Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 26-01-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 26-01-2023 până la data de 05-06-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.
  1. Dispoziţii generale1.1
  Pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, concursul va consta în următoarele etape:a) selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;b) proba scrisă (proba B)c) proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).
  1.2. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.1.3. Probele concursului se evaluează independent de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz.
  2.
  Desfăşurarea probei scrise (proba B)2.1. Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.2.2. După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia sunt însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către secretarul comisiei de concurs.2.3. După ora stabilită pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs şi a secretarului de concurs.2.4. În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.2.5. Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la punctul 2.4 atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situaţie în care comisia de concurs elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.2.6. Proba scrisă are caracter obligatoriu, se desfăşoară pe durata a 3 ore şi este secretă.2.7. Proba scrisă constă în 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise. Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi un subiect va fi obligatoriu din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  2.8. Tragerea la sorţi a subiectelor de concurs se va desfăşura în sala de concurs în prezenţa comisiei de concurs şi a tuturor candidaţilor înscrişi.2.9. Preşedintele comisiei de concurs va depune într-o urnă bilete conţinând fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, cât şi de preşedintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.2.10. Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conţine datele de identificare (numele, prenumele, numărul şi seria BI/CI) în plicul situat în partea interioară a coperţii caietului de concurs, care are 10 file.2.11. Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul şi va aplica ştampila stabilită de comisie, astfel încât să cuprindă şi o porţiune din afara plicului. Totodată, preşedintele comisiei de concurs va semna deasupra ştampilei, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/ temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.2.12. Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar în caietul asigurat de unitatea organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. 2.13. Cele 10 subiecte stabilite de comisia de concurs vor fi dictate candidaţilor, iar aceştia le vor scrie la începutul fiecărei file.2.14.
  Terminarea enunţării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei.
  2.15. În timpul probei scrise candidaţii vor fi supravegheaţi, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaţilor vinovaţi de către comisia de concurs.2.16. În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de preşedinte şi de către membrii comisiei.2.17. Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă la finalizarea acestora ori la expirarea timpului alocat probei scrise şi de a semna borderoul întocmit în acest sens.2.18. La sfârşitul celor trei ore lucrările se strâng, se numără şi se depozitează într-un dulap care se va sigila.2.19. Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidaţii vor putea obţine maximum 100 de puncte.2.20. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul individual de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
  2.21. Este interzis membrilor comisiei de concurs sau membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor de a face corecturi, însemnări sau notare direct pe lucrările candidaţilor.2.22. Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat“ se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul individual de notare şi pe centralizatorul nominal, acest aspect consemnându-se în procesul-verbal.2.23. Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezenţa candidaţilor, şi rezultatele se vor afişa la sediul comisiei de concurs.2.24. Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o zi lucrătoare de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia să răspundă, în scris, candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.2.25. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor secretarul comisiei de concurs întocmeşte catalogul definitiv al probei scrise.2.26. Numai candidaţii care au obţinut minimum 50,00 de puncte, respectiv 70,00 de puncte pentru funcţiile de conducere, vor fi programaţi pentru următoarea probă, ceilalţi candidaţi vor fi declaraţi respinşi.
  3. Desfăşurarea probei clinice sau practice, în funcţie de particularităţile specialităţii şi ale postului scos la concurs (proba C)3.1. La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 50,00 de puncte, respectiv 70,00 de puncte pentru funcţiile de conducere.3.2. În cazul în care comisia de concurs decide ca proba C să fie probă clinică, aceasta se va desfăşura într-o secţie de profil în care candidaţii nu au avut acces în ultimele 30 de zile.3.3. Candidaţii vor fi izolaţi într-o cameră, sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câţiva pacienţi, de preferinţă dintre cei nou-internaţi, pe care îi examinează, cărora le fixează diagnosticul şi întocmesc pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toţi membrii acesteia.3.4. La alegerea pacienţilor se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă tematicii publicate.3.5. Numele acestor pacienţi vor fi scrise pe câte un bileţel ce va fi introdus în urnă. Primul candidat în ordine alfabetică în faţa comisiei de concurs extrage biletul de examen ce va fi semnat de preşedintele comisiei şi de candidat.3.6. După aceasta, candidatul însoţit de cel puţin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute.
  3.7. În timpul examinării, candidaţii pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului, necesare pentru stabilirea diagnosticului.3.8. După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.3.9. Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu preşedintele comisiei de concurs.3.10. După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.3.11. La sfârşitul expunerii, preşedintele comisiei de concurs arată candidatului buletinul cu diagnosticul stabilit de către comisie.3.12. Pe perioada derulării probei clinice, foaia de observaţie a pacientului respectiv se păstrează de către preşedintele comisiei de concurs.3.13. Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de o zi lucrătoare de la anunţarea punctajului obţinut la proba clinică, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia să răspundă, în scris, candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei clinice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.3.14. În cazul în care se susţine proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şi conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.). Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului.3.15. La stabilirea subiectelor pentru proba practică se va avea în vedere ca acestea să corespundă tematicii publicate.3.16. Numele subiectelor vor fi scrise pe câte un bileţel ce va fi introdus în urnă. Primul candidat în ordine alfabetică în faţa comisiei de concurs extrage biletul de examen ce va fi semnat de preşedintele comisiei şi de candidat.3.17. După extragerea subiectului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.3.18. După expirarea timpului prevăzut la punctul 3.17 candidatul face expunerea verbală a subiectului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.3.19. După încheierea expunerii, comisia poate adresa întrebări candidatului. Fiecare membru cu drept de notare poate formula maximum 2 întrebări scurte privind subiectul expus.3.20.
  Întrebările şi răspunsurile la proba practică se consemnează în scris în anexa la procesul-verbal, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.
  3.21. Expunerea subiectului de către candidat, precum şi întrebările adresate de comisia de concurs se pot înregistra şi audio/video, la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea preşedintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaţilor, obţinut în prealabil, cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal.3.22. Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.3.23. Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de o zi lucrătoare de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă, în scris, candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. 3.24. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.
  4. Dispoziţii finale4.1. Pentru fiecare probă de concurs, secretarul comisiei de concurs întocmeşte un proces-verbal privind desfăşurarea probei respective, semnat de toţi membrii comisiei şi de observator.
  4.2. Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele B şi C. Vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, respectiv 70 de puncte în cazul candidaţilor care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.4.3. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele B şi C.4.4. Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului, după caz. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.4.5. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişarea acestora la sediul şi pe pagina de internet a unităţii sanitare publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Lista cu rezultatele conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.4.6. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.4.7. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).4.8. La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care conţine modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.
  ----