Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 513 din 2 august 2022privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 august 2022Data intrării în vigoare 11-08-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-08-2022 până la data de 30-03-2023


  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. DG 2.469 din 29.07.2022 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;– art. 326 lit. b), art. 337 alin. (2) şi art. 339 alin. (4)-(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul IDupă articolul 3 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 30 martie 2015, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:Articolul 3^1(1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2) şi (3), în situaţiile în care nu a fost derulată o procedură de achiziţie în condiţiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, CNAS poate încheia o convenţie cu Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. în vederea producerii cardurilor duplicat, care cuprinde valoarea cheltuielilor de producere, iar distribuţia acestora se va efectua la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul.(2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (3) lit. c) şi art. 4 alin. (4) lit. b), pentru situaţia prevăzută la alin. (1), nu se achită contravaloarea distribuţiei cardului duplicat.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Bucureşti, 2 august 2022.Nr. 513.-----