Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 187 din 22 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022Data intrării în vigoare 25-06-2022

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14
  Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 30 de lei.
  2. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), organizaţiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajaţi ai organizaţiei sindicale.(4) Frecvenţa acordării tichetelor cadou prevăzute la alin. (3) şi valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizaţiei sindicale. Prevederile referitoare la achiziţionarea şi emiterea tichetelor cadou se aplică în mod corespunzător.3. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Voucherele de vacanţă pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor potrivit prezentului alineat se stabileşte prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului finanţelor.
  Articolul II(1) Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu data de 1 iulie 2022.(2) Prin derogare de la prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, valoarea nominală prevăzută la art. I pct. 1 din prezenta lege se aplică şi în semestrul II al anului 2022, precum şi în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie şi martie 2023.(3) Angajatorii pot acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenţei dintre valoarea stabilită la art. I pct. 1 din prezenta lege, de până la 30 lei/tichet de masă/zi, şi valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 22 iunie 2022.Nr. 187.----





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!