Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 19 iulie 2022de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022


  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.157 din 19 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 781 din 5 august 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie, precum şi metodologia de desemnare a membrilor Comisiei, potrivit legii.(2) Comisia Naţională de Arheologie, denumită în continuare Comisia, funcţionează ca organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare minister.Articolul 2(1) Comisia propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii, a programelor naţionale de cercetare, a metodologiilor, a normativelor şi a reglementărilor tehnico-ştiinţifice din domeniul cercetării arheologice.(2) Comisia este formată din specialişti în domeniu, care îşi desfăşoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum şi în alte instituţii.
  Capitolul II Componenţa şi organizarea ComisieiArticolul 3(1) Comisia este alcătuită din 21 de membri şi îşi desfăşoară activitatea prin lucrări în plen, pe secţiuni şi în cadrul Biroului executiv, în conformitate cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare.(2) Componenţa nominală a Comisiei este aprobată prin ordin al ministrului culturii, dintre specialiştii în domeniu, propuşi în conformitate cu prevederile prezentului articol.(3) Membrii Comisiei au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, şi sunt propuşi de către:a) Comisia Naţională de Arheologie;b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;
  c) facultăţile şi institutele de cercetare de specialitate din domeniul învăţământului;d) Ministerul Culturii;e) muzeele şi asociaţiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii.
  (4) Comisia îşi poate alege ca membri de onoare specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul protejării patrimoniului arheologic; aceştia sunt propuşi de preşedinte şi sunt validaţi cu votul majorităţii simple a Comisiei. Membrii de onoare nu au drept de vot.
  Articolul 4(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Comisiei, Direcţia patrimoniu cultural din minister, denumită în continuare structura de specialitate, solicită propuneri de membri entităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-c) şi e).(2) Formularea propunerilor pentru membrii Comisiei se realizează potrivit metodologiei de desemnare din prezentul articol şi cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (7).(3) Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-c) şi e) formulează propuneri motivate din rândul membrilor şi/sau angajaţilor acestora şi le transmit ministerului.(4) Propunerile vor fi însoţite de următoarele documente:a) curriculum vitae;b) acordul pentru acceptarea candidaturii; c) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale în domeniul protejării patrimoniului arheologic.
  (5) După centralizarea şi analizarea propunerilor prevăzute la alin. (3) şi la art. 3 alin. (3) lit. d), structura de specialitate le înaintează ministrului culturii.(6) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (7) structura de specialitate poate solicita informaţii şi documente entităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-c) şi e) care au formulat propuneri.(7) La numirea membrilor Comisiei, persoanele desemnate trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii:a) sunt înscrise în Registrul arheologilor din România la categoria expert;b) au fost responsabile de şantier în cadrul tuturor tipurilor de şantiere arheologice, respectiv sistematice, preventive, de diagnostic arheologic şi de supraveghere arheologică;c) au publicat minimum 30 de studii/lucrări cu tematică arheologică în reviste de specialitate şi/sau cărţi cu tematică arheologică;d) sunt autori sau prim autori ai unei cărţi cu tematică arheologică;
  e) nu sunt suspendate din Registrul arheologilor din România;f) nu sunt condamnate definitiv pentru faptă penală în legătură cu activitatea în domeniul protejării patrimoniului arheologic.
  (8) La constituirea Comisiei se vor lua în considerare următoarele condiţii:a) o repartizare cât mai echilibrată a specializărilor membrilor pe epocile istorice: preistorie şi protoistorie, Antichitate, Evul Mediu şi epoca modernă;b) o repartizare cât mai echilibrată pe regiuni de dezvoltare, respectiv minimum un membru din fiecare regiune de dezvoltare, maximum patru membri pentru fiecare regiune de dezvoltare;c) o repartizare cât mai echilibrată pe instituţiile şi asociaţiile profesionale în domeniu care fac propunerile.
  (9) Ministrul culturii poate numi membri ai Comisiei şi alte persoane decât cele prevăzute la alin. (5), cu îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.(10) Secretarul Comisiei şi supleanţii acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii din cadrul structurii de specialitate. Aceştia vor asigura şi secretariatul Biroului executiv.
  Articolul 5(1) Comisia se constituie din trei secţiuni, conduse fiecare de un preşedinte ales prin vot de către membrii acestora; preşedinţii de secţiuni devin vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale de Arheologie.(2) Secţiunile Comisiei sunt următoarele:a) Secţiunea autorizări; b) Secţiunea rapoarte de cercetare arheologică;c) Secţiunea tehnică şi de atestare.(3) Secţiunile sunt formate din câte 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului culturii. Membrii secţiunilor provin din cadrul Comisiei Naţionale de Arheologie.(4) Secretarii secţiunilor şi supleanţii acestora sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii.(5) Atribuţiile Comisiei pot fi delegate secţiunilor şi Biroului executiv, în condiţiile stabilite de prezentul regulament.(6) Secţiunile pot avea şedinţe comune cu celelalte comisii de specialitate ale Ministerului Culturii.
  Articolul 6(1) Biroul executiv al Comisiei este constituit din preşedinte împreună cu vicepreşedinţii şi un membru al comisiei. (2) Biroul executiv al Comisiei este numit prin ordin al ministrului culturii pentru o perioadă echivalentă mandatului Comisiei Naţionale de Arheologie.Articolul 7(1) Funcţionarea Comisiei este asigurată de minister.(2) Fondurile necesare funcţionării Comisiei se suportă din bugetul ministerului, în condiţiile legii.
  Articolul 8(1) Comisia este condusă de un preşedinte ajutat de cei trei vicepreşedinţi. Preşedintele Comisiei este numit prin ordin al ministrului culturii, dintre membrii acesteia.(2) Preşedintele Comisiei este propus ministrului culturii de către membrii acesteia prin vot şi are, la data numirii sale, un mandat de 2 ani.(3) Ministrul culturii aprobă prin ordin propunerea Comisiei cu privire la preşedintele acesteia sau o poate respinge, motivat, o singură dată. Dacă prin votul a două treimi din numărul membrilor săi Comisia îşi menţine propunerea iniţială, ministrul culturii are obligaţia să o aprobe prin ordin. Dacă nu sunt întrunite cele două treimi, ministrul culturii solicită Comisiei o nouă propunere.
  Capitolul III Mandatul membrilor
  Articolul 9(1) Calitatea de membru al Comisiei se dobândeşte în baza numirii prin ordin al ministrului culturii.(2) După numire, membrii au obligaţia ca, până cel târziu la prima şedinţă la care participă, să depună la structura de specialitate în original certificatul de cazier judiciar.(3) Membrii Comisiei au obligaţia păstrării confidenţialităţii pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, cu privire la date şi/sau informaţii cu caracter personal ori care intră sub incidenţa protecţiei legale, în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării mandatului, cu excepţia datelor şi documentelor care, potrivit legii, constituie informaţie de interes public.(4) Obligaţia de confidenţialitate incumbă şi secretarului Comisiei şi secretarilor secţiunilor şi supleanţilor acestora.(5) Membrii Comisiei au obligaţia ca, în cazul în care se abţin de la vot sau propun respingerea avizării, să motiveze aceste situaţii, în scris, cu consemnarea lor în fişa de vot.(6) Membrii Comisiei au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:a)
  respectarea şi aplicarea corectă a legii;
  b) prioritatea interesului public;c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor prin aplicarea aceluiaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;d) profesionalismul, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;e) imparţialitatea şi independenţa, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios, privat sau de altă natură în exercitarea mandatului;f) integritatea morală;g) principiul loialităţii, care obligă la apărarea în mod loial a prestigiului Ministerului Culturii şi la abţinerea de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;
  h) în exercitarea mandatului, membrii Comisiei trebuie să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
  Articolul 10(1) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile şi la votul privind acele documentaţii supuse analizării şi avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceştia, soţii ori soţiile sau rudele de gradul IV, precum şi în cazul în care ar avea o relaţie contractuală, în desfăşurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentaţii.(2) În scopul cunoaşterii şi asumării angajamentelor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (5) şi la alin. (1) din prezentul articol, membrii Comisiei semnează, până cel târziu la prima şedinţă la care participă, declaraţia privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea potrivit modelului cuprins în anexa nr. 1.(3) Declaraţiile privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea vor fi înaintate de secretarul Comisiei către structura de specialitate din cadrul ministerului care va monitoriza şi va evalua situaţiile privind existenţa unor potenţiale conflicte de interese. (4)
  În situaţia nerespectării de către un membru al Comisiei a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), structura de specialitate propune ministrului culturii printr-un referat înlocuirea membrului în cauză.
  (5) Ordinul ministrului culturii prin care este revocat membrul în condiţiile alin. (4) poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(6) În cazul în care un membru al Comisiei nu a respectat obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi a asistat la dezbateri şi la votul documentaţiilor, însă nu a fost elaborat actul administrativ conform art. 22 alin. (3) sau actul administrativ nu a intrat în circuitul civil, dezbaterile şi votul documentaţiilor sunt repuse pe ordinea de zi a Comisiei/secţiunilor după revocarea membrului şi înlocuirea acestuia.(7) Nedepunerea în termen a declaraţiei prevăzute la alin. (2) sau nerespectarea de către un membru a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea mandatului de membru în comisie.
  Articolul 11(1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii:a) încheierea valabilităţii mandatului;
  b) încălcarea prevederilor legale şi a prezentului regulament;c) constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în declaraţia privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea;d) absenţe nemotivate, potrivit prevederilor prezentului regulament, respectiv absenţe la 3 şedinţe consecutive sau 4 absenţe nemotivate, în cursul unui an calendaristic;e) necompletarea tuturor fişelor de vot sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut la art. 15 alin. (9);f) prin demisie, comunicată în scris ministrului culturii;g) deces;h) când în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile este condamnat pentru una din faptele prevăzute şi sancţionate în legătură cu exercitarea profesiei;i) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2);j) retragerea motivată a mandatului membrului de către instituţia care l-a desemnat;k) în cazului refuzului membrului de a-şi îndeplini atribuţiile stabilite prin prezentul regulament;l) alte situaţii prevăzute de lege.
  (2) Potrivit prezentului regulament, absenţele membrilor pot fi motivate doar în situaţii legate de starea de sănătate, evenimente familiale deosebite sau în situaţia delegării membrilor de către ministrul culturii pentru îndeplinirea unor obligaţii conform art. 12, care nu permite acestora participarea la şedinţele Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv.(3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa secretarului Comisiei/secţiunilor, situaţiile astfel constatate urmând a fi aduse de îndată şi motivat la cunoştinţa ministrului culturii.
  (4) Semnalarea situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) poate fi făcută în scris ministrului culturii de către membrii Comisiei, precum şi de către orice persoană fizică şi juridică interesată.(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) revocarea calităţii de membru se aprobă prin ordin al ministrului culturii. (6) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei este revocat pentru oricare din situaţiile prevăzute la alin. (1), în locul acestuia va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii, pentru perioada rămasă din respectivul mandat, la propunerea instituţiei care a desemnat membrul al cărui mandat a încetat.
  Articolul 12(1) Membrii Comisiei pot fi delegaţi de către ministrul culturii să evalueze/constate din punct de vedere ştiinţific, în teren, situaţii legate de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic, cu decontarea cheltuielilor legate de deplasare, cazare şi diurnă de către minister. (2) În urma evaluării prevăzute la alin. (1), membrii Comisiei au obligaţia redactării unui raport detaliat, în termenul stabilit de ministrul culturii.
  Capitolul IV Atribuţiile Comisiei, secţiunilor şi Biroului executivArticolul 13(1) Comisia are următoarele atribuţii:a) elaborează strategia naţională în domeniul cercetării arheologice;b) propune avizarea normelor şi metodologiilor din domeniul cercetării arheologice;c) elaborează metodologia de atestare a instituţiilor care au dreptul de a efectua cercetări arheologice, în vederea evitării oricărui conflict de interese;
  d) elaborează şi actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice;e) elaborează metodologia de clasare a siturilor arheologice în Lista monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii;f) propune clasarea siturilor arheologice;g) formulează priorităţile cercetării arheologice în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii;h) propune ministerului sau autorităţilor administraţiei publice locale achiziţionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;i) propune avizarea programelor de pregătire a specialiştilor şi a planurilor de specializare în domeniul cercetării arheologice;j) reprezintă România în cadrul organismelor internaţionale de specialitate similare;
  k) propune actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;l) publică anual Cronica cercetărilor arheologice, precum şi alte publicaţii de specialitate, cu sprijinul ministerului sau al instituţiilor subordonate acestuia;m) stabileşte criteriile privind atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul cercetării arheologice pentru a fi înscrişi în Registrul arheologilor;n) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii.
  (2) Secţiunea autorizări are următoarele atribuţii:a) propune avizarea planului anual al cercetărilor arheologice sistematice din România;b)
  propune avizarea proiectelor de cercetare arheologică;
  c) analizează solicitările cu privire la eliberarea autorizaţiilor de săpături arheologice sistematice, indiferent de sursa lor de finanţare;d) propune avizarea proiectelor cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum şi protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România;e) propune emiterea autorizaţiilor pentru cercetare arheologică sistematică, la solicitarea instituţiilor organizatoare, în baza atribuţiilor stabilite de actele normative în vigoare;f) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii.
  (3) Secţiunea rapoarte de cercetare arheologică are următoarele atribuţii:a) analizează rapoartele de cercetare arheologică, potrivit legii;
  b) aprobă rapoartele de cercetare arheologică în vederea emiterii certificatului de descărcare de sarcină arheologică, pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone;c) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii.
  (4) Secţiunea tehnică şi de atestare are următoarele atribuţii:a) avizează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul cercetării arheologice, înscrişi în Registrul arheologilor;b) propune avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, care cuprind situri arheologice clasate în categoria A a Listei monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu arheologic reperat;c) propune avizarea studiilor de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;d) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii.
  (5) Biroul executiv are următoarele atribuţii:a) sprijină structura de specialitate din minister în organizarea Sesiunii naţionale anuale de rapoarte arheologice;b) constituie Consiliul ştiinţific al publicaţiei Cronica cercetărilor arheologice din România;c) identifică subiecte sau teme majore pe care le propune ministerului spre analiză şi decizie Comisiei;d) coordonează elaborarea strategiei naţionale în domeniul cercetării arheologice;e) sprijină ministerul, la solicitarea acestuia, în urmărirea stării de conservare a patrimoniului arheologic şi formulează puncte de vedere în domeniu;f) propune, la solicitarea ministrului culturii, desemnarea unor membri pentru a fi delegaţi să evalueze/constate din punct de vedere ştiinţific, în teren, situaţii legate de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic.
  Capitolul V Funcţionarea Comisiei, secţiunilor şi a Biroului executivArticolul 14(1) Deciziile Comisiei, ale secţiunilor şi ale Biroului executiv se iau, de regulă, cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În caz de balotaj, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.(2) Cvorumul de şedinţă este întrunit în condiţiile prezenţei a:a) cel puţin doisprezece membri, pentru şedinţele plenului Comisiei;
  b) cel puţin patru membri, pentru şedinţele secţiunilor Comisiei;c) cel puţin trei membri, pentru şedinţele Biroului executiv al Comisiei.
  (3) În cazul neîntrunirii cvorumului menţionat la alin. (2), şedinţa se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.(4) Înaintea votului final ce va fi exprimat asupra fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, în cazul în care există membri care se află în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) şi care nu pot participa la vot sau dacă la momentul votului lipsesc unii membri, preşedintele va verifica întrunirea cvorumului legal. Dacă nu se întruneşte cvorumul de şedinţă prevăzut la alin. (2), preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal sau decide reprogramarea conform prevederilor alin. (3).
  Articolul 15(1)
  Comisia, secţiunile şi Biroul executiv îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare şi extraordinare.
  (2) Şedinţele se desfăşoară în format online, cu participarea fizică la sediul ministerului sau cu aprobarea ministrului culturii în alte locaţii.(3) Şedinţele ordinare se programează la începutul anului calendaristic de structura de specialitate din cadrul ministerului cu consultarea membrilor Comisiei.(4) Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte ori de un preşedinte de şedinţă ales dintre membrii prezenţi, situaţie care se consemnează în procesul-verbal.(5) Participarea la şedinţe a membrilor este obligatorie. Absenţele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.(6) În afara şedinţelor ordinare, ministrul culturii/secretarul Comisiei/secţiunilor poate convoca în şedinţă extraordinară Comisia/secţiunile/Biroul executiv.(7) În funcţie de disponibilităţile tehnice, şedinţele se pot desfăşura fără participarea fizică, în acelaşi spaţiu, a tuturor funcţionarilor implicaţi, membrilor Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv şi invitaţilor, cu asigurarea dezbaterilor din Comisie, a comunicării fişelor de vot completate de membri, prin intermediul mijloacelor electronice.
  (8) Membrii Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv transmit, până la termenul stabilit de secretarul Comisiei/secţiunii, fişa de vot asumată prin semnătură.(9) Transmiterea fişelor de vot, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretarul Comisiei/secţiunii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data finalizării şedinţei.
  Articolul 16(1) Persoanele interesate pot asista, în limita locurilor şi a mijloacelor tehnice disponibile, la prezentările şi dezbaterile din cadrul şedinţelor Comisiei/ale secţiunilor, cu condiţia să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul Comisiei/secţiunilor, în care să precizeze datele personale de identificare, depusă cel târziu până la începutul şedinţei respective. Persoanele interesate care asistă la şedinţă nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor sau să înregistreze şedinţa audio, foto, video şi sunt obligate să părăsească sala înainte de momentul votului.(2) Se interzice participarea sau asistarea la şedinţele Comisiei/ale secţiunilor a persoanelor care tulbură desfăşurarea şedinţelor. Respectivele persoane vor părăsi sala de şedinţă la solicitarea preşedintelui sau a secretarului. Secretarul împreună cu personalul de pază al instituţiei sau autorităţii, unde se desfăşoară şedinţa, asigură o atmosferă de lucru calmă şi echilibrată.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), presa poate înregistra audio, foto sau video şedinţa, fără a asista la momentul votului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile de autor şi la datele cu caracter personal.
  (4) Persoanele interesate pot interveni în cadrul discuţiilor doar dacă preşedintele le dă cuvântul şi cu încadrarea în timpul stabilit de acesta.(5) Ministerul Culturii, în funcţie de solicitări, poate restricţiona accesul persoanelor care doresc să asiste la şedinţele Comisiei/ale secţiunilor, în funcţie de spaţiu, condiţiile tehnice şi logistice disponibile, după caz.
  Articolul 17(1) Documentaţiile primite la structura de specialitate se supun analizei Comisiei/Biroului executiv/secţiunilor, prin grija secretarilor.(2) În cazul documentaţiilor cu grad mare de complexitate/ dificultate şi/sau al celor care necesită analiză în cadrul mai multor secţiuni, structura de specialitate poate decide analizarea documentaţiilor în plenul Comisiei.(3) Convocarea Comisiei/Biroului executiv/secţiunilor se face de către secretarul Comisiei, respectiv secretarii secţiunilor, după caz.
  (4) Ordinea de zi stabilită de către secretarul Comisiei sau al secţiunii în baza dispoziţiilor superiorilor ierarhici din cadrul ministerului este publicată pe site-ul ministerului cu 24 de ore înaintea şedinţei.(5) Pe ordinea de zi a şedinţei se includ documentaţii înregistrate la Ministerul Culturii cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data şedinţei. Ordinea de zi poate fi completată în cadrul şedinţei cu documentaţiile care au caracter urgent.(6) Pe ordinea de zi pot fi incluse, pentru a fi supuse analizei, şi documentaţii, în vederea consultării prealabile.(7) Secretarul întocmeşte lista de prezenţă şi procesul-verbal al şedinţei, la care anexează fişele de vot.(8) Procesul-verbal al şedinţei cuprinde rezumatul discuţiilor la fiecare subiect şi rezultatul votului şi se înregistrează la structura de specialitate din minister. Rezultatul votului se publică pe site-ul ministerului.(9) Pot participa la şedinţele Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv ministrul culturii, demnitarii, funcţionarii publici, reprezentanţi ai Institutului Naţional al Patrimoniului, angajaţii, colaboratorii din cadrul ministerului/serviciului public deconcentrat care au ca atribuţie/obligaţie prezentarea documentaţiei/ subiectului cuprinse/cuprins pe ordinea de zi.
  Articolul 18(1) La şedinţele Comisiei/ale secţiunilor pot participa şi elaboratorii documentaţiilor, cu aprobarea secretarului.(2) După susţinerea documentaţiilor, elaboratorii documentaţiilor nu pot participa la deliberările din cadrul şedinţelor sau la vot, părăsind sala de şedinţă.(3) În cazul în care un membru al Comisiei sau al secţiunii se află în conflict de interese cu privire la subiectele incluse pe ordinea de zi, acesta nu va participa la luarea unei decizii cu privire la subiectul respectiv, părăsind sala de şedinţă înaintea deliberării şi a votului.(4) Membrii aflaţi în situaţia menţionată la alin. (3) menţionează în fişa de vot motivul pentru care nu pot participa la şedinţa respectivă, acesta fiind menţionat şi în procesul-verbal de şedinţă, de către secretar.(5) Invitaţii, secretarul, membrii de onoare ai Comisiei şi specialiştii din cadrul ministerului nu au drept de vot.
  Articolul 19(1) În situaţia în care Comisia/secţiunile/Biroul executiv nu poate/pot analiza toate subiectele aflate pe ordinea de zi din cauza numărului mare sau a complexităţii acestora, prin decizia preşedintelui cu consultarea membrilor, şedinţa poate continua în ziua următoare sau se poate convoca o şedinţă extraordinară pentru formularea de propuneri pentru fiecare subiect de pe ordinea de zi.(2) În situaţia în care nu se poate întruni cvorum de şedinţă în cadrul uneia dintre secţiuni/biroului executiv, subiectele/ documentaţiile sunt înaintate spre analiză Comisiei.Articolul 20Dezbaterile din cadrul şedinţelor Comisiei/ secţiunilor/Biroului executiv se consemnează în documentele şedinţelor, respectiv procesul-verbal şi fişele de vot, după caz.Articolul 21Procesul-verbal al şedinţei poate fi consultat de membrii Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv sau de funcţionarii structurii de specialitate din minister şi este pus la dispoziţie conducerii ministerului, demnitarilor, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege.Articolul 22(1) Subiectele/Documentaţiile analizate în Comisie în cadrul secţiunilor şi al Biroului executiv sunt de natură ştiinţifică, tehnică, de specialitate, doctrinară, metodologică.(2) Comisia, secţiunile şi Biroul executiv fundamentează din punct de vedere ştiinţific, tehnic şi de specialitate deciziile administrative ale ministerului/serviciului public deconcentrat.(3) Propunerile Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv, care sunt însuşite de structura de specialitate din cadrul ministerului, respectiv de serviciile publice deconcentrate ale ministerului, vor fi incluse în actele administrative elaborate în acest sens.Articolul 23Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:a) conduce activitatea Comisiei;b) conduce şedinţele Comisiei;c) reprezintă Comisia în raport cu ministerul, cu celelalte organisme şi comisii de specialitate, autorităţi şi instituţii publice, persoane fizice sau juridice;d) reprezintă Comisia pe plan naţional şi internaţional;e) elaborează concluziile Comisiei pentru fiecare subiect supus dezbaterii.Articolul 24
  Vicepreşedinţii Comisiei au următoarele atribuţii principale:a) exercită atribuţiile preşedintelui Comisiei în lipsa acestuia;b) conduc lucrările secţiunilor.
  Articolul 25Secretarul Comisiei/secţiunilor are, după caz, următoarele atribuţii:a) convoacă Comisia/Biroul executiv/secţiunile;b) ţine evidenţa activităţii Comisiei/Biroului executiv/ secţiunilor şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor acestora;c)
  întocmeşte ordinea de zi conform dispoziţiilor superiorilor ierarhici şi o face publică pe site-ul ministerului;
  d) întocmeşte lista de prezenţă şi asigură semnarea acesteia de către membrii Comisiei/Biroului executiv/secţiunilor prezenţi la fiecare şedinţă;e) constată şi semnalează situaţiile de încetare a mandatului membrilor, precum şi situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (4);f) gestionează documentele şi corespondenţa adresate Comisiei/Biroului executiv/secţiunilor;g) gestionează şi ţine evidenţa declaraţiilor privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea;h) întocmeşte şi înaintează conducerii ministerului proiectele de acte administrative;i) întocmeşte convenţia civilă încheiată cu fiecare membru al Comisiei şi o transmite spre semnare;
  j) asigură transmiterea contestaţiilor către Comisia naţională pentru soluţionarea contestaţiilor în domeniul arheologiei;k) propune Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv documentaţiile complete spre analiză;l) supune analizării documentaţiile refăcute potrivit recomandărilor Comisiei/secţiunilor;m) examinează documentaţiile depuse şi, în cazul în care acestea nu sunt complete, solicită beneficiarului completarea acestora. De asemenea, prezintă documentaţiile în cadrul şedinţelor Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv, dacă este cazul.
  Articolul 26Membrii Comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:a) participă la şedinţele Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv, având drept de vot în adoptarea propunerilor/hotărârilor acesteia;
  b) completează şi depun la secretarul Comisiei declaraţia privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea;c) analizează documentaţiile, fac observaţii, propuneri şi recomandări;d) întocmesc şi semnează fişele de vot în cadrul fiecărei şedinţe la care sunt prezenţi;e) solicită consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor de lucru a opiniilor şi punctelor de vedere proprii;f) îl informează, în timp util, pe secretarul Comisiei/secţiunilor despre imposibilitatea participării la şedinţă, în situaţii deosebite ce reclamă această absenţă;g) comunică ministrului culturii, în scris, renunţarea la mandat;h)
  primesc indemnizaţia prevăzută de lege.
  Capitolul VI Desfăşurarea lucrărilor Comisiei, secţiunilor şi a Biroului executiv şi analizarea documentaţiilorArticolul 27(1) Lucrările/Documentaţiile se pun la dispoziţia Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv pentru analiză, înaintea dezbaterilor.(2) După analiza documentaţiilor, preşedintele dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, pot face observaţii şi recomandări sau propune amendamente.(3) Propunerile se consemnează de fiecare membru, în fişa de vot al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
  (4) Fişa de vot cuprinde propunerea formulată de membrul Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv, precum şi observaţiile, recomandările şi/sau condiţiile propuse, certificate de semnătura sa olografă.(5) Fişa de vot, în cazul şedinţelor prevăzute la art. 15 alin. (7), este considerată validă dacă este semnată olograf de membrul Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv şi transmisă secretarului, în fotocopie, prin mijloace electronice.(6) În cazul şedinţelor prevăzute la art. 15 alin. (7), transmiterea fişelor de vot de către membrii Comisiei/secţiunilor/ Biroului executiv, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretar, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data finalizării şedinţei, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. e).(7) Concluzia dezbaterii, formulată de preşedinte, este aprobată prin vot de membrii Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv şi se menţionează în procesul-verbal de şedinţă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. În situaţia în care concluzia dezbaterii nu întruneşte un vot favorabil de minimum jumătate plus unu din cvorum, documentaţia se respinge argumentat.
  Capitolul VII Procedura de contestareArticolul 28Contestaţiile formulate în termenul legal, referitoare la propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie cu privire la proiectele de cercetare arheologică, rapoartele de cercetare arheologică, planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, finanţarea cercetării arheologice, aprobarea studiilor de fundamentare şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor sunt transmise spre a fi analizate şi soluţionate Comisiei naţionale pentru soluţionarea contestaţiilor în domeniul arheologiei.Capitolul VIII Aspecte organizatoriceArticolul 29(1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei/secţiunilor/Biroului executiv, membrii acesteia au dreptul la o indemnizaţie lunară, care se stabileşte prin ordin al ministrului culturii, şi la decontarea cheltuielilor de deplasare şi cazare.(2) Decontarea cheltuielilor de participare se cuprinde în contractul civil încheiat cu fiecare membru, potrivit legii.(3) Indemnizaţiile şi decontarea cheltuielilor de participare la şedinţe se plătesc de către minister, pe baza listei de prezenţă şi a documentelor contabile justificative.
  Articolul 30Ministerul Culturii confecţionează ecusoane pentru membrii Comisiei Naţionale de Arheologie, conţinând următoarele date: numele, calitatea acestora şi durata mandatului.Articolul 31(1) Documentele şedinţelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele:a) lista de prezenţă;b) ordinea de zi;c)
  procesul-verbal cuprinzând şi fişele de vot.
  (2) Arhivarea documentelor se face la minister.
  Articolul 32Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1la regulamentDECLARAŢIE
  privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea
  Subsemnatul(a), ............................., membru(ă) în Comisia Naţională de Arheologie, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:I. Imparţialitatea) pe durata mandatului, în calitate de membru, nu voi participa la dezbaterile şi la votul Comisiei Naţionale de Arheologie dacă voi constata că mă aflu în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022.b) Nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei.c) Mă angajez ca pe perioada mandatului să mă abţin de la analizarea şi evaluarea cererilor de finanţare a cercetărilor arheologice sistematice depuse la Ministerul Culturii pentru anul în curs, în următoarele ipoteze:(i) sunt responsabilul de şantier care a depus una sau mai multe cereri de finanţare a cercetării arheologice sistematice;(ii) sunt membru din colectivul care a depus una sau mai multe cereri de finanţare a cercetării arheologice sistematice;(iii) sunt angajat al unei instituţii care a depus una sau mai multe cereri de finanţare a cercetării arheologice sistematice;(iv)
  am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane aflate în situaţiile prevăzute la pct. (i)-(iii).
  II. Interese
  1. Asociat sau acţionar la societăţi, angajat al instituţiilor publice, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale, care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea şi adresa -Calitatea deţinută
  1.1. ...........
  2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale instituţiilor, societăţilor, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale, care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea şi adresa -Calitatea deţinută
  2.1. …….......
  Mă angajez ca, în cazul schimbării informaţiilor de la punctul II - Interese, să depun declaraţii actualizate.
  III. ConfidenţialitateMă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine sau le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei Naţionale de Arheologie, pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.Mă angajez ca, pe durata mandatului, dacă sesizez iminenţa unui conflict de interese cu privire la un subiect de pe ordinea de zi ori altă situaţie care constituie sau care poate genera un conflict de interese, să înştiinţez de îndată plenul Comisiei/secretarul Comisiei, să mă abţin de la dezbateri şi luarea deciziei, inclusiv de la vot.IV. Protecţia datelor cu caracter personalDeclar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022, şi sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către Ministerul Culturii în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, iar numele meu să fie făcut public pe pagina de internet a Ministerului Culturii pe durata mandatului.Înţeleg şi sunt de acord ca Ministerul Culturii să păstreze datele personale colectate pentru o perioadă de 10 ani, în condiţiile prevăzute de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
  Semnătura Data
  Anexa nr. 2la regulamentFIŞA DE VOT

  Fişa de vot nr. ………………….....
  Anexă la procesul-verbal al şedinţei Comisiei Naţionale de Arheologie (CNA)/secţiunii ……….............../Biroului executiv, desfăşurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022, în data de …………………………….................

  Subiecte^1Observaţii^2Propunerea membrului
  1.........................................................................................................................................................................................................................................
  2.........................................................................................................................................................................................................................................
  3.........................................................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................
  Numele şi prenumeleSemnătura Data^1 Se vor completa numărul de înregistrare al documentaţiei de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi denumirea documentaţiei, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă.^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentaţie.
  Anexa nr. 3la regulamentPROCES-VERBAL

  Procesul-verbal al şedinţei Comisiei Naţionale de Arheologie (CNA)/secţiunii ................../Biroului executiv, desfăşurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022, în data de ……………………..…...................

  Subiecte^1Observaţii^2Rezumatul şedinţei şi propunerea Comisiei Naţionale de Arheologie/secţiunii.................../Biroului executiv
  1....................................................................................................................................................................................
  2..................................................................................................................................................................................
  3...................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ......................................
  ...............................
  Preşedinte CNASemnăturaPrenume, numeVicepreşedinte CNASemnăturaPrenume, numeMembru CNASemnăturaPrenume, nume.....Secretar/Supleant secretar CNASemnăturaPrenume, nume
  ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al documentaţiei de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi denumirea documentaţiei, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă.^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentaţie.
  ----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!