Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 20 decembrie 2022privind activitatea de audit public extern
EMITENT
 • CURTEA DE CONTURI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 16-01-2023  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 629 din 20 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) audit public extern - activitatea specifică realizată de Curtea de Conturi pe baza cadrului normativ şi metodologic elaborat de aceasta, a standardelor internaţionale de audit şi a prezentului regulament;b) auditor public extern - persoana angajată în cadrul Curţii de Conturi care efectuează activităţi specifice de audit public extern, care îndeplineşte şi alte atribuţii legate strict de funcţia de control, sau persoana care este asimilată auditorului public extern, precum şi persoana care deţine funcţia de conducere de director general, director, director adjunct, şef serviciu şi şef birou din structurile de specialitate ale Curţii de Conturi;c) conducător al structurii de specialitate - şeful departamentului, directorul camerei de conturi judeţene/a municipiului Bucureşti, respectiv directorul general şi directorul aflat în subordinea preşedintelui Curţii de Conturi cu atribuţii privind activitatea de audit;d) echipa de audit - persoane cu atribuţii în efectuarea misiunilor de audit;e) entitate auditată - entitate sau persoană aflată în competenţa de auditare a Curţii de Conturi, la care se desfăşoară misiunea de audit;f) eroare - act neintenţionat care presupune nerespectarea unei reglementări ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni şi care conduce la raportarea de date inexacte/incomplete şi/sau la prejudicierea bugetelor publice şi/sau a patrimoniului public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  g) fraudă - orice acţiune/inacţiune intenţionată, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale, în legătură cu utilizarea, prezentarea de informaţii, declaraţii ori documente false, inexacte sau incomplete, care are ca efect alocarea, dobândirea sau utilizarea incorectă de fonduri, resurse sau patrimoniu public şi/sau privat care aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale;h) prejudiciu - pierdere provocată bugetelor publice şi/sau patrimoniului public şi privat al entităţilor prevăzute la art. 23, 24 şi 25 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, inclusiv beneficii nerealizate sau accesorii, după caz;i) probe de audit - orice informaţie utilizată de auditor pentru a determina dacă aspectul specific auditat respectă criteriile aplicabile. Probele pot lua mai multe forme, cum ar fi înregistrările electronice şi pe hârtie ale tranzacţiilor, comunicarea scrisă şi electronică cu cei din exterior, observaţiile auditorului şi comunicările scrise ale entităţii auditate;j) program anual de activitate - documentul aprobat de către plenul Curţii de Conturi în baza căruia se desfăşoară activitatea specifică a acesteia, constând în misiuni de audit financiar, audit al performanţei şi audit de conformitate, precum şi misiuni de documentare şi follow-up;k) proceduri de audit - metodele şi tehnicile utilizate de auditorii publici externi în vederea colectării de probe de audit pentru formularea, după caz, a constatărilor, opiniilor, concluziilor şi recomandărilor;l) raţionament profesional - aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor şi experienţei de către persoanele implicate în procesul de audit pentru a lua decizii în legătură cu modul de organizare, desfăşurare şi valorificare a misiunii de audit;m) recomandare - soluţie prezentată entităţii auditate de către Curtea de Conturi, ca urmare a activităţii de audit desfăşurate, în legătură cu aspectele punctuale consemnate în raportul de audit cu privire la modul de respectare a cadrului de raportare financiară aplicabil, a reglementărilor legale aplicabile, a principiilor eficienţei, economicităţii şi eficacităţii, precum şi a celor mai bune practici în domeniul auditat, după caz;
  n) standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri şi metode pe baza cărora auditorul public extern determină ansamblul etapelor şi procedurilor de verificare care să permită atingerea obiectivului fixat;o) structuri de specialitate - structurile care desfăşoară activitatea specifică de audit a Curţii de Conturi, respectiv departamentele, camerele de conturi, precum şi direcţiile aflate în subordinea preşedintelui.
  Capitolul II Aspecte generale privind relaţia dintre Curtea de Conturi şi terţiSecţiunea 1 Competenţe şi atribuţiiArticolul 2Curtea de Conturi are următoarele competenţe şi atribuţii:a)
  să auditeze domeniile stabilite la art. 22 din lege la entităţile prevăzute la art. 23, 24 şi 25 din lege;
  b) să certifice acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie prevăzute la art. 26 din lege, precum şi a celorlalte formulare şi documente care alcătuiesc situaţiile financiare;c) să stabilească limitele valorice minime de la care conturile prevăzute la art. 26 din lege sunt supuse auditului său în fiecare exerciţiu bugetar;d) să formuleze recomandări pentru remedierea abaterilor de la principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;e) să stabilească blocarea fondurilor bugetare sau speciale atunci când se constată utilizarea nelegală sau ineficientă a acestora;f) să stabilească suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil şi fiscal;g) să stabilească înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală controlată;
  h) să evalueze sistemul de control intern managerial, inclusiv auditul intern, al persoanelor juridice auditate prevăzute la art. 23 din lege;i) să dezvolte colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, în vederea asigurării complementarităţii şi a creşterii eficienţei activităţii de audit;j) să verifice modul de respectare de către autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării a metodelor şi procedurilor de privatizare prevăzute de lege, modul în care acestea au asigurat respectarea clauzelor stabilite prin contractele de privatizare, precum şi modul de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare rezultate din acţiunile de privatizare;k) să sesizeze organele de urmărire penală în situaţia în care constată existenţa unor indicii că faptele au fost săvârşite cu încălcarea legii penale;l) să aplice sancţiunile prevăzute la art. 62 şi 63 din lege sau în legislaţia specifică domeniului auditat, conform competenţelor sale;m) să solicite organelor cu atribuţii de control şi altor instituţii specializate ale statului să efectueze cu prioritate verificări şi să transmită rapoartele şi/sau concluziile, după caz, rezultate în urma desfăşurării activităţii proprii, în condiţiile art. 5 şi art. 42 alin. (1) lit. b)-d) din lege.
  Articolul 3(1) Curtea de Conturi are competenţa de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunile prevăzute în acte normative.(2) În cazul constatării unor abateri care, potrivit reglementărilor legale, constituie contravenţii ale căror constatare şi sancţionare intră în competenţa altor autorităţi/instituţii publice, Curtea de Conturi sesizează autoritatea împuternicită/abilitată prin lege să efectueze verificări de specialitate şi să aplice sancţiunea, după caz.Articolul 4Dacă autorităţile/instituţiile publice abilitate prin lege nu au luat măsuri pentru efectuarea verificării ca urmare a sesizării menţionate la art. 3 alin. (2), Curtea de Conturi poate sancţiona cu amendă civilă conducătorul entităţii care nu a dus la îndeplinire solicitarea Curţii, în baza prevederilor art. 62 lit. b) din lege.
  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile entităţilor auditate care intră în competenţa de verificare a Curţii de Conturi, precum şi ale altor persoane fizice sau juridice deţinătoare de acte ori documenteArticolul 5(1) În cadrul activităţilor desfăşurate de Curtea de Conturi, entităţile auditate au următoarele drepturi:a) să fie notificate cu privire la iniţierea misiunii de audit a Curţii de Conturi şi la obiectivele acesteia;b) să beneficieze în relaţia cu reprezentanţii Curţii de Conturi de un tratament care respectă principiile şi valorile etice fundamentale aplicabile acesteia: integritatea, independenţa şi obiectivitatea, competenţa, comportamentul profesional, confidenţialitatea şi transparenţa;c) să fie informate cu privire la aspectele constatate şi concluziile auditurilor;d) să formuleze puncte de vedere, inclusiv obiecţii, după caz, faţă de constatările, concluziile şi recomandările Curţii de Conturi.(2) Atunci când în cadrul unei misiuni de audit efectuate la o entitate se procedează la extinderea procedurilor de audit şi la entităţile aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acesteia, drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b) revin şi acestor entităţi, după caz.Articolul 6(1) În cadrul activităţilor desfăşurate de Curtea de Conturi, entităţile auditate au următoarele obligaţii:a) să prezinte, integral şi la termenul stabilit, actele, documentele şi informaţiile solicitate în formatul comunicat de conducerea structurii de specialitate şi/sau echipa de audit, inclusiv declaraţia conducerii, conform modelului anexat scrisorii de misiune;b) să implementeze mecanismele de control intern prevăzute de lege, precum şi să instituie controale care să reducă riscurile de fraudă/eroare/disfuncţionalităţi;c) să permită şi să faciliteze accesul echipei de audit în sediile şi în oricare din locaţiile în care entitatea îşi desfăşoară activitatea, la obiectivele de investiţii, reparaţii curente, precum şi la locurile de depozitare a stocurilor şi a valorilor;d) să permită echipei de audit accesul la sistemele informatice, bazele de date şi orice alte informaţii necesare desfăşurării misiunii;
  e) să sprijine activitatea echipei de audit prin asigurarea unor spaţii de lucru adecvate şi a accesului la logistica necesară desfăşurării misiunilor de audit;f) să ducă la îndeplinire recomandările Curţii de Conturi formulate la constatările rezultate din audit şi să ia măsuri pentru reducerea riscului repetării acestora;g) să stabilească întinderea prejudiciului, să dispună măsurile apte să conducă la recuperarea acestuia şi să urmărească ducerea lor la îndeplinire, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege;h) să comunice Curţii de Conturi, la termenele stabilite, modul de implementare a recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit.
  (2) Atunci când în cadrul auditului unei entităţi se procedează la extinderea procedurilor asupra entităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acesteia, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin şi acestor entităţi, după caz.(3) Entităţile auditate au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra actelor, documentelor şi corespondenţei conţinând aspecte preliminare rezultate din aplicarea procedurilor de audit până la dobândirea caracterului public al raportului de audit.
  Articolul 7(1) La solicitarea conducerii structurii de specialitate şi/sau a echipei de audit, entitatea/persoanele auditate au obligaţia de a prezenta actele şi documentele în original, în fotocopie sau în format electronic, după caz.(2) Documentele întocmite la solicitarea Curţii de Conturi (informări, sinteze, situaţii centralizatoare, machete, tabele etc.) sunt semnate de reprezentanţii legali ai entităţii.
  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile Curţii de Conturi în raport cu entităţile auditateArticolul 8
  În realizarea activităţilor specifice, în raport cu entităţile auditate, Curtea de Conturi are următoarele drepturi:a) să decidă în mod autonom asupra programului propriu de activitate şi obiectivelor auditului, cu excepţia solicitărilor Camerei Deputaţilor sau Senatului, conform legii;b) să aibă acces neîngrădit la înscrisuri, baze de date, sisteme informatice şi la orice alte informaţii necesare exercitării competenţelor sale;c) să solicite oricărei persoane din cadrul entităţii auditate sau unor terţe persoane, după caz, înscrisuri, date şi informaţii necesare exercitării activităţilor specifice;d) să facă publice rezultatele activităţii sale specifice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal şi a condiţiilor stabilite de legislaţia specifică.
  Articolul 9În realizarea activităţilor specifice, în raport cu entităţile auditate, Curtea de Conturi are următoarele obligaţii:a)
  să respecte principiile de independenţă şi obiectivitate, standardele profesionale şi etice proprii şi să ia decizii ţinând seama de interesul public;
  b) să asigure integritatea şi securitatea datelor, actelor şi a documentelor care i-au fost furnizate de către entitatea auditată; c) să comunice cu entitatea pe parcursul misiunilor pentru buna desfăşurare a procesului de audit;d) să analizeze punctul de vedere al reprezentanţilor entităţii auditate, inclusiv eventualele obiecţii ale acesteia, în procesul de emitere a raportului de audit;e) să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor şi să nu divulge publicului informaţii care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale etc.;f) să prezinte rezultatele misiunii de audit.
  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea misiunilor de auditSecţiunea 1 Tipuri de misiuni de auditArticolul 10(1) Activitatea specifică a Curţii de Conturi constă, în principal, în următoarele tipuri de misiuni de audit:a) audit financiar;b) audit de conformitate;c) audit al performanţei.
  (2) Curtea de Conturi desfăşoară şi următoarele misiuni, fără a se limita la:a) misiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor (misiuni de follow-up);b) misiuni de documentare, care se realizează pentru obţinerea unor informaţii şi clarificarea unor aspecte necesare efectuării misiunilor de audit prevăzute la alin. (1).(3) Curtea de Conturi poate desfăşura audituri combinate, în care se urmăresc obiective şi se utilizează tehnici de audit specifice mai multor tipuri de audit, în funcţie de mandatul şi obiectivele stabilite de conducerea Curţii de Conturi.
  Articolul 11Misiunile de audit se realizează conform metodologiilor stabilite prin manualele de audit, elaborate în conformitate cu standardele internaţionale de audit şi aprobate de plenul Curţii de Conturi.
  Secţiunea a 2-a Programul de activitateArticolul 12(1) Activităţile specifice ale Curţii de Conturi se desfăşoară pe baza programului de activitate aprobat de plenul acesteia.(2) Programul de activitate se publică pe pagina de internet a Curţii de Conturi. Articolul 13Înainte de aprobarea programului de activitate, plenul Curţii de Conturi stabileşte conturile prevăzute la art. 26 din lege, care sunt supuse auditului financiar în baza limitelor valorice minime şi a altor criterii luate în considerare la analiza de risc.Articolul 14Elaborarea, modificarea şi urmărirea realizării programului de activitate al Curţii de Conturi se efectuează potrivit metodologiei aprobate de plen.Secţiunea a 3-a Efectuarea misiunilor de auditArticolul 15(1) Entităţile incluse în programul de activitate sunt notificate cu privire la misiunile de audit care urmează să se efectueze de către structurile de specialitate ale Curţii de Conturi, prin transmiterea unei scrisori de misiune.
  (2) Echipa de audit poate exercita atribuţiile şi competenţele de audit la oricare dintre sediile entităţii notificate, inclusiv la cele ale entităţilor aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acesteia. Sarcina înştiinţării acestor entităţi revine conducătorului entităţii notificate.
  Articolul 16(1) Scrisoarea de misiune se transmite, după caz, sub semnătura preşedintelui Curţii de Conturi, a vicepreşedintelui sau a conducătorului structurii de specialitate.(2) În cazul misiunilor de audit financiar, audit de conformitate sau audit al performanţei, scrisoarea de misiune se transmite entităţii care urmează a fi auditată cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de începerea misiunii. (3) În cazul misiunilor de documentare şi al altor tipuri de misiuni, scrisoarea de misiune se transmite cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data începerii acestor acţiuni.(4) Notificarea misiunilor de verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor stabilite de Curtea de Conturi nu este obligatorie.
  (5) În cazul misiunilor de audit declanşate în mod operativ din dispoziţia plenului Curţii de Conturi sau la solicitarea camerelor Parlamentului României, scrisoarea de misiune poate fi adusă la cunoştinţa conducerii entităţii inclusiv în momentul declanşării misiunii.
  Articolul 17Curtea de Conturi poate extinde perioada auditată fără emiterea unei noi scrisori de misiune. În această situaţie, conducătorul structurii de specialitate informează entitatea auditată.Articolul 18Pentru efectuarea misiunilor de audit, inclusiv a celor de documentare şi de follow-up, conducătorul structurii de specialitate care desfăşoară misiunile de audit emite delegaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.Articolul 19(1) Data începerii misiunii de audit este data înscrisă în scrisoarea de misiune. (2) Misiunea de audit se finalizează odată cu comunicarea raportului de audit.Articolul 20Pentru îndeplinirea obiectivului auditului, echipa de audit poate utiliza orice procedură specifică în scopul obţinerii probelor.Articolul 21Pe parcursul desfăşurării misiunii de audit, echipa de audit poate solicita clarificări de la orice persoană care poate oferi informaţii relevante pentru audit. Răspunsurile formulate, completate cu alte informaţii relevante pentru audit, sunt incluse în documentaţia de audit şi pot constitui probe de audit.
  Articolul 22(1) În procesul de obţinere a probelor de audit, echipa de audit se poate afla şi în următoarele situaţii: a) constată erori/abateri pentru clarificarea cărora se impune continuarea verificării la altă entitate; b) se impune efectuarea unor verificări încrucişate la alte entităţi decât cea la care s-a dispus iniţial auditul;c) identifică posibile erori/abateri pentru care se impune continuarea verificărilor de către alte autorităţi ale statului;d) identifică stări de fapt, evenimente şi/sau împrejurări a căror reconstituire ulterioară nu mai este posibilă; e) situaţiile financiare nu întrunesc condiţiile care să facă posibilă auditarea acestora.
  (2) Pentru situaţiile descrise la alin. (1) echipa de audit întocmeşte o notă de constatare.
  Articolul 23Valorificarea constatărilor consemnate în notele de constatare se face prin rapoartele de audit sau, în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. c), prin transmiterea notei către instituţia competentă, care are obligaţia să comunice Curţii de Conturi rezultatele verificărilor efectuate. Articolul 24(1) În activitatea sa, Curtea de Conturi poate apela la serviciile unor experţi externi, în baza procedurii aprobate de plen. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Curtea de Conturi va comunica entităţii auditate datele de identificare ale expertului, precum şi aspecte procedurale privind derularea activităţii acestuia.
  (3) Experţii selectaţi de Curtea de Conturi îşi pot exercita activitatea specifică la sediul şi locaţiile aparţinând entităţilor auditate. Experţii au drept de acces, prin intermediul auditorilor publici externi, la înscrisuri şi informaţii relevante pentru exercitarea activităţii. (4) Entităţile auditate au obligaţia să asigure condiţiile stabilite de către Curtea de Conturi pentru activitatea experţilor desemnaţi.(5) Experţii selectaţi de Curtea de Conturi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor, precum şi de a se conforma cerinţelor etice, conform procedurii prevăzute la alin. (1).(6) Entitatea auditată primeşte un exemplar al raportului de expertiză.
  Secţiunea a 4-a Elaborarea şi aprobarea raportului de audit
  Articolul 25Pentru fiecare misiune de audit finalizată, prevăzută la art. 10 alin. (1), Curtea de Conturi întocmeşte un raport de audit şi o scrisoare către management. Articolul 26(1) Procesul de emitere a raportului de audit presupune parcurgerea următoarelor etape, după caz:a) comunicarea de către conducătorul structurii de specialitate a Curţii de Conturi a proiectului raportului de audit şi cel al scrisorii către managementul entităţii auditate; b) transmiterea de către entitatea auditată, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea proiectului raportului, a unui punct de vedere care să cuprindă şi eventualele obiecţii la constatările consemnate în acesta, inclusiv a unui plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor;c) concilierea cu entitatea auditată a constatărilor şi concluziilor auditului, a recomandărilor Curţii de Conturi, a eventualelor obiecţii şi a planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor;d) finalizarea proiectului de raport şi înaintarea acestuia plenului spre aprobare, după caz;e) aprobarea şi transmiterea către entitatea auditată a raportului de audit şi a scrisorii către management. (2) În formularea punctului de vedere entitatea va avea în vedere modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.(3) Modelul planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.(4) Un extras din proiectul raportului de audit şi din cel al scrisorii către management, conţinând constatările, concluziile şi recomandările aferente, este comunicat persoanelor cu atribuţii în domeniu în perioada supusă auditului. Aceste persoane pot transmite punct de vedere care să cuprindă eventualele obiecţii în termen de 15 zile calendaristice de la primirea documentelor menţionate.Articolul 27(1) Punctul de vedere al entităţii auditate se poate transmite în format fizic la sediul structurii de specialitate a Curţii de Conturi care realizează misiunea de audit sau prin mijloace electronice, cu semnătura electronică a conducătorului entităţii auditate.(2) Netransmiterea punctului de vedere nu afectează parcurgerea celorlalte etape prevăzute la art. 26.(3) Netransmiterea planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor nu înlătură obligaţia entităţii de a implementa recomandările Curţii de Conturi.Articolul 28(1) Concilierea constă în organizarea şi desfăşurarea unei şedinţe în cadrul căreia se dezbat aspectele constatate în cadrul misiunii, recomandările formulate în legătură cu aspectele rezultate din audit şi se clarifică eventualele divergenţe, inclusiv obiecţiile entităţii, şi planul de măsuri pentru implementarea recomandărilor.(2) La şedinţa de conciliere participă, după caz, preşedintele Curţii de Conturi, vicepreşedintele, şeful departamentului, directorul, directorul adjunct, şeful de serviciu, auditorii publici externi care au efectuat misiunea de audit, conducerea entităţii auditate şi/sau alte persoane împuternicite de aceasta.
  (3) La şedinţa de conciliere participă şi alte persoane cu atribuţii care s-au aflat sau se află în relaţie profesională cu entitatea auditată şi care deţin informaţii relevante pentru aspectul auditat. Invitarea acestor persoane la şedinţa de conciliere se realizează, după caz, de Curtea de Conturi sau de conducerea entităţii auditate.(4) Concilierea are loc la sediul Curţii de Conturi, al entităţii auditate sau într-o locaţie stabilită de comun acord de către aceasta împreună cu entitatea auditată.(5) Concluziile concilierii se consemnează într-o minută. (6) Şedinţa de conciliere nu are caracter public.
  Articolul 29Planul de măsuri pentru implementarea recomandărilor trebuie să cuprindă măsurile asumate de entitate, structurile responsabile, termenele propuse şi însoţeşte proiectul raportului de audit atunci când acesta din urmă este prezentat spre aprobare plenului, după caz.
  Articolul 30(1) După parcurgerea etapei de conciliere, proiectul raportului de audit şi proiectul scrisorii către management sunt supuse aprobării plenului Curţii de Conturi.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul misiunilor de audit efectuate la nivelul municipiilor, altele decât cele reşedinţă de judeţ, al oraşelor şi comunelor, inclusiv al entităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, proiectul raportului de audit şi proiectul scrisorii către management sunt supuse aprobării conducătorului structurii de specialitate teritoriale, în baza mandatului acordat de plenul Curţii de Conturi. În cazul în care concluziile şi recomandările nu sunt însuşite de către entitatea auditată, proiectul raportului de audit şi proiectul scrisorii către management sunt supuse aprobării plenului Curţii de Conturi.(3) La şedinţa plenului Curţii de Conturi în care se prezintă spre aprobare proiectul raportului de audit pot fi invitaţi reprezentanţii entităţii verificate. Prezenţa reprezentanţilor entităţii auditate nu este obligatorie.(4) Plenul Curţii de Conturi poate dispune completarea/ refacerea proiectului raportului de audit ori reefectuarea misiunii de audit, după caz.(5) În situaţia în care plenul consideră că este necesară obţinerea unor clarificări şi/sau probe de audit suplimentare, echipa de audit poate reveni la sediul entităţii auditate fără nicio altă formalitate, în baza scrisorii de misiune transmise iniţial şi a unei delegaţii suplimentare.
  Articolul 31(1) În situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (5), în cazul obţinerii unor clarificări şi/sau a unor probe de audit suplimentare ce determină modificări ale constatărilor şi concluziilor din proiectul raportului de audit comunicat anterior entităţii auditate, forma revizuită a raportului este adusă la cunoştinţa entităţii. (2) Procedura de depunere a obiecţiilor şi procedura de conciliere se reiau doar pentru aspectele suplimentare consemnate în proiectul raportului de audit.Articolul 32În termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea de către plen a raportului de audit, conducătorul structurii de specialitate care a efectuat misiunea transmite entităţii auditate raportul de audit, însoţit de o scrisoare către management în care sunt consemnate recomandările Curţii de Conturi.Articolul 33Termenul de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi începe să curgă de la data primirii documentelor prevăzute la art. 32.
  Capitolul IV Valorificarea rezultatelor activităţii de auditSecţiunea 1 Valorificarea rapoartelor de auditArticolul 34Valorificarea rapoartelor de audit se realizează prin următoarele modalităţi:a) informarea conducerii entităţii auditate cu privire la rezultatele auditului şi, după caz, stabilirea de recomandări în sarcina entităţilor auditate, certificarea conturilor, inclusiv prin solicitarea aplicării măsurii de suspendare din funcţie a persoanelor învinuite de săvârşirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma misiunilor de audit efectuate, până la soluţionarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate;b) dispunerea măsurii de blocare a fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală ori ineficientă a acestora;
  c) sesizarea organelor în drept, inclusiv a organelor de urmărire penală, în situaţia în care s-a constatat existenţa unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii şi, după caz, informarea entităţii auditate sau a organului ierarhic superior;d) publicarea rapoartelor de audit şi/sau a sintezelor acestora.
  Articolul 35(1) Obligaţia implementării recomandărilor revine conducătorului entităţii auditate. (2) Entitatea auditată are obligaţia să comunice Curţii de Conturi stadiul implementării recomandărilor, conform termenelor stabilite, în 30 de zile calendaristice de la expirarea acestora.
  Articolul 36Pentru recomandările implementate, conducerea entităţii va ataşa, la cererea Curţii de Conturi, documente care să ateste modul în care s-au implementat acestea. În funcţie de relevanţa documentaţiei ataşate în sprijinul argumentării modului de implementare, Curtea de Conturi va decide dacă mai este sau nu oportună efectuarea unei misiuni distincte de follow-up.Articolul 37(1) În situaţia în care în raportul de audit sunt consemnate abateri care au determinat producerea unor prejudicii, conducerea entităţii auditate are obligaţia stabilirii întinderii prejudiciului şi dispunerii măsurilor pentru recuperarea acestuia.(2) Pentru situaţiile care vizează recuperarea prejudiciilor, în scrisoarea către management Curtea de Conturi precizează şi consecinţele inacţiunii conducerii entităţii, prevăzute la art. 64 din lege.Articolul 38(1) În situaţia în care se constată utilizarea nelegală sau ineficientă a fondurilor bugetare sau speciale, Curtea de Conturi poate stabili blocarea acestor fonduri în baza art. 43 lit. b) din lege. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi stabilită de către plenul Curţii de Conturi inclusiv în situaţia în care entitatea auditată nu a implementat recomandarea cu privire la recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi. (3) Blocarea fondurilor se realizează în limita sumelor utilizate nelegal sau ineficient din bugetul din care au fost alocate.(4) În baza hotărârii plenului, şeful departamentului coordonator emite decizia privind dispunerea blocării fondurilor bugetare sau speciale, după modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.Articolul 39În funcţie de tipul entităţii la care se constată utilizarea nelegală sau ineficientă a fondurilor, măsura de blocare a fondurilor bugetare ori speciale se comunică după cum urmează:a) în cazul entităţilor finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din venituri proprii, prin înştiinţarea ordonatorului principal de credite în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea căruia se află, precum şi a Ministerului Finanţelor;
  b) în cazul autorităţilor publice autonome/instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, prin înştiinţarea Ministerului Finanţelor şi a organului ierarhic superior sub autoritatea sau în coordonarea căruia se află entitatea auditată ori a organului de conducere colectivă care aprobă, coordonează şi controlează activitatea entităţii verificate, după caz;c) în cazul altor entităţi aflate în competenţa de auditare a Curţii de Conturi, exclusiv Banca Naţională a României, prin înştiinţarea ordonatorului principal de credite prin bugetul căruia primeşte sume de la bugetele publice şi a Ministerului Finanţelor;d) în cazul entităţilor finanţate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale sau finanţate integral din venituri proprii, prin înştiinţarea ordonatorului principal de credite şi a direcţiei generale regionale a finanţelor publice.
  Articolul 40Categoriile de fonduri care pot fi blocate la entităţile din administraţia publică locală prevăzute la art. 39 lit. d) sunt următoarele:a) pentru entităţile finanţate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti se blochează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, indiferent de provenienţa resurselor din care sunt acoperite creditele bugetare care fac obiectul abaterii constatate;b) pentru entităţile finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale se blochează sumele care provin din subvenţii de la bugetul local;
  c) pentru entităţile din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii se blochează sumele aferente acţiunii/operaţiunii la care s-au constatat abateri.
  Articolul 41(1) Entitatea auditată are obligaţia să comunice Curţii de Conturi remedierea deficienţelor care au generat măsura blocării fondurilor bugetare sau speciale. După primirea comunicării, structura de specialitate a Curţii de Conturi care a efectuat auditul verifică la sediul entităţii dacă cele semnalate de aceasta se confirmă, în maximum 7 zile calendaristice de la înregistrarea înştiinţării. (2) Dacă deficienţele au fost remediate, şeful departamentului coordonator al misiunii de audit înştiinţează concomitent, în scris, în termen de 7 zile calendaristice de la data finalizării verificării, conducerea entităţii verificate, precum şi ordonatorul principal de credite în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea căruia se află entitatea, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz, că fondurile bugetare ori speciale se deblochează. (3) În cazul în care entitatea verificată nu a remediat integral deficienţele care au generat măsura blocării, fondurile bugetare sau speciale rămân în continuare blocate până la remedierea deficienţelor, iar pentru deblocarea lor ulterioară se va relua procedura descrisă anterior.
  Articolul 42În situaţiile prevăzute de art. 45 din lege, conducătorul structurii de specialitate, în baza hotărârii plenului Curţii de Conturi, solicită celor îndreptăţiţi suspendarea din funcţie a persoanelor acuzate de săvârşirea unor fapte cauzatoare de prejudicii importante, a unor abateri grave cu caracter financiar până la soluţionarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate.Articolul 43În solicitarea prevăzută la art. 42 se consemnează termenul până la care trebuie să se comunice Curţii de Conturi modul de ducere la îndeplinire a solicitării de suspendare din funcţie şi faptul că neducerea la îndeplinire a acesteia constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 62 lit. b) din lege. Articolul 44În procesul de valorificare, Curtea de Conturi poate transmite raportul de audit sau sinteza acestuia şi entităţilor ierarhic superioare celor auditate, Parlamentului, Guvernului şi altor autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz.
  Articolul 45(1) Rapoartele de audit sau sintezele acestora sunt accesibile cetăţenilor şi altor părţi interesate prin publicarea pe pagina de internet a Curţii de Conturi în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării lor.(2) Nu au caracter public rapoartele de audit care conţin informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu reglementările Curţii de Conturi.(3) În anul în care au loc alegeri locale, plenul Curţii de Conturi poate dispune publicarea rapoartelor de audit sau a sintezelor acestora ulterior datei acestor alegeri, după caz. Articolul 46În cazul misiunilor de documentare, constatările şi concluziile sunt consemnate într-o notă şi se valorifică în cadrul unor misiuni distincte de audit, după caz.
  Secţiunea a 2-a Misiunile de follow-upArticolul 47(1) Verificarea modului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi şi evaluarea impactului acestora asupra activităţii entităţilor auditate se realizează în cadrul unei misiuni de follow-up.(2) Misiunea de follow-up se finalizează prin întocmirea unui raport privind modul de implementare a recomandărilor, denumit în continuare raport de follow-up.Articolul 48Verificarea modului de implementare a recomandărilor se realizează fie la sediul structurii de specialitate a Curţii de Conturi, pe baza datelor şi documentelor comunicate de entitate, în măsura în care acestea sunt suficiente şi relevante, fie la sediul entităţii auditate.
  Articolul 49(1) La finalul misiunii, proiectul raportului de follow-up este supus concilierii cu conducerea entităţii auditate. (2) După şedinţa de conciliere, proiectul raportului de follow-up este supus aprobării conducerii structurii de specialitate, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4), în care raportul este supus aprobării plenului Curţii de Conturi.(3) În situaţia constatării neimplementării unei recomandări de recuperare a unui prejudiciu în condiţiile art. 54, raportul de follow-up cuprinde într-o secţiune distinctă abaterea de la legalitate constatată referitoare la inacţiunea sau întârzierea nejustificată a derulării acţiunilor necesare implementării recomandării.(4) Valorificarea constatărilor din rapoartele prevăzute la alin. (3) se face prin iniţierea procedurii de blocare a fondurilor bugetare şi/sau speciale, prevăzută la art. 38, şi/sau a procedurii de sesizare a organelor în drept, după caz. (5) Raportul de follow-up se comunică entităţii auditate în termen de 7 zile calendaristice de la aprobarea de către conducătorul structurii de specialitate sau de către plenul Curţii de Conturi, după caz.
  Articolul 50(1) Misiunea de follow-up este realizată o singură dată, după împlinirea ultimului termen stabilit pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi. (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care o recomandare a fost implementată parţial, Curtea de Conturi mai poate iniţia o singură misiune de follow-up.(3) În situaţia în care se constată neimplementarea unei recomandări, nu se mai realizează misiuni viitoare de follow-up, această situaţie de fapt fiind adusă la cunoştinţa tuturor părţilor interesate. Articolul 51În raportul de follow-up se consemnează concluzia cu privire la implementare:a) recomandarea este implementată integral;b) recomandarea este implementată parţial;c) recomandarea este neimplementată;d) recomandarea este rămasă fără obiect.Articolul 52O recomandare se consideră ca fiind implementată integral dacă:a) au fost corectate erorile şi remediate deficienţele consemnate în raportul de audit; b) au fost stabilite ca întindere veniturile suplimentare; acestea sunt evidenţiate, urmărite şi au fost luate măsuri apte în vederea încasării;
  c) au fost stabilite prejudiciile ca întindere, au fost luate măsuri în vederea recuperării acestora, s-a stabilit titlul de creanţă şi sunt luate toate măsurile pentru urmărirea şi încasarea acestuia;d) au fost realizate acţiunile recomandate pentru îmbunătăţirea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în administrarea patrimoniului şi în utilizarea resurselor financiare.
  Articolul 53O recomandare se consideră ca fiind implementată parţial dacă entitatea face dovada că a întreprins toate acţiunile necesare pentru corectarea erorilor şi remedierea deficienţelor consemnate în raportul de audit, însă, din motive obiective, neimputabile conducerii sau salariaţilor entităţii, aceste acţiuni nu au fost finalizate până la data realizării misiunii de follow-up.Articolul 54O recomandare se consideră ca fiind neimplementată dacă entitatea nu a întreprins toate acţiunile necesare pentru corectarea erorilor şi remedierea deficienţelor consemnate în raportul de audit, respectiv în situaţii de inacţiune sau de întârziere nejustificată a derulării acţiunilor necesare implementării recomandării.
  Articolul 55O recomandare se consideră că a rămas fără obiect dacă: a) implementarea nu mai este posibilă ca urmare a unor modificări legislative, a schimbării cadrului de organizare şi funcţionare a entităţii;b) entitatea nu mai derulează tipul de operaţiuni care au făcut obiectul recomandării;c) se constată că au intervenit situaţii obiective care conduc la imposibilitatea entităţii de a implementa recomandarea.Articolul 56În cazul rapoartelor de follow-up care conţin abateri de la legalitate, întocmite conform art. 49 alin. (3), procedura de depunere a obiecţiilor, de conciliere şi de aprobare a raportului se realizează conform procedurii prevăzute la art. 26 alin. (3)-art. 30 din prezentul regulament. Articolul 57Concluziile misiunii de follow-up se transmit entităţilor ierarhic superioare celor auditate, Parlamentului, Guvernului şi altor autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz. Articolul 58(1) Rapoartele de follow-up sau sintezele acestora sunt accesibile cetăţenilor şi altor părţi interesate prin publicarea pe pagina de internet a Curţii de Conturi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii caracterului public.(2) Nu au caracter public rapoartele de follow-up care conţin informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu procedura Curţii de Conturi.
  Secţiunea a 3-a Constatarea contravenţiilor care intră în sfera de competenţă a Curţii de ConturiArticolul 59(1) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se încheie de către auditorii publici externi în cazul în care în raportul de audit sunt consemnate fapte prevăzute de lege ca fiind contravenţii, ale căror constatare şi sancţionare intră în competenţa Curţii de Conturi.(2) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.Articolul 60(1) La cererea echipei de audit, contravenientul este obligat să prezinte actul de identitate ori documentele necesare întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  (2) În cazul în care contravenientul refuză să prezinte actul de identitate, echipa de audit poate solicita informaţiile necesare de la structura de resurse umane din cadrul entităţii auditate.
  Articolul 61(1) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează pe fiecare pagină de către auditorii publici externi desemnaţi să efectueze auditul şi de către contravenient. Un exemplar al acestui act se înmânează contravenientului, care semnează de primire.(2) În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, auditorii publici externi fac menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În această situaţie, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului, precum şi semnătura acestuia.(3) În lipsa unui martor, auditorii publici externi precizează motivele care au condus la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în acest mod.
  Secţiunea a 4-a Aplicarea amenzii civile prevăzute la art. 62 din legeArticolul 62Procesul-verbal de constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament, se întocmeşte în următoarele cazuri:a) nerespectarea de către entitatea verificată a obligaţiei de a prezenta Curţii de Conturi, în termenele stabilite, a conturilor ce urmează a fi auditate;b) neefectuarea de către organele de control financiar, fiscal, inclusiv de inspecţie bancară ale Băncii Naţionale a României, precum şi de alte instituţii specializate ale statului a verificărilor solicitate de Curtea de Conturi, contrar prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) şi d) din lege;c) nepunerea la dispoziţia Curţii de Conturi de către entitatea verificată a rapoartelor celorlalte organisme cu atribuţii de control financiar, fiscal, audit intern şi inspecţie bancară, contrar prevederilor art. 42 alin. (1) lit. c) din lege;d) nesuspendarea din funcţie, în baza recomandărilor stabilite de Curtea de Conturi, a persoanelor acuzate de săvârşirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma controalelor efectuate, până la soluţionarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate.
  Articolul 63Conducerea entităţii verificate şi persoanele răspunzătoare pentru abaterile constatate de Curtea de Conturi au dreptul să prezinte punctele lor de vedere cu privire la aceste abateri, iar auditorii publici externi au obligaţia de a-şi motiva poziţia faţă de aceste puncte de vedere.Articolul 64În cazul în care persoana răspunzătoare pentru abaterile constatate de către Curtea de Conturi nu este prezentă sau, deşi prezentă, refuză să semneze procesul-verbal de constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 din lege, comunicarea acestuia se face de către auditorii publici externi în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii actului respectiv.Articolul 65Procesul-verbal de constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 din lege se semnează pe fiecare pagină de către echipa de audit care l-a încheiat, conducerea entităţii auditate şi persoana răspunzătoare pentru abaterile constatate.
  Secţiunea a 5-a Constatarea încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege şi aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 63 din legeArticolul 66Procesul-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament, se întocmeşte în cazul netransmiterii de către entitate a actelor, documentelor şi informaţiilor solicitate, la termenele şi în structura stabilite de Curtea de Conturi, precum şi în cazul neasigurării accesului auditorilor publici externi în sediile acestora.Articolul 67În procesul-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din lege se consemnează punctele de vedere ale conducerii entităţii verificate şi ale persoanei răspunzătoare pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege cu privire la abaterile constatate, precum şi poziţia motivată a auditorilor publici externi faţă de aceste puncte de vedere.Articolul 68Procesul-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din lege se semnează pe fiecare pagină de către echipa de audit care l-a încheiat, conducerea entităţii auditate şi persoana răspunzătoare pentru abaterile constatate.
  Secţiunea a 6-a Procedura de contestare a măsurii de blocare a fondurilor bugetare sau speciale, stabilită de Curtea de ConturiArticolul 69Împotriva măsurii privind dispunerea blocării fondurilor bugetare sau speciale conducătorul entităţii verificate poate formula plângere prealabilă la structura Curţii de Conturi care a efectuat auditul în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării măsurii. Articolul 70(1) Nedepunerea în termen a plângerii prealabile atrage decăderea, cu excepţia cazului în care conducătorul entităţii verificate dovedeşte că a fost împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa. În acest caz, plângerea se depune în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea „împiedicării“, cu prezentarea motivelor care au determinat această situaţie.(2) Plângerea prealabilă trimisă prin poştă se consideră a fi formulată în termen dacă a fost trimisă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termenul prevăzut la art. 69.
  Articolul 71(1) Răspunsul la plângerea prealabilă este aprobat de către plenul Curţii de Conturi.(2) La şedinţa plenului în care se analizează plângerea prealabilă sunt invitaţi reprezentanţii entităţii verificate şi, după caz, persoane implicate în realizarea misiunii de audit şi/sau alte persoane care pot da explicaţii ori pot depune acte şi documente suplimentare necesare soluţionării plângerii prealabile.Articolul 72(1) Soluţionarea plângerii prealabile se realizează în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării/depunerii acesteia la structura de specialitate a Curţii de Conturi care a efectuat auditul.
  (2) În cazul în care răspunsul la plângerea prealabilă nu este aprobat şi comunicat în termenul prevăzut la alin. (1), entitatea se poate adresa direct instanţei de contencios administrativ.
  Articolul 73În vederea soluţionării plângerii prealabile, plenul Curţii de Conturi poate dispune:a) admiterea totală sau parţială a plângerii prealabile, situaţia în care se dispune anularea sau modificarea deciziei privind dispunerea blocării fondurilor bugetare sau speciale; b) respingerea plângerii prealabile. Articolul 74(1) Răspunsul la plângerea prealabilă se comunică entităţii auditate, celei ierarhic superioare şi structurii de specialitate care a întocmit raportul de audit, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 72.(2) Răspunsul la plângerea prealabilă se publică pe pagina de internet a Curţii de Conturi în termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării lui de către plen.Articolul 75În cazul în care nu primeşte răspuns la plângerea prealabilă sau este nemulţumit de răspunsul primit, conducătorul entităţii auditate poate sesiza instanţa de judecată competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 76Cauzelor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentului regulament li se aplică prevederile regulamentului în vigoare la data sesizării instanţei.
  Articolul 77Rapoartele de audit ale Curţii de Conturi, rapoartele de follow-up şi scrisorile de management nu constituie acte administrative în înţelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 78În exercitarea funcţiilor sale, în situaţia în care auditorii publici externi iau cunoştinţă de informaţii care constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, aceştia sunt obligaţi să respecte caracterul lor şi să facă cunoscute aceste informaţii numai autorităţilor îndreptăţite, astfel cum prevede art. 5 alin. (7) din lege. Obligativitatea confidenţialităţii se respectă atât pe parcursul, cât şi după finalizarea acţiunii de audit.Articolul 79
  (1) Rapoartele de audit ale Curţii de Conturi au caracter public după aprobare, cu excepţia celor prevăzute la art. 45 alin. (2).(2) Decizia privind dispunerea blocării fondurilor bugetare sau speciale dobândeşte caracter public după expirarea termenului de formulare a plângerii prealabile sau după expirarea termenului de răspuns la plângerea prealabilă, după caz. (3) Versiunile intermediare ale rapoartelor de audit nu au caracter public, nu reprezintă poziţia oficială a Curţii de Conturi cu privire la misiunile de audit şi nu pot fi folosite într-un demers legal sau în oricare alt scop.
  Articolul 80Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.Articolul 81
  (1) Misiunile de audit care la data intrării în vigoare a prezentului regulament se află în stadiu de execuţie sau de valorificare a constatărilor se vor desfăşura şi se vor finaliza în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil în momentul începerii acestor acţiuni. (2) Reglementările cu privire la misiunile de verificare a modului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi se aplică inclusiv măsurilor/recomandărilor dispuse anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.
  Articolul 82În aplicarea prezentului regulament, plenul Curţii de Conturi aprobă manuale, ghiduri, proceduri şi alte reglementări specifice cu caracter intern. Articolul 83Prezentul regulament este supus revizuirii pe baza aspectelor de bună practică rezultate din aplicarea reglementărilor Curţii de Conturi în domeniul auditului.
  Anexa nr. 1la regulamentCURTEA DE CONTURIDepartamentul/Camera de Conturi .........................Adresa .....................................................................Nr. de înregistrare .........../ziua ...../luna ...../anul ....DELEGAŢIEÎn baza prevederilor art. 140 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, domnul/doamna ........................., auditor public extern/auditor public extern în calitate de şef de echipă, din cadrul Departamentului/Camerei de Conturi .............................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei de serviciu nr. ......... din data de ........, este împuternicit(ă) să efectueze/să efectueze şi să coordoneze misiunea de ................^1 cu tema .....(obiectivul general al misiunii de audit)..... la ......(denumirea entităţii)..., cu sediul în ....................., începând cu data de ............... până la data aprobării raportului.^1 Se va completa în mod corespunzător tipul acţiunii ce urmează a se efectua la respectiva entitate, respectiv: audit de conformitate, audit financiar, audit al performanţei, documentare sau follow-up, după caz.Entitatea auditată are obligaţia să permită şi să faciliteze accesul auditorului public extern în oricare din sediile şi locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la nivelul entităţilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea entităţii auditate, precum şi la obiectivele de investiţii ale acesteia.Auditorul public extern are acces neîngrădit la toate actele, documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale, iar persoanele juridice şi fizice supuse verificării Curţii de Conturi sunt obligate să le pună la dispoziţia acestuia, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care aceste acte, documente, situaţii şi informaţii necesare nu vor fi puse la dispoziţia auditorului public extern la termenele şi în structura stabilite de acesta, vor fi aplicate prevederile art. 62 şi 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Auditorul public extern posedă autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul ............., nr. .......... din data de .................. .Şeful departamentului/Directorul camerei de conturi,....................................... (numele şi semnătura)
  Anexa nr. 2la regulamentEntitatea auditată ...........................................Adresa .........................................................Nr. de înregistrare ............./..........................PUNCT DE VEDEREfaţă de aspectele consemnate în proiectul raportului de auditSubscrisa ........................, prin reprezentant legal ....................., faţă de aspectele consemnate în proiectul raportului de audit ...................., comunicat la data de .................... de către ..........(structura de specialitate a Curţii de Conturi care a efectuat misiunea de audit)........, formulează următorul punct de vedere:
  Suntem de acord cu proiectul raportului de audit/Avem următoarele obiecţii la recomandările Curţii de Conturi:1. ...................................2. ...................................3. ..................................Reprezentantul legal al entităţii auditate,......................................................(nume, prenume, semnătură)
  Anexa nr. 3la regulamentEntitatea auditată ………………...........................................Sediu/Adresă ……………….....................Nr. de înregistrare ......................../..............PLAN DE MĂSURI pentru implementarea recomandărilor consemnate în proiectul Scrisorii către management .................., comunicată în data de ...............
  Nr. crt.Recomandarea Curţii de ConturiTermen Măsuri propuse pentru implementarea recomandării Structură/Structuri a/ale entităţii responsabileTermen propus de entitate pentru implementareObservaţii
  11.
  2.
  ...
  21.
  2.
  ...
  ...1.
  2.
  ...
  Reprezentantul legal al entităţii auditate,........................................(numele, prenumele şi semnătura)
  Anexa nr. 4la regulamentCURTEA DE CONTURIDepartamentul
  Adresa ................................Nr. de înregistrare ........./ziua ....../luna ............./anul ...Către^1:^1 Decizia se comunică entităţilor prevăzute la art. 39 din Regulamentul privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 629/2022.Entitatea auditată ...................................Ordonatorul principal de credite .................................Ministerul FinanţelorAgenţia Naţională de Administrare FiscalăDirecţia generală regională a finanţelor publice ...........,DECIZIEprivind dispunerea blocării fondurilor bugetare sau specialeAvând în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 629/2022, raportul de audit ......., întocmit la ................, ca urmare a misiunii de audit .......... cu tema .............,SE CONSTATĂ:1. a) ........(deficienţă consemnată în raportul de audit)........b) .......(cauzele producerii deficienţei).......
  c) .........(recomandarea formulată în raportul de audit).........
  2. a) .....(deficienţă consemnată în raportul de audit)....b) ......(cauzele producerii deficienţei)........c) .........(recomandarea formulată în raportul de audit)............................................................................Potrivit prevederilor art. 43 lit. b) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39-42 din Regulamentul privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 629/2022,DECIDE:Blocarea fondurilor bugetare/speciale în cuantum de ...... lei din bugetul entităţii ...(denumirea entităţii) ....., în perioada cuprinsă între data de .......... şi până la data ducerii la îndeplinire de către entitate a recomandărilor Curţii de Conturi.Măsura dispusă este pusă în aplicare de .........(ordonatorul principal de credite/Ministerul Finanţelor/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/ direcţia generală regională a finanţelor publice)........ care, în termen de 3 zile calendaristice de la data stabilită pentru blocarea fondurilor, va informa Curtea de Conturi cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurii.Conducătorul entităţii auditate are obligaţia de a comunica de îndată structurii de specialitate a Curţii de Conturi care a efectuat auditul despre implementarea recomandării privind remedierea deficienţelor care au generat măsura de blocare a fondurilor bugetare sau speciale.Deblocarea fondurilor se face potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 629/2022.Potrivit prevederilor art. 69 din Regulamentul privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 629/2022, împotriva deciziei privind dispunerea blocării fondurilor bugetare sau speciale conducătorul entităţii verificate poate formula plângere prealabilă la structura Curţii de Conturi care a efectuat auditul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei.Şeful departamentului,.................................................................
  Anexa nr. 5la regulamentCURTEA DE CONTURIDepartamentul/Camera de Conturi .............
  Adresa .......................................Nr. …... din data de ….... (din Registrul de evidenţă al sancţiunilor contravenţionale, amenzilor şi penalităţilor de la nivelul structurii de specialitate)PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiat astăzi, ziua ...... luna ...... anul ......, ora ......, în localitatea ............, judeţul/sectorul ...........Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................, având funcţia de auditor(i) public(i) extern(i) în cadrul ....... (denumirea structurii de specialitate)......, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al delegaţiei/delegaţiilor nr. ............... din data de ...., al legitimaţiei/legitimaţiilor de serviciu nr. ........... din data de ..........................., ca urmare a misiunii de .................................. efectuate în perioada ...................... la ..........(denumirea entităţii verificate, cod de înregistrare fiscală).........., din ............(localitatea şi adresa completă)......, în ziua ....... luna ......... anul ......, ora ......, am constatat următoarele:I. În urma examinării ...................... au fost constatate următoarele fapte:1. ......................................2. ....................................II. Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:1. art. ..... alin. ..... lit. ..... din .........................;
  2. art. ..... alin. ..... lit. ..... din .........................;3. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ........................ .
  III. De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:a) persoana juridică .......(denumirea)........., cod unic de înregistrare ....................., cu sediul în localitatea ..........., bd./str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ............., reprezentată de ..........................., în calitate de .............................., cu CNP ........................., cu domiciliul în localitatea ....................., bd./str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., născut/născută la data de .........., în localitatea ............., judeţul/sectorul ......, legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria .... nr. .................., emis/emisă de ............. la data de ..............;b) persoana fizică ..........(numele şi prenumele)........., născut/născută la data de ....................., în localitatea ......................., judeţul ...................................., CNP ..............., domiciliat/domiciliată în oraşul (comuna) ................, bd./str. ..................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............, legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria .... nr. ......................, emis/emisă de ............... la data de ........., funcţia .............., locul de muncă .................... .IV. Fapta/Faptele prevăzută/prevăzute în actul/actele normativ/normative se sancţionează conform:1. art. .... alin. .... lit. .... din ............, cu amendă de la ........... lei la ........... lei;
  2. art. .... alin. .... lit. .... din ............, cu amendă de la ........... lei la ........... lei;3. art. .... alin. .... lit. .... din ............, cu amendă de la ........... lei la ........... lei,stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta/faptele de la pct. ......:1. în sumă de ................... (........................) lei;2. în sumă de ................... (........................) lei;3. în sumă de ................... (........................) lei,suma totală fiind de .......... (........................) lei.
  V. Martor: persoana fizică ..........(numele şi prenumele).........., născut/născută la data de ..........., în localitatea .........., judeţul ........., CNP ..............., domiciliat/domiciliată în oraşul (comuna) ................, bd./str. ................................. nr. ......., bl. ........, sc. ........, et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria .... nr. ......................, emis/emisă de ............... la data de ........., funcţia .............., locul de muncă ....................... .VI. Alte menţiuni:La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţii:.......................................................... .În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Plângerea suspendă executarea.Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor neatacat în termenul legal de către contravenient constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate.Plata amenzii se face la organul fiscal competent, astfel:a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. Prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.În cazul neplăţii în termen de 15 zile se va proceda la executarea silită. Prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor constituie şi înştiinţare de plată în cazul semnării de contravenient.Echipa de control/audit
  Auditori publici externiNumele şi prenumele ....................................Semnătura............................PrimitContravenient, .......................Martor(i),.............................
  Anexa nr. 6la regulamentCURTEA DE CONTURI
  Departamentul/Camera de Conturi .............. Adresa .......................................Nr. ..... din data de ..... (din Registrul de evidenţă al sancţiunilor contravenţionale, amenzilor şi penalităţilor de la nivelul structurii de specialitate)PROCES-VERBALde constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioareLocalitatea ........, ziua .... luna ....... anul .......Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................................., având funcţia de auditor(i) public(i) extern(i) în cadrul .........(denumirea structurii de specialitate).........., în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al delegaţiei/delegaţiilor nr. .................. din data de ..............., al legitimaţiei/legitimaţiilor de serviciu nr. .......... din data de ........., am efectuat în perioada ............ acţiunea de ..........(denumirea acţiunii ce s-a solicitat entităţii)....... la .......(denumirea entităţii verificate, cod de înregistrare fiscală)........., cu sediul în .......(localitatea şi adresa completă)...... .În timpul verificării, conducerea entităţii verificate/la care s-a solicitat efectuarea unor verificări de specialitate în temeiul prevederilor art. 42 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost asigurată de ..........(Se vor înscrie numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au asigurat conducerea în timpul acţiunii de verificare.)......... .I. Ca urmare a acţiunii de verificare efectuate, în temeiul prevederilor art. 65 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost constatate următoarele fapte:1. nerespectarea obligaţiei de a prezenta Curţii de Conturi, în termenele stabilite, conturile ce urmează a fi verificate .........(Se prezintă în mod concret şi explicit faptele.).........;2. neîndeplinirea măsurilor dispuse în temeiul prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b)-d) sau ale art. 45 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..........(Se prezintă în mod concret şi explicit faptele.)..... .II.
  Fapta/Faptele constituie abatere/abateri în conformitate cu dispoziţiile art. 62 lit. a) sau b) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă civilă egală cu salariul pe 1-3 luni al persoanei din vina căreia s-a produs întârzierea sau, după caz, cu amendă civilă egală cu salariul de la 2 până la 5 luni al persoanei din vina căreia nu au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite.
  III. Persoana răspunzătoare pentru abaterile constatate (persoana desemnată efectiv să îndeplinească obligaţia sau să realizeze măsurile dispuse de auditorii publici externi şi din vina căreia s-a produs întârzierea sau nu au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite): .........(Se precizează numele şi prenumele.) ........, născut(ă) la data de ............ în localitatea ................., judeţul ................, CNP ....................., domiciliat(ă) în oraşul (comuna) ..............., bd./str. ............. nr. ...., bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria ........ nr. ................, emis(ă) de ............ la data de ......., funcţia ..........., locul de muncă ............................. IV. Se aplică amendă civilă egală cu salariul de ................ lei, pe ......(Se specifică pe câte luni.)...... luni, în total de ........ lei, persoanei răspunzătoare ........(Se nominalizează persoana răspunzătoare de la pct. III.)........ .Plata amenzii civile se face în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea procesului-verbal de constatare a abaterilor şi aplicare a amenzii civile.V. Punctele de vedere ale conducerii entităţii verificate şi ale persoanei răspunzătoare faţă de abaterile constatate:..............................................................................................................................................VI. Poziţia motivată a auditorului(ilor) public(i) extern(i) cu privire la punctele de vedere ale conducerii entităţii verificate sau ale persoanei răspunzătoare:............................................................................................................................................VII. Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a abaterilor se poate formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită abaterea, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea comunicării acestui proces-verbal. Contestaţia formulată suspendă executarea.Procesul-verbal de constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 lit. a) şi b) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, neatacat în termenul legal de către persoana juridică sau persoana fizică sancţionată constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate.Plata amenzii civile se face la organul fiscal competent.Prezentul proces-verbal de constatare a abaterilor şi de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 lit. a) şi b) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost întocmit în .......... exemplare şi a fost înregistrat cu nr. ......... din data de ......... la entitatea verificată, din care un exemplar a fost lăsat acesteia, un exemplar a fost comunicat persoanei răspunzătoare, iar un exemplar a fost luat de echipa de audit.Echipa de audit Auditori publici externiNumele şi prenumele....................................Semnătura....................................Reprezentanţii legali ai entităţii verificateNumele, prenumele şi funcţia....................................Semnătura....................................PrimitPersoana răspunzătoare pentru abaterile constatate
  Numele, prenumele şi funcţia....................................Semnătura....................................
  Anexa nr. 7la regulamentCURTEA DE CONTURIDepartamentul/Camera de Conturi ..........Adresa .......................................Nr. …... din data de ….... (din Registrul de evidenţă al sancţiunilor contravenţionale, amenzilor şi penalităţilor de la nivelul structurii de specialitate)PROCES-VERBALde constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  Localitatea ........, ziua .... luna ....... anul .......
  Subsemnatul/Subsemnaţii, ...................., având funcţia de auditor(i) public(i) extern(i) în cadrul …..... (denumirea structurii de specialitate)......, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al delegaţiei/ delegaţiilor nr. ................... din data de ...................., al legitimaţiei/legitimaţiilor de serviciu nr. ..................... din data de ........., am efectuat în perioada ............................ misiunea de .................... cu tema .................. la .......(denumirea entităţii verificate, cod de înregistrare fiscală)............, cu sediul în .....(localitatea şi adresa completă)........ .În timpul misiunii de audit, conducerea entităţii a fost asigurată de .........(Se înscriu numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au asigurat conducerea în timpul acţiunii de verificare.).........I. Ca urmare a acţiunii de verificare efectuate, în temeiul art. 65 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost constatate următoarele fapte: .......(Se prezintă în mod concret şi explicit faptele care au condus la aplicarea penalităţii, respectiv nu s-au transmis actele, documentele şi informaţiile solicitate la termenele şi în structura cerute de Curtea de Conturi sau nu s-a asigurat accesul în sediul entităţii.).....II. Fapta/Faptele constituie o încălcare a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, abaterea se penalizează cu 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere.III. Persoana răspunzătoare (persoana care nu a permis accesul auditorilor publici externi în sediul entităţii verificate sau care a fost desemnată efectiv să îndeplinească obligaţia dispusă de auditorii publici externi şi din vina căreia s-a produs întârzierea): ........(Se precizează numele şi prenumele.)........, născut(ă) la data de ............ în localitatea .............., judeţul ..........., CNP ....................., domiciliat(ă) în oraşul (comuna) ............., bd./str. ................................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria ........ nr. ................., emis(ă) de ..................... la data de ..........., funcţia .................., locul de muncă ....................................... IV. Se aplică penalităţi în cuantum total de ............. lei, pentru ........(Se precizează suma şi numărul de zile de întârziere.)...... zile de întârziere, persoanei răspunzătoare ............(Se nominalizează persoana răspunzătoare de la pct. III.).........Plata penalităţilor de întârziere stabilite de auditorul(ii) public(i) extern(i) se face în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea prezentului proces-verbal.V. Punctele de vedere ale conducerii entităţii verificate şi ale persoanei răspunzătoare faţă de constatările auditorului(ilor) public(i) extern(i):...............................................................
  .............................................................. .
  VI. Poziţia motivată a auditorului(ilor) public(i) extern(i) cu privire la punctele de vedere ale conducerii entităţii verificate sau ale persoanei răspunzătoare:.............................................................................................................................. .VII. Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi de aplicare a penalităţilor prevăzute de art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită abaterea, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea comunicării prezentului procesverbal de constatare. Contestaţia suspendă executarea.Procesul-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi de aplicare a penalităţilor prevăzute de art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, neatacat de către persoana răspunzătoare în termenul legal constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate.Plata penalităţilor de întârziere se face la organul fiscal competent.Prezentul proces-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi de aplicare a penalităţilor prevăzute de art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost întocmit în ....... exemplare şi a fost înregistrat cu nr. ......... din data de .............. la entitatea verificată, din care un exemplar a fost lăsat acesteia, un exemplar a fost comunicat persoanei răspunzătoare, iar ....... exemplare au fost luate de echipa de control/audit.Echipa de audit Auditori publici externiNumele şi prenumele....................................Semnătura....................................
  Reprezentanţii legali ai entităţii verificateNumele, prenumele şi funcţia....................................Semnătura....................................PrimitPersoana răspunzătoare pentru abaterile constatateNumele, prenumele şi funcţia....................................Semnătura....................................
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!