Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.190 din 28 iulie 2022pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:Articolul INormele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional se încasează, se administrează şi se contabilizează de Administraţia Fondului Cultural Naţional, potrivit dispoziţiilor legale, şi sunt utilizate pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale.
  2. La articolul 2, literele b), e), g), h) şi k)-r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) prin încasări realizate de operatorii economici se înţelege acţiunea de a încasa o sumă de bani într-o perioadă de timp şi care se reflectă în extrasul de cont ori în registrul de casă;(...)e) prin monument istoric, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), c), h) şi n) din ordonanţă, se înţelege orice bun imobil, aşa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(...)g) prin fonograme, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, se înţelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, violenţă fizică şi psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale;h) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, se înţelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin: scene de violenţă fizică şi psihică repetată, scene cu conţinut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalităţi de satisfacere a dorinţelor sexuale şi de divertisment sexual, scene pornografice;
  (...)k) prin activitatea prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanţă se înţelege activitatea desfăşurată în incinta monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată sau pe domeniul public situat în zona de protecţie a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;l) prin operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanţă, se înţelege impresarii artistici, aşa cum sunt definiţi de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;m) prin servicii vocale cu conţinut erotic, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă, se înţelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conţin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală;n) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă, se înţelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;o) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanţă se înţelege 10% din preţul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;p) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanţă se înţelege 10% din preţul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  q) prin investiţiile autorizate prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanţă se înţelege investiţiile pentru lucrări în construcţii care necesită autorizare conform legii, cu privire la construcţiile amplasate în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;r) prin fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanţă, se înţelege sumele puse la dispoziţia Fondului cultural naţional de către organismele internaţionale, pe bază de acorduri şi convenţii;
  3. La articolul 2, literele f) şi i) se abrogă.4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă reprezintă contribuţii încasate pentru Fondul cultural naţional, al căror cuantum şi mod de determinare se stabilesc după cum urmează:a) cota de 5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorul economic care, în baza unui contract încheiat, în condiţiile legii, cu administratorul bunului - mobil sau imobil - în cauză, realizează şi comercializează reproduceri, copii sau mulaje ale acestuia;b) cotele de 5% şi, respectiv, 2%, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţă se aplică la comisionul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA, fiind datorate de casa de licitaţie sau agenţia imobiliară care a intermediat vânzarea;
  c) cota de 20%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care difuzează, vând sau închiriază fonogramele/videogramele;d) cota de 3%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanţă, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de către operatorii economici care comercializează tipăriturile în cauză;e) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanţă, se aplică încasărilor din taxele de vizitare percepute, din care sa dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care organizează târguri şi expoziţii;f) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanţă, se aplică încasările totale, din care s-a dedus TVA, realizate de operatorii economici care comercializează produse de artă populară în magazine sau spaţii special amenajate, permanente sau ocazionale; cota nu este datorată de către meşterii populari care îşi comercializează produsele în mod direct;g) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanţă, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activităţi în incinta monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată sau pe domeniul public situat în zona de protecţie a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;h) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care organizează bâlciuri şi parcuri de distracţii, respectiv alte activităţi recreative şi distractive, conform Clasificării activităţilor din economia naţională;i)
  cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanţă, se aplică încasărilor obţinute din activitatea de impresariat artistic, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care desfăşoară activităţile respective;
  j) cota de 3%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, se aplică la devizul general al investiţiilor autorizate, fiind datorată de titularul lucrărilor, persoană juridică;k) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. s) din ordonanţă, se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună.
  5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a)-j) din ordonanţă se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului cultural naţional până la data de 15 a lunii următoare.
  6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Sumele reprezentând cota instituită conform art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă se calculează lunar de către furnizorii de servicii vocale cu conţinut erotic şi se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte.(2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă se reţin şi se varsă în bugetul Fondului cultural naţional de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective.(3) Operatorii reţelelor de comunicaţii electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz.(4) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor reţelelor de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (2) se va evidenţia distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă.
  7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) şi m) din ordonanţă se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7Suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanţă se calculează şi se varsă, la momentul autorizării, de către titularul lucrărilor de investiţii autorizate, pe baza devizului general al lucrării, urmând ca până la finele lunii următoare celei în care s-a efectuat recepţia finală a lucrării să fie regularizată suma datorată, în funcţie de devizul final al lucrării.9. La articolul 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care activităţile unui operator economic intră sub incidenţa a două sau mai multor obligaţii de plată prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă, operatorul economic în cauză datorează contribuţia aferentă activităţii cu cea mai mare cotă.10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea eficientizării colectării contribuţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă, Administraţia Fondului Cultural Naţional are următoarele obligaţii:a) să implementeze o evidenţă electronică a contributorilor şi să actualizeze permanent propria bază de date;b) să creeze o infrastructură în vederea notificării debitorilor şi pentru urmărirea recuperării creanţelor;c) să elaboreze şi să actualizeze permanent mecanismele de comunicare în scopul conştientizării contributorilor privind obligaţiile de plată ce le revin;d)
  să solicite sprijinul autorităţilor şi instituţiilor publice şi al organelor de specialitate din subordinea/de sub autoritatea acestora, cu competenţe în colectarea de taxe şi impozite, precum şi al instituţiilor abilitate în auditarea şi/sau controlarea respectării obligaţiilor legale ale contributorilor de drept privat şi public.
  11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanţă atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural naţional.
  12. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20La solicitarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, Ministerul Culturii şi instituţiile din subordinea/de sub autoritatea sa vor acorda sprijinul necesar în vederea exercitării unui control permanent asupra contribuţiilor colectate, vizând, în principal, următoarele obiective:a) determinarea corectă a valorii contribuţiei la constituirea Fondului cultural naţional;b) virarea integrală şi la termen a sumei datorate;c) stabilirea eventualelor diferenţe între sumele vărsate şi cele datorate, conform prevederilor legale.13.
  Secţiunea A „Obligaţia de plată la Fondul cultural naţional“ din anexa „Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional pe luna ..., anul ...“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Lucian Romaşcanu
  Bucureşti, 28 iulie 2022.Nr. 3.190.ANEXĂA. Obligaţia de plată la Fondul cultural naţional
  Contribuţia lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioareValoarea contribuţiei (lei)Restanţe*) (lei)Total datorat (lei)
  0123 = 2 * 145 = 3 + 4
  LiteraProcentulBaza de calcul al contribuţiei (lei) 
    
  a)5%    
  b)5%    
  c)2%    
  d)20%    
  e)3%  
    
  f)1%    
  g)2%    
  h)2%    
  i)1%    
  j)1%  
    
  k)10%    
  l)10%    
  m)10%    
  n)3%    
  s)2%  
    
  TOTAL     
  *) Se va specifica luna pentru care se declară restanţa.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!