Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CRITERII din 26 mai 2022pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 27 mai 2022Data intrării în vigoare 27-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 27-05-2022 până la data de 30-03-2023  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 527 din 27 mai 2022.
  Capitolul I Autorizarea sistemelor individuale adecvate
  Articolul 1(1) Sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcţiune a sistemelor publice de canalizare nou-înfiinţate, la care au obligaţia de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcţiune a acestora.Articolul 2La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se realizează şi se aprobă o analiză a situaţiei la nivel local, în vederea elaborării planului urbanistic zonal, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte zonele:a) unde se prestează serviciul public de canalizare, cu respectarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;b) unde se prestează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, cu respectarea strategiei locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţii administrativ-teritoriale;
  c) în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate.
  Articolul 3Sistemele individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizaţia de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor uzate, epurarea acestora realizânduse într-o staţie de epurare, se vor autoriza în cadrul autorizaţiei de construire, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5
  (1) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate şi care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătorii acestor sisteme au obligaţia obţinerii avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completărilor ulterioare. (2) Emiterea avizului de gospodărire a apelor prevăzut la alin. (1) se va face pe baza unei documentaţii care să conţină elementele constructive şi performanţele tehnice ale sistemului individual adecvat, parametrii de calitate a apelor uzate epurate, caracteristicile solului şi/sau ale corpului de apă de suprafaţă sau subteran în care sunt descărcate apele uzate. (3) Autorizaţia de gospodărire a apelor prevăzută la alin. (1) va include obligaţiile deţinătorului sistemului de exploatare, condiţii de funcţionare, monitorizare şi raportare a calităţii apelor epurate descărcate.(4) Pentru dezvoltările imobiliare ale unor ansambluri de locuinţe unde este necesară instalarea de sisteme individuale adecvate, obligaţia de obţinere a avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor este în sarcina dezvoltatorului şi/sau a deţinătorului sistemului.
  Articolul 6Pentru emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor menţionată la art. 5 sunt necesare şi următoarele documente:a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanşările;
  b) certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/ administraţiile de epurare achiziţionate de la producători.
  Capitolul II Construcţia sistemelor individuale adecvateArticolul 7(1) Construcţia sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului şi să se asigure protejarea sănătăţii umane. Aceste sisteme pot include instalaţii prefabricate standardizate şi/sau construcţii.(2) Instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016.
  (3) Bazinele vidanjabile etanşe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicaţiilor tehnice de montare şi utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalaţiei.
  Articolul 8Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafaţă sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condiţiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor.Articolul 9Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafaţă sau indirect în corpurile de apă subterane, în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completărilor ulterioare, vor fi realizate astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condiţiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor.
  Capitolul III
  Înscrierea/Înregistrarea sistemelor individuale adecvateArticolul 10(1) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice locale au obligaţia înfiinţării şi întreţinerii unui registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ-teritorială, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.(2) Registrul prevăzut la alin. (1) poate fi organizat şi întreţinut şi în format online.(3) În vederea înregistrării, autorităţile publice locale vor pune la dispoziţie formulare de înregistrare.(4) Autorităţile publice locale au obligaţia raportării situaţiei implementării colectării şi epurării apelor uzate conform alin. (1).(5) Registrul pentru evidenţa sistemelor individuale adecvate deţinut de autorităţile publice locale se pune la dispoziţia autorităţii de gospodărire a apelor.
  Articolul 11(1) Prin grija reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale, proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.(2) Obligaţia înregistrării prevăzută la alin. (1) revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.
  Capitolul IV Exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvateArticolul 12Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.Articolul 13La descărcarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare se vor respecta prevederile art. 4 şi 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 14(1) Apele uzate epurate prin sistemele individuale adecvate vor respecta la descărcarea în resursele de apă prevederile art. 7 alin. (3) din Planul de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Proprietarii sistemelor menţionate la alin. (1) şi care funcţionează în conformitate cu art. 7 alin. (1) au obligaţia realizării unei monitorizări proprii a calităţii apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puţin o dată pe an, şi raportării acestora către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.(3) Raportarea prevăzută la alin. (2) se va face şi în format electronic şi va fi inclusă pe un site pus la dispoziţie de către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.
  (4) Parametrii monitorizaţi de la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuţi în tabelele nr. 1 şi 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabiliţi în autorizaţia de gospodărire a apelor. (5) Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare.
  Articolul 15(1) Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare. (2) Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare şi intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul prevăzut la art. 10 alin. (1).(3) Firma de vidanjare are obligaţia transportării nămolului de epurare la o instalaţie de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecţiei mediului.
  Articolul 16(1) În vederea asigurării unei evidenţe corespunzătoare a volumelor şi locaţiilor de colectare, respectiv a volumelor şi locaţiilor de descărcare a apelor uzate, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare vor dota vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare şi localizare GPS.(2) Informaţiile sistemelor de raportare şi localizare GPS este obligatoriu să fie recepţionate de către operatorii de apă-canal care au contracte cu firma de vidanjare, de către autorităţile de gospodărire a apelor şi de către Garda Naţională de Mediu.
  Capitolul V Controlul sistemelor individuale adecvateArticolul 17(1) Recepţia la terminarea lucrărilor privind sistemele individuale adecvate se realizează de către o comisie de recepţie la care participă şi un reprezentant/reprezentanţi al/ai unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia au fost executate acestea, precum şi un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, care vor semna procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.(2) Recepţia se realizează pe baza analizei de către comisia de recepţie a documentelor puse la dispoziţie de către proprietarul sistemului de colectare adecvat şi a inspecţiei vizuale, precum şi prin verificarea conformării construcţiilor cu proiectul tehnic şi a certificatelor de conformitate a echipamentelor sistemelor individuale adecvate, inclusiv a etanşeităţii instalaţiei.(3) Deţinătorul sistemelor care se supun recepţiei este obligat să pună la dispoziţia comisiei de recepţie toate documentele care atestă conformitatea şi să faciliteze verificarea etanşeităţii construcţiilor şi instalaţiilor.Articolul 18(1) Controlul conformării sistemelor individuale adecvate se va realiza de către Garda Naţională de Mediu pe baza unei planificări stabilite anual, împreună cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale.(2) Controlul va include o verificare a registrului sistemelor individuale adecvate şi a contractelor de vidanjare şi de descărcare într-o staţie de epurare.
  (3) Planificarea anuală se realizează în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, cu excepţia primului an, în care planificarea se realizează în prima lună după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.(4) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează şi epurarea apelor uzate se vor verifica integritatea instalaţiilor şi gradul de epurare a apelor uzate pe baza analizelor efectuate în procesul de monitorizare.
  Articolul 19(1) Selectarea administraţiilor publice locale şi a sistemelor individuale adecvate care urmează să fie incluse în planificarea anuală se va face pe baza monitorizării corpurilor de apă, de către Administraţia Naţională „Apele Române“, aflate în stare mai puţin bună şi/sau în care se evidenţiază deteriorări ale stării acestora.(2) Totodată se vor include în planul de control acele sisteme individuale adecvate care la controlul anterior au prezentat neconformităţi.
  Articolul 20(1) Controlul sistemelor individuale adecvate de epurare care evacuează ape uzate în corpurile de apă de suprafaţă se realizează de către autorităţile de gospodărire a apelor şi va urmări în principal respectarea condiţiilor de evacuare impuse prin reglementările în vigoare la data efectuării controlului. (2) Controalele prevăzute la alin. (1) se vor realiza semestrial.Articolul 21Autoritatea de gospodărire a apelor aplică mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate care fac obiectul prezentelor criterii.
  Capitolul VI Sancţiuni
  Articolul 22Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de lei nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale a dispoziţiilor art. 10 alin. (1).Articolul 23Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 15 alin. (2). Articolul 24Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 de lei la 20.000 de lei nerespectarea de către firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare a dispoziţiilor art. 16 alin. (1).Articolul 25
  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei refuzul de a pune la dispoziţie documentele prevăzute la art. 17 alin. (2).
  Articolul 26Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22-25 se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.Articolul 27Contravenţiilor prevăzute la art. 23-25 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul VII Dispoziţii tranzitoriiArticolul 28În termen de un an de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii, deţinătorii de sisteme individuale care epurează apele uzate şi descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor. Articolul 29Dispoziţiile art. 22-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.----