Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (02.10.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.108 din 30 august 2022privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Nagy Mózes" din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022Data intrării în vigoare 22-09-2022

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.431 din 8.08.2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie Liceului Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, cu sediul în str. Kanta nr. 23, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, pentru nivelul de învăţământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), profilul „teologic“, specializarea „ghid turistic religios cultul romano-catolic de limba maghiară“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, limba de predare „maghiară“, începând cu anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autorizarea de funcţionare provizorie conferă Liceului Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, pentru nivelul de învăţământ „liceal“, menţionate la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, are următoarele obligaţii:a) de a angaja personal didactic de conducere şi de predare, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare), profilul „teologic“, specializarea „ghid turistic religios cultul romano-catolic de limba maghiară“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, limba de predare „maghiară“, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie;c) de a întocmi şi înainta Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.
  Articolul 5Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2022.Nr. 5.108.
  ANEXĂJudeţul Covasna
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Teoretic „Nagy Mózes“3/3.06.2022 Municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta nr. 23, tel.: 0267361957, nmg1680@yahoo.comLiceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Teologic Ghid turistic religios cultul romano-catolic de limba maghiarăMaghiarăCu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare: 35 de formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 35 de formaţiuni de studiu/schimbul 1)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!