Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 788 din 16 iunie 2022privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 22-06-2022

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (1) şi (3)-(5) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, declararea ca bun de interes public naţional şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
  (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.
  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi municipiul Focşani prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 iunie 2022.Nr. 788.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se declară bun de interes public naţional şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastralValoarea de inventar a imobilului care se înregistrează în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale (lei)Actul normativ în baza căruia bunul imobil a fost transmis în domeniul public al statuluiPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  *)8.19.01ImobilJudeţul Vrancea, municipiul Focşani, bulevardul Bucureşti nr. 3Teren**) Nr. C.F. 61771 Nr. cadastral 6177154.534Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 318/2021Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
  *) Nr. M.F. se acordă de Ministerul Finanţelor odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.**) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!