Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.389 din 16 noiembrie 2022privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 25 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 25-11-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 25-11-2022 până la data de 30-03-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1În scopul asigurării accesului copiilor la serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, denumit în continuare Programul, se aprobă metodologia de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Program.
  Articolul 2(1) Înscrierea în Program a copiilor, respectiv facilitarea accesului acestora la serviciile de evaluare şi intervenţie psihologică şi psihoterapeutică, denumite în continuare servicii de intervenţie, se realizează astfel:a) cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, asistenţii sociali, asistenţii medicali comunitari, mediatorii şcolari, experţii locali pentru persoanele aparţinând minorităţilor rome, având în vedere situaţia copilului, comportamentul psihoemoţional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existenţa unor probleme psihoemoţionale şi/sau comportamentale, orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiştii desemnaţi să emită recomandări de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) medicii de familie, medicii de medicină şcolară, medicii de psihiatrie pediatrică şi consilierii şcolari emit, în baza unei consultaţii/anamneze specifice, o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;c) după emiterea recomandării prevăzute la lit. b) părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“;d) psihologul prevăzut la lit. c) evaluează situaţia copilului pe baza recomandării prevăzute la lit. b) şi completează raportul de evaluare psihologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;e) în cazul în care raportul de evaluare psihologică prevăzut la lit. d) recomandă efectuarea de servicii de intervenţie, copilul este înscris în Program.
  (2) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la alin. (1) lit. b) conţine următoarele date şi informaţii:a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale copilului;b) vârsta copilului;c) domiciliul copilului;d) date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon;e) observaţii sumare privind motivele recomandării;f)
  data, semnătura şi parafa emitentului sau ştampila şi semnătura directorului unităţii de învăţământ la care sunt arondaţi consilierii şcolari, după caz.
  (3) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la alin. (1) lit. b), precum şi raportul de evaluare psihologică prevăzut la alin. (1) lit. d) se întocmesc în două exemplare, din care unul pentru părinte/reprezentantul legal, şi rămân valabile şi în situaţia în care copilul împreună cu părinţii/reprezentanţii legali îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa sau se schimbă psihologul care furnizează serviciile de intervenţie.
  Articolul 3(1) Pentru decontarea serviciilor de intervenţie, psihologii prevăzuţi la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 privind implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ depun la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, denumită în continuare agenţia teritorială, următoarele documente:a) raportul de evaluare psihologică prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);b) cerere de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;c)
  actul de identitate al psihologului;
  d) extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;e) atestatul de liberă practică al psihologului;f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;g) lista beneficiarilor serviciilor de intervenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în format electronic pe platforma electronică ori se transmit la adresa de e-mail comunicată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.(3)
  Documentele prevăzute la alin. (1) se depun lunar, în condiţiile alin. (2), până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă pentru care se solicită decontarea. În situaţia în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul se extinde până la următoarea zi lucrătoare.
  (4) Colegiul Psihologilor din România trimite lunar, în format electronic, până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă, Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie pentru copiii din cadrul Programului, actualizat, către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru a certifica faptul că psihologii înscrişi în Program se regăsesc în registru.(5) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (3) conduce la respingerea solicitării de decontare.
  Articolul 4(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale, decontează sumele aferente serviciilor de intervenţie prestate, prin virament în conturile bancare ale entităţilor în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii.(2) Decontarea sumelor aferente serviciilor de intervenţie efectuate se face în baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale. Modelul deciziei de aprobare a decontării sau de respingere a acesteia se stabileşte prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 5(1) Decontarea serviciilor de intervenţie se asigură în următoarele condiţii:a) costul unei şedinţe pentru serviciile de intervenţie este de 120 de lei;b) durata unei şedinţe pentru serviciile de intervenţie este de 50 de minute;c) numărul maxim al şedinţelor pentru serviciile de intervenţie este de 10 şedinţe;d) perioada maximă de derulare a şedinţelor pentru serviciile de intervenţie este de 120 de zile.(2)
  Decontarea serviciilor de intervenţie se efectuează pentru fiecare şedinţă, indiferent de numărul de şedinţe aplicate unui copil, dar nu mai mult de numărul şedinţelor prevăzute la alin. (1) lit. c).
  (3) În situaţii excepţionale, motivate de starea de sănătate a copilului, dovedite prin acte medicale, perioada maximă prevăzută la alin. (1) lit. d) se poate prelungi cu încă 120 de zile.(4) În vederea decontării serviciilor de intervenţie, agenţiile teritoriale verifică următoarele:a) existenţa documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1);b) concordanţa dintre sumele solicitate în cererea de decontare şi cele rezultate din însumarea celor înscrise în lista prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g);c) concordanţa dintre datele cu caracter personal ale copilului/copiilor din raportul/rapoartele de evaluare prevăzut(e) la art. 2 alin. (1) lit. d) şi datele din lista prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g);d) concordanţa dintre atestatul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e) şi Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie, transmis potrivit art. 3 alin. (4).(5) În situaţia în care, în urma verificărilor prevăzute la alin. (4), agenţia teritorială constată că nu sunt depuse toate documentele sau că se înregistrează neconcordanţe în privinţa sumelor ori a informaţiilor conţinute de documentele depuse, va notifica electronic, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, psihologul/psihologii în vederea remedierii deficienţelor constatate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea notificării. Depăşirea termenului de 10 zile lucrătoare pentru remedierea deficienţelor constatate conduce la respingerea decontării.(6) În situaţia în care, ulterior decontării sumelor pentru serviciile de intervenţie, se constată că acestea au fost achitate în mod necuvenit, sumele vor fi recuperate de la psihologii prevăzuţi la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale. Modelul deciziei de recuperare se stabileşte prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 6(1) În situaţia în care părintele/reprezentantul legal decide schimbarea psihologului care furnizează serviciile de intervenţie, părintele/reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta acestuia recomandarea de evaluare psihologică în copie şi raportul de evaluare psihologică potrivit art. 2 alin. (3).(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), decontarea serviciilor de intervenţie se efectuează pentru diferenţa dintre numărul de şedinţe efectuate şi numărul maxim de şedinţe prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), cu respectarea prevederilor art. 3.
  Articolul 7Datele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Programului în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi ale altor prevederi legale naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
  Gabriela Firea

  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.389.Anexa nr. 1
  RECOMANDARE DE EVALUARE PSIHOLOGICĂSubsemnatul(a), ............................................, având calitatea^1 de ................................, la^2 .................. din localitatea ....................., str. ......................... nr. ........, judeţul/sectorul ..................., oraşul/municipiul ..............................., telefon ...................., e-mail ......................., menţionez că s-a prezentat la mine copilul:^1 Medic de familie, medic de medicină şcolară, medic psihiatru, consilier şcolar (se selectează o categorie).^2 Cabinet medical individual, unitate medicală, spital, ambulatoriu, unitate de învăţământ (denumirea/numărul).1. Numele şi prenumele .............................................
  2. Codul numeric personal .........................................3. Vârsta .............4. Domiciliul ................................................................5. Observaţii sumare privind motivele recomandării:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Date de identificare a părintelui/reprezentantului legal .........................a. Numele şi prenumele ..............................................................
  b. Codul numeric personal ..........................................................c. Adresa completă ...................................................................................................................................................................d. Număr de telefon .........................................................e. E-mail^3 .......................................................................^3 Dacă există.
  Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) ..........................(medic)Semnătura şi parafa ..................................
  (medic)
  sau:Semnătura şi ştampila ..................................(director unitate învăţământ)Numele, prenumele şi semnătura ................................................(consilier şcolar)
  Anexa nr. 2
  Denumirea formei de exercitare a profesiei: .........................................................Codul formei de exercitare a profesiei (cod RUP Partea a II-a): ...........................CIF-ul formei de exercitare a profesiei: .....................................RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ
  (specialităţile psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie)
  I. Data evaluării psihologice:II. Informaţii despre client (copil şi părinţi/tutori legali):
  Numele şi prenumele copiluluiCNPNumele şi prenumele reprezentantului legalCNP
  III. Motivul evaluării este:– Includerea în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“IV. Concluzii:
  Numele şi prenumele copiluluiCNPRecomandări (tipul de intervenţie recomandată)Observaţii
  V. Recomandări (tipul de intervenţie recomandată):– consiliere psihologică din domeniul psihologiei educaţionale, consiliere şcolară şi vocaţională;– consiliere psihologică din domeniul psihopedagogiei speciale;– 
  consiliere psihologică din domeniul psihologiei clinice;
  – consiliere psihologică;– psihoterapie.
  Psiholog cu drept de liberă practică(semnătura şi parafa)
  Anexa nr. 3
  Către
  Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................../Municipiului BucureştiCERERE DE DECONTARESubsemnatul(a), ..........................................., în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, cod personal (R.U.P.) ...................................., fiind titular/angajat în forma de exercitare a profesiei^1 (cabinet individual de psihologie/cabinete asociate de psihologie/societate civilă profesională de psihologie) ............................................................., având codul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei ..................................................... (R.U.P. - Partea a II-a) sau angajat în .............................., C.I.F. ...................., cu sediul în localitatea .............................., str. ............................................. nr. .........., judeţul/sectorul .............................., oraşul/ municipiul .................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........... nr. ......., CNP ...................., telefon ............, e-mail ......................, vă solicit decontarea serviciilor de intervenţie în sumă de .................., în contul^2 al cărui titular sunt ................, deschis la.......................... .^1 Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor art. 13 şi 14 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.^2 Contul bancar aferent formei de exercitare a profesiei.Ataşez:– raport de evaluare psihologică;– copie de pe actul de identitate al psihologului;– copie de pe extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;– copie de pe atestatul de liberă practică al psihologului;– declaraţie pe propria răspundere;
  – lista beneficiarilor serviciilor de intervenţie.
  Data .......................................Numele şi prenumele psihologului (în clar) ......................................Semnătura şi parafa psihologului ..................................Semnătura titularului/administratorului formei de exercitare a profesiei şi stampila acesteia .................................
  Anexa nr. 4
  CătreAgenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................../Municipiului BucureştiDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ........................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., judeţul ................. sectorul/municipiul .................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ......, CNP ......................, telefon ..................., e-mail ......................., Autorizaţie de liberă practică nr. ........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în acest document sunt corecte şi conforme cu realitatea, că sunt psiholog cu drept de liberă practică, înregistrat în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de evaluare psihologică, intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, şi că în perioada supusă raportării am furnizat servicii de intervenţie psihologică/psihoterapeutică, conform documentelor anexate.Data .......................................Numele şi prenumele (în clar) ..........................Semnătura şi parafa ..................................
  Anexa nr. 5
  LISTAbeneficiarilor serviciilor de evaluare şi intervenţie psihologică/psihoterapeutică şi a reprezentanţilor lor legali pentru luna .................
  Nr. crt.Numele şi prenumele beneficiarului (copilul)CNP beneficiar
  Numele şi prenumele reprezentantului legal (părintele)CNP părinte/reprezentant legalDatele de contact ale reprezentantului legal/beneficiarului^1 (domiciliu, telefon mobil, e-mail)^2Nr. de şedinţe pentru care se solicită decontareaTipul serviciului efectuat
  1
  2
  ....
  Total...............*)
  ^1 Dacă beneficiarul are peste 18 ani.^2 Numărul de telefon şi adresa de domiciliu sunt obligatorii.*) Total sumă ce va fi plătită de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială.Situaţii de ieşire din Program (dacă este cazul)
  Nr. crt.Situaţie de ieşire din ProgramNumele beneficiarului/copilului
  1Finalizarea ciclului de şedinţe de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică prevăzute în Program
  2În urma evaluării iniţiale, am constatat că nu este necesară intrarea copilului într-un program de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică.
  3Starea de sănătate a copilului nu permite intervenţia psihologică.
  4Reprezentantul legal/Beneficiarul s-a retras din Program pe baza unei cereri scrise către psiholog.
  5Beneficiarul a cumulat 3 absenţe consecutive, nemotivate de o urgenţă medicală a copilului sau persoanei care însoţeşte copilul la psiholog, atestată prin adeverinţă medicală emisă de medicul de familie.
  Total ieşiri din Program........
  Data .......................Numele şi prenumele psihologului (în clar) .......................................Semnătura şi parafa psihologului ........................................Semnătura titularului/administratorului formei de exercitare a profesiei şi ştampila acesteia ......................................
  ----