Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 252 din 22 martie 2023privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 24 martie 2023Data intrării în vigoare 24-03-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanţelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 22 martie 2023.Nr. 252.ANEXĂMINISTERUL FINANŢELOR Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A.Bd. Iuliu Maniu nr. 244D, sectorul 6, BucureştiCod unic de înregistrare: 2779625BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2023

  -mii lei-
   INDICATORINr.rd.Propuneri2023
  01 234
  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)1423.573,01
   1 Venituri totale din exploatare, din care:2399.662,01
     a)subventii, cf. prevederilor legale în vigoare30,00
     b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare40,00
   2 Venituri financiare523.911,00
  II.  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)6196.042,89
   1 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:7196.017,89
   
   A.cheltuieli cu bunuri si servicii8112.901,84
    B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate91.913,00
    C.cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:1051.346,68
     
  C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)1148.209,49
     C1cheltuieli cu salariile1241.011,99
     C2bonusuri137.197,50
    
    alte cheltuieli cu personalul, din care:140,00
     C3cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal150,00
     C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete162.117,87
     C5Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator171.019,32
    D.alte cheltuieli de exploatare1829.856,37
   2 Cheltuieli financiare1925,00
  III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)
  20227.530,12
  IV.1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT2134.861,84
   2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT220,00
   3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT230,00
   4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI240,00
   5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250,00
  V.  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:26192.668,28
   1
   Rezerve legale270,00
   2 Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege280,00
   3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti290,00
   4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
  300,00
   5 Alte repartizări prevăzute de lege310,00
   6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)32192.668,28
  7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă332.700,00
  8
   Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:3497.684,14
   a)- dividende cuvenite bugetului de stat3597.684,14
   b)- dividende cuvenite bugetului de stat local360,00
   c)- dividende cuvenite altor acţionari370,00
  9
   Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.32 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare3894.984,14
  VI.  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE390,00
  VII.  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400,00
    a)cheltuieli cu materialele
  410,00
   b)cheltuieli cu salariile420,00
   c)cheltuieli cu prestarile de servicii430,00
   d)cheltuieli cu reclama si publicitatea440,00
   e)alte cheltuieli450,00
  VIII.  SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care:46118.673,38
   1 Alocatii de la buget470,00
     Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480,00
  IX.  CHELTUIELI PENTRU INVESTITII4952.707,52
  X.  DATE DE FUNDAMENTARE  
   1 Nr. de personal prognozat la finele anului50445
  2 
  Nr.mediu de salariaţi total51445
  3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială528.429,21
  4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat537.277,03
  5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54898,12
  6 
  Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat55898,12
  7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)56-
  8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)57462,83
  9 Plăti restante580,00
  10 
  Creanţe restante590,00
  *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2
  ------