Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 355 din 13 decembrie 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 14 decembrie 2022Data intrării în vigoare 17-12-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-12-2022 până la data de 04-02-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:(5)
  Prin reprezentant legal, în sensul prezentei legi, se înţelege persoana desemnată, potrivit prevederilor art. 178 şi 2.009 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a reprezenta interesele unei persoane vârstnice.
  (6) Prin susţinător legal, în sensul prezentei legi, se înţelege persoana care are obligaţia legală de întreţinere aşa cum este prevăzută la art. 516 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alin. (2)-(5), cu următorul cuprins:(2) Evaluarea persoanei vârstnice în vederea acordării asistenţei sociale şi întocmirea planului de intervenţie, respectiv a planului individualizat de îngrijire şi asistenţă se realizează cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) şi (2) din prezenta lege, precum şi ale art. 44, 47, art. 48 alin. (1) şi (2),art. 50 şi 98 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pe baza planului de intervenţie sau, după caz, a planului de îngrijire şi asistenţă, elaborate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se emite dispoziţia primarului sau, după caz, a directorului serviciului public de asistenţă socială pentru stabilirea dreptului la servicii sociale acordate ca măsură de asistenţă socială.(4) Coordonarea intervenţiilor din diferite domenii pentru realizarea integrată a evaluării nevoilor şi a resurselor, a planificării şi intervenţiei, a monitorizării şi evaluării impactului serviciilor comunitare asigurate persoanelor vârstnice se asigură în cadrul managementului de caz.(5) Standardele minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
  3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Criteriile de încadrare în grade de dependenţă se stabilesc pe baza Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Furnizarea serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice care se găsesc în situaţiile prevăzute la art. 3 se realizează cu consimţământul acestora şi au în vedere îngrijirea temporară sau de lungă durată:a) la domiciliul sau la reşedinţa persoanei vârstnice;b) în centre de zi de asistenţă şi recuperare;
  c) într-un cămin pentru persoane vârstnice, într-o locuinţă protejată sau în alt centru rezidenţial.
  5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice este un serviciu social cu sau fără personalitate juridică, finanţat integral din bugetul local, înfiinţat şi organizat potrivit dispoziţiilor prezentei legi.(2) Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt:a) servicii de îngrijire personală prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) servicii prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;c) servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.
  (3) Serviciile medicale prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt acordate în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  6. După articolul 8 se introduce un nou articol, art. 8^1, cu următorul cuprins:Articolul 8^1
  (1) Centrul de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice este un serviciu de zi, cu sau fără personalitate juridică, finanţat integral din bugetul local, înfiinţat şi organizat potrivit dispoziţiilor prezentei legi.(2) Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în centrele de zi de asistenţă şi recuperare sunt, după caz:a) servicii de îngrijire personală prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) servicii prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;c) consiliere psihosocială şi informare, consiliere juridică, socializare şi petrecere a timpului liber, organizare şi implicare în activităţi comunitare şi culturale, asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităţilor administrative şi gestiunea bunurilor;d) linie telefonică de urgenţă;e) acordare de alimente, ajutoare materiale;f)
  servicii medicale primare şi de specialitate.
  (3) Serviciile medicale prevăzute la alin. (2) lit. f) sunt acordate în conformitate cu prevederile contractului-cadru prevăzut la art. 8 alin. (3).
  7. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Serviciile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 8^1 alin. (2) lit. a)-c) se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situaţii:8.
  Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10(1) Persoanele vârstnice care se încadrează în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 8^1 alin. (2) lit. a)-c) şi care realizează venituri peste cele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b) beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, stabilită în urma procesului de evaluare complexă.(2) Contribuţia se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de către furnizorul de servicii sociale, individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar al serviciului social, precum şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, ale susţinătorilor legali ai acesteia.(3) Costul mediu lunar al serviciului social şi acoperirea valorii integrate a contribuţiei lunare se stabilesc cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 25, cu excepţia prevederilor alin. (5) lit. a).
  9. Articolul 11 se abrogă.10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 8^1 alin. (2) lit. a)-e) revine autorităţilor administraţiei publice locale prin serviciile publice de asistenţă socială direct sau în baza convenţiilor de parteneriat şi a contractelor de servicii sociale încheiate cu alţi furnizori publici sau privaţi de servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare pentru servicii de îngrijire la domiciliu, respectiv pentru centre de zi de îngrijire şi recuperare.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi a prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială şi prin compartimentul de contractare, au în vedere următoarele:a) estimarea anuală a numărului persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice;b) estimarea numărului persoanelor vârstnice care nu primesc ajutor pentru îndeplinirea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice din partea îngrijitorilor informali şi voluntari;c) elaborarea indicatorilor de eficienţă cost/beneficiu.(3) Cheltuielile de funcţionare pentru unităţile de îngrijire la domiciliu şi pentru centrele de zi de îngrijire şi recuperare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi, respectiv, la art. 8^1 alin. (1) se asigură cu respectarea principiului subsidiarităţii, după cum urmează:a) din sume alocate din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
  b) din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată - în proporţie de cel puţin 30% din standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, în completarea sumelor prevăzute la lit. a), pe baza necesarului stabilit anual de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, la elaborarea bugetului de stat.
  (4) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3) lit. b), repartizate pe judeţe la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se aprobă distinct prin anexă la legea bugetului de stat şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, fundamentată pe baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale.
  11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13(1) Pentru asigurarea serviciilor de îngrijire care presupun ajutor pentru îndeplinirea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, autorităţile administraţiei publice locale pot angaja personal de îngrijire cu timp parţial de lucru sau cu normă întreagă în cadrul serviciului de asistenţă comunitară al serviciului public de asistenţă socială.
  (2) Îngrijitorul informal definit la art. 6 lit. ş) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice, aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, poate beneficia de program lunar de lucru redus, de o jumătate de normă, cu asigurarea plăţii, din bugetul local, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistenţă socială, a unei indemnizaţii echivalente cu jumătate din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu stabilit potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru gradaţia 0, prevederile art. 35 din această lege aplicându-se în mod corespunzător.(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (2) se supune reglementărilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Timpul cât îngrijitorii informali au beneficiat de program redus de lucru se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă, pe baza adeverinţei eliberate de serviciul public de asistenţă socială.(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare, fundamentate pe baza estimărilor realizate de serviciul public de asistenţă socială pe baza datelor colectate din anchetele sociale, în care se consemnează datele de identificare ale îngrijitorilor informali şi sprijinul acordat de aceştia.(6) Pe baza principiului subsidiarităţii, în completarea sumelor prevăzute la alin. (2), din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, se alocă sume în proporţie de cel puţin 30% din cuantumul indemnizaţiei stabilite potrivit alin. (2), pe baza necesarului stabilit anual de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, la elaborarea bugetului de stat.(7) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (6), repartizate pe judeţe la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se aprobă distinct prin anexă la legea bugetului de stat şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, fundamentată pe baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale.(8) Serviciul public de asistenţă socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii îngrijitorilor informali care beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (2) şi prezintă semestrial un raport consiliului local.
  (9) Îngrijitorii informali au obligaţia de a comunica serviciului public de asistenţă socială orice modificare referitoare la asumarea responsabilităţii îngrijirii persoanei vârstnice şi la informaţiile care au stat la baza întocmirii anchetei sociale.(10) Autorităţile administraţiei publice locale includ în programul anual de servicii sociale organizarea de instruiri/cursuri de formare pentru îngrijitorii informali.(11) Autorităţile administraţiei publice locale includ în programul anual de acţiuni privind serviciile sociale, respectiv al activităţilor de informare a publicului activităţi de informare şi consiliere pentru îngrijitori informali, inclusiv pentru îngrijitorii adolescenţi.(12) Modelul contractului prevăzut la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
  12. La articolul 18 alineatul (5), litera a) se abrogă.
  13. La articolul 18, litera c) a alineatului (5) şi alineatul (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată - în proporţie de cel puţin 30% din standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, în completarea sumelor prevăzute la lit. b), pe baza necesarului stabilit anual de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, la elaborarea bugetului de stat.(6) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (5) lit. c), repartizate pe judeţe la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se aprobă distinct prin anexă la legea bugetului de stat şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, fundamentată pe baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale.14. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20(1) Finanţarea serviciilor de asistenţă socială şi a beneficiilor sociale prevăzute de prezenta lege se asigură pe principiul împărţirii responsabilităţii între administraţia publică centrală şi cea locală.(2) Finanţarea serviciilor sociale se face după principiul «resursa financiară urmează beneficiarul», în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui beneficiar de servicii sociale, prevăzută în planul de servicii sociale/planul de îngrijire şi asistenţă, se transferă furnizorului de servicii sociale cu care beneficiarul/reprezentantul legal a încheiat un contract de servicii sociale.
  (3) Estimarea necesarului de fonduri de la bugetul de stat, în vederea finanţării serviciilor sociale, se realizează cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Sumele alocate de la bugetul de stat pot fi transferate, după caz, furnizorilor privaţi de servicii sociale cu care beneficiarul/reprezentantul legal pentru care a fost aprobat dreptul la servicii sociale ca măsură de asistenţă socială a încheiat un contract de servicii sociale.
  15. La articolul 21 alineatul (1), după litera c^1) se introduc trei noi litere, lit. c^2)-c^4), cu următorul cuprins:c^2) finanţarea cheltuielilor curente ale unităţilor de îngrijire la domiciliu şi ale centrelor de zi de îngrijire şi recuperare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) lit. b);c^3) finanţarea cheltuielilor pentru personalul de îngrijire prevăzut la art. 13 alin. (1);c^4) finanţarea cheltuielilor pentru aplicarea prevederilor art. 13 alin. (2);
  16. La articolul 21 alineatul (2), litera a) se abrogă.17. La articolul 21, litera a^1) a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a^1) finanţarea cheltuielilor unităţilor de îngrijire la domiciliu, ale centrelor de zi de asistenţă şi recuperare şi ale căminelor din subordine/administrare;..................................................................................................(3) Sponsorizările şi donaţiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice şi juridice române şi străine căminelor pentru persoane vârstnice sau celorlalte instituţii şi unităţi de asistenţă socială prevăzute la art. 7 alin. (1), se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.18. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3)
  Autorităţile/Instituţiile publice, furnizorii de servicii sociale au obligaţia de a răspunde la solicitările asistentului social şi de a-i oferi sprijinul necesar în procesul de evaluare sau în realizarea anchetei sociale, potrivit alin. (2), în vederea stabilirii dreptului la asistenţă socială.
  19. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Dreptul la servicii sociale ca măsură de asistenţă socială se stabileşte cu respectarea prevederilor art. 50 alin. (3) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.20. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38(1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale iniţiază strategia privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânire activă, asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează şi evaluează aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.(2) Coordonarea elaborării măsurilor de incluziune socială a persoanelor vârstnice din strategiile sectoriale se realizează în cadrul mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările şi completările ulterioare.21. În tot cuprinsul legii, sintagma prestaţii sociale se înlocuieşte cu sintagma beneficii sociale.
  Articolul IIContractele de servicii sociale încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse, în ceea ce priveşte producerea efectelor, reglementărilor legale în vigoare la data încheierii acestora.Articolul III
  Ordinele ministrului muncii şi solidarităţii sociale prevăzute la art. 4 alin. (5) şi la art. 13 alin. (12) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul IVLegea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 13 decembrie 2022.Nr. 355.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!