Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 786 din 16 iunie 2022privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 522/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Ploieşti-Buzău“, judeţele Prahova şi Buzău,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi alin. (1^1) lit. a) şi b) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti-Buzău“, aflat pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti-Buzău“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buzău, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buzău, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubitor, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti-Buzău“, aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buzău, sunt în cuantum total de 5.906,2 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“. (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.
  Articolul 6Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 iunie 2022.Nr. 786.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!