Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.174 din 25 iulie 2022privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  În temeiul prevederilor:– art. 3 lit. d^1) şi ale art. 4 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. d) şi ale art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.Articolul 1Personalul structurii nominalizate la art. 2 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se desemnează prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) în calitate de agent constatator în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2În vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează formularul „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, denumit în continuare Proces-verbal.
  Articolul 3Modelul formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.Articolul 4Procesul-verbal se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru organul fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei, în conformitate cu prevederile legale incidente, şi unul pentru ANAP.Articolul 5Modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.Articolul 6
  Procesul-verbal poate fi contestat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 7În vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, Direcţia generală control ex ante, coordonare metodologică şi supervizare sistem din cadrul ANAP, prin grija agenţilor constatatori desemnaţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni, transmite procesele-verbale autorităţii contractante sancţionate şi organului fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei pentru a proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravenţiilor.Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 941/2018 privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 24 septembrie 2018.Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
  Iuliana Feclistov
  Bucureşti, 25 iulie 2022.Nr. 1.174.Anexa nr. 1Seria .........Nr. ....
  PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilorÎncheiat astăzi, ......... luna ...... anul ....., locul ......Subsemnaţii, ..........(numele şi prenumele)......, în calitate de agenţi constatatori desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente Contractului/Acordului-cadru .............................................................., având funcţia de ..................................... în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor nr. ............... şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. ......../............., am constatat următoarele:Descrierea faptei şi urmările acesteia .....................................Data săvârşirii faptei ....................................................Locul săvârşirii faptei ...........................................................Fapta de mai sus constituie contravenţie prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, la art. .... alin. .... lit. .... şi se sancţionează conform art. .... alin. ........ lit. ......... din acelaşi act normativ cu amendă de la ......... lei la ......... lei.De săvârşirea acestei fapte se face vinovată entitatea/autoritatea contractantă ................................, C.U.I./CIF ........................, cu sediul în ...................., str. .................... nr. ....., reprezentată de ............................., în calitate de ............... .Faţă de contravenţia săvârşită se aplică contravenientului ........................... avertisment/amendă în cuantum de .......... lei.Alte menţiuni ........................(obiecţii ale contravenientului)..........Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.Prezentul proces-verbal a fost încheiat la sediul Serviciului/Biroului/Compartimentului de verificare ................................. din localitatea .................................., str. ........................................ nr. ......., sectorul/judeţul ..........................., cod poştal ............, şi transmis prin poştă, cu confirmare de primire, contravenientului.Prezentul proces-verbal conţine un nr. ..... de pagini şi s-a întocmit în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a comunicat contravenientului prin poştă, cu confirmare de primire.Agenţi constatatori,.......................(semnătura)
  Prezentul proces-verbal constituie şi înştiinţare de plată.Amenda se va achita în contul „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate“ deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul; beneficiar: bugetul de stat.În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.O copie a chitanţei sau a extrasului de cont sau a dovezii de plată, emisă de sistemul de plăţi electronice, împreună cu copia procesului-verbal, se depune sau se transmite de către contravenient prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzut de actul normativ, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Neachitarea amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentei înştiinţări atrage executarea silită conform prevederilor legale.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a comunicat contravenientului prin poştă, cu confirmare de primire.Agenţi constatatori,................................(semnătura)
  Anexa nr. 2Modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“1. Se difuzează gratuit.
  2. Se utilizează la constatarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei contravenţii în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare.3. Se întocmeşte în 3 exemplare de agenţii constatatori desemnaţi de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.4. Circulă:– exemplarul 1 la organul fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei;– exemplarul 2 la autoritatea contractantă sancţionată;– exemplarul 3 la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.5. Se arhivează:– exemplarul 1 la dosarul fiscal al autorităţii contractante;– exemplarul 3 la dosarul de verificare al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.6. Evidenţa proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite se consemnează în Registrul de evidenţă al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!