Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 325 din 19 mai 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Cosmin-Marian Văduva- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a „modificărilor aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare“, excepţie ridicată de Alexandru Ropota în Dosarul nr. 32.377/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.378D/2020.2.
  La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei, care susţine că, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, act normativ inferior Legii nr. 223/2015, s-a încălcat principiul de drept al ierarhiei actelor normative şi că, în acest fel, s-au generat multe discriminări.4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii în sensul că Legea fundamentală permite modificarea legilor organice prin ordonanţe de urgenţă şi, ca atare, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Singura condiţie pentru intrarea acestora în vigoare este aceea a depunerii spre dezbatere în Parlament, iar împrejurarea că nu a fost aprobată nu ţine de constituţionalitatea respectivei ordonanţe de urgenţă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:5. Prin Încheierea din 29 iunie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 32.377/3/2017, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a „modificărilor aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare“. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Alexandru Ropota într-o cauză având ca obiect acordarea unor drepturi prevăzute de Legea nr. 223/2015.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că se încalcă principiul ierarhiei actelor juridice, deoarece un act normativ cu forţă juridică inferioară, cum este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, a modificat un act normativ cu forţă juridică superioară, cum este Legea nr. 223/2015. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 se află în proces de aprobare de către Parlament, în vederea dobândirii puterii de lege. Din cauza modificărilor operate în acest fel, autorul excepţiei a fost vătămat, în sensul că pensia sa calculată în versiunea iniţială a Legii nr. 223/2015, corespunzător coeficienţilor specifici funcţiei, gradului militar dobândit, vechimii şi celorlalte sporuri, a ajuns la un cuantum mai mic.7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale arată că art. 115 alin. (4) din Constituţie acordă Guvernului competenţa de a adopta ordonanţe de urgenţă în anumite condiţii, iar împrejurarea că până în prezent ordonanţa nu a fost aprobată sau respinsă de Parlament prin lege nu constituie motiv de neconstituţionalitate, prin legea de aprobare sau de respingere urmând a se reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei, potrivit art. 115 alin. (8) din Constituţie.
  8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului excepţiei şi ale procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă, în realitate, dispoziţiile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, prin care s-au adus modificări şi completări Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015.12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 115 alin. (6), precum şi Ghidului practic comun al Parlamentului European, al Consiliului şi al Comisiei pentru uzul persoanelor care participă la redactarea legislaţiei Uniunii Europene.13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 894 din 16 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 februarie 2022, paragrafele 21 şi 22, a statuat că interdicţia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveşte numai ordonanţele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, această interdicţie decurgând direct din art. 115 alin. (1) al Legii fundamentale. O asemenea limitare nu este prevăzută însă de alin. (4) al art. 115 din Constituţie referitor la ordonanţele de urgenţă, care nu reprezintă o varietate a ordonanţei emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ci reprezintă un act normativ adoptat de Guvern în temeiul unei prevederi constituţionale, care îi permite acestuia, sub controlul strict al Parlamentului, să facă faţă unor situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. În consecinţă, a conchis Curtea, ordonanţele de urgenţă pot fi emise de Guvern şi în domeniul legilor organice, restricţia pentru această categorie de legi nefiind prevăzută decât pentru ordonanţele emise în baza unei legi de abilitare, conform art. 115 alin. (1) din Constituţie.
  14. Curtea reţine că prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie nu sunt încălcate, deoarece art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu afectează vreun drept sau vreo libertate dintre cele consacrate de Constituţie. Dreptul la pensie reglementat de Legea nr. 223/2015 şi invocat de către autorul excepţiei de neconstituţionalitate în susţinerea criticii sale trebuie analizat din perspectiva faptului, explicit recunoscut de Curtea Constituţională, că legiuitorul, în temeiul art. 61 din Constituţie, este liber să instituie pensii de serviciu (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 863 din 17 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 22 iulie 2020, paragraful 113).15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Ropota în Dosarul nr. 32.377/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 19 mai 2022.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,
  în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, semnează
  MARIAN ENACHE

  Magistrat-asistent,
  Cosmin-Marian Văduva
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!