Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 7 septembrie 2022pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 7 septembrie 2022Data intrării în vigoare 07-09-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-09-2022 până la data de 30-03-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Se aprobă Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, denumit în continuare Programul.
  (2) Programul se derulează de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestuia. (3) Scopul Programului îl reprezintă sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.(4) Începând cu 1 ianuarie 2023 se acordă sprijin financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condiţiile legii. (5) Pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai Programului, începând cu data de 1 octombrie 2022.(6) Acordarea sprijinului financiar se realizează în baza criteriului „primul venit - primul servit“, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.
  Articolul 2(1) Beneficiarii Programului sunt cuplurile şi persoanele singure care au recomandare din partea unui medic specialist să urmeze proceduri medicale de specialitate care să aibă ca rezultat creşterea natalităţii.(2) Beneficiarii Programului trebuie să fie cetăţeni români şi procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfăşoare într-o unitate sanitară sau farmaceutică de pe teritoriul României, autorizată să desfăşoare activităţi de acest tip.(3) Vârsta femeii beneficiare trebuie să fie între 20 şi 45 de ani.(4) În cadrul Programului, beneficiarii pot primi sprijinul financiar pentru un număr de maximum 3 proceduri în fiecare an de derulare a Programului. (5) Beneficiarii Programului nu pot aplica, în acelaşi an, atât la programul derulat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cât şi la alt program cu acelaşi scop, finanţat din fonduri publice, derulat la nivel local sau central.(6) Procedurile de specialitate prevăzute la art. 1 pentru care se acordă sprijin vor fi stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 5.
  Articolul 3Cuplurile şi persoanele singure din România care au indicaţie în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate primesc un sprijin financiar în valoare de maximum 15.000 de lei per beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare creşterii natalităţii.Articolul 4(1) Sprijinul financiar se acordă pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului Programului, însoţite de documente doveditoare, în două tranşe.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse în format electronic la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse sau la sediile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.(3) Analiza cererilor şi aprobarea acordării sprijinului financiar se realizează de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.
  (4) Prelucrarea cererii în scopul acordării ajutorului financiar se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.(5) Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere, documentele doveditoare, precum şi modalitatea de acordare a sprijinului financiar se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei hotărâri.
  Articolul 5În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează normele de aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătăţii,
  Aurel-George Mohan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 7 septembrie 2022.Nr. 1.103.----