Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 716 din 9 martie 2023privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 martie 2023Data intrării în vigoare 17-03-2023


  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/121.405 din 28.02.2023 al Direcţiei generale biodiversitate,ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.948 din 8.12.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1
  Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a următoarelor exemplare de faună sălbatică:– Lutra lutra (vidră), 3 exemplare, adulţi/pui, vii, din ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumuşica-Ciurea;– Dryomys nitedula (pârş cu coada stufoasă), 10 exemplare, adulţi/pui, vii, din Rezervaţia Naturală Frumuşica;– Muscardinus avellanarius (pârş de alun), 10 exemplare, adulţi/pui, vii, din Rezervaţia Naturală Frumuşica;– Mustela nivalis (nevăstuică), 3 exemplare, adulţi/pui, vii, din Rezervaţia Naturală Frumuşica.
  Articolul 2În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se vor folosi capcane de tip live-trap (capturare vie), astfel speciile de mamifere pentru care se solicită derogarea vor fi capturate vii în capcane adecvate şi eliberate în termen de maximum 24 de ore în zona capturării (cursuri de apă, zone umede, păduri), de către echipe specializate, respectând legislaţia în vigoare.
  Articolul 3(1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai 2024. (2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către S.C. Multidimension - S.R.L., denumită în continuare beneficiar, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.Articolul 4(1)
  În termen de cel mult 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.
  (2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 5Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 9 martie 2023.Nr. 716.ANEXĂRAPORTasupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute- model -Solicitant .......................................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea..........................................................................Numărul exemplarelor .............................................Stadiul de dezvoltare .............................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ....................
  Starea exemplarelor după prelevare ..........................Locul de prelevare ...........................................................................................................................Data prelevării ......................................................Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ..................................................................................................................................................................Stocarea şi destinaţia specimenelor ....................................................................................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri[] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu[] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop[] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data .....................................................................Semnătura ............................................................
  -----