Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.990 din 22 iulie 2022privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale biodiversitate nr. DGB/104.626 din 1.07.2022, ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.597 din 29.03.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1
  Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) şi ale art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, inventarierea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti din râul Argeş şi din râul Vâlsan, după cum urmează:
  SpeciileNumărul exemplarelorStadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulţi, pui, animale adulte)Starea exemplarelor înaintea prelevării (vii, moarte, rănite, cu dizabilităţi)Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilităţi)
  Romanichthys valsanicola5pui/adulţiviivii
  Barbus meridionalis10pui/adulţiviivii
  Sabanejewia aurata5pui/adulţiviivii
  Cottus gobio10pui/adulţiviivii
  Eudontomyzon mariae10pui/adulţiviivii
  Salmo trutta fario10pui/adulţiviivii
  Salmo gairdneri irideus10pui/adulţiviivii
  Leuciscus cephalus cephalus5pui/adulţiviivii
  Alburnoides bipunctatus bipunctatus10pui/adulţiviivii
  Gobio uranoscopus frici10pui/adulţiviivii
  Romanogobio (Gobio) kessleri10pui/adulţiviivii
  Sabanejewia (aurata) balcanica5pui/adulţiviivii
  Barbus barbus10pui/adulţiviivii
  Chondrostoma nasus nasus10pui/adulţiviivii
  Alburnus alburnus10pui/adulţiviivii
  Barbus petenyi10pui/adulţiviivii
  Gobio carpathicus10pui/adulţiviivii
  Perca fluviatilis10pui/adulţiviivii
  Rutilus rutilus10pui/adulţiviivii
  Sabanejewia bulgarica10pui/adultiviivii
  Articolul 2(1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 decembrie 2022. (2) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se realizează numai de către S.C. Geostud - S.R.L., denumită în continuare titularul activităţii, cu personal tehnic de specialitate.
  (3) Capturarea exemplarelor de peşti de la art. 1 se va face folosind metode şi mijloace legale, cu respectarea tehnicilor de capturare pentru evitarea rănirii exemplarelor de faună sălbatică, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.(4) Exemplarele capturate vor fi identificate, măsurate, cântărite şi eliberate în stare vie. (5) Titularul activităţii trebuie să respecte planurile de management şi regulamentele şi măsurile de management ale ariilor naturale protejate: ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş, ale Rezervaţiei naturale Valea Vâlsanului. (6) Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi.(7) Se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot şi capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea pe cât posibil a activităţilor generatoare de poluare fonică. (8) Titularul activităţii se obligă să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea şi va ţine evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora.(9) În cazul unor accidente/intervenţii care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integrităţii siturilor, se vor demara lucrări de refacere ecologică ce vor fi avizate de administratorul ariei naturale protejate, iar refacerea ecologică se va face pe cheltuiala titularului activităţii.
  (10) În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul, se anunţă imediat autorităţile pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.(11) Pentru activităţile prevăzute la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
  Articolul 3(1) În termen de 7 zile de la data capturării, titularul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute. (2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Rapoartele asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogărilor acordate se transmit, în copie, de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea perioadei pentru care s-au acordat derogările.
  Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 iulie 2022.
  Nr. 1.990.ANEXĂRAPORTasupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute- model -Solicitant ........................................................................................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea....................................................................................................Numărul exemplarelor ...............................................................Stadiul de dezvoltare .................................................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ..................................Starea exemplarelor după prelevare ..........................................Locul de prelevare .........................................................................................................................................................................Data prelevării ............................................................................Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere .....................................................................................................................................................................................................................................
  Stocarea şi destinaţia specimenelor ..............................................................................................................................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[ ] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale[ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri[ ] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu[ ] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop[ ] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data ............................Semnătura .........................


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!