Doriţi o formă actualizată, la zi (25.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME METODOLOGICE din 4 mai 2021privind implementarea Protocoalelor terapeutice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 bis din 6 mai 2021Data intrării în vigoare 06-05-2021
  Formă consolidată valabilă la data 20-12-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-12-2022 până la data de 15-03-2023  Conţinute de ORDINUL nr. 564/499/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 474 din 6 mai 2021.
  Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 4 mai 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 474 bis din 6 mai 2021, la data de 20 Decembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ANEXA din 30 iunie 2021 la ORDINUL nr. 1.098/647/2021; ANEXA din 25 august 2021 la ORDINUL nr. 1.667/813/2021; ANEXA din 28 ianuarie 2022 la ORDINUL nr. 188/64/2022; ANEXA din ORDINUL nr. 702/133/2022; ANEXA din 19 aprilie 2022 la ORDINUL nr. 1.206/233/2022; ANEXA din 27 mai 2022 la ORDINUL nr. 1.462/347/2022; ORDINUL nr. 1.724/442/2022; ORDINUL nr. 2.349/517/2022; ORDINUL nr. 3.322/909/2022; ORDINUL nr. 3.723/1.004/2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Articolul 1(1) La solicitarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) şi/sau a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru medicamentele (DCI) noi, cu decizii de includere necondiţionată în Lista sau decizii de includere condiţionată în Lista pentru care sau încheiat contracte cost volum/cost volum rezultat, notate cu (**), (**)^1, (**)^1β şi (**)^1Ω în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate prevăzuta în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lista, precum şi pentru medicamentele deja incluse în Lista pentru care au fost emise de ANMDMR decizii de notare a unei DCI compensate cu (**), (**)^1, (**)^2, Ministerul Sănătăţii prin direcţia de specialitate, solicită Comisiilor de specialitate elaborarea protocolul terapeutic specific pe DCI sau după caz, pe afecţiune/grup de afecţiuni.(2) La elaborarea protocolului terapeutic se vor avea în vedere, dar fără a se limita la acestea, raportul de evaluare a tehnologiilor medicale care a stat la baza emiterii deciziilor de includere necondiţionată/conditionată în Lista sau după caz, a deciziilor de notare a unei DCI compensate cu (**), (**)^1, (**)^2 , subgrupurile populaţionale sau condiţiile specifice în care s-a încheiat contractul cost - volum/cost volum rezultat, rezumatul caracterisiticilor produsului (RCP), studiile clinice, ghiduri şi protocoale de practică medicală valabile la nivel naţional, protocoalele internaţionale în domeniu.Articolul 2