Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 9 din 4 ianuarie 2023pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 04-07-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  2. Titlul capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins:Capitolul I Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice centrale şi locale3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai acelor servicii publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri.
  4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Toate instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet.(3) Fiecare instituţie publică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale, precum şi persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia publică, organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale ori persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, este obligată/obligat să o accepte.
  5. Articolul 2^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2^1(1) Se interzice instituţiilor publice, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.(2) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.6.
  După articolul 2^1 se introduce un nou articol, articolul 2^2, cu următorul cuprins:Articolul 2^2(1) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu şină, precum şi niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie.(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile pentru ocuparea unei funcţii publice, precum şi în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la procedurile de achiziţii publice.(3) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot percepe taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor articolelor sau obiectelor prevăzute la alin. (1).
  7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.
  8. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:Articolul 3^1Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, care solicită copii în format fizic pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau formulare au obligaţia de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru actele, cererile sau formularele emise de autorităţile şi instituţiile publice centrale.9. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) are un format standard stabilit de către fiecare instituţie publică, organ de specialitate a/al administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, responsabilă/ responsabil cu aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi transmisă şi în format electronic.
  10. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5Fiecare instituţie publică, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a-şi informatiza procesele şi procedurile. Aceste obligaţii vor fi definite şi detaliate prin hotărâre a Guvernului.11. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei. Fiecare entitate dintre cele enumerate anterior îşi va întocmi metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, metodologie disponibilă pe pagina proprie de internet şi aprobată prin ordin al conducătorului instituţiei.12.
  La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
  13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică.14. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să îşi dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice. Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi se adoptă prin ordin al conducătorului entităţii respective.15. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia ca, împreună cu fiecare set de date încărcat pe portalul www.data.gov.ro, să încarce şi denumirea, descrierea şi durata de timp în care este recomandată actualizarea setului de date.16. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11
  Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a publica seturi de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro. Procedura de publicare şi de actualizare a acestor seturi de date se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
  17. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12(1) Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a prevedea explicit în caietele de sarcini şi în contractele aferente procedurilor de achiziţie publică demarate, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituţiei sau autorităţii, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.18. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13
  Fiecare instituţie publică, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, precum şi procedurile de furnizare şi numărul de documente solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective. Fiecare autoritate dintre cele menţionate anterior are obligaţia de a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum şi propuneri de intervenţie, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente.
  19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 16În scopul implementării prevederilor prezentului capitol, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, vor emite ordine sau instrucţiuni pentru modificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice.20. La anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:PLAN DE DEZVOLTARE a serviciilor publice electronice
  Articolul II(1) Obligaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 6, 10, 13 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, se execută în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia situaţiilor în care aceste obligaţii s-au executat.(2) Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice, prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, realizează analiza prevăzută la art. 13 teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar înaintarea către Guvern a documentelor prevăzute laart. 13 teza a II-a din aceeaşi ordonanţă de urgenţă se realizează în 10 zile de la împlinirea termenului de analiză. Aceste prevederi se aplică şi instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, care nu au executat aceste obligaţii.Articolul III
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 4 ianuarie 2023.Nr. 9.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!