Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 26-01-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 26-01-2023 până la data de 05-06-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se face numai pe posturi normate şi vacante sau temporar vacante, potrivit legii şi prezentei metodologii.Articolul 2Posturile vacante sau temporar vacante prevăzute la art. 1 se ocupă prin concurs/examen, potrivit dispoziţiilor legale şi prezentei metodologii.Articolul 3Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
  Articolul 4Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul/examenul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcţia vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcţii.Articolul 5(1) În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1, conducătorul structurilor din cadrul unităţilor sanitare publice sau direcţiilor de sănătate publică propune conducătorului unităţii sanitare publice sau al direcţiei de sănătate publică organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant.(2) Propunerea prevăzută la alin. (1), aprobată de conducătorul unităţii sanitare publice sau al direcţiei de sănătate publică, însoţită de fişa de post corespunzătoare funcţiei vacante sau temporar vacante, întocmită şi aprobată în condiţiile legii, este transmisă compartimentului resurse umane sau, după caz, compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea demarării acestuia şi trebuie să cuprindă următoarele:a) denumirea postului, funcţia vacantă sau temporar vacantă, identificată prin nivel şi grad/treaptă profesional(ă);b) bibliografia şi tematica;
  c) propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;d) tipul probelor de concurs;e) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare.
  (3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant sau temporar vacant este aprobată de conducătorul unităţii sanitare publice sau direcţiei de sănătate publică şi se transmite compartimentului resurse umane sau compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului.(4) Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.
  Capitolul II Organizarea concursurilor/examenelor şi modul de ocupare a posturilorSecţiunea 1 Organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimistArticolul 6(1) Concursul/Examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist se organizează la nivelul unităţilor sanitare publice sau direcţiilor de sănătate publică care au în statul de funcţii postul vacant sau temporar vacant.(2) Organizarea concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, după obţinerea avizului consultativ al organizaţiilor profesionale - colegiul medicilor, colegiul medicilor stomatologi, respectiv colegiul farmaciştilor, al ordinului biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, după caz.(3) La concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic rezident, medic stomatolog rezident sau farmacist rezident pot participa numai medicii rezidenţi, medicii stomatologi rezidenţi sau farmaciştii rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire.
  Articolul 7(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului prevăzut la art. 6 alin. (2), unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicităţii concursului.(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cercetarea ştiinţifică medicală se organizează cu avizul Academiei de Ştiinţe Medicale. Concursul/Examenul se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Unitatea organizatoare are obligaţia să întocmească şi să publice anunţul privind concursul cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, la sediul acesteia şi pe pagina proprie de internet, la secţiunea special creată în acest scop, după caz. Anunţul de concurs va fi transmis spre publicare simultan şi pe site-ul oficial al Ministerului Sănătăţii, pe adresa de e-mail destinată în acest scop. (4) Anunţul de concurs va cuprinde:a) numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte;b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului;c)
  condiţiile generale prevăzute la art. 3, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) bibliografia şi tematica;e) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.
  (5) Anunţul prevăzut la alin. (4) se menţine pe pagina de internet a unităţii organizatoare timp de cel puţin 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.(6) Anunţul prevăzut la alin. (4) se transmite spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (3).(7) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (3).(8) Pentru posturile publicate cu fracţiune de normă sau temporar vacante nu pot candida medici rezidenţi, medici stomatologi rezidenţi sau farmacişti rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire.(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), unităţile sanitare aflate în subordonarea sau coordonarea ministerelor ori instituţiilor cu reţea sanitară proprie pot introduce criterii specifice.(10) În situaţia în care, în urma concursului organizat în temeiul prezentei metodologii, nu s-au prezentat candidaţi sau aceştia au fost declaraţi respinşi pentru unul sau mai multe posturi vacante sau temporar vacante, posturile se republică la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.(11) În situaţia prevăzută la alin. (10) se solicită din nou avizul prevăzut la alin. (2) al art. 6.
  Articolul 8(1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea care a publicat postul vacant sau temporar vacant pentru concurs.(2)
  În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;k) curriculum vitae, model comun european.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.(4) În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) se înlocuiesc cu declaraţia pe propria răspundere a candidatului.
  (5) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.(6) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.(7) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.(8) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.(9) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.(10) În funcţie de decizia conducătorului unităţii organizatoare, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la alin. (5).(11)
  În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platforma informatică a unităţii organizatoare, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (7) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
  (12) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.(13) Nerespectarea prevederilor alin. (10) şi (12), după caz, conduce la respingerea candidatului.(14) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la alin. (5), propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
  Articolul 9(1) Prin act administrativ al conducătorului unităţii organizatoare a concursului, în condiţiile prezentei metodologii, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel mai târziu la data publicării anunţului de concurs.(2)
  Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
  (3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (2) se plăteşte de către unitatea în al cărei stat de funcţii este prevăzut postul pentru care se organizează concursul.
  Articolul 10Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.Articolul 11(1) Comisiile de concurs, respectiv comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate după cum urmează:a) pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele judeţene, din:1. preşedinte - cadru didactic cu funcţie de predare, având gradul de medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului. Pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist, preşedintele este un biolog, biochimist sau, după caz, chimist cu gradul de principal;
  2. membri:– un cadru didactic cu funcţie de predare, cu titlul egal sau mai mic decât al preşedintelui, având gradul de medic primar, medic stomatolog primar, farmacist primar în specialitatea postului respectiv, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;– un medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;3. un medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte, de regulă conducătorul structurii unde a fost publicat postul sau înlocuitorul legal al acestuia;4. reprezentantul sindicatului, cu rol de observator;5. secretar - desemnat conform art. 19 alin. (5) din HG nr. 1.336/2022;
  b) pentru celelalte unităţi:1. preşedinte - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic stomatolog primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal, în specialitatea postului;2. membri:– medic primar în specialitatea postului respectiv, medic stomatolog primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;– medic primar în specialitatea postului respectiv, medic stomatolog primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;3. un medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte, de regulă conducătorul structurii unde a fost publicat postul sau înlocuitorul legal al acestuia;4. reprezentantul sindicatului, cu rol de observator;5. secretar - desemnat conform art. 19 alin. (5) din HG nr. 1.336/2022.
  (2) Secretarul comisiei de concurs, precum şi reprezentantul sindicatului nu notează candidaţii.(3) În situaţia în care în cadrul unităţii nu există specialişti în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii, cu respectarea prevederilor art. 20 din HG nr. 1.336/2022, precum şi ale prezentei metodologii.
  Articolul 12(1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
  (2) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
  Articolul 13Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării funcţiei de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
  Articolul 14(1) Situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 se sesizează în scris de persoana în cauză, de conducătorul unităţii organizatoare a concursului, de oricare dintre candidaţi ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului.(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.(3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.(4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori al probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.(5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia.
  Articolul 15Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2), precum şi neprezentarea la probele de concurs fără motive obiective constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.Articolul 16Atribuţiile comisiilor de concurs, respectiv ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv ale preşedinţilor acestor comisii, sunt cele prevăzute de HG nr. 1.336/2022, precum şi cele prevăzute în prezenta metodologie.Articolul 17(1) Concursurile se susţin în faţa comisiilor de concurs constituite potrivit dispoziţiilor prezentei metodologii.(2)
  Concursul se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunţului pentru posturile vacante şi, respectiv, în maximum 30 de zile de la publicarea anunţului pentru posturile temporar vacante.
  Articolul 18(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă în următoarele etape:a) selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;b) proba scrisă;c) proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs;(2)
  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
  Articolul 19Probele concursului se evaluează independent de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz.Articolul 20(1) În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare şi de a consemna în borderoul individual rezultatul selecţiei, precum şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.(2) După finalizarea selecţiei dosarelor şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.
  Articolul 21Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis“ sau „respins“, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul unităţii organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (1).Articolul 22(1) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de o zi lucrătoare din momentul afişării.(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi calculul punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.(3) În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat „admis“ ori „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform borderoului individual al acestora. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în borderoul individual.(4)
  Contestaţia formulată faţă de rezultatul selecţiei dosarelor şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) este respinsă în situaţia în care candidatul nu îndeplineşte condiţiile specificate în anunţul de concurs.
  Articolul 23(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică/practică, după caz.(2) În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.Articolul 24(1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat.(2) Pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor pe fiecare post publicat, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.(3) Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.Articolul 25(1) La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la HG nr. 1.336/2022, care conţine modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.(2) După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în scris, în termen de o zi lucrătoare la sediul unităţii sanitare publice care a organizat concursul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.
  Articolul 26(1) Încadrarea candidaţilor declaraţi admişi se face prin act administrativ al conducătorului unităţii care a organizat concursul.(2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale ale concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la afişarea rezultatelor finale ale concursului.
  Secţiunea a 2-a Ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturiArticolul 27
  Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică, precum şi funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
  Articolul 28(1) La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică se prezintă, după caz, medici, farmacişti, biologi, chimişti, biochimişti specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist.(2) Funcţia de farmacist-şef din spitalele publice se ocupă în condiţiile legii de către farmacişti cu minimum 2 ani de experienţă profesională.(3) Medicii pot participa la concurs şi pot fi numiţi în funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică, până la împlinirea vârstei de pensionare conform art. 391 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Farmaciştii, biologii, biochimiştii, chimiştii pot participa la concurs şi pot fi numiţi în funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege.
  Articolul 29(1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea care a publicat postul la concurs.(2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la HG nr. 1.336/2022;b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
  e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;j) curriculum vitae, model comun european;k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;m) dovada absolvirii unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau, după caz, dovada că sunt medici specialişti sau primari în specialitatea sănătate publică şi management sau că au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.(4) În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) se înlocuiesc cu declaraţia pe propria răspundere a candidatului.(5) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.(6) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
  (7) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi k), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.(8) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.(9) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.(10) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. m) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de 2 ani de la încadrarea în funcţie, să facă dovada absolvirii unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.(11) În funcţie de decizia conducătorului unităţii organizatoare, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la alin. (5).(12) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platforma informatică a unităţii organizatoare, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de email comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (7) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.(13)
  Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
  (14) Nerespectarea prevederilor alin. (11) şi (13), după caz, conduce la respingerea candidatului.(15) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la alin. (5), propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
  Articolul 30(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte la proba scrisă, respectiv 70 de puncte la proba clinică/practică, după caz.(2) În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 70 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.Articolul 31(1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat.(2) Pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor pe fiecare post publicat, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.(3) Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.Articolul 32(1) La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la HG nr. 1.336/2022, care conţine modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.
  (2) După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în scris, în termen de o zi lucrătoare la sediul unităţii care a organizat concursul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.
  Articolul 33(1) Încadrarea candidaţilor declaraţi admişi se face prin act administrativ al conducătorului unităţii care a organizat concursul.(2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale ale concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la afişarea rezultatelor finale ale concursului.
  Articolul 34(1) Persoanele care ocupă în urma concursului funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică, precum şi funcţia de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi vor face publice, prin declaraţie pe propria răspundere, afişată pe site-ul unităţii, legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secţia, laboratorul sau compartimentul pe care îl conduc, respectiv în farmacia pe care o conduc.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data încadrării în funcţie, să facă dovada absolvirii unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.Articolul 35În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, funcţia va fi ocupată cu delegaţie pe o perioadă de maximum 6 luni, prin decizia conducătorului unităţii, perioadă în care se reiau procedurile de concurs.
  Secţiunea a 3-a
  Ocuparea posturilor prin integrare clinicăArticolul 36(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în unităţile sanitare beneficiază de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în respectiva unitate sanitară, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate existente în statele de funcţii ale acestora.(2) Solicitările cadrelor didactice, însoţite de adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior medical, cu precizarea catedrei şi a disciplinei unde funcţionează şi a certificatului de specialist/primar, sunt depuse la unitatea sanitară.(3) Solicitările prevăzute la alin. (2) sunt comunicate spre aprobare consiliului de administraţie al unităţii, care va aproba aceste încadrări numai în secţiile/compartimentele sau cabinetele din specialitatea în care este confirmat cadrul didactic. Încadrarea se face prin contract de muncă cu durată nedeterminată.Articolul 37(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare poate beneficia de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în unităţi sanitare publice, în condiţiile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), după obţinerea aprobării consiliului de administraţie al unităţii se va solicita şi aprobarea Ministerului Sănătăţii.
  Articolul 38(1) Personalul didactic medico-farmaceutic care a beneficiat de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă o perioadă mai mare de 5 ani în unităţi sanitare publice poate continua activitatea cu normă întreagă în unitatea sanitară respectivă, la cerere. Cererea va fi însoţită de avizul instituţiei de învăţământ superior medical, de renunţarea la calitatea de cadru didactic, în cazul aprobării solicitării de trecere în reţeaua sanitară.(2) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii sanitare, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate în statul de funcţii al unităţii. Unitatea sanitară va informa Ministerul Sănătăţii cu privire la întregirea normei respectivei persoane.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 39Întreaga responsabilitate privind respectarea prezentei metodologii revine atât conducătorului unităţii care organizează concursul, cât şi comisiei de concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor.Articolul 40Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.Articolul 41Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
  Articolul 42La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 din HG nr. 1.336/2022, care conţine modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.Articolul 43Unitatea organizatoare a concursului pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu excepţia documentelor care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.Articolul 44Orice candidat poate consulta, la solicitarea sa, doar lucrarea sa scrisă redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.
  Articolul 45(1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul unităţii sanitare în al cărei stat de funcţii se găseşte postul pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se procedează la verificarea celor sesizate, cu celeritate, de către o comisie ai cărei membri sunt desemnaţi prin act administrativ al conducătorului unităţii.(2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.(3) În situaţia în care verificările prevăzute la alin. (1) se realizează cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de prezenta metodologie şi se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.(4) În cazul în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de prezenta metodologie, desfăşurarea concursului va fi suspendată prin act administrativ al conducătorului unităţii sanitare publice, pe o perioadă de 15 zile lucrătoare.(5) Suspendarea concursului prevăzută la alin. (4) se finalizează astfel:a) dacă comisia de soluţionare a contestaţiilor constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale, concursul se anulează prin act administrativ al conducătorului unităţii sanitare publice care organizează concursul;b) dacă se constată că prevederile legale au fost respectate, concursul se reia de la momentul suspendării.Articolul 46În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data, ora şi locul desfăşurării concursului:a) concursul se amână pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta metodologie;b) concursul se anulează dacă termenul prevăzut la lit. a) nu poate fi respectat.Articolul 47În situaţia constatării necesităţii suspendării/ anulării/amânării/reluării concursului, unitatea sanitară publică organizatoare a concursului are următoarele obligaţii:a) să publice un anunţ în acest sens prin aceleaşi mijloace de informare folosite la publicarea anunţului de concurs;b) să informeze candidaţii ale căror dosare de concurs au fost înregistrate, după caz, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit, respectiv publicarea pe site-ul unităţii sanitare publice şi/sau prin poşta electronică.Articolul 48(1) În situaţia reluării procedurii de concurs, candidaţii au posibilitatea de a înlocui, până la data stabilită pentru prima probă, documentele depuse iniţial la dosarul de concurs, a căror valabilitate a încetat.(2) În situaţia în care concursul se anulează, candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.(3) Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi „respins“, la solicitarea scrisă a acestora.
  Articolul 49Trecerea din reţeaua de cercetare ştiinţifică medicală în reţeaua de asistenţă medicală se face prin concurs organizat conform prevederilor prezentei metodologii.Articolul 50Prezenta metodologie nu se aplică pentru ocuparea posturilor de medici vacante sau temporar vacante din structurile de management al calităţii serviciilor de sănătate din cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi şi din cadrul serviciilor de ambulanţă.Articolul 51(1) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (3), potrivit prevederilor art. 18^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile sanitare publice, posturile devenite vacante ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă încheiate cu rezidenţii pe post pot fi ocupate prin concurs de către rezidenţii aflaţi în anul 3-6 de pregătire.
  (2) În vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (1), unităţile sanitare publice vor solicita avizul Ministerului Sănătăţii. Solicitarea va fi însoţită de un memoriu justificativ.
  ------