Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 53 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală şi rezilientă: modelul nostru european de creştere - COM(2022) 83
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/347 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 iunie 2022, Camera Deputaţilor:1. susţine obiectivele şi acţiunile prevăzute la nivelul Uniunii Europene pentru asigurarea unei economii verzi, digitale şi reziliente, ca model european de creştere;
  2. recomandă intensificarea eforturilor Uniunii Europene pentru actualizarea cadrului de reglementare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru stabilirea unei ordini internaţionale stabile şi eficace, care are permanent în preocupare promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;3. recomandă consolidarea politicii de convergenţă a Uniunii Europene pentru a se asigura succesul tranziţiei ecologice şi digitale în mod echilibrat, pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, în special la nivelul regiunilor rurale;4. subliniază importanţa colaborării între toţi factorii interesaţi, în special în zonele rurale, pentru a se obţine un impact cuprinzător şi rapid al prevederilor menite să sprijine gospodăriile şi întreprinderile, să pună în aplicare Pactul verde european şi Agenda digitală pentru Europa;5. recomandă dezvoltarea cadrului normativ şi a surselor de informare necesare asigurării accesului întreprinderilor din Uniunea Europeană la piaţa internaţională a produselor şi serviciilor ecologice;6. recomandă dezvoltarea unui cadru de politică, normativ şi administrativ flexibil, care să favorizeze implicarea autorităţilor locale, a companiilor comerciale şi a organizaţiilor societăţii civile în gestionarea investiţiilor pentru refacerea peisajelor şi a naturii, protecţia florei şi faunei sălbatice, a speciilor şi habitatelor Natura 2000 şi pentru protecţia şi extinderea pădurilor;7. subliniază importanţa eforturilor armonizate la nivelul Uniunii Europene pentru digitalizarea serviciilor de educaţie, întrun mod care să asigure răspunsul adecvat al educaţiei formale şi nonformale, al celei autodidacte la cerinţele actuale ale pieţei muncii şi să fructifice oportunităţile pentru antreprenoriat în vederea relansării pieţei unice, în condiţiile economiei verzi şi bazate pe date;8.
  recomandă ca, odată cu diversificarea economiei Uniunii Europene, să se fructifice într-o măsură cât mai largă oportunităţile acordurilor de liber schimb încheiate, într-un mod care să asigure participarea echilibrată a entităţilor comerciale din toate statele membre;
  9. recomandă intensificarea eforturilor la nivelul Uniunii Europene pentru ca rezultatele Actului european privind cipurile să fie disponibile cât mai repede, pentru a consolida securitatea aprovizionării şi a spori capacitatea de inovare pe termen lung;10. recomandă măsuri de consolidare a producţiei agricole a Uniunii Europene, pentru a diminua riscurile impactului dezastrelor şi al conflictelor armate din lume;11. reaminteşte că educaţia şi competenţele trebuie să se afle în centrul acţiunii politice, pe baza viziunii comune privind dezvoltarea Spaţiului european al educaţiei;12. îşi manifestă îngrijorarea cu privire la impactul invadării Ucrainei şi la efectele pe care le generează asupra tranziţiei ecologice şi digitale, ce impune accelerarea obţinerii independenţei energetice a Uniunii Europene şi a diversificării economiei sale.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  Bucureşti, 21 iunie 2022.Nr. 53.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!