Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 9 din 6 martie 2023pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 martie 2023Data intrării în vigoare 17-03-2023


  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2, art. 4 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (4), precum şi cele ale art. 28-43 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,potrivit deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 1.03.2023,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Articolul 1Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică, în activitatea de supraveghere a societăţilor de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., prevederile Ghidului privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.Articolul 2(1) Prezenta normă se aplică S.S.I.F. aflate în aria de competenţă a A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prezenta normă nu se aplică S.S.I.F. care îndeplinesc condiţiile pentru a se califica drept firme de investiţii mici şi neinterconectate în temeiul art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 806/2014.Articolul 3(1) În sensul prezentei norme, sintagma „firmă de investiţii“ din cuprinsul Ghidului privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 are înţelesul „S.S.I.F.“
  (2) În sensul prezentei norme, sintagma „persoane care deţin funcţii-cheie“ din cuprinsul ghidului prevăzut la alin. (1) are înţelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) pct. 57 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Nerespectarea de către S.S.I.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) a prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. IV al titlului IV din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.Articolul 5S.S.I.F. au obligaţia ca, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să modifice şi/sau să completeze procedurile şi normele interne pentru a se conforma prevederilor prezentei norme.Articolul 6
  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 6 martie 2023.Nr. 9.ANEXĂ Deschideți GHIDprivind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)