatelor controalelor proprii care au fost efectuate de către operatori sau de către un terţ la cererea lor, de sisteme private de asigurare a calităţii.c) În cazul în care în urma controlului se constată neconformitate în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, procesul-verbal de constatare întocmit în urma controlului trebuie să specifice termenul de timp acordat pentru eliminarea neconformităţilor constatate şi data la care se va efectua recontrolul.d) În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.
  e) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor care necesită investigaţii de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii trebuie însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.f) În cazul în care există suspiciuni fundamentate cu privire la nerespectarea legislaţiei privind siguranţa alimentelor, personalul de specialitate din DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea, lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; aceste activităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora personalul de specialitate ia măsurile ce se impun aplicând instrucţiunile, procedurile şi prevederile legale în vigoare aplicabile fiecărui caz în parte.g) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.h) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.i) Controlul oficial al unităţilor de la nr. crt. 69 se realizează conform frecvenţelor şi instrucţiunilor următoare:
  Tip unitateTip produsFrecvenţa controalelor
  Producători primari care valorifică produse primare de origine nonanimală indiferent de mediul de cultivare (solar, seră, câmp deschis)Legume cu frunze verzi ce se consumă de obicei crude, roşii; legume cu bulbi şi tulpini; pepeni1/an la minimum 15 unităţi pe judeţ
  Fructe moi destinate consumului direct (de exemplu, căpşuni, zmeură, coacăze, vişine, cireşe), alte tipuri de fructe1/an la minimum 5 unităţi pe judeţ
  Cereale destinate consumului uman direct1/an de la minimum 2 unităţi pe judeţ
  1. Controalele oficiale se efectuează pentru verificarea conformităţii operatorilor cu dispoziţiile aplicabile producţiei primare a alimentelor de origine nonanimală prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare.2. La stabilirea planurilor de control de la nivel judeţean/municipiului Bucureşti se utilizează bazele de date privind producătorii primari deţinute de structuri judeţene ale Agenţiei Naţionale pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi/sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi primării şi se iau în considerare criterii precum: numărul operatorilor cu acelaşi tip de activitate, capacitatea de producţie, numărul de consumatori, ponderea produselor în regimul alimentar, disponibilitatea sezonieră a produselor alimentare, programul de autocontrol al operatorului, riscuri asociate anumitor etape din lanţul alimentar, riscuri asociate anumitor categorii de alimente, rezultatele controalelor anterioare, condiţiile climatice şi altele.
  D1.1. Criterii microbiologice de siguranţă
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiPunctul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Legume şi fructe tăiate (gata pentru a fi consumate)Salmonella sppProduse introduse pe piaţă în timpul perioadei lor de valabilitate
  Supermarket/hipermarket
  Semestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Restaurante, inclusiv fast-foodSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Semestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  2.Sucuri de legume şi fructe nepasteurizate (gata pentru a fi consumate)Salmonella sppSupermarket/hipermarketSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Restaurante, inclusiv fast-foodSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  BaruriSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Semestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  3.Seminţe încolţite/germeni (gata pentru a fi consumate)Salmonella sppSupermarket/hipermarket
  Semestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  E.coli producătoare de toxină Shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 şi O104:H4Supermarket/hipermarketSemestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de producere germeniO dată pe an pentru fiecare unitate Ori de câte ori situaţia o impune
  Listeria monocytogenesUnităţi de producere germeniO dată pe an pentru fiecare unitate Ori de câte ori situaţia o impune
  4.Alimente gata pentru consum (care conţin ingrediente de origine nonanimală)Listeria monocytogenesRestaurante, inclusiv fast-food, cantine, alte unităţi de preparare a hranei (catering) Supermarket/hipermarketSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de producţie a legumelor şi fructelor congelateAnual maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de legume şi fructe congelateAnual maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  5.Plante aromatice şi condimente (mentă, busuioc, coriandru, piper); seminţe de susanSalmonella spp^1)Depozite alimentareAnual maximum 2 probe din fiecare judeţ la produsele care nu au fost prelevate în posturile de control la frontieră şi birouri vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de ambalareAnual maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  6.Alimente gata de consum: vegetale cu frunze verzi, vegetale cu bulbi şi tulpini; roşii, pepeneSalmonella spp^1)Unităţi de producţie primarăAnual maximum 5 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite alimentare Unităţi de ambalareAnual maximum 2 probe din fiecare judeţ
  Ori de câte ori situaţia o impune
  7.Vegetale cu frunze verzi Fructe de pădure moiHepatita A Norovirus^3)Unităţi de producţie primară Depozite alimentareAnual maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Vegetale cu frunze verzi FructeCryptosporidium Giardia^4)Unităţi de producţie primară Depozite alimentareO probă pe an din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  8.Apă potabilă utilizată ca ingredientEscherichia coli/100 ml Enterococi (streptococi fecali)/100 mlFabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor, a produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor, fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Lunar maximum 2 probe din unităţi alese în mod aleatoriu, din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
  Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare Fabricarea berii
  9.Apă^2)Escherichia coli/250 ml Enterococi (Streptococi fecali)/250 ml Pseudomonas aeruginosa/250 mlUnităţi de îmbuteliere a apei în sticle sau alte recipienteO probă pe an de la fiecare unitate şi maximum 10 probe pe an Ori de câte ori situaţia o impune
  Escherichia coli şi alţi coliformi la 37ºC/250 ml şi 44,5ºC/250 ml Enterococi (Streptococi fecali)/250 ml Pseudomonas aeruginosa/250 mlUnităţi de îmbuteliere a apei minerale naturaleO probă pe an de la fiecare unitate şi maximum 10 probe pe an Ori de câte ori situaţia o impune
  Escherichia coli şi alţi coliformi la 37ºC/250 ml şi 44,5ºC/250 ml Enterococi (Streptococi fecali)/250 ml Pseudomonas aeruginosa/250 mlUnităţi de îmbuteliere a apei de izvorO probă pe an de la fiecare unitate şi maximum 10 probe pe an Ori de câte ori situaţia o impune
  D1.2. Criterii microbiologice de igienă
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiPunctul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Legume şi fructe tăiate (gata pentru a fi consumate)Escherichia coliSfârşitul procesului de fabricaţie în:
  Supermarket/hipermarketSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Restaurante, inclusiv fast-foodSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Semestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  2.Sucuri de legume şi fructe nepasteurizate (gata pentru a fi consumate)Escherichia coliSfârşitul procesului de fabricaţie
  Supermarket/hipermarketSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Restaurante, inclusiv fast-foodSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  BaruriSemestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Semestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  ^1) Se utilizează cea mai recentă versiune a metodei analitice de referinţă sau o metodă validată prin comparaţie cu aceasta în conformitate cu protocolul stabilit în EN ISO 16140-2; pentru fiecare probă se colectează un număr n = 5 unităţi de prelevare, fiecare având o greutate minimă de 100 g.La interpretarea rezultatelor se aplică principiul precauţiei şi prevederile art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu amendamentele ulterioare, criteriul aplicat „nu s-a detectat Salmonella în 25 g“.
  ^2) Scopul prelevării de probe este de a verifica respectarea şi implementarea de către operatorii din domeniul alimentar a cerinţelor de igienă şi a principiilor HACCP stabilite în Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare.^3) Se utilizează cea mai recentă versiune a metodei analitice de referinţă sau o metodă validată prin comparaţie cu aceasta în conformitate cu protocolul stabilit în EN ISO 15216-2; pentru fiecare probă se colectează un număr n = 5 unităţi de prelevare, fiecare având o greutate minimă de 250 g.La interpretarea rezultatelor se aplică principiul precauţiei şi prevederile art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu amendamentele ulterioare, criteriul aplicat „nu s-a detectat Norovirus şi Hepatita A în 25 g“.^4) Se utilizează cea mai recentă versiune a metodei analitice de referinţă sau o metodă validată prin comparaţie cu aceasta în conformitate cu protocolul stabilit în EN ISO ISO 18744/2016; pentru fiecare probă se colectează un număr n = 5 unităţi de prelevare, fiecare având o greutate minimă de 250 g.La interpretarea rezultatelor se aplică principiul precauţiei şi prevederile art. 14 stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu amendamentele ulterioare, criteriul aplicat „nu s-a detectat Cryptosporidium şi Giardia în 25 g“.Controlul oficial privind riscul de contaminare microbiologică în produsele de origine nonanimală la importul în condiţii speciale şi la intensificarea temporară a controalelor oficiale se realizează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793, cu amendamentele ulterioare, şi cu procedurile specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia.
  D1.3. Criterii microbiologice stabilite conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
  Nr. crt.Denumirea produsuluiExamenul de laboratorPunctul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Torturi şi prăjituri cu creme, frişcă, fructeEnterobacteriaceaeSfârşitul procesului de fabricaţie Fabricarea prăjiturilor, a produselor proaspete de patiserieTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  2.Condimente şi amestecuri de condimenteEnterobacteriaceae Drojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului de fabricaţie Fabricarea condimentelor şi amestecuri de condimente Unităţi ambalare condimente şi amestecuri de condimenteTrimestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  3.Sucuri concentrate şi piure de fructe şi legume, altele decât formulele de început deshidratate şi produsele alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub şase luniEnterobacteriaceae Drojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului de fabricaţie Fabricarea sucurilor de fructe şi legumeTrimestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  4.Produse de panificaţie cu umpluturiEnterobacteriaceae Drojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului de fabricaţie Fabricarea prăjiturilor, a produselor proaspete de patiserieTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  5.Alune, nuci (miez)Drojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului tehnologic Depozite Unităţi de sortare, ambalareTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  6.Sendvişuri, mâncăruri tip fast-food şi alte preparate culinare gata de consumEnterobacteriaceaeSfârşitul procesului tehnologic Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering) Restaurante, inclusiv fast-foodTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  7.Seminţe de consumDrojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului tehnologic Depozite de seminţe de consum Unităţi de sortare, ambalareTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  8.Ceai (plantă pentru infuzie)Drojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului tehnologic Unităţi de fabricarea a ceaiului Unităţi de sortare, ambalareTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  9.Paste făinoase (inclusiv cu umpluturi)EnterobacteriaceaeDrojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului de fabricaţie Unităţi producţie paste făinoaseTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  10.Făinuri pentru panificaţieDrojdii şi mucegaiuriSfârşitul procesului de fabricaţie Fabricarea produselor de morăritTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  11.AmidonBacillus cereus (spori) Sfârşitul procesului tehnologic Unităţi de fabricarea a amidonului Unităţi de ambalareTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Precizări tehnicea) Analizele se efectuează în laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Condiţiile microbiologice pentru produsele din tabelele D1.1 şi D1.2 trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, ale Legii nr. 458/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, cu modificările şi completările ulterioare.c) Criteriile microbiologice pentru produsele din tabelul D1.3 trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare. Acestea indică gradul de acceptabilitate al funcţionării procesului de producţie, nu se aplică produselor introduse pe piaţă şi stabilesc o valoare de referinţă a contaminării, la depăşirea cărora se impun măsuri corective destinate să menţină igiena procesului în conformitate cu legislaţia în domeniul alimentar.d) Prelevarea se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin metode diferite de prelevare în funcţie de produs, în conformitate cu procedura „Prelevarea probelor de produse alimentare în vederea testării microbiologice“, elaborată de ANSVSA şi afişată pe site-ul acesteia. Pentru probele care nu sunt prelevate în ambalajul final se utilizează tehnici aseptice de prelevare. Pentru fiecare probă prelevată se vor folosi instrumente sterile; proba trebuie să fie ambalată în recipiente sterile sau în pungi de polietilenă de uz alimentar care să ofere protecţie adecvată împotriva contaminării externe şi protecţie împotriva deteriorării probei pe perioada transportului; recipientul în care se pune proba recoltată trebuie să fie sigilat astfel încât deschiderile neautorizate să fie detectabile şi trimis la laborator în cel mai scurt timp posibil, luând toate măsurile necesare de protecţie împotriva scurgerilor sau a alterării. Proba de laborator trebuie să fie păstrată astfel încât caracteristicile microbiologice să nu fie modificate.e) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.
  f) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.g) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei.(i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.h) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.i) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (CE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ceea ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de-a doua expertize din partea operatorului.j) În cazul în care, în urma celei de-a doua expertize menţionate la lit. i), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operator, care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.k) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului dintre DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.l) În cazul suspiciunii fundamentate privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor de neconformitate sau a loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.m) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor care necesită investigaţii de laborator, se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.n) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care să se încadreze în criteriile de acceptabilitate; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.o) La stabilirea Planului cifric la nivel judeţean privind planificarea probelor sunt luate în considerare criterii precum: numărul şi mărimea unităţii, tipul de produs, capacitatea depozitelor, sistemul de control al operatorului, notificările transmise prin intermediul SRAAF şi rezultatele obţinute în anii precedenţi în urma analizelor de laborator privind neconformităţile cu legislaţia, istoricul operatorului privind respectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, stadiul de implementare a unei/unor proceduri bazate pe principiile HACCP.p)
  Supravegherea unităţilor cu activitate în domeniul alimentar se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare, pentru verificarea respectării normelor şi a criteriilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi cu prevederile art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare. Aceasta se realizează prin evaluarea schemelor de prelevare şi testare/sistemul de control al operatorului, analiza înregistrărilor obţinute, buletine de analiză obţinute în urma testării şi evaluarea acţiunilor corective şi preventive întreprinse, adecvanţa lor; în cazul în care în urma controlului se constată nerespectarea cerinţelor legislative, se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea verificării conformităţii cu legislaţia şi a aplicării măsurilor de control ce se impun; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.
  q) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  D2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în unităţi care procesează, depozitează şi valorifică produse alimentare de origine nonanimală
  Teste de sanitaţieFrecvenţa controluluiLocul de prelevareExamen microbiologic
  1234
  - suprafeţe de lucru care vin în contact cu produsul alimentar; - ustensile, recipiente; - utilaje; - echipamente de protecţieLunar de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţUnităţi de procesare, depozitare şi comercializare Restaurante, baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Număr total de germeni Bacterii coliforme
  - mâiniLunar de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţUnităţi de procesare, depozitare şi comercializare Restaurante, baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)
  Enterobacteriaceae Stafilococ coagulazo-pozitiv
  AeromicroflorăLunar de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţUnităţi de procesare, depozitare şi comercializare Restaurante, baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Număr total de germeni Numărul total de drojdii şi mucegaiuri
  Recipienţi de sticlă, metal, material plastic, inclusiv capace, capseLunar de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţUnităţi de procesare, depozitare şi comercializare Restaurante, baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Număr total de germeni Bacterii coliforme
  Ambalaje polietilenă, polistirenLunar de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţUnităţi de procesare, depozitare şi comercializare Restaurante, baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (catering)Număr total de germeni Bacterii coliforme Numărul total de drojdii şi mucegaiuri
  - 5 suprafeţe de lucru care vin în contact cu produsul alimentar - 5 suprafeţe care nu vin în contact cu produsul alimentarTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţUnităţi de preparare a fructelor şi vegetalelor pretăiate Unităţi de producţie şi depozitare a legumelor şi fructelor congelateListeria monocytogenes
  O dată pe an de la fiecare unitateUnităţi de producere de germeni
  Precizări tehnice privind D2a) Analizele se efectuează în laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Condiţiile microbiologice pentru parametrii din tabelul de mai sus trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările ulterioare.c) Prelevarea probelor se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, în conformitate cu procedurile „Prelevarea probelor de produse alimentare în vederea testării microbiologice“ şi „Prelevarea probelor din mediu pentru detectarea Listeriei monocytogenes“, elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia.d) Proba de laborator trebuie să fie păstrată astfel încât caracteristicile microbiologice să nu fie modificate; pentru fiecare probă prelevată se folosesc instrumente sterile; proba trebuie să fie ambalată în recipiente sterile sau în pungi de polietilenă de uz alimentar care să ofere protecţie adecvată împotriva contaminării externe şi protecţie împotriva deteriorării probei pe perioada transportului; recipientul care conţine probă trebuie să fie sigilat astfel încât deschiderile neautorizate să fie detectabile şi trimis la laborator în cel mai scurt timp posibil, luând toate măsurile necesare de protecţie împotriva scurgerilor sau a alterării.e) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.f) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.g) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor care necesită investigaţii de laborator, se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.
  E. Controlul oficial privind caracteristicile de calitate ale produselor alimentare
  Nr. crt.Denumirea produsuluiExamenul de laboratorLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  123
  45
  1.Grâu^(1)Conţinutul maxim de umiditateDepozit/silozTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ
  2.Sucuri de legume^(2)Substanţa uscată solubilă (exclusiv adaosul de sare sau de zahăr), % grade refractometrice, la 20ºCUnităţi de fabricareTrimestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ
  3.Maioneze şi sosuri de maioneze^(3)Aciditatea exprimată în acid acetic (%)Unităţi de fabricareTrimestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ
  4.Vin^(4)Concentraţia alcoolică
  Unităţi de fabricareTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ
  Conţinut în zaharuri
  Alcoolul metilic
  5.Băuturi alcoolice distilate^(5)Concentraţia alcoolicăUnităţi de fabricareTrimestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ
  Alcoolul metilic
  Conţinutul în substanţe volatile
  Extract sec total
  6.Bulion şi pastă de tomate^(6)Conţinut de substanţă uscată solubilăUnităţi de fabricareTrimestrial maximum 3 probe din fiecare judeţ
  7.Ape de izvor/minerale utilizate ca materie primă^(10)Conţinut de bor
  Unităţi de îmbuteliere ape de izvor^(7)Semestrial de la fiecare unitate
  Unităţi de îmbuteliere ape minerale^(8)Semestrial de la fiecare unitate
  8.Ulei de măslineIdentificarea uleiurilor vegetale de altă naturăPosturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit de destinaţie Depozit alimentarAnual 3 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din state membre ale Uniunii Europene şi cele provenind din import care nu au fost prelevate la posturile de inspecţie la frontieră/birou vamal Ori de câte ori situaţia o impune
  9.Ierburi şi condimente CeaiuriIdentificarea impurităţilor botanice ale altor specii de plante sau identificarea impurităţilor de natură minerală, insecte, dăunători Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit de destinaţie Depozit alimentarAnual 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din state membre ale Uniunii Europene şi cele provenind din import care nu au fost prelevate la posturile de inspecţie la frontieră/birou vamal Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de producţie şi/sau ambalareAnual 3 probe din fiecare judeţ
  10.Produse de panificaţie şi patiserie (de exemplu, plăcinte, biscuiţi, napolitane)Acizi graşi trans^(9), ^(11), ^(13)Unităţi de fabricaţie Depozite alimentareSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie^(12)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  11.Alimente de origine nonanimală prăjite (de exemplu, cartofi prăjiţi)Restaurant
  Fast-food
  Semestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  12.Popcorn pentru microundeUnităţi de fabricaţie Depozite alimentareSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie^(12)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de fiecare produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  13.Grăsimi şi uleiuri parţial hidrogenate, unele margarine (în special de natură industrială)Unităţi de fabricaţieSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozit alimentarSemestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie ^(12)Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de fiecare produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  14.Caracteristicile de calitate pentru produsele alimentare menţionate la pct. 2-6 şi 8-13Unităţi de vânzare prin internet Unităţi care desfăşoară activităţi de comercializare către consumatorul final prin valorificarea comenzilor primite pe internet înregistrate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioareO probă pe an din fiecare judeţ, prelevată online
  ^(1) Pentru grâu, criteriile de calitate minime sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului cu privire la achiziţionarea şi vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenţie publică.^(2) Pentru sucuri de legume, criteriile de calitate sunt în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare.^(3) Pentru maioneze şi sosuri de maioneze, criteriile de calitate sunt în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 454/917/2001/22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - şi a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman, cu modificările şi completările ulterioare.^(4) Pentru vin, criteriile de calitate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, prin Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015.^(5) Pentru băuturi alcoolice distilate, criteriile de calitate sunt în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 368/1.160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti.^(6) Pentru bulion şi pastă de tomate, criteriile de calitate sunt în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei, pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 362/670/107/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate.^(7) Pentru apele de izvor, criteriile de calitate sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.^(8) Pentru apele minerale se monitorizează conţinutul de bor în conformitate cu legislaţia specifică reprezentată de Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2012 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România.^(9) Data de la care prelevarea de probe este demarată, precum şi detalii privind arondarea laboratoarelor vor fi transmise după ce metodele de analiză ale laboratoarelor care efectuează aceste determinări îndeplinesc prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare.^(10) Apele de izvor/minerale se prelevează în etapa premergătoare îmbutelierii.^(11) În cadrul controlului oficial personalul de specialitate din cadrul DSVSA verifică existenţa şi implementarea unor sisteme şi/sau proceduri privind respectarea cerinţelor de trasabilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002, cu amendamentele ulterioare, respectarea cerinţelor generale de igienă, conform prevederilor art. 3, 4 şi 5, precum şi ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004, precum şi realizarea analizei de risc privind prezenţa/formarea acizilor graşi trans, fiabilitatea şi rezultatele controalelor proprii ale operatorilor din domeniul alimentar.^(12) Depozitul de destinaţie reprezintă locul de destinaţie al produselor provenind din ţări terţe/state membre ale Uniunii Europene, astfel cum este declarat în documentul de intrare la import/notificare comerţ intraunional, prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 pentru aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare.
  ^(13) Se prelevează produse alimentare destinate direct consumatorului final şi/sau vânzării cu amănuntul. În cazul în care produsele alimentare nu sunt destinate direct consumatorului final şi/sau vânzării cu amănuntul, personalul de specialitate din cadrul DSVSA verifică furnizarea de informaţii către alţi operatori privind conţinutul de acizi graşi trans.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează la laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Prelevarea probelor se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA.c) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.d) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.e) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei.(i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.
  (iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.
  f) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.g) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză asigurat prin art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de-a doua expertize din partea operatorului.h) În cazul în care, în urma celei de-a doua expertize menţionate la lit. g), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorul solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar, care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.i) Loturile de produse alimentare care fac subiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.j) În cazul în care există suspiciuni fundamentate cu privire la nerespectarea legislaţiei privind calitatea şi siguranţa alimentelor, personalul de specialitate din cadrul DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea; lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; acestea constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora inspectorii iau măsurile ce se impun aplicând prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.
  k) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.l) În cadrul controlului oficial al acizilor graşi trans la unităţile de fabricare a produselor alimentare se urmăreşte respectarea legislaţiei aplicabile, atât prin controlul documentar privind ingredientele utilizate şi procesul de fabricaţie, cât şi prin prelevarea de probe pentru determinarea prezenţei acizilor graşi trans din alimente.m) Condiţiile de utilizare a acizilor graşi trans, alţii decât acizii graşi trans prezenţi în mod natural în grăsimea de origine animală, sunt cele prevăzute în Regulamentul 2019/649 al Comisiei din 24 aprilie 2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte acizii graşi trans, alţii decât acizii graşi trans care se găsesc în mod natural în grăsimile de origine animală, şi de prevederile Legii nr. 182/2020 pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman.n) La stabilirea Planului cifric la nivel judeţean privind planificarea probelor sunt luate în considerare criterii precum: numărul şi mărimea unităţii, sistemul de control al operatorului, notificările transmise prin intermediul SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi alte criterii stabilite la nivel judeţean.o) În cadrul controlului oficial personalul de specialitate din cadrul DSVSA verifică existenţa şi implementarea unor sisteme şi/sau proceduri privind respectarea cerinţelor de trasabilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002, cu amendamentele ulterioare.p) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  F. Controlul oficial al produselor ecologice
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS şi LC-MS sau prin metode monorezidualeLegumePosturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Fructe
  Cereale
  Produse procesate Vin, roşu sau alb, fabricat din struguri; în cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, se poate aplica, din oficiu, factorul 1. Făină de grâu Ulei de măsline virgin Suc de portocale
  2.Cadmiu CerealePosturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Soia
  Legume
  Fructe
  Ciuperci
  3.PlumbCerealePosturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Legume şi leguminoase
  Fructe
  Ciuperci
  Uleiuri şi grăsimi vegetale
  Sucurile de fructe, sucurile de fructe concentrate după reconstituire şi nectar de fructe
  Vinurile, inclusiv vinurile spumante şi exclusiv vinurile licoroase, cidru, cidru de pere şi vinuri de fructe Vinurile aromatizate, băuturile pe bază de vinuri aromatizate şi cocktailuri din vinuri aromatizate
  Precizări tehnicea) Controlul oficial la importul produselor ecologice se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 464/98/2019 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României.b) Analizele se efectuează în laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.c) Nivelurile maxime admise de contaminanţi, precum şi metodele de prelevare a probelor şi metodele de analiză sunt în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 121/530/E.N.7289/351/2007 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare.d) Nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare, şi cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 12/181/380/2009.
  e) Prelevarea probelor în vederea determinării reziduurilor de pesticide se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 147/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ghidului pentru prelevarea de probe din produse alimentare de origine nonanimală în vederea determinării concentraţiei de reziduuri de pesticide, elaborat de ANSVSA.f) Prelevarea probelor pentru determinarea contaminanţilor se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 333/2007, cu amendamentele ulterioare, şi cu Procedura specifică „Prelevarea probelor de produse alimentare de origine nonanimală în vederea testării contaminanţilor alimentari“, elaborată de ANSVSA şi afişată pe site-ul acesteia.g) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.h) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.i) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei.(i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.j) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.k) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză asigurat prin art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ceea ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de-a doua expertize din partea operatorului.l) În cazul în care, în urma celei de-a doua expertize menţionate la lit. k), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.m) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operatorul economic sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.n) În cazul loturilor neconforme de produse ecologice se aplică legislaţia specifică în vigoare pentru produsele ecologice.
  o) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune care necesită investigaţii de laborator, se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.p) În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare se prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.q) În cazul suspiciunii fundamentate privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor/loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.r) În cazul unor rezultate de laborator care indică prezenţa pe piaţă a unui organism modificat genetic neautorizat, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate conforme; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.s) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare
  Nr. crt.Denumirea alergenuluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Alune de pădure (Corylus avellana)Cereale pentru micul dejun care nu conţin alune de pădure sau arahideUnităţi de fabricareSemestrial/unitate Ori de câte ori situaţia o impune^(1)
  Musli care nu conţin alune de pădure sau arahidePosturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Produse de patiserie care nu conţin alune de pădure sau arahide
  Ciocolată care nu conţine alune de pădure sau arahide
  Biscuiţi care nu conţin ciocolată, alune de pădure sau arahide
  2.Arahide şi produse derivate (Arachis hypogeae)Cereale pentru micul dejun care nu conţin alune de pădure sau arahideUnităţi de fabricareSemestrial/unitate şi ori de câte ori situaţia o impune^(1)
  Produse de patiserie care nu conţin alune de pădure sau arahidePosturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Ciocolată care nu conţine alune de pădure sau arahide
  Biscuiţi care nu conţin ciocolată, alune de pădure sau arahide
  Musli care nu conţin alune de pădure sau arahide
  3.MigdaleProduse de patiserie care nu conţin migdale Unităţi de fabricareTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Cereale pentru micul dejun care nu conţin migdale
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  4.Seminţe de susan şi produse derivateProduse de panificaţie şi patiserie care nu conţin seminţe de susan şi produse derivateUnităţi de fabricareTrimestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  5.GlutenProduse alimentare pentru persoanele cu intoleranţă la gluten, pâine fără gluten, biscuiţi fără gluten, paste fără gluten şi alteleUnităţi de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de comercializare Semestrial de la maximum 2 unităţi din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din comerţ intracomunitar şi import pentru produsele care nu au fost prelevate la posturile de inspecţie la frontieră/birou vamal Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  6. Combinaţiile alergen/produs alimentar menţionate la pct. 1-5Unităţi de vânzare prin internet Unităţi care desfăşoară activităţi de comercializare către consumatorul final prin valorificarea comenzilor primite pe internet, înregistrate conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioareO probă pe an din fiecare judeţ, prelevată online
  ^(1) Prelevarea de probe se realizează numai în cazul în care produsul nu este etichetat corespunzător.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează la laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Cerinţele privind etichetarea alergenilor sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare.c) Prelevarea probelor se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA.d) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.e) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzută la art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  f) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei.(i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.g) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.h) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/ internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ceea ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.i)
  În cazul în care, în urma celei de a doua expertize menţionate la lit. h), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar, care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.
  j) Loturile de produse alimentare care fac subiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.k) În cazul în care există suspiciuni fundamentate privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, personalul de specialitate din cadrul DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea sau îndoiala, lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; acestea constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora inspectorii iau măsurile ce se impun, aplicând prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (CE) nr. 625/2017 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.l) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise de alergeni, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situaţii, probele prelevate vor fi însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.m) În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare se prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.n) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  H. Controlul oficial al aditivilor/substanţelor interzise în alimente
  Nr. crt.Aditivi/Substanţe interziseDenumirea produselor alimentare supuse controlului, cu precizarea numărului categoriei de alimente conform Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008Locul de prelevare a probelorFrecvenţa de recoltare a probelor
  12345
  1.Tartrazină (E102)- Îngheţate (0.3)* - Gem, jeleuri şi marmelade şi alte produse similare (paste de fructe) (4.2.5) - Produse de cofetărie (5) - Fructe glasate (5.2) - Cereale pentru micul dejun (6.3)* - Paste făinoase (6.4)
  - Produse fine de panificaţie (7.2) - Muştar (12.4) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5)
  Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/ comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  2.Sunset yellow (E 110)- Îngheţate (0.3)* - Gem, jeleuri şi marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Paste făinoase (6.4) - Tăiţei (6.5) - Muştar (12.4) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5) - Produse de cofetărie (5)
  - Fructe glasate (5.2) - Cereale pentru micul dejun (6.3)* - Produse fine de panificaţie (7.2)
  Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  3.Amarant (E 123)- Fructe şi legume conservate în cutii sau borcane (4.2.3) - Preparate din fructe şi legume (4.2.4) - Gem, jeleuri, marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Paste făinoase (6.4) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5)Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamal Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  4.Eritrozină (E 127)- Gem, jeleuri şi marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Produse de cofetărie (5) - Cereale pentru micul dejun (6.3)* - Paste făinoase (6.4) - Tăiţei (6.5) - Produse fine de panificaţie (7.2) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5) Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)
  O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  5.Alţi coloranţi solubili: tartrazină (E 102), sunset yellow (E 110), amarant (E 123), roşu ponceau 4R (E 124), eritrozină (E 127), R2G (E 128), roşu allura (E 129), brilliant blue (E 133), verde S (E 142)- Condimente (12.2.1)Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  6.Acid sorbic - sorbat de potasiu; acid benzoic - benzoaţi (E 200-213)- Preparate din fructe şi legume (sucuri vegetale, inclusiv lapte de cocos) (4.2.4.1) - Gem, jeleuri şi marmelade şi alte produse similare (4.2.5)* - Băuturi nealcoolice (sucuri de fructe) (14.1) Unităţi de fabricare
  Semestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de control la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  7.Acid benzoic-benzoaţi (E210-E213)- Fructe şi legume în oţet, ulei sau saramură (4.2.2) - Fructe şi legume prelucrate (4.2.4), de exemplu: pastă de tomate, bulion - Gem, jeleuri, marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5) - Nectaruri de fructe, nectaruri de legume şi alte produse similare (14.1.3)Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  8.
  Dioxid de sulf - sulfiţi (E 220-228)- Fructe şi legume prelucrate (4.2), de exemplu: pastă de tomate, bulion - Fructe şi legume uscate (4.2.1) - Fructe şi legume în oţet, ulei sau saramură (4.2.2) (cu excepţia măslinelor în saramură) - Gem, jeleuri şi marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Produse de cofetărie (5) - Produse fine de panificaţie (7.2), de exemplu: biscuiţi, pişcoturi - Muştar (12.4) - Bere şi băuturi din malţ (14.2.1)** - Cidru de mere, de pere (14.2.3)**Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  - Vin şi alte produse definite în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 şi omologii fără alcool (14.2.1) - Produse aromatizate pe bază de vin, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 1.601/91 (14.2.7)
  Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de control la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/ comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  9.Acid glutamic - glutamaţi (E620-625)**- Produse de asezonare şi condimentare (12.2.2)** - Supe (12.5)**Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/ comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  10.Acesulfam (E950)- Îngheţate (0.3)* - Fructe şi legume conservate în cutii sau borcane (4.2.3) - Preparate din fructe şi legume (4.2.4) - Gem, jeleuri, marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Muştar (12.4) - Sosuri (12.6) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5)Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamal Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/ comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  11.Aspartam (E951)- Îngheţate (0.3)*
  - Fructe şi legume conservate în cutii sau borcane (4.2.3) - Preparate din fructe şi legume (4.2.4) - Gem, jeleuri, marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Muştar (12.4) - Sosuri (12.6) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5)
  Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  12.Zaharină (E954) şi sărurile sale de Na, Ca, K - Îngheţate (0.3)* - Gem, jeleuri şi marmelade şi alte produse similare (4.2.5) - Muştar (12.4)
  - Sosuri (12.6) - Băuturi nealcoolice (14.1, cu excepţia 14.1.5)
  Unităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/ comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)1 probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  13.Coloranţi Sudan- Fructe şi legume prelucrate (4.2.4): pastă de tomate, bulion - Ierburi şi condimente (12.2.1): boia - Sosuri (12.6): sosuri roşii, ketchupUnităţi de fabricareSemestrial de la maximum 3 unităţi din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare ţară de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de depozitare/ comercializare (produse provenite din comerţ intracomunitar sau ţări terţe, nesupuse prelevării de probe la import)O probă pe semestru Ori de câte ori situaţia o impune
  14.Combinaţiile aditiv/produs alimentar menţionate la pct. 1-13*Unităţi de vânzare prin internet Unităţi care desfăşoară activităţi de comercializare către consumatorul final prin valorificarea comenzilor primite pe internet înregistrate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioareO probă pe an din fiecare judeţ, prelevată online
  * Analizele se vor efectua începând cu semestrul I al anului 2022.** Analizele se vor efectua începând cu semestrul II al anului 2022.Pentru interpretarea legislaţiei privind aditivii alimentari, încadrarea produselor alimentare în categorii se face utilizând Ghidul privind descrierea categoriilor de alimente din partea E a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioare, afişat pe site-ul Comisiei Europene.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează la laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Nivelurile maxime de doză admisibilă pentru aditivii din tabel sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioare.c) Prelevarea probelor se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA în conformitate cu procedura specifică „Prelevarea probelor de produse alimentare în vederea determinării conţinutului de aditivi şi de substanţe interzise“, elaborată de ANSVSA şi afişată pe site-ul acesteia.
  d) În cazul unităţilor de fabricare a produselor alimentare menţionate în coloana 3 în cadrul controlului oficial se realizează atât controlul procesului de fabricare în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei aplicabile aditivilor alimentari şi/sau a substanţelor interzise, cât şi prelevarea probelor de alimente pentru determinarea prezenţei substanţelor interzise, respectiv a verificării dozelor maxime admise de aditivi din alimente.e) În cadrul controlului oficial personalul de specialitate din cadrul DSVSA verifică existenţa şi implementarea unor sisteme şi/sau proceduri privind respectarea cerinţelor de trasabilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002, cu amendamentele ulterioare, precum şi fiabilitatea şi rezultatele controalelor proprii.f) La stabilirea Planului cifric la nivel judeţean privind planificarea probelor sunt luate în considerare criterii precum: numărul unităţilor şi mărimea acestora, fiabilitatea şi rezultatele controalelor proprii, notificările transmise prin intermediul SRAAF sau Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă, rezultatele obţinute în anii precedenţi în urma analizelor de laborator privind neconformităţile cu legislaţia, istoricul operatorului privind respectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, procedura/procedurile bazată/bazate pe principiile HACCP, reţete de fabricaţie a produsului alimentar, alte criterii stabilite la nivel judeţean.g) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.h) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.i) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei.(i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii)
  În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.
  (iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.
  j) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.k) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ceea ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.l) În cazul în care în urma celei de a doua expertize menţionate la lit. k) apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operatorul economic, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.m) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.n)
  În cazul suspiciunii de neconformitate/loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.
  o) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor care necesită investigaţii de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.p) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise de aditivi, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi ce provin din import, comerţ intraunional sau producţie autohtonă cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.q) Loturile de produse alimentare pentru care s-au depistat concentraţii de aditivi peste limitele legale maxime admise nu sunt puse pe piaţă şi/sau sunt retrase de pe piaţă, după caz; ele nu sunt destinate consumului uman direct, nu sunt utilizate ca ingrediente la fabricarea altor produse alimentare şi nici amestecate cu alte produse alimentare.r) În cazul în care există suspiciuni fundamentate privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, personalul de specialitate din cadrul DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea; lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; acestea constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora inspectorii iau măsurile ce se impun, aplicând instrucţiunile, procedurile şi prevederile legale în vigoare, opozabile fiecărui caz în parte.s) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală
  Nr. crt.Denumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  1234
  1.Legume şi fructe Depozite de legume şi fructe Supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  2.Cereale Depozit/SilozMaximum 2 probe pe an pentru fiecare judeţ pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  3.Plante aromatice, ingrediente vegetale uscate, ceai şi condimente Unităţi de ambalareMaximum 2 probe pe an pentru fiecare judeţ pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  4.Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentariPosturi de inspecţie la frontieră Birou vamal Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine
  Fructe comestibile; coajă de agrume şi de pepene galben
  Cafea, ceai şi condimente, cu excepţia maté-ului
  Cereale
  Produse de panificaţie; malţ; amidoane şi fecule; gluten; inulinăDepozite de destinaţie ale produselor provenite din ţări terţe/state membre ale Uniunii Europene^(*) Unităţi de comerţ cu amănuntul Supermarket/hipermarket, magazine specializateO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare ţară de origine, la transporturile care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră sau punctul final de import Ori de câte ori situaţia o impune Trimestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din state membre din Uniunea Europeană şi ţări terţe Ori de câte ori situaţia o impune
  Seminţe şi fructe oleaginoase; sâmburi, seminţe şi fructe diverse; plante industriale şi medicinale; paie şi furaje
  Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinate
  Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar şi rafinate, dar nepreparate
  Margarină, înlocuitor de osânză şi alte grăsimi alimentare preparate
  Zahăr din sfeclă şi din trestie, în stare solidă
  Alte tipuri de zahăr; siropuri; înlocuitori de miere, chiar şi amestecaţi cu miere naturală; zahăr şi melasă caramelizate
  Boabe de cacao întregi şi zdrobite, brute sau măcinate
  Preparate din legume, zarzavaturi, fructe şi alte plante sau părţi din plante
  Must de struguri parţial fermentaţi, chiar dacă fermentaţia este oprită prin alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului
  Vin din struguri proaspeţi; must de struguri proaspeţi oprit din fermentaţie, inclusiv mistelă
  Bere
  Glucoză şi siropul de glucoză
  Lactoză şi siropul de lactoză
  Albumine (inclusiv concentratele din două sau mai multe proteine din zer, care conţin în greutate mai mult de 80% de proteine din zer, calculate pe materie uscată), albuminaţi şi alţi derivaţi ai albuminei
  Porumb zaharat, nefiert sau fiert în apă sau abur, congelat
  Porumb zaharat, conservat provizoriu (de exemplu, prin gazare cu gaz bioxid de sulf, în saramură, în apă sulfurată sau în alte soluţii care să asigure provizoriu conservarea sa), dar impropriu consumului în această stare
  Dulciuri fără cacao (inclusiv ciocolata albă), cu excepţia extractelor de lemn dulce cu conţinut de zaharoză mai mare de 10%, fără adaos de alte materii
  Ciocolată şi alte preparate alimentare cu conţinut de cacao
  Paste alimentare, fie fierte, spaghete, macaroane, tăiţei, lasagna, gnochi, ravioli, cannelloni, cu excepţia pastelor alimentare umplute
  Produse pe bază de cereale obţinute prin suflare sau prăjire (corn flakes, de exemplu); cereale (altele decât porumb) boabe sau sub formă de fulgi sau de alte cereale prelucrate (cu excepţia făinii şi grişului)
  Produse de panificaţie, de patiserie sau de biscuiţi, cu sau fără adaos de cacao; hostii, capsule goale de modele utilizate pentru medicamente, pâini preambalate, foi de paste uscate din făină, amidon sau feculă şi produse similare
  Porumb zaharat (Zea mays var. Saccharata) preparat sau conservat în oţet sau acid acetic
  Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazoase, cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la nr. 2009, care nu conţin produsele de la nr. 0401 la 0404 sau grăsimi obţinute din produsele de la nr. 0401 la 0404
  Preparate pe bază de cafea
  Preparate pe bază de ceai sau maté
  Înlocuitori prăjiţi de cafea, cu excepţia cicorii prăjite
  Drojdii de panificaţie, uscate sau nu
  5.Ciuperci de culturăComercializare la locul de producţie O dată pe an pentru fiecare producător din fiecare judeţ Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de prelucrare şi procesareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  6.Ciuperci proaspete sau refrigerate, altele decât ciupercile de cultură (NC 0709 51, 0709 59)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din state membre ale Uniunii Europene^(*)
  Semestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din state membre ale Uniunii Europene Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de prelucrare şi procesare O dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  7.Ciuperci congelate (nefierte sau fierte în apă sau aburi), altele decât ciupercile de cultură (NC 0710 80 69)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din state membre ale Uniunii Europene^(*) Semestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din state membre ale Uniuni Europene Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de prelucrare şi procesareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  8.Ciuperci conservate provizoriu (de exemplu, cu ajutorul gazului sulfuros sau în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substanţe pentru conservare provizorie), dar improprii consumului în această stare, altele decât ciupercile de cultură (NC 0711 90 60, 0711 59 00)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie ale produselor provenind din state membre ale Uniunii Europene^(*)
  Semestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din state membre ale Uniunii Europene Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de prelucrare şi procesareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  9.Ciuperci uscate, fie tăiate în bucăţi sau felii, fie mărunţite, zdrobite sau pulverizate, dar nepreparate în alt mod, altele decât ciupercile de cultură (NC 0712 30 00)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din state membre ale Uniunii Europene^(*) Semestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenind din state membre ale Uniunii Europene Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de prelucrare şi procesareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  10.Ciuperci, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic, altele decât ciupercile de cultură (NC 2001 90 50)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din state membre ale Uniunii Europene^(*)
  Semestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din state membre ale Uniunii Europene Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de prelucrare şi procesareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  11.Ciuperci, preparate sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, altele decât ciupercile de cultură (NC 2003 10 80)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine Ori de câte ori situaţia o impune
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din state membre ale Uniunii Europene^(*) Semestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din state membre ale Uniunii Europene Ori de câte ori situaţia o impune
  Unităţi de prelucrare şi procesareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producţia internă Ori de câte ori situaţia o impune
  12.Produse alimentare^(**) destinate consumului uman, fie imediat, fie după prelucrare, originare sau expediate din JaponiaPosturi de intrare desemnate5% din transporturi originare sau expediate din Japonia
  13.Sare
  Depozit alimentarSemestrial maximum 2 probe din fiecare judeţ, pentru produsele provenite din ţări terţe Ori de câte ori situaţia o impune
  14. Produsele alimentare menţionate la pct. 1-13Unităţi de vânzare prin internet Unităţi care desfăşoară activităţi de comercializare către consumatorul final prin valorificarea comenzilor primite pe internet, înregistrate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioareO probă pe an din fiecare judeţ, prelevată online
  ^(*) Depozitul de destinaţie reprezintă locul de destinaţie al produselor provenind din ţări terţe/state membre, aşa cum este declarat în documentul de intrare la import/notificare comerţ intraunional prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020, cu modificările ulterioare. Nivelurile maxime admise sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.158 al Comisiei din 5 august 2020 privind condiţiile de import al produselor alimentare şi al hranei pentru animale originare din ţările terţe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobîl, în Regulamentul (Euratom) 2016/52 al Consiliului din 15 ianuarie 2016 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor şi furajelor în urma unui accident nuclear sau a oricărui alt caz de urgenţă radiologică şi de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 3.954/87 al Consiliului şi a Regulamentelor (Euratom) nr. 944/89 şi (Euratom) nr. 770/90 ale Comisiei, în Ordinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl, precum şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014, cu amendamentele ulterioare.^(**) Limitele maxime admise sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, cu amendamentele ulterioare.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează în laboratoare specializate, desemnate de ANSVSA.b) Prelevarea de probe se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, în conformitate cu procedura specifică „Prelevarea probelor pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală“, elaborată de ANSVSA. c) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.
  d) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.e) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei. (i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.f) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.g) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ceea ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.h) În cazul în care, în urma celei de a doua expertize menţionate la lit. g), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operatorul economic, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.i) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.j) În cazul în care există suspiciuni fundamentate privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, personalul de specialitate din cadrul DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea; lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; acestea constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora personalul de specialitate din DSVSA ia măsurile ce se impun, aplicând prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz. k) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise de contaminare radioactivă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi ce provin din import, comerţ intraunional sau producţie autohtonă cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.l) În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare se vor preleva probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.m) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  J. Controlul oficial privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare de origine nonanimală
  Nr. crt.Denumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvenţa de recoltare a probelor
  1234
  1.Condimente^(**)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamalMinimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din ţări terţe^(*)O dată pe an de la fiecare unitate pentru fiecare ţară de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birouri vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  2.Plante aromatice^(**)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamal Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din ţări terţe^(*)O dată pe an de la fiecare unitate pentru fiecare ţară de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birouri vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  3.Ingrediente vegetale uscate^(**)Posturi de inspecţie la frontieră Birou vamal Minimum o probă pe an şi maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare ţară terţă de origine
  Depozite de destinaţie ale produselor provenite din ţări terţe^(*)O dată pe an de la fiecare unitate pentru fiecare ţară de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situaţia o impune
  4. Produsele alimentare menţionate la pct. 1-3Unităţi de vânzare prin internet Unităţi care desfăşoară activităţi de comercializare către consumatorul final prin valorificarea comenzilor primite pe internet, înregistrate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioareO probă pe an din fiecare judeţ, prelevată online
  ^(*) Depozitul de destinaţie reprezintă locul de destinaţie al produselor provenind din ţări terţe/state membre ale Uniunii Europene, aşa cum este declarat în documentul de intrare la import/notificare comerţ intraunional prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020, cu modificările ulterioare. ^(**) Produse alimentare care nu au fost tratate cu radiaţii ionizante; pentru produsele care sunt etichetate şi declarate a fi tratate cu radiaţii ionizante se verifică documentele însoţitoare în care sunt trecute doza aplicată şi numele instalaţiei în care s-a realizat iradierea. Precizări tehnicea) Analizele se efectuează în laboratoare specializate, desemnate de ANSVSA.b) Doza de radiaţie maximă şi produsele alimentare autorizate pentru tratarea prin iradiere sunt stabilite în anexa la Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 de stabilire a unei liste comunitare cu produsele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante. Produsele alimentare sunt neconforme atunci când sunt tratate cu radiaţii ionizate în instalaţii care nu sunt autorizate conform prevederilor art. 7 din Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind produsele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante; instalaţiile aprobate sunt afişate pe web site-ul Comisiei Europene https://ec.europa.eu/ food/safety/biosafety/irradiation/approved_establishments_enc) Dozele maxime admise pentru produsele din tabelul de mai sus trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 855/2001/98/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante şi cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 870/2006 privind aprobarea Listei cu alimentele şi ingredientele alimentare şi dozele maxime la care acestea pot fi tratate cu radiaţii ionizante, în vederea autorizării introducerii lor pe piaţă.d) Prelevarea probelor se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA în conformitate cu procedura specifică „Prelevarea probelor în vederea testării tratării cu radiaţii ionizante a produselor şi ingredientelor alimentare“ elaborată de ANSVSA şi afişată pe site-ul acesteia. e) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.f) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  g) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei. (i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.h) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris. i) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză asigurat prin art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ceea ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.j) În cazul în care, în urma celei de a doua expertize menţionate la lit. i), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.
  k) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.l) În cazul în care există suspiciuni fundamentate privind nerespectarea legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, personalul de specialitate din cadrul DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea; lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; acestea constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora inspectorii iau măsurile ce se impun, aplicând prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz. m) În cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea dozelor legale maxime admise de iradiere, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi ce provin din import cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la respectarea cerinţelor legale în vigoare; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.n) În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în dozele legale admise de iradiere; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.o) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  K.
  Controlul oficial al alimentelor şi hranei pentru animale modificate genetic1. Produse care conţin, constau sau sunt obţinute din soia
  Nr. crt. UnitateaModalitate de supraveghere şi control
  Prin verificarePrin recoltarea de probe pentru examene de laborator
  FrecvenţaFrecvenţa de recoltare a probelor
  1.234
  1. Depozite de cereale (soia)La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare depozit La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  2. Unităţi producătoare de hrană pentru animaleLa produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare unitate^(*) La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  3. Unităţi de fabricare a uleiului din soia La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare unitate^(*) La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  4. Unităţi de procesare soia, pentru obţinerea de alimente, altele decât cele pentru producţia de ulei (unităţi de procesare alimente care utilizează produse din soia, unităţi producătoare de produse zaharoase, biscuiţi) La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare unitate^(*) La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  5. Unităţi de comercializare a alimentelor care conţin, constau sau sunt obţinute din soia O dată pe semestru la maximum 5 unităţi/judeţ^(*) O dată pe semestru prin recoltare de probe, de la maximum 5 unităţi/judeţ, la produsele declarate a fi libere de organisme modificate genetic
  2. Produse care conţin, constau sau sunt obţinute din porumb
  Nr. crt.UnitateaModalitate control
  Prin verificarePrin recoltarea de probe pentru examene de laborator
  FrecvenţaFrecvenţa de recoltare a probelor
  1234
  1.Depozite de cereale (porumb)La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare depozit^(*)La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  2.Unităţi producătoare de hrană pentru animaleLa produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare unitate^(*)La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  3.Unităţi producătoare de ulei din germeni de porumbLa produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare unitate^(*)La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  4.Unităţi de procesare porumb, pentru obţinerea de alimente, altele decât cele pentru producţia de ulei (mori, fabrici de produse zaharoase, biscuiţi, fulgi de porumb etc.)La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine şi o dată pe semestru pentru fiecare unitate^(*)La produsele provenite din primul import pentru fiecare ţară de origine, declarat a fi liber de organisme modificate genetic
  5.Unităţi de comercializare a porumbului/ produselor care conţin, constau sau sunt obţinute din porumbO dată pe semestru la maximum 5 unităţi/judeţ^(*)O dată pe semestru prin recoltare de probe, de la maximum 5 unităţi/judeţ, la produsele declarate a fi libere de organisme modificate genetic
  ^(*) Se referă la verificarea documentelor necesare asigurării trasabilităţii.
  3. Produse care conţin, constau sau sunt obţinute din orez
  UnitateaModalitate control
  Prin verificarePrin recoltarea de probe pentru examene de laborator
  FrecvenţaFrecvenţa de recoltare a probelor
  Posturi de inspecţie la frontieră La toate importurile de produse din orez enumerate în anexa I la Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgenţă în ceea ce priveşte orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China şi de abrogare a Deciziei 2008/289/CELa toate importurile de produse din orez enumerate în anexa I la Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2011/884/UE
  Precizări tehnicea) Analizele pentru identificarea şi cuantificarea organismelor modificate genetic în alimente şi furaje care conţin, constau sau sunt obţinute din soia, porumb şi orez se efectuează în laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Prelevarea de probe se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA în conformitate cu prevederile Recomandării Comisiei din 4 octombrie 2004 privind liniile directoare pentru prelevarea de probe şi detecţia organismelor modificate genetic şi a materialului produs din organisme modificate genetic ca sau în produse şi ale Ghidului privind verificarea şi prelevarea de probe pentru alimentele şi furajele care conţin sau pot conţine organisme modificate genetic.
  c) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.d) Operatorii, în funcţie de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi/sau pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.e) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei. (i) La prelevarea probei de laborator şi la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.f) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.
  g) În cazul în care acesta doreşte să exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert care deţine calificări/certificări naţionale/internaţionale recunoscute conform legii în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experienţă practică în ceea ce priveşte prelevarea probelor/examinarea şi auditarea programelor şi tehnicilor de prelevare, metodele de analiză şi interpretarea cerinţelor legislative specifice şi care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.h) În cazul în care, în urma celei de a doua expertize menţionate la lit. g), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza iniţială a probei de laborator şi, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.i) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor şi operatorul economic sunt reţinute oficial pe întreaga perioadă, de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului şi stabilirea destinaţiei acestora.j) Acţiunile de verificare şi prelevare de probe, dacă este cazul, la primul import de produse din fiecare ţară de origine se realizează după primirea notificărilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 152/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic, cu amendamentele ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE, cu amendamentele ulterioare.k) În cazul în care se regăsesc şi alte produse ce ar putea conţine organisme modificate genetic autorizate, respectiv rapiţă, bumbac, sfeclă de zahăr etc., produse autorizate la nivel european şi înscrise în Registrul comunitar al alimentelor şi furajelor modificate genetic (https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm), se realizează controlul de identitate şi documentar pentru verificarea conformităţii cu legislaţia europeană în vigoare.l) În cazul în care în urma verificării se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigaţii de laborator, se prelevează probe de soia şi porumb pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă, cu precizarea motivaţiei recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.m) În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare se vor preleva probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.n) În cazul suspiciunii de neconformitate/loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA şi afişate pe site-ul acesteia, după caz.o) În cazul unor rezultate de laborator care indică prezenţa pe piaţă a unui organism modificat genetic neautorizat, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistenţă şi cooperare administrativă şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate conforme; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operator.p) La stabilirea Programului cifric sunt luate în considerare criterii cum ar fi: rezultatele anterioare, originea produsului, capacitatea de producţie/depozitare, controlul propriu realizat de către operatori, punctul din lanţul alimentar/furajer în care este efectuat controlul şi altele.q) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  Bucureşti, 2 mai 2022.Nr. 66.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!